Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała budżetowa na rok 2003

U C H W A Ł A Nr IV/33/03
Rady Miejskiej w O L E Ś N I E
z dnia 22 stycznia 2003r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2003 rok.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 ) oraz art. 109, 110,112 ust. 2, 116 , 124 ust. 1, 2 i 3 oraz 128 ust.2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz. 1014, zm. z 1999 r. Nr 38, poz.360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550; z 2001 r. Nr 95, poz.1041, Nr 119, poz.1251 i Nr 122, poz. 1315; z 2001r. Nr 45, poz. 497; Nr 46, poz. 499; Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz 1082, Nr 102, poz. 1116; Nr 125, poz. 1368; Nr 145, poz. 1623 ; z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 156, poz. 1300, Nr 200, poz. 1685 ) Rada Miejska

u c h w a l a

§ 1

Uchwala się budżet gminy na rok 2003.

§ 2

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości - 23.844.943
w tym:
a/ dotacje celowe na zadania zlecone gminom z zakresu
administracji rządowej 1.606.200
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 33.786
b/ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych 250.000
/ zgodnie z załącznikiem nr 1,3.1,3a do projektu uchwały budżetowej /

§ 3


1. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 28.061.880
w tym:
- wydatki na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej 1.606.200
- wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin 33.786
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych 250.000
/ zgodnie z załącznikiem nr 2,3.1 i 3a do uchwały budżetowej /

§ 4

Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w wysokości:
przychody - 5.882.402
rozchody - 1.665.465
zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały budżetowej/

§ 5

Deficyt budżetowy w wysokości - 4.216.937 - zostanie pokryty z planowanych do podjęcia kredytów i pożyczek oraz z wolnych środków .

§ 6

Ustala się plan zadań inwestycyjnych z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych zadań w wysokości 3.897.660
/ zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały budżetowej/

§ 7

Uchwala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:
- przychody w wysokości 2.152.477
- wydatki w wysokości 2.120.400
zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały budżetowej/

§ 8

Uchwala się plan przychodów i wydatków instytucji kultury:
- przychody w wysokości 1.665.010
- wydatki w wysokości 1.682.510
zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały budżetowej/

§ 9

Uchwala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych:
- przychody w wysokości 134.800
wydatki w wysokości 134.500
zgodnie z załącznikiem nr 8 do Uchwały budżetowej

§ 10

Uchwala się plan przychodów i wydatków środków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
- przychody w wysokości 50.000
- wydatki w wysokości 50.000
zgodnie z załącznikiem nr 9 do Uchwały budżetowej/

§ 11

Uchwala się dotacje z budżetu gminy w wysokości 1.762.200
w tym:
1. Dla instytucji kultury w wysokości 1.546.700
2. Pozostałe dotacje: 215.500
- dla Stacji Opieki „Caritas” w Oleśnie ul. Kościuszki 7 45.000
- dla klubów sportowych/ LZS,UKS,OKS / z terenu miasta i gminy 170.500 zgodnie z załącznikiem nr 10 - do projektu uchwały budżetowej/

§ 12

Tworzy się w budżecie rezerwę ogólną w wysokości - 18.000

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Olesna do:
1. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy, tj. przeniesień w dziale pomiędzy rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie wydatków na zadania inwestycyjne.
2. Przekazywania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w ramach jednego rozdziału z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i wydatków na zadania inwestycyjne.

§ 14

1. Ustala się maksymalną wysokość sumy do której Burmistrz Olesna może samodzielnie zaciągać kredyty i pożyczki krótkoterminowe na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do kwoty 1.000.000 zł.
2. Ustala się maksymalną wysokość sumy do której Burmistrz Olesna może samodzielnie zaciągać zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług do kwoty 500.000 zł.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.

§ 16

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i ma zastosowanie do roku budżetowego 2003.Przewodniczący
R a d y M i e j s k i e j

Ehrenfrid Dittmann