Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - II sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Protokół z II sesji Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 14 maja 2024 r.

Obrady rozpoczęto 2024-05-14 o godz. 14:33:39, a zakończono o godz. 15:33:28 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Grzegorz Biernacki
 2. Andrzej Kochański
 3. Irena Hadasik
 4. Klaudiusz Małek
 5. Edeltrauda Zug
 6. Tomasz Harciarek
 7. Amadeusz Maniura
 8. Tomasz Włóczyk
 9. Robert Płaziuk
 10. Anna Barczyk
 11. Nikodem Giza
 12. Klaudiusz Bardosz
 13. Karolina Filipowski
 14. Barbara Kłosińska

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. - 14:33:00

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Klaudiusz Małek słowami „Otwieram II sesję Rady Miejskiej w Oleśnie” rozpoczął obrady. Następnie powitał wszystkich biorących udział w dzisiejszej sesji. Przewodniczący stwierdził, że w obradach dzisiejszej sesji uczestniczy 14 radnych a więc obrady i podejmowane uchwały będą prawomocne.

Przewodniczący poinformował, że na jego ręce w dniu dzisiejszym wpłynęła pisemna informacja o utworzeniu i powołaniu Klubu Radnych o nazwie „Ziemia Oleska Nasza Przyszłość” w składzie: Andrzej Kochański, Irena Hadasik, Edeltrauda Zug oraz Pan Grzegorz Biernacki.

2. Przedstawienie porządku obrad. - 14:34:00

Przewodniczący odczytał porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2024 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2024-2038.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Olesno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Powiatowo-Gminnemu „Samorządy Ziemi Oleskiej”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Oleśnie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Oleśnie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Olesna.
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. - 14:35:00

Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołu z ostatniej sesji  bez odczytywania, ponieważ protokół był udostępniony w biurze rady a także wyłożony przed dzisiejszą sesją. Propozycja przewodniczącego została przyjęta jednogłośnie.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2024 rok. (zał. nr 1) - 14:35:00

Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Pani Aneta Sitna Skarbnik Gminy Olesno.

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2024 rok. - 14:42:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Grzegorz Biernacki, Irena Hadasik, Edeltrauda Zug, Tomasz Harciarek, Klaudiusz Bardosz, Barbara Kłosińska, Robert Płaziuk, Karolina Filipowski, Klaudiusz Małek, Nikodem Giza, Tomasz Włóczyk, Amadeusz Maniura, Anna Barczyk
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Andrzej Kochański

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2024-2038. (zał. nr 2) - 14:42:00

Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Pani Aneta Sitna Skarbnik Gminy Olesno.

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2024-2038. - 14:44:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Irena Hadasik, Tomasz Harciarek, Grzegorz Biernacki, Edeltrauda Zug, Robert Płaziuk, Barbara Kłosińska, Klaudiusz Małek, Karolina Filipowski, Klaudiusz Bardosz, Anna Barczyk, Nikodem Giza, Amadeusz Maniura, Tomasz Włóczyk
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Andrzej Kochański

6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Olesno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. (zał. nr 3) - 14:44:00

Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Pani Aneta Sitna Skarbnik Gminy Olesno.

W dyskusji nt. projektu uchwały wzięli udział radni Grzegorz  Biernacki, Anna Barczyk, Klaudiusz Małek, Amadeusz Maniura, Karolina Filipowski oraz Burmistrz Olesna Piotr Gręda i Pani Skarbnik Aneta Sitna.

Głosowanie nad uchwałą w sprawie emisji obligacji Gminy Olesno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. - 15:09:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Edeltrauda Zug, Amadeusz Maniura, Barbara Kłosińska, Andrzej Kochański, Klaudiusz Bardosz, Robert Płaziuk, Tomasz Włóczyk, Tomasz Harciarek, Irena Hadasik, Karolina Filipowski, Anna Barczyk, Klaudiusz Małek, Nikodem Giza
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Grzegorz Biernacki

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Powiatowo-Gminnemu „Samorządy Ziemi Oleskiej”. (zał. nr 4) - 15:10:00

Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Pani Aneta Sitna Skarbnik Gminy Olesno.

W dyskusji nt. projektu uchwały wzięli udział radna Karolina Filipowski oraz Zastępca Burmistrza Pan Łukasz Fil.

Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Powiatowo-Gminnemu „Samorządy Ziemi Oleskiej”. - 15:12:00

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Grzegorz Biernacki, Irena Hadasik, Tomasz Harciarek, Edeltrauda Zug, Amadeusz Maniura, Andrzej Kochański, Barbara Kłosińska, Robert Płaziuk, Klaudiusz Bardosz, Nikodem Giza, Tomasz Włóczyk
 • PRZECIW (2):
  Klaudiusz Małek, Karolina Filipowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Anna Barczyk

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Oleśnie. (zał. nr 5) - 15:12:00

Wiceprzewodniczący Tomasz Harciarek odczytał proponowany skład poszczególnych Komisji:

1.Komisja Rewizyjna

1) Amadeusz Maniura

2) Barbara Kłosińska

3) Grzegorz Biernacki

4) Tomasz Harciarek

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

1) Robert Płaziuk

2) Andrzej Kochański

3) Tomasz Harciarek

3. Komisja Finansów i Budżetu:

1) Irena Hadasik

2) Karolina Filipowski

3) Nikodem Giza

4. Komisja Gospodarcza, Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa:

1) Tomasz Włóczyk

2) Klaudiusz Bardosz

3) Edeltrauda Zug

4) Kaludiusz Małek

5) Nikodem Giza

5. Komisja Polityki Społecznej:

1) Anna Barczyk

2) Robert Płaziuk

3) Andrzej Kochański

Przewodniczący Klaudiusz Małek zapytał czy radni wyrażają zgodę na kandydowanie w takim układzie do poszczególnych Komisji – radni wyrazili zgodę.

Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Oleśnie. - 15:22:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Klaudiusz Bardosz, Tomasz Włóczyk, Amadeusz Maniura, Irena Hadasik, Grzegorz Biernacki, Barbara Kłosińska, Tomasz Harciarek, Andrzej Kochański, Nikodem Giza, Edeltrauda Zug, Karolina Filipowski, Klaudiusz Małek, Anna Barczyk, Robert Płaziuk

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Oleśnie. (zał. nr 6) - 15:22:00

Przewodniczący Klaudiusz Małek zapytał czy wskazani radni wyrażają zgodę na powierzenie funkcji przewodniczących– radni wyrazili zgodę.

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Oleśnie. - 15:24:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Grzegorz Biernacki, Tomasz Harciarek, Amadeusz Maniura, Irena Hadasik, Barbara Kłosińska, Andrzej Kochański, Edeltrauda Zug, Tomasz Włóczyk, Karolina Filipowski, Robert Płaziuk, Klaudiusz Małek, Anna Barczyk, Nikodem Giza
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Klaudiusz Bardosz

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Olesna. (zał. nr 7) - 15:24:00

Radny Amadeusz Maniura zapytał czy to takie samo wynagrodzenie jakie miał poprzedni włodarz miasta ? Janusz Wojczyszyn Sekretarz Gminy odpowiedział, że tak.

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Olesna. - 15:26:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Irena Hadasik, Tomasz Włóczyk, Tomasz Harciarek, Amadeusz Maniura, Edeltrauda Zug, Barbara Kłosińska, Klaudiusz Bardosz, Robert Płaziuk, Nikodem Giza, Andrzej Kochański, Anna Barczyk, Karolina Filipowski, Grzegorz Biernacki, Klaudiusz Małek

11. Zapytania i wolne wnioski. - 15:26:00

Radny Andrzej Kochański poinformował, że powołany klub radnych jest klubem otwartym i każdy może do niego przystąpić, do czego zachęcił. Następnie poprosił, aby posiedzenia rady odbywały się w konkretny dzień np. wtorek oraz w godzinach popołudniowych, aby nie kolidowały z pracą.

Przewodniczący poinformował, że do biura rady wpłynęło pismo Państwowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie w sprawie zwolnienia z obowiązku ponoszenia opłat za postój w czasie wykonywania zadań służbowych samochodu służbowego będącego własnością Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oleśnie. Przewodniczący przekazał wniosek do komisji celem zajęcia odpowiedniego stanowiska.

Przewodniczący przedstawił prośbę rodziców uczniów, aby odstąpić od czerwca tego roku od obciążania rodziców i opiekunów uczniów klas pierwszych kosztami dowozu do szkoły podstawowej, jeśli rodzice podjęli decyzję i posłali dziecko do szkoły poza obwodem muszą ponosić koszty i jest to kwota około 170 zł miesięcznie. Uczniowie wyższych klas są zwolnieni z tych opłat.

Burmistrz Olesna odpowiedział, że chciałby, aby stanowisko w tym temacie przedstawiła odpowiednia komisja.

12. Zakończenie obrad. - 15:33:00

Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział: „A teraz zamykam obrady II  sesji Rady Miejskiej w Oleśnie”. Obrady zakończono o godzinie 1533.

 

Protokołowały:

Karolina Wiktor

Teresa Skrzydło