Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała o podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym

Uchwała Nr II/11/02
Rady Miejskiej w O l e ś n i e
z dnia 11 grudnia 2002 r.w sprawie określenia wzorów formularzy informacji dla osób fizycznych
i deklaracji dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym.

Na podstawie art.6 ust.6 i 9 pkt 1 i ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.84 i Nr 200, poz.1683), art.6a ust.5 i 8 pkt 1 i ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz. 431 , z 1994r. Nr 1, poz. 3 , z 1996r. Nr 91, poz. 409, z 1997r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926 , z 1998r. Nr 108, poz. 681 , z 2001r. Nr 81, poz. 875 oraz z 2002r. Nr 200, poz. 1680) oraz art.6 ust. 2 i 5 pkt 1 i ust. 9, ustawy z dnia
30 października 2002r. r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682)
Rada Miejska


uchwala co następuje :

§ 1

Określa się wzory formularzy w podatku od nieruchomości, rolnym i w podatku leśnym:

1) załącznik nr 1 – Informacja w sprawie podatku od nieruchomości osób fizycznych,
2) załącznik nr 2 - Deklaracja na podatek od nieruchomości osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej,
3) załącznik nr 3 – Informacja w sprawie podatku rolnego osób fizycznych,
4) załącznik nr 4 – Deklaracja na podatek rolny osób prawnych, jednostek
organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej,
5) załącznik nr 5 – Informacja w sprawie podatku leśnego osób fizycznych,
6) załącznik nr 6 – Deklaracja na podatek leśny osób prawnych, jednostek
organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Oleśnie.
§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003r.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Ehrenfrid Dittmann