Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - I sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Protokół

 z I sesji Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 6 maja 2024 r.

Obrady rozpoczęto 2024-05-06 o godz. 15:11:27, a zakończono o godz. 16:35:45 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Grzegorz Biernacki
 2. Andrzej Kochański
 3. Irena Hadasik
 4. Klaudiusz Małek
 5. Edeltrauda Zug
 6. Tomasz Harciarek
 7. Amadeusz Maniura
 8. Tomasz Włóczyk
 9. Robert Płaziuk
 10. Anna Barczyk
 11. Nikodem Giza
 12. Klaudiusz Bardosz
 13. Karolina Filipowski
 14. Barbara Kłosińska

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. - 15:11:00

Obrady sesji inauguracyjnej kadencji 2018-2023 zwołanej przez Komisarza Wyborczego Opole III otworzyła radna Edeltrauda Zug (najstarszy wiekiem radny obecny na sesji).

Na podstawie art. 20 ust. 2 c ustawy o samorządzie gminnym „Otwieram I sesję Rady Miejskiej w Oleśnie”. Dziękuję za powierzenie mi tak zaszczytnej funkcji. Pragnę zapewnić, że dołożę wszelkich starań, aby I sesja przebiegała sprawnie i zgodnie z prawem. Witam serdecznie przybyłych gości.

2. Przedstawienie porządku obrad. - 15:16:00

Radna Edeltrauda Zug odczytała porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
 4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Wybór Przewodniczącego Rady.
 7. Wybór Wiceprzewodniczących Rady.
 8. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Burmistrzowi i złożenie przez niego ślubowania.
 9. Wystąpienie Burmistrza Olesna.
 10.  Wystąpienia zaproszonych gości.
 11.  Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej w Oleśnie.

 

Edeltrauda Zug: Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum niezbędne do przeprowadzenia obrad Rady Miejskiej w Oleśnie, umożliwia podejmowanie prawomocnych uchwał.

3. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. - 15:18:00

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Pan Piotr Górok wręczył radnym zaświadczenia o wyborze.

4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. - 15:22:00

Edeltrauda Zug: Wysoka Rado, obecnie przystąpimy do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych. Ślubowanie odbędzie się w następujący sposób: odczytam rotę ślubowania, a następnie odczytam z listy obecności kolejno imiona i nazwiska radnych, którzy powstaną i wypowiedzą według swojego wyboru słowo „ślubuję” lub zwrot „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.

Edeltrauda Zug odczytał rotę ślubowania:

 „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuje uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Wszyscy radni złożyli ślubowanie.

Dziękuję bardzo. Gratuluję i stwierdzam, że radni którzy złożyli ślubowanie objęli mandat radnego Rady Miejskiej w Oleśnie.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. - 15:25:00

Edeltrauda Zug: Przystępujemy do realizacji punktu 5 wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Proponuję przystąpić do powołania 3-osobowej Komisji Skrutacyjnej. Przypominam, że osoby kandydujące nie mogą wchodzić w skład Komisji Skrutacyjnej. Bardzo proszę o zgłoszenie co najmniej 3 radnych do prac komisji.

Po zgłoszeniach.

Dziękuję stwierdzam, że do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono trzech radnych.

Pytam zgłoszonych radnych, czy wyrażają zgodę na pracę w komisji?

Radni: Irena Hadasik, Barbara Kłosińska, Amadeusz Maniura wyrazili zgodę.

Edeltrauda Zug: Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do proponowanego składu Komisji Skrutacyjnej?

Nikt nie zgłosił uwag.

Proponuję, aby wszystkie zgłoszone osoby mogły brać udział w pracach komisji.

Przypominam, że głosujemy poprzez podniesienie ręki.

Zgłoszony skład komisji przegłosowano pozytywnie 14 głosami „za”.

Radna Edeltrauda Zug  ogłosiła kilkuminutowa przerwę w celu ukonstytuowania się Komisji.

Edeltrauda Zug: Proszę Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej Panią Irenę Hadasik o przypomnienie Regulaminu Wyboru Przewodniczącego Rady.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Irena Hadasik przypomniała zasady wyboru.

6. Wybór Przewodniczącego Rady. - 15:31:00

Edeltrauda Zug: Proszę o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Zgłoszono na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej kandydaturę Pana Klaudiusza Małka.

Edeltrauda Zug: Czy Pan Klaudiusz Małek wyraża zgodę?

Klaudiusz Małek: Tak wyrażam.

Edeltrauda Zug: Czy są jeszcze jakieś kandydatury? Wobec braku innych kandydatur zamykam listę.

Kandydat na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Oleśnie – Klaudiusz Małek.

Edeltrauda Zug: Przypominam, że głosujemy tajnie. Mamy do dyspozycji parawan.

Radna Edeltrauda Zug ogłosiła krótką przerwę. Podczas przerwy Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania. Następnie Komisja przeprowadziła głosowanie tajne w ten sposób, że odczytano w kolejności alfabetycznej nazwiska radnych, którzy kolejno dokonywali wyboru i wrzucali do urny karty do głosowania.

Po przeprowadzeniu głosowania Komisja podliczyła głosy i sporządziła protokół 
z przeprowadzonego głosowania. (załącznik nr 1)

W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego Przewodniczącym Rady Miejskiej w Oleśnie został radny Klaudiusz Małek.

Radna Edeltrauda Zug odczytała uchwałę Nr I/1/24 stwierdzającą wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Oleśnie.

Pani Edeltrauda Zug złożyła gratulacje nowo wybranemu Przewodniczącemu i przekazała prowadzenie obrad.

Klaudiusz Małek: Chciałem podziękować za okazane zaufanie i raz jeszcze pogratulować radnym tak zaszczytnego stanowiska.

7. Wybór Wiceprzewodniczących Rady. - 15:49:00

Klaudiusz Małek: Realizując kolejny punkt naszego porządku obrad przystąpimy do wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Oleśnie.

Proponuję, aby Komisja Skrutacyjna do wyboru Wiceprzewodniczących była taka jak przy wyborze Przewodniczącego. Czy radni wyrażają na to zgodę?

Radni jednomyślnie opowiedzieli się za propozycją Przewodniczącego tj. 14 głosów „za”.

Przewodniczący: Proszę o składanie kandydatur na funkcję Wiceprzewodniczących.

Radni zgłosili na funkcje Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej następujące kandydatury:

 • Karolina Filipowski
 • Tomasz Harciarek

 

Przewodniczący zapytał czy zgłoszeni radni wyrażają zgodę – radni Karolina Filipowski i Tomasz Harciarek  wyrazili zgodę.

Wobec braku innych kandydatów Przewodniczący zamknął listę. 

Kandydaci na funkcje Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Oleśnie –Karolina Filipowski, Tomasz Harciarek. 

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Irena Hadasik przypomniał zasady wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił krótką przerwę, podczas której Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania. Następnie Komisja przeprowadziła głosowanie tajne w ten sposób, że odczytano w kolejności alfabetycznej nazwiska radnych, którzy kolejno dokonywali wyboru i wrzucali do urny karty do głosowania.

Po przeprowadzeniu głosowania Komisja podliczyła głosy i sporządziła protokół 
z przeprowadzonego głosowania (załącznik nr 2).

W wyniku głosowania Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Oleśnie zostali Pani Karolina Filipowski oraz Pan Tomasz Harciarek.

Przewodniczący Rady Miejskiej pogratulował wybranym Wiceprzewodniczącym oraz odczytał uchwałę Nr I/2/24 stwierdzającą wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Oleśnie.

8. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Burmistrzowi i złożenie przez niego ślubowania. - 16:07:00

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Pan Piotr Górok, wręczył Panu Piotrowi Grędzie zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Olesna.

Następnie Burmistrz Piotr Gręda odczytał rotę ślubowania:

„Obejmując urząd Burmistrza Gminy Olesno, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg.”

Następnie wręczono kwiaty oraz złożono gratulacje Burmistrzowi Olesna.

9. Wystąpienie Burmistrza Olesna. - 16:11:00

Burmistrz Olesna Piotr Gręda:

„Szanowni Państwo,

chciałbym serdecznie podziękować za przyjęcie zaproszenia i udział w uroczystej sesji zaprzysiężenia nowo wybranych radnych oraz mojej osoby na stanowisko Burmistrza Olesna.

Mój wybór lokalne media okrzyknęły jedną z największych niespodzianek tegorocznych wyborów samorządowych. Osobiście jednak wynik wyborów odczytuję jako wyraz woli mieszkańców chęci dokonania zmian w sposobie zarządzania gminą oraz kierunkach jej rozwoju. Powierzonymi mandat jest dla mnie najwyższym wyróżnieniem, powodem dumy, ale przede wszystkim wielkim zobowiązaniem by sprostać pokładanym we mnie oczekiwaniom.

Z tego miejsca chciałbym gorąco i serdecznie podziękować wszystkim osobom, które oddały na mnie głos i  wsparły mnie w kampanii, za wszystkie dowody życzliwości, za gratulacje i życzenia.

Zgłoszenie kandydatury wyborach było dla mnie niezwykle trudną decyzją, obarczoną mnóstwem dylematów i wątpliwości. Nie byłaby możliwa gdyby nie wsparcie najbliższych mi osób, którym w pierwszej kolejności chciałbym najbardziej podziękować:

- mojej żonie, która, mimo początkowego sceptycyzmu, była dla mnie niezachwianym oparciem w  chwilach trudnych i zwątpienia, służąc mi dobrą radą, motywując do działania oraz studząc niejednokrotnie emocje.

- moim córkom Julii i Laurze, którym nieopatrznie wywróciłem do góry nogami nasze życie rodzinne,

- moim rodzicom i teściowej,

- mojej siostrze Ani, bez pomocy której, nie stałbym dzisiaj przez Państwem,

- dziękuję wszystkim osobom które aktywnie zaangażowały się w kampanię wyborczą, za wasze wsparcie merytoryczne, doradztwo, konstruktywne uwagi, wsparcie logistyczne, finansowe, za każdy wywieszony plakat, banner czy po prostu słowo wsparcia.

Moi drodzy, pozwólcie że nie będę wymieniał z imienia wszystkich osób, wobec których ma dług wdzięczności, gdyż lista jest tak długa, że mógłbym nieopatrznie kogoś pominąć. A tego nie mógłby sobie darować. Jeszcze raz z głębi serca Wam dziękuję.

Szczególnie chciałbym podziękować osobom które, w mojej ocenie, zdobyły się na duży akt odwagi cywilnej, zgadzając się firmować swoim nazwiskiem moją kandydaturę, tworząc Komitet wyborczy wyborców OOL - Nasze Oleskie oraz tym, którzy kandydowali do rady miejskiej.

Szanowni Państwo. Przed nami 5 lat nowych wyzwań, pewnie trudnych wyborów i decyzji, ale również szans na realizację zadań oczekiwanych przez mieszkańców.

Głównymi celami strategicznymi mojej kadencji będą w pierwszej kolejności działania na rzecz uzdrowienia finansów gminy poprzez zrównoważenie przyszłorocznego budżetu bez konieczności zaciągania kolejnych zobowiązań. Zostanie wdrożony program naprawczy, którego celem będzie: racjonalizacja wydatków gminy, weryfikacja ich zasadności i celowości, zwiększenia wpływów z opłat i podatków lokalnych oraz stopniowe oddłużanie gminy.

Aby ten cel osiągnąć nasza gmina musi stać się miejscem  konkurencyjnym i atrakcyjnym dla biznesu. Zwiększenie napływu inwestycji zewnętrznych oraz wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości będzie kolejnym z naszych priorytetowych działań. W ich ramach planujemy wykorzystanie potencjału naszej podstrefy KSSE poprzez zintensyfikowanie działań lobbingowych i promocyjnych, uzbrojenie kolejnych terenów pod inwestycje, przyspieszenie decyzji administracyjnych, wsparcie i promocję lokalnych firm (poprzez powstanie gminnego branżowego katalogu firm, newsletteru przedsiębiorcy, czy powołanie rady przedsiębiorców). Zamierzamy rozszerzyć katalog działań prospołecznych i około biznesowych zachęcając mieszkańców do podejmowania aktywności zawodowej.

Wykorzystując środki zewnętrzne oraz działając w partnerstwie z prywatną lokalną przedsiębiorczością będziemy rozwijać infrastrukturę służącą rodzicom poprzez zwiększenie dostępności miejsc w żłobkach, przedszkolach, placówkach pobytu dziennego, a także opiekę nad seniorami oraz osobami niepełnosprawnymi.

Zgodnie z przyświecającą naszemu komitetowi ideą: „edukacja to inwestycja a nie wydatek”, będziemy dbali o jakość edukacji, stopniową modernizację infrastruktury szkolnej i sportowej. Wydłużymy czas opieki świetlicowej oraz we współpracy z lokalnymi animatorami kultury będziemy starali się urozmaicić ich ofertę.  Kontynuowane będą działania na rzecz powstawania mieszkań na tani wynajem oraz zwiększające podaż terenów pod zabudowę indywidualną.

Chcemy aby Olesno było miejscem przyjaznym, zielonym i czystym. Chcąc zaspakajać podstawowe potrzeby mieszkańców zamierzamy kontynuować i rozszerzać realizowane dotychczas proekologiczne działania takie jak: rozbudowę sieci wodno - kanalizacyjnej na obszarach wiejskich, rozbudowę system ścieżek i szlaków rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, rozszerzenie programów antysmogowych, poprawę efektywności energetycznej poprzez minimalizowanie zużycia energii, opracowanie efektywnego systemu recyklingu śmieci celem zmniejszenia kosztów wywozu odpadów. Mam nadzieję, że powyższe działania w znaczący sposób poprawią jakość powietrza oraz przyniosą wymierne oszczędności budżetowe.

Naszym dalekosiężnym celem, o ile pozwolą na to finanse, będzie rozwój gminnej elektromobilności opartej na zeroemisyjnym transporcie, powstaniu ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych, wspieraniu samowystarczalności energetycznej mieszkańców i  bezpieczeństwie energetycznym całej gminy (idea powstania klastra energetycznego).

Pozyskując efektywnie środki zewnętrzne będziemy dążyć do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców poprzez sukcesywne remonty dróg w kolejnych miejscowościach,  tworzenie bezpiecznej infrastruktury w drodze do szkoły i pracy, modernizację punktów świetlnych.

Pozytywna realizacja powyższych działań będzie uzależniona, co pewnie Państwo już zauważyli, od kondycji finansów gminy, możliwości pozyskania zewnętrznego wsparcia, współpracy wielu środowisk społecznych, ale przede wszystkim efektywnej pracy moich współpracowników. Oczekuję od mojego zespołu profesjonalizmu, zaangażowania, jakości, efektywności oraz stworzenia w urzędzie partnerskiego klimatu pracy. Promowane i doceniane będą oddolne inicjatywy optymalizujące koszty i procesy decyzyjne oraz generujące oszczędności.

Będę stawiał na otwartość, dialog, współpracę, transparentność działań oraz równe traktowanie.

Wizja rozwoju gminy realizowana przez Radę Miejska i Burmistrza musi być spójna z oczekiwaniami jej mieszkańców. Prowadzone na różnych poziomach konsultacje społeczne oraz wspieranie oddolnych inicjatyw umożliwi Państwu współudział w kreowaniu życia i kierunków rozwoju gminy.

Zapraszam do współpracy sołtysów, lokalnie działających animatorów, stowarzyszenia, radnych oraz tych wszystkich, którzy chcą czynnie zaangażować się na rzecz naszej społeczności. W tym miejscu szczególnie zwracam się do „młodych wyborców”, licząc na wasze wsparcie, pomysły i przedsiębiorczość, aby Olesno nie tylko było postrzegane  jako bezpieczne i przyjazne rodzinom, ale również było miejscem realizacji ambitnych planów rozwojowych i zawodowych.

Wszyscy ponosimy współodpowiedzialność za to jak będzie w najbliższej przyszłości wyglądała nasza mała ojczyzna. Sukces planowanych działań będzie wynikiem współpracy całego zespołu, czyli postawy nas wszystkich.

Wyrażam przekonanie, że połączenie nowej wizji zarządzania gminą wraz z doświadczeniem, wiedzą, profesjonalizmem, grą zespołową moich pracowników oraz Państwa zaangażowaniem, przyniesie wymierne efekty, a w przyszłości stanie się standardem współpracy.

Kończąc chciałbym zwrócić się do nowo wybranych radnych. Cieszę się, że w składzie nowej rady jest liczniejsza reprezentacja Pań, wręcz parytetowa. Życzę Państwu podejmowania mądrych decyzji i satysfakcji z pełnienia otrzymanego mandatu.

Panu Przewodniczącemu Rady Miejskiej życzę sprawnego i efektywnego kierowania jej pracami.  Ze swojej strony liczę na dialog oraz konstruktywną i owocną współpracę.

Chciałbym by naszej kadencji towarzyszyła mądrość znanego inkaskiego powiedzenia: „Żyj tak jakbyś miał umrzeć jutro, ale gospodaruj tak, jakbyś miał żyć wiecznie".

Dziękuję Państwu za uwagę. Wasz nowy burmistrz, chłopak z sąsiedztwa, z bloków na Łysika. Urodzony, jak to zabawnie określiła moja młodsza córka, w Lidlu, który całe dotychczasowe życie rodzinne i zawodowe związał z Olesnem.

Dziękuję.”

10. Wystąpienia zaproszonych gości. - 16:24:00

Nowo zaprzysiężonemu Burmistrzowi, gratulacje złożyli licznie przybyli goście i mieszkańcy Olesna, a wśród nich Senator RP Beniamin Godyla, Jan Dzierżon, Burmistrz Olesna
w latach 1994–1998 oraz dyrektorzy - Żłobka Miejskiego w Oleśnie,  szkół i przedszkoli. 

11. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej w Oleśnie. - 16:35:00

Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim za udział
w sesji. Zamykając obrady powiedział: „A teraz zamykam obrady I sesji Rady Miejskiej 
w Oleśnie”.

 

Obrady zakończono o godzinie 1635.

 

Protokołowała:

Karolina Wiktor