Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała o podatku od posiadania psów


Uchwała Nr II/15/02
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 11 grudnia 2002r.


w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów na terenie Gminy Olesno.


Na podstawie art.18, ust.2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) oraz art. 13 i 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz.1683) Rada Miejska

uchwala co następuje :

§ 1

Ustala się na terenie Gminy Olesno roczną stawkę podatku od każdego posiadanego psa w wysokości 50 zł.
§ 2

Podatek pobiera się w połowie stawek jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po 30 czerwca roku podatkowego.
§ 3

Podatku od posiadania psów nie pobiera się z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw domowych właścicieli domków jednorodzinnych – od jednego psa.

§ 4

1. Podatek płatny jest z góry bez wezwania w następujących terminach :
1) do 31 marca każdego roku w kasie Urzędu Miejskiego w Oleśnie
– przez posiadaczy psów z terenu miasta Olesno,
2) do 15 maja każdego roku u sołtysa – przez posiadaczy psów z terenu wsi
gminy Olesno.
2. Osoba, która weszła w posiadanie psa w przypadku określonym w § 2 uchwały zobowiązana jest zapłacić stosowny podatek u odpowiednich inkasentów w zależności od miejsca zamieszkania w terminie dwóch tygodni od dnia wejścia w posiadanie psa.


§ 5

Za pobór podatku od posiadania psów inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% zainkasowanego podatku.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Olesno.

§ 7

Traci moc uchwała Nr XXVIII/277/2000 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów na terenie Gminy Olesno.
§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie i w poszczególnych sołectwach Gminy z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Ehrenfrid Dittmann