Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA Nr XII/104/03 z dnia 29 października 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2003 r.

UCHWAŁA Nr XII/104/03

Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 29 października 2003 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, zm. z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz art.109 i art.124 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych – ( Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, zm. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594) - Rada Miejska

u c h w a l a :

§ 1

Rada Miejska w Oleśnie postanawia dokonać zmiany w Uchwale nr IV/33/03 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 22 stycznia 2003r. r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2003 rok oraz w załącznikach nr 1 i nr 2 - wprowadzając zmianę dochodów i wydatków jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

W wyniku korekty budżet Gminy na 2003 rok przedstawia się następująco:

- dochody - 24.685.602,75

- przychody - 5.982.402,00

- wydatki - 29.002.539,75

- rozchody - 1.665.465,00

                                     § 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady M i e j s k i e j

Ehrenfrid Dittmann

 

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XII/104/03

Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 29 października 2003 r.

1. Zestawienie przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami dochodów i wydatków z jednoczesną zmianą układu wykonawczego budżetu na rok 2003.

I. Zwiększyć dochody o kwotę 276 924

 

Dział – 700 - Gospodarka mieszkaniowa 199 962

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

i komunalnej 100 000

§ 083 – wpływy z usług 100 000

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 99 962

075 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu

Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych

umów o podobnym charakterze 75 962

§ 083 – wpływy z usług 24 000

Dział 750 – Administracja publiczna 1 979

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie 1 979

§ 202 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące

realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami

administracji rządowej 1 979

Dział 758 – Różne rozliczenia 69 304

Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego 6 000 § 292 – subwencje ogólne z budżetu państwa 6 000

Rozdz. 75805 – Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 63 304

§ 292 – subwencje ogólne z budżetu państwa 63 304

Dział 853 – Opieka społeczna 4 679

Rozdz. 85315 - Dodatki mieszkaniowe 4 679

§ 203 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) 4 679

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 000

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 000

§ 233 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego 1 000

II. Zmniejszyć dochody 45 962

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od

Innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 45 962

Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od

spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych

oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 45 962

§ 031 – podatek od nieruchomości 45 962

III . Zmniejszyć wydatki o kwotę 28 000

Dział 758 - Różne rozliczenia 28 000

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe 28 000

§ 4300 –zakup usług pozostałych 28 000

IV. Zwiększyć wydatki o kwotę 258 962

Dział – 700 - Gospodarka mieszkaniowa 100 000

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

i komunalnej 100 000

§ 4260 – zakup energii 33 000

§ 4300 – zakup usług pozostałych 32 000

§ 4430 – różne opłaty i składki 10 000

§ 4480 – podatek od nieruchomości 5 000 § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) 20 000

Dział 750 – Administracja publiczna 41 979

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie 1 979

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 1 643

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 296

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 40

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin 40 000

§ 4300 – zakup usług pozostałych 40 000

Dział 757- Obsługa długu publicznego 68 000

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 68 000

§ 4580 – pozostałe odsetki 68 000

Dział 801 – Oświata i wychowanie 6 000

Rozdz. 80101- Szkoły podstawowe 6 000

§ 4300 – zakup usług pozostałych 6 000

Dział - 853 – Opieka społeczna 4 679

Rozdz. 85315 - Dodatki mieszkaniowe 4 679

§ 3110 – świadczenia społeczne 4 679

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 37 304

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 37 304 § 4300 – zakup usług pozostałych 37 304

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 000

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 000

§ 4300 - zakup usług pozostałych 1 000

1. Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie;

przyznanie dodatkowych środków dla działu 853 – Opieka społeczna/ wzrost w kwocie ogółem –

4 679zł na dodatki mieszkaniowe;

pismo Ministra Finansów: – Nr ST5-4820-34g/2003 przyznanie części oświatowej subwencji z rezerwy w kwocie 6.000zł oraz części rekompensującej subwencji ogólnej - dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w kwocie 63.304; oraz kwota dotacji w wysokości 1.979zł z O.U.Woj. na realizację przez gminę spraw paszportowych;

- dotacja z Zarządu Województwa w kwocie 1 000zł na realizację imprez kulturalnych

- wystąpienia Kierowników wydziałów U.M. o dokonanie zmian /przeniesień wydatków/;

- wniosek Skarbnika gminy – zmiany wynikające z oceny stopnia realizacji zadań i konieczności korekty planu wydatków;

W wyniku dokonanej zmiany Dochody i Wydatki wzrosną o kwotę 230.962zł.

 

Sporządził; JJ/JJ

 

informację wytworzył: Justyna Tomys
za treść odpowiada: Rada Miejska 
data wytworzenia: 29 października 2003r.