Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Olesna

Obwieszczenie Burmistrz Olesna

zawiadamia o wyłożeniu projektu dokumentu: Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2023-2030
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 

Działając zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), w odniesieniu do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), podaje się informacje o wyłożeniu do wglądu projektu dokumentu: Gminny Program Rewitalizacji Gminy Olesno do roku 2040 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

PDFOOŚ Olesno do konsultacji_26.04.pdf (5,62MB)
PDFGPR Olesno_04.04.pdf (5,94MB)
PDFObwieszczenie o wyłożeniu projektu GPR wraz z OOŚ.pdf (349,54KB)
DOCXformularz doc.docx (31,18KB)
 

Z projektem dokumentu można zapoznać się poprzez niżej zamieszczone załączniki lub w Urzędzie Miejskim w Oleśnie, w godzinach urzędowania.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 r., poz. 247 t.j.), uwagi i wnioski do ww. dokumentu mogą być wnoszone w formie:

  • pisemnej na formularzu, osobiście lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno lub
  • ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie, pokój nr 209, II piętro lub
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: ankieta@olesno.pl.
  • za pomocą formularza on-line: https://ankieta.deltapartner.org.pl/gpr_olesno_srodowisko

Uwagi i wnioski należy składać w terminie do dnia 21.05.2024 r.(21 dni).

Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Olesna.

 

Burmistrz Olesna  

Sylwester Lewicki