Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA Nr IX/84/03 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2003 r.

Uchwała Nr IX/84/03

Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 23 lipca 2003

          

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, zm. z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) oraz art.109 i art.124 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych – ( Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, zm. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594) - Rada Miejska

u c h w a l a :

§ 1

Rada Miejska w Oleśnie postanawia dokonać zmiany w Uchwale nr IV/33/03 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 22 stycznia 2003r. r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2003 rok oraz w załącznikach nr 1, nr 2, nr 9 - wprowadzając zmianę dochodów i wydatków jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

W wyniku korekty budżet Gminy na 2003 rok przedstawia się następująco:

   - dochody - 24.521.963,75

   - przychody - 5.982.402,00

   - wydatki - 28.838.900,75

   - rozchody - 1.665.465,00

                                        § 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.

                                                    § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ehrenfrid Dittmann

 

informację wytworzył: wpisz imię i nazwisko lub nazwę
za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko lub nazwę
data wytworzenia: wpisz datę