Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Raport z konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno do roku 2040

W niżej zamieszczonych raportach przedstawione zostały wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno do roku 2040 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu GPR oraz wyniki opiniowania ww. projektu, wynikającego z procedury ustawowej (art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji).

Uchwałą nr LXXVII/556/23 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 11 lipca 2023 r. został wyznaczony obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Gminy Olesno. Następnie, dnia 30 sierpnia 2023 r. Rada Miejska w Oleśnie podjęła uchwałę nr LXXVIII/569/23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno do 2040 roku, co umożliwiło podjęcie prac związanych z opracowaniem ww. dokumentu dla wyznaczonego obszaru rewitalizacji.

Proces opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno do 2040 roku przebiegał w oparciu o przepisy ustawy o rewitalizacji, która określa procedurę opracowania i uchwalenia gminnego programu rewitalizacji, wskazując na jej wieloetapowość oraz konieczność podjęcia działań wskazanych w ustawie, w tym przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz uzyskania wymaganych opinii.

Dokument został opracowany partycypacyjnie, tj. w szczególności przy udziale mieszkańców, przedstawicieli środowisk społecznych, gospodarczych oraz innych interesariuszy rewitalizacji Gminy Olesno. Mieszkańcy oraz ww. przedstawiciele mieli możliwość zgłaszania propozycji projektów dla Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno do 2040 roku w dniach od 6 września 2023 r. do 13 października 2023 r. Konsultacje społeczne projektu dokumentu odbyły się w dniach od 28 lutego 2024 r. do 22 marca 2024 r. Dokument podlegał również opiniowaniu przez podmioty wskazane w art. 17 ustawy o rewitalizacji. Zapisy Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno do 2040 roku zostały dostosowane do zmian wynikających z procesu konsultacji oraz opiniowania.

PDFGPR sprawozdanie z przebiegu procesu konsultacji społecznych.pdf (5,29MB)
PDFGPR sprawozdanie z przebiegu opiniowania.pdf (3,83MB)
PDFGPR podsumowanie.pdf (3,33MB)