Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wniosku w sprawie ustalenia warunków zabudowy z informacją o nieruchomościach o nieuregulowanym stanie prawnym

 

Olesno, dnia 29 grudnia 2023 roku

 

Nr Z.III.6730.118.2023

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 775 z późn. zm.), oraz art. 53 ust. 1c, ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

że w dniu 22 grudnia 2023 roku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na „rozbudowie i przebudowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych o schody zewnętrzne i wykonanie zadaszenia nad wejściem”, zlokalizowanej w Oleśnie przy ul Minkusa na działkach nr ewid. 3946 i 3947 k.m. 1.

            Wszelkie pisma w przedmiotowej sprawie należy składać: w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Oleśnie, w Wydziale Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok.102) ul. Pieloka 21,46-300 Olesno, za pośrednictwem operatora pocztowego – Poczta Polska S.A., na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej – ePUAP.

            Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty wywieszenia i opublikowania niniejszego obwieszczenia na wskazany powyżej adres. Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

            W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym lub nieuzyskania danych pozwalających na ustalenie adresu właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości w sposób określony w ust. 1b, zawiadomienia dokonuje się w sposób, o którym mowa w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Przepisu art. 34 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.

Dzień publicznego ogłoszenia, udostępnienia -  15.01.2024 r.

                                                                                                                                                                                                                             Z upoważnienia Burmistrza 

                                                                                        Zastępca Burmistrza                                                                                                                                                            Łukasz Fil

 

Do wiadomości:

  1. poprzez umieszczenie na:
  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • Biuletynie Informacji Publicznej.

JK, MKD