Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XIII/115/03 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia stawki podatku od posiadania psów na terenie Gminy Olesno, terminu płatności oraz sposobu jego poboru.

Uchwała Nr XIII/115/03

Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 10 grudnia 2003 r.

w sprawie: ustalenia stawki podatku od posiadania psów na terenie Gminy Olesno, terminu płatności oraz sposobu jego poboru.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 , z 2002r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 , Nr 214 , poz. 1806 , z 2003r. Nr 80 , poz. 717 , Nr 162 , poz. 1568) oraz art. 13 i 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9 , poz. 84 , Nr 200 , poz. 1683 , z 2003r. Nr 96 , poz. 874 , Nr 110 , poz. 1039 , Nr 188 , poz. 1840 , Nr 200 , poz. 1953 , Nr 203 , poz. 1966 ) Rada Miejska

uchwala co następuje :

§ 1

Ustala się na terenie Gminy Olesno roczną stawkę podatku od każdego posiadanego psa w wysokości 50 zł.

§ 2

Podatek pobiera się w połowie stawek jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po 30 czerwca roku podatkowego.

§ 3

Podatku od posiadania psów nie pobiera się od :

  1. posiadaczy psów w wieku powyżej 65 lat – od jednego psa,
  2. posiadania psa utrzymywanego w celu pilnowania gospodarstw domowych właścicieli domków jednorodzinnych – od jednego psa.

§ 4

Posiadacze psów, będący emerytami, rencistami lub osobami chorymi bez określonej grupy inwalidzkiej, którym przydatność posiadania psa ze względu na stan zdrowia jest niezbędna, potwierdzona przez lekarza prowadzącego,

opłacają podatek od posiadania psów w wysokości połowy stawek określonych

w § 1 uchwały – od jednego psa.

§ 5

  1. Podatek płatny jest z góry bez wezwania w następujących terminach :

  1. do 31 marca każdego roku w kasie Urzędu Miejskiego w Oleśnie
  2. – przez posiadaczy psów z terenu miasta Olesno,

  3. do 15 maja każdego roku u sołtysa – przez posiadaczy psów z terenu wsi

gminy Olesno.

2. Osoba, która weszła w posiadanie psa w przypadku określonym w § 2 uchwały zobowiązana jest zapłacić stosowny podatek u odpowiednich inkasentów w zależności od miejsca zamieszkania w terminie dwóch tygodni od dnia wejścia w posiadanie psa.

§ 6

Za pobór podatku od posiadania psów inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% zainkasowanego podatku.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.

§ 8

Traci moc uchwała Nr II/15/02 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów na terenie Gminy Olesno.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 r.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Ehrenfrid Dittmann

informację wytworzył: Justyna Tomys
za treść odpowiada: Rada Miejska
data wytworzenia: 10.12.2003r.