Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XIII/111/03 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2004 rok.

Uchwała Nr XIII/111/03

Rady Miejskiej w O l e ś n i e

z dnia 10 grudnia 2003 r.

 

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2004 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 , z 2002r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 , Nr 214 , poz.1806 , z 2003r. Nr 80 , poz. 717 , Nr 162 , poz. 1568) oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9 , poz. 84 , Nr 200 , poz.1683 , z 2003r. Nr 96 , poz. 874 , Nr 110 , poz.1039 , Nr 188 , poz. 1840 , Nr 200 , poz. 1953 , Nr 203 , poz. 1966) Rada Miejska

uchwala co następuje :

§ 1

Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w wysokości:

1/ od gruntów:

a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na

sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,54 zł od 1 m2

powierzchni,

b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni

wodnych - 3,41 zł od 1 ha powierzchni,

c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,12 zł od 1 m2

powierzchni,

2/ od budynków lub ich części:

a/ mieszkalnych - 0,49zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności

gospodarczej:

- na terenie miasta - 15,67 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

- na terenie wsi - 14,32 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu

kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,11 zł od 1 m2 powierzchni

użytkowej,

d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania

świadczeń zdrowotnych - 3,49 od 1m2 powierzchni użytkowej,

e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,72 zł od 1m2

powierzchni użytkowej;

3/ od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4, ust.1

pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

a/ nieruchomości lub ich części zajęte przez muzea, biblioteki, ośrodki kultury w

tym placówki towarzystw mniejszości narodowych, ochotnicze straże pożarne,

żłobki, targowiska, obiekty sportowe, instytucje prowadzące działalność

charytatywną oraz ośrodki zajmujące się osobami chorymi, samotnymi

i bezdomnymi z wyłączeniem części przeznaczonej na prowadzenie działalności

gospodarczej,

b/ budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków, rurociągi i budowle

związane z przyjęciem odpadów komunalnych oraz budynki i budowle służące

do produkcji i przesyłu wody i przewody sieci rozdzielczej wody , będące

własnością Gminy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr II/10/02 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 11 grudnia 2002 r.

w sprawie wysokości podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004r.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Ehrenfrid Dittmann
informację wytworzył: Justyna Tomys
za treść odpowiada: Rada Miejska
data wytworzenia: 10.12.2003r.