Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Olesna o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Olesna

z dnia 21.02.2024r.

o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28) oraz Uchwałą nr LXXVIII/569/23 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno do roku 2040.

Burmistrz Olesna ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem będzie projekt uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu uchwały.

W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział wszyscy interesariusze rewitalizacji wymienieni w Art. 2 Ustawy o rewitalizacji, m.in.:

  • mieszkańcy,
  • właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na terenie miasta, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego oraz członkowie kooperatywy mieszkaniowej współdziałający w celu realizacji na obszarze rewitalizacji inwestycji mieszkaniowej
  • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą,
  • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne,
  • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne, - organy administracji publicznej oraz inne podmioty, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od 28.02.2024 do 22.03.2024 roku w następujących formach:

1) zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza umieszczonego na stronie internetowej www.olesno.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olesno.pl, który należy przesłać na adres lub złożyć osobiście/przesłać pocztą na adres siedziby Urzędu Miejskiego w Oleśnie; formularz konsultacyjny dostępny jest także w wersji online pod linkiem https://ankieta.deltapartner.org.pl/olesno_kr_formularz

2) zbieranie uwag i opinii w formie ankiety elektronicznej uzupełnianej online, dostępnej na stronie internetowej www.olesno.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olesno.pl - link do ankiety:  https://ankieta.deltapartner.org.pl/olesno_kr_ankieta

3) otwartego spotkania konsultacyjnego on-line, podczas którego zbierane będą uwagi do projektu uchwały wraz z załącznikiem. Spotkanie zaplanowano na dzień 07.03.2024 r., na godzinę 15:00.

  Link do spotkania:  https://us02web.zoom.us/j/85374463729?pwd=SjJTTURieHBGY01GazR5YmZhc3Fidz09

4) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie, pokój nr 209

Uwagi do projektu można składać w okresie 28.02.2024 – 15.03.2024 r. w formie:

a) papierowej, poprzez dostarczenie lub przesłanie pocztą wypełnionego formularza konsultacyjnego do Urzędu Miejskiego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

b) elektronicznej poprzez:

c) podczas otwartego spotkania konsultacyjnego on-line, które odbędzie się w dniu 07.03.2023 r., o godzinie 15:00. Link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/85374463729?pwd=SjJTTURieHBGY01GazR5YmZhc3Fidz09

d) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie, pokój nr 209

W przypadku dostarczenia formularza za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Oleśnie .

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich, informacja zostanie opublikowana za pośrednictwem stron internetowych www.olesno.pl i www.bip.olesno.pl.

 

 

 

                                                                                                                                              Burmistrz Olesna

                                                                                                                                           /-/ Sylwester Lewicki