Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie

Burmistrz Olesna ogłasza nabór na stanowisko

Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie

 

Nazwa i adres instytucji kultury:

Miejski Dom Kultury w Oleśnie

ul. Wielkie Przedmieście 31, 46-300 Olesno

Określenie stanowiska pracy:

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Forma zatrudnienia: powołanie na czas określony na okres od 3 do 7 lat zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie, obywatelstwo kraju Unii Europejskiej lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wykształcenie wyższe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 104),
 • nieposzlakowana opinia,
 • co najmniej 5 letni staż pracy,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość zasad organizacji i funkcjonowania instytucji kultury oraz obowiązujących zasad ekonomiczno – księgowych,
 • znajomość aktów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, przepisów prawa zamówień publicznych, kodeksu pracy, kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych;
 • co najmniej 3 letnie doświadczanie na stanowiskach związanych z prowadzaniem lub organizowaniem działalności kulturalnej,
 • predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną,
 • umiejętności organizacyjne, w tym umiejętności i doświadczenie w kierowaniu zespołem oraz organizowaniu imprez,
 • znajomość wykorzystania mediów społecznych w zarządzaniu marketingiem w sferze kultury,
 • kreatywność, odpowiedzialność i dyspozycyjność,
 • znajomość zagadnień i doświadczenie z zakresu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, w tym z funduszy Unii Europejskiej lub realizacji projektów z wykorzystaniem wymienionych środków.

Główne obowiązki:

 • bieżące zarządzanie działalnością samorządowej instytucji kultury,
 • reprezentowanie instytucji na zewnątrz,
 • kierowanie jednostką i nadzór w bieżących sprawach działalności organizacyjnej, statutowej, finansowej, gospodarczej i administracyjnej,
 • dbałość o właściwe i gospodarne wykorzystanie mienia i majątku jednostki,
 • sporządzanie planu finansowego z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych,
 • sprawowanie nadzoru nad pracę zespołów, sekcji i kół zainteresowań działających przy jednostce,
 • zapewnienie skutecznej kontroli zarządczej w instytucji,
 • wykonywanie czynności prawa pracy wobec pracowników instytucji,
 • współpraca z innymi instytucjami i organizacjami kultury, stowarzyszeniami na rzecz mieszkańców Gminy,
 • realizacja sprawozdawczości budżetowej oraz statystycznej instytucji kultury,
 • wykonywanie innych poleceń służbowych organizatora.
 • Wymagane dokumenty:
 • CV i list motywacyjny,
 • pisemny autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia, certyfikaty), 
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu – potwierdzające wymagany staż pracy,
 • dokumentacja potwierdzająca minimum 3 letnie doświadczenie związane z prowadzaniem lub organizowaniem działalności kulturalnej (kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń, umów, dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej),
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz z zobowiązaniem do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru,
 • oświadczenie kandydata o braku orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • klauzula informacyjna dla osób przystępujących do konkursu na stanowisko dyrektora MDK (wzór w załączeniu),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2),
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku dyrektora, (w przypadku wyłonienia kandydata w procedurze naboru, kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do lekarza medycyny pracy),
 • do oferty mogą być dołączone opinie, rekomendacje.

Wymagane dokumenty: życiorys, list motywacyjny, program funkcjonowania i rozwoju MDK, oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane. Pozostałe dokumenty zaleca się złożyć w formie kserokopii posiadanych oryginałów.

Udostępnianie informacji:

Informacje o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie oraz Statut MDK można uzyskać w siedzibie Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie ul. Wielkie Przedmieście 31, 46-300 Olesno, pod nr telefonu 34 358 24 45.

Informacja o sposobie składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Oleśnie, przy ul. Pieloka 21 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno z dopiskiem : „Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie” w terminie do dnia: 28 czerwca 2024 r. do godz. 1400.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Oleśnie po terminie nie będą rozpatrywane (nie decyduje data stempla pocztowego).

Informacje dodatkowe:

Konkurs przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Olesna.

Wnioski niekompletne, jak również te złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone w dwóch etapach:

I etap – weryfikacja złożonych wniosków pod względem formalnym oraz ich ocena merytoryczna – bez udziału kandydatów,

II etap – indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymagania formalne.

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego nastąpi do 21 dni po upływie terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Organizator przed powołaniem Dyrektora zawiera z nim odrębną umowę w formie pisemnej, w której strony określają warunki organizacyjno-finansowe działalności MDK oraz program jego działania. Umowa wchodzi w życie z dniem powołania Dyrektora. Odmowa zawarcia umowy przez kandydata na stanowisko Dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.

Informacja o wynikach konkursu umieszczona zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.

Urząd Miejski w Oleśnie nie odsyła dokumentów aplikacyjnych złożonych w procedurze naboru. Po zakończonej rekrutacji dokumenty aplikacyjne można odebrać osobiście w siedzibie Urzędu. W przypadku ich nieodebrania zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania wyników naboru w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

 

BURMISTRZ  OLESNA

/-/   Piotr Gręda

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

dla kandydatów na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Olesna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Oleśnie (46-300 Olesno) ul. Jana Pieloka 21, tel. 34 359 78 41-44.

Burmistrz Olesna wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Oleśnie, z którym można się skontaktować pod adresem: 46-300 Olesno ul. Jana Pieloka 21, e-mail: iod@olesno.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarza się w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko dyrektora instytucji kultury na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.

Pani/Pana dane osobowe przetwarza się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora instytucji kultury, zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 87).

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umów lub wykonania ciążącego na administratorze obowiązku prawnego.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3. miesięcy od zakończenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział. W przypadku zatrudnienia dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych pracownika i będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 rozporządzenia 2016/679), ich sprostowania (art. 16 rozporządzenia 2016/679), usunięcia (art. 17 rozporządzenia 2016/679) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 rozporządzenia 2016/679), prawo do przenoszenia danych (art. 20 rozporządzenia 2016/679), a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 rozporządzenia 2016/679). Realizacja przedmiotowych praw winna być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych.

W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/679 przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W zakresie przetwarzania danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, obligatoryjnym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, warunkującym udział w postępowaniu rekrutacyjnym, a konsekwencją niepodania danych będą braki formalne, powodujące odrzucenie Pani/Pana wniosku o przystąpienie do konkursu na stanowisko dyrektora instytucji kultury.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

DOCXKlauzula informacyjna RODO dla kandydatów na stanowisko dykektora MDK w Oleśnie.docx (15,31KB)
PDFZarządzenie nr 68.2024 Burmistrza Olesna z dnia 03.06.2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora MDK w Oleśnie.pdf (2,42MB)