Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała o podatku od nieruchomości

Uchwała Nr II /10/02
Rady Miejskiej w O l e ś n i e
z dnia 11 grudnia 2002 r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2003 rok.

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) oraz art. 5 ust. 1 i 2, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz.1683) Rada Miejskauchwala co następuje :


§ 1

Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w wysokości:
1/ od gruntów:
a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,51 zł od 1 m2
powierzchni,
b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych - 3,38 zł od 1 ha powierzchni,
c/ pozostałych - 0,10 zł od 1 m2 powierzchni,
2/ od budynków lub ich części:
a/ mieszkalnych - 0,46zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej:
- na terenie miasta - 14,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- na terenie wsi - 13,51 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,06 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych - 3,46 od 1m2 powierzchni użytkowej,
e/ pozostałych - 3,58 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
3/ od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4, ust.1
pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.§ 2

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

a/ nieruchomości lub ich części zajęte przez muzea, biblioteki, ośrodki kultury w
tym placówki towarzystw mniejszości narodowych, ochotnicze straże pożarne,
żłobki, targowiska, obiekty sportowe, instytucje prowadzące działalność
charytatywną oraz ośrodki zajmujące się osobami chorymi, samotnymi
i bezdomnymi z wyłączeniem części przeznaczonej na prowadzenie działalności
gospodarczej,
b/ budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków, rurociągi i budowle
związane z przyjęciem odpadów komunalnych oraz budynki i budowle służące
do produkcji i przesyłu wody i przewody sieci rozdzielczej wody , będące
własnością Gminy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Oleśnie.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/382/2001 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia
5 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003r.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Ehrenfrid Dittmann