Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki w miejscowości Leśna.

Burmistrz Olesna ogłasza

           na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olesno:

Leśna 1.jpeg

         Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Leśna, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Oleśnie jako działka nr 803/217 o pow. 0,5338 ha, arkusz mapy 1, obręb ewidencyjny 160803_5.0051, LEŚNA, opisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Oleśnie jako nr OP1L/00057553/7. Działka nr 803/217 – zgodnie z informacją z rejestru gruntów stanowi:

Numer

działki

Opis użytku

Oznaczenie klasoużytku

Powierzchnia

Numer księgi wieczystej

Klasoużytku (ha)

Działki (ha)

803/217

km. 1

drogi

dr

0,0130

 

0,5338

 

OP1L/00057553/7

lasy

LsVI

0,5208

               Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej gruntowej utwardzonej. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny o zabudowie zagrodowej, tereny uprawiane rolniczo i tereny leśne.

               Uzbrojenie terenu to: urządzenia infrastruktury technicznej w postaci sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i telekomunikacyjnej, przebiegających wzdłuż drogi publicznej - ulicy Grzybowej.

Leśna 2.jpeg

              Nieruchomość posiada kształt nieforemnego wielokąta. Od strony północnej nieruchomość graniczy z nieruchomością niezabudowaną i ciekiem wodnym, od strony południowej przylega do działki z zabudową zagrodową i do drogi publicznej, ulicy Grzybowej, od strony zachodniej sąsiaduje z terenem leśnym a od strony wschodniej graniczy z działką z zabudową zagrodową i z działką niezabudowaną.

              Na terenie działki znajduje się drzewostan, głównie sosna oraz dęby i brzozy. Drzewa są w wieku około 54 lat. Teren działki jest nierówny ze spadkiem w kierunku północnym, w stronę cieku wodnego – Bystrzyny.

Leśna 3.jpeg Leśna 4.jpeg

Leśna 5.jpeg Leśna 6.jpeg

Szczególne cechy wycenianego gruntu leśnego:

Degradacja siedliska leśnego – niewielka,

Szkodliwe oddziaływanie przemysłu na drzewostan – nie występuje,

Masowe występowanie szkodników pierwotnych i wtórnych – nie występuje,

Położenie nieruchomości względem drogi i terenów budowlanych – dobre,

Warunki przeprowadzenia zrywki – średnie,

Jakość drogi dojazdowej – niska,

Sąsiedztwo użytków przyległych – przeciętne,

Walory rekreacyjne nieruchomości – dobre.

Dla wycenianej nieruchomości nie został sporządzony „Plan Urządzenia Lasu”. Jednakże dla działki sąsiedniej został wykonany ww. plan.

Opis wycenianego lasu sporządzony w oparciu o opis taksacyjny sąsiedniej nieruchomości, przedstawia się następująco:

Typ siedliskowy lasu

BŚW

Drzewostan

Sosna

Wiek: 54

Udział: 8

Bonitacja: I

Zadrzewienie: 0,7

Zwarcie: um

Pierśnica: 20

Wysokość: 22

Wiek rębności: 80lat

Zadania w zakresie gospodarki leśnej:

TPP; N

Drzewostan

Dąb

Wiek: 54

Udział: 1

Bonitacja: I

Zadrzewienie: 0,7

Zwarcie: um

Pierśnica: 20

Wysokość: 22

Zadania w zakresie gospodarki leśnej:

TPP; N

Drzewostan

Brzoza

Wiek: 54

Udział: 1

Bonitacja: I

Zadrzewienie: 0,7

Zwarcie: um

Pierśnica: 20

Wysokość: 22

Zadania w zakresie gospodarki leśnej:

TPP; N

 
PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI
Leśna 7.jpeg
               Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Leśna, uchwalonego Uchwałą Nr XLV/348/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 grudnia 2017 roku.

               Według w/w mpzp działka nr 803/217 znajduje się na terenach lasów –symbol 25.ZL oraz na terenach dróg wewnętrznych ozn. symbolem 45KDW.

Fragment tekstu planu miejscowego

Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: od 1.ZL do 39.ZL, dla których

obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny lasów;

2) jako zgodne z przeznaczeniem podstawowym uznaje się prowadzenie gospodarki leśnej;

3) zagospodarowanie uzupełniające terenu:

a) istniejące urządzenia wodne,

b) istniejące sieci infrastruktury technicznej z możliwością przebudowy i remontów,

c) istniejące drogi wewnętrzne,

d) nowe podziemne sieci infrastruktury technicznej, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych,

e) infrastruktura techniczna w zakresie łączności publicznej.

Cena wywoławcza działki nr 803/217: 65.000 złotych netto.

Najniższe postąpienie w licytacji wynosi nie mniej niż 1 procent ceny wywoławczej.

        Sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu, określonego w dniu sprzedaży tej nieruchomości na mapie zasadniczej prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oleśnie, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem, który nie wyklucza istnienia w terenie innych niewykazanych na tej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych, przy czym w przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych, Nabywca przenosi stosowne media na własny koszt, po dokonaniu przewidzianych prawem uzgodnień i uzyskaniu pozwoleń.

         Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej.

       Przetarg odbędzie się 10 maja 2024 roku o godz. 1000 w sali nr 114 Urzędu Miejskiego w Oleśnie. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej netto, wpłaconego w kasie Urzędu Miejskiego, lub na konto ING Bank Śląski S.A. O/Olesno Nr 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902 do dnia 06.05.2024 roku, przy czym za dzień wpłaty uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Gminy Olesno.

        W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy, wymagany jest aktualny wypis z rejestru sądowego lub wydruk CEIDG. Osoby reprezentujące mocodawców przedkładają potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

       Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, lub zwrócone po zamknięciu przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości będzie uchylać się od podpisania aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

     Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami - 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia - upłynął 29 marca 2024 roku. Nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami ani długami wobec osób trzecich.

     Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga uzyskania promesy wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278).

          Z uwagi na fakt, że część działki nr 803/217 – zgodnie z ewidencją gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Oleśnie - stanowi użytek leśny, to przed zawarciem właściwej umowy notarialnej z ustalonym w przetargu Nabywcą, Notariusz będzie zobowiązany wystąpić do właściwej jednostki terenowej Lasów Państwowych z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie możliwości skorzystania z prawa pierwokupu przedmiotowej działki za cenę ustaloną ostatecznie w licytacji.

          W przypadku rezygnacji przedstawiciela Lasów Państwowych z prawa pierwokupu działki nr 803/217 za cenę ustaloną ostatecznie w licytacji, wybrany przez Nabywcę Notariusz sporządzi właściwą umowę sprzedaży tejże  działki.

         Taki przebieg procedury sprzedaży działki nr 803/217, wynika wprost z art. 37a Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 z późn. zm.) w brzmieniu:

Art.  37a.  [Prawo pierwokupu i prawo nabycia lasu lub gruntu przeznaczonego do zalesienia]

1. W przypadku sprzedaży przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, niestanowiącego własności Skarbu Państwa gruntu:

1)oznaczonego jako las w ewidencji gruntów i budynków lub

2)przeznaczonego do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lub

3)o którym mowa w art. 3, objętego uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3

- Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu.

1a. Okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mogą być ustalone na podstawie oświadczenia sprzedającego złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Notariusz sporządzający umowę sprzedaży poucza sprzedającego o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i zamieszcza o tym wzmiankę w akcie notarialnym.

2. Jeżeli nabycie gruntu, o którym mowa w ust. 1, następuje w wyniku:

1)zawarcia umowy innej niż umowa sprzedaży lub

2)jednostronnej czynności prawnej

- Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa mogą złożyć oświadczenie o nabyciu tego gruntu za zapłatą równowartości pieniężnej.

 

           Szczegółowe informacje: Urząd Miejski w Oleśnie, ul. Pieloka 21, pokój nr 211, tel.: 34-350-91-81; e-mail: .

 

Olesno, dnia 04 kwietnia 2024 roku

 

Zobacz oryginał: PDFOgłoszenie o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 803.217 w Leśnej.pdf (2,51MB)

 

                                                            Burmistrz Olesna

                                                            Sylwester Lewicki