Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała o podatku od środków transportowych

Uchwała Nr II/12/02
Rady Miejskiej w O l e ś n i e
z dnia 11 grudnia 2002 r.


w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok.
.
Na podstawie art.18, ust.2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683) Rada Miejskauchwala co następuje :


§ 1


Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:

1/ od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,5 tony
do 5,5 tony włącznie, wyposażonego w katalizator spalin w zależności od roku
produkcji pojazdu:

a/ do 1992r. włącznie - 460zł,
b/ od 1993r. do 1997r. włącznie - 480zł,
c/ od 1998r. do 2000r. włącznie - 500zł,
d/ od 2001r. - 520zł,
1a/ od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,5 tony
do 5,5 tony włącznie, nie wyposażonego w katalizator spalin w zależności od roku
produkcji pojazdu:


a/ do 1992r. włącznie - 510zł,
b/ od 1993r. do 1997r. włącznie - 530zł,
c/ od 1998r. do 2000r. włącznie - 560zł,
d/ od 2001r. - 580zł,
2/ od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5
tony do 9,0 ton włącznie, wyposażonego w katalizator spalin w zależności od roku
produkcji pojazdu:


a/ do 1992r. włącznie - 670zł,
b/ od 1993r. do 1997r. włącznie - 690zł,
c/ od 1998r. do 2000r. włącznie - 710zł,
d/ od 2001r. - 730zł,
2a/ od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5
tony do 9,0 ton włącznie, nie wyposażonego w katalizator spalin w zależności od
roku produkcji pojazdu:


a/ do 1992r. włącznie - 880zł,
b/ od 1993r. do 1997r. włącznie - 900zł,
c/ od 1998r. do 2000r. włącznie - 920zł,
d/ od 2001r. - 940zł,
3/ od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9,0
ton i poniżej 12 ton , wyposażonego w katalizator spalin w zależności od roku
produkcji pojazdu:


a/ do 1992r. włącznie - 880zł,
b/ od 1993r. do 1997r. włącznie - 900zł,
c/ od 1998r. do 2000r. włącznie - 920zł,
d/ od 2001r. - 940zł,
3a/ od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9,0
ton i poniżej 12 ton , nie wyposażonego w katalizator spalin w zależności od roku
produkcji pojazdu:


a/ do 1992r. włącznie - 1.090zł,
b/ od 1993r. do 1997r. włącznie - 1.110zł,
c/ od 1998r. do 2000r. włącznie - 1.130zł,
d/ od 2001r. - 1.160zł,

4/ od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej
niż 12,0 ton ( czyli od 12 ton ), stawki podatku określone są w załączniku Nr 1 do
niniejszej uchwały.

5/ od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5
tony do 8,0 ton włącznie, wyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku
produkcji pojazdu:


a/ do 1992r. włącznie - 990zł,
b/ od 1993r. do 1997r. włącznie - 1.010zł,
c/ od 1998r. do 2000r. włącznie - 1.030zł,
d/ od 2001r. - 1.050zł,
5a/ od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5
tony do 8,0 ton włącznie, nie wyposażonego w katalizator spalin, w zależności od
roku produkcji pojazdu:


a/ do 1992r. włącznie - 1.090zł,
b/ od 1993r. do 1997r. włącznie - 1.110zł,
c/ od 1998r. do 2000r. włącznie - 1.130zł,
d/ od 2001r. - 1.160zł,

5b/ od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
powyżej 8,0 ton i poniżej 12,0 ton , wyposażonego w katalizator spalin, w
zależności od roku produkcji pojazdu:


a/ do 1992r. włącznie - 1.200zł,
b/ od 1993r. do 1997r. włącznie - 1.220zł,
c/ od 1998r. do 2000r. włącznie - 1.240zł,
d/ od 2001r. - 1.260zł,
5c/ od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
powyżej 8,0 ton i poniżej 12,0 ton , nie wyposażonego w katalizator spalin, w
zależności od roku produkcji pojazdu:


a/ do 1992r. włącznie - 1.200zł,
b/ od 1993r. do 1997r. włącznie - 1.220zł,
c/ od 1998r. do 2000r. włącznie - 1.240zł,
d/ od 2001r. - 1.260zł,
6/ od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej
lub wyższej niż 12,0 ton , stawki podatku określone są w załączniku Nr 2 do
niniejszej uchwały.

7/ od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę
całkowitą od 7,0 ton do 10,0 ton włącznie z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności
od roku produkcji przyczepy i naczepy:

a/ do 1992r. włącznie - 990zł,
b/ od 1993r. do 1997r. włącznie - 1.010zł,
c/ od 1998r. do 2000r. włącznie - 1.030zł,
d/ od 2001r. - 1.050zł,
7a/ od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę
całkowitą powyżej10,0 ton ,a poniżej 12,0 ton ,z wyjątkiem związanych
wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w
zależności od roku produkcji przyczepy i naczepy:

a/ do 1992r. włącznie - 1.090zł,
b/ od 1993r. do 1997r. włącznie - 1.110zł,
c/ od 1998r. do 2000r. włącznie - 1.130zł,
d/ od 2001r. - 1.160zł,
8/ od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12,0 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki
podatku określone są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

9/ od autobusów do mniej niż niż 30 miejsc, wyposażonych w katalizator spalin,
instalację gazową lub jedno z tych urządzeń, w zależności od roku produkcji
pojazdu:

a/ do 1992r. włącznie - 1.200zł,
b/ od 1993r. do 1997r. włącznie - 1.220zł,
c/ od 1998r. do 2000r. włącznie - 1.240zł,
d/ od 2001r. - 1.260zł,
9a/ od autobusów do mniej niż niż 30 miejsc, nie wyposażonych w katalizator spalin,
ani w instalację gazową , w zależności od roku produkcji pojazdu:

a/ do 1992r. włącznie - 1.300zł,
b/ od 1993r. do 1997r. włącznie - 1.320zł,
c/ od 1998r. do 2000r. włącznie - 1.340zł,
d/ od 2001r. - 1.360zł,
9b/ od autobusów o liczbie miejsc równej lub wyższej niż 30 miejsc, wyposażonych
w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:

a/ do 1992r. włącznie - 1.620zł,
b/ od 1993r. do 1997r. włącznie - 1.640zł,
c/ od 1998r. do 2000r. włącznie - 1.660zł,
d/ od 2001r. - 1.680zł,
9c/ od autobusów o liczbie miejsc równej lub wyższej niż 30 miejsc, nie
wyposażonych w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:

a/ do 1992r. włącznie - 1.720zł,
b/ od 1993r. do 1997r. włącznie - 1.740zł,
c/ od 1998r. do 2000r. włącznie - 1.760zł,
d/ od 2001r. - 1.790zł,§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Oleśnie.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/383/2001 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia
5 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003r.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Ehrenfrid Dittmann
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
w Oleśnie Nr II/12/02 z dnia 11 grudnia 2002r.Stawki podatkowe dla pojazdów określonych w § 1 ust. 4 uchwały

Liczba osi i dopuszczalna masacałkowita / w tonach/ Stawka podatku /w złotych/
nie mniej niż mniej niż Oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszeniaosi jezdnych
Stawka podatkowa/w złotych/ Stawka podatkowa/w złotych/
1 2 3 4
Dwie osie
12 13 1.050 1.160
13 14 1.100 1.160
14 15 1.160 1.260
15 1.310 1.420
Trzy osie
12 17 1.370 1.470
17 19 1.470 1.580
19 21 1.580 1.680
21 23 1.630 1.730
23 25 1.680 1.790
25 1.730 1.840
Cztery osie i więcej
12 25 1.790 1.890
25 27 1.840 1.940
27 29 1.890 2.000
29 31 2.050 2.260
31 2.100 2.310Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
w Oleśnie Nr II/12/02 z dnia 11 grudnia 2002r.
Stawki podatkowe dla pojazdów określonych w § 1 ust. 6 uchwałyMasa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa,ciągnik balastowy + przyczepa/w tonach/ Stawka podatku /w złotych/
nie mniej niż mniej niż Oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszeniaosi jezdnych
Stawka podatkowa/w złotych/ Stawka podatkowa/w złotych/
1 2 3 4
Dwie osie
12 18 1.050 1.160
18 25 1.260 1.370
25 31 1.470 1.580
31 1.680 1.790
Trzy osie
12 40 1.790 1.860
40 2.100 2.210

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej
w Oleśnie Nr II/12/02 z dnia 11 grudnia 2002r.Stawki podatkowe dla pojazdów określonych w § 1 ust. 8 uchwały

Liczba osi i dopuszczalna masacałkowita zespołu pojazdów:naczepa /przyczepa + pojazd silnikowy/ w tonach/ Minimalna stawka podatku /w złotych/
nie mniej niż mniej niż Oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszeniaosi jezdnych
Stawka podatkowa/w złotych/ Stawka podatkowa/w złotych/
1 2 3 4
Jedna oś
12 18 1.160 1.160
18 25 1.260 1.260
25 1.370 1.370
Dwie osie
12 28 1.050 1.050
28 33 1.260 1.260
33 38 1.470 1.470
38 1.680 1.680
Trzy osie
12 38 1.470 1.470
38 1.680 1.680