Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała XIII/113/03 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok.

Uchwała XIII/113/03

Rady Miejskiej w O l e ś n i e

z dnia 10 grudnia 2003 r.

 

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok.

.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 , z 2002r. Nr 23 , poz. 220, Nr 62 , poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 , Nr 214 , poz.1806 , z 2003r. Nr 80 , poz. 717, Nr 162 , poz. 1568) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9 , poz. 84 , Nr 200 , poz. 1683 , z 2003r. Nr 96 , poz. 874 , Nr 110 , poz.1039 , Nr 188 , poz. 1840 , Nr 200 , poz. 1953 , Nr 203 , poz. 1966) Rada Miejska

 

uchwala co następuje :

§ 1

Wielkość podatku od środków transportowych określa się w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.

 

§ 3

Traci moc Uchwała Nr II/12/02 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 11 grudnia 2002 r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004r.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Ehrenfrid Dittmann

informację wytworzył: Justyna Tomys
za treść odpowiada: Rada Miejska
data wytworzenia: 10.12.2003r.