Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XIII/116/03 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji dla osób fizycznych

Uchwała Nr XIII/116/03

Rady Miejskiej w O l e ś n i e

z dnia 10 grudnia 2003 r.

 

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji dla osób fizycznych

i deklaracji dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym.

 

Na podstawie art. 6 ust. 6 i 9 pkt 1 i ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9 , poz. 84 , Nr 200 , poz.1683 , z 2003r. Nr 96 , poz. 874 , Nr 110 , poz. 1039 , Nr 188 , poz. 1840 , Nr 200 , poz. 1953 , Nr 203 , poz. 1966), art. 6a ust. 5 i 8 pkt 1 i ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993r. Nr 94 , poz. 431 , z 1994r. Nr 1 , poz. 3 , z 1996r. Nr 91 , poz. 409 , z 1997r. Nr 43 , poz. 272 , Nr 137, poz. 926 , z 1998r. Nr 108 , poz. 681, z 2001r. Nr 81 , poz. 875 , z 2002r. Nr 200 , poz. 1680, z 2003r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 6 ust. 2 i 5 pkt 1 i ust. 9, ustawy z dnia 30 października 2002r. r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200 , poz. 1682 , Nr 216 poz. 1826) Rada Miejska

 

uchwala co następuje :

§ 1

Określa się wzory formularzy w podatku od nieruchomości, rolnym i w podatku leśnym:

  1. załącznik nr 1 – Informacja w sprawie podatku od nieruchomości osób fizycznych,

  2. załącznik nr 2– Deklaracja na podatek od nieruchomości osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej,

  3. załącznik nr 3 – Informacja w sprawie podatku rolnego osób fizycznych,

  4. załącznik nr 4 – Deklaracja na podatek rolny osób prawnych, jednostek

organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej,

5) załącznik nr 5 – Informacja w sprawie podatku leśnego osób fizycznych,

  1. załącznik nr 6 – Deklaracja na podatek leśny osób prawnych, jednostek

organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr II/11/02 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 11 grudnia 2002 r.

w sprawie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji dla osób fizycznych

i deklaracji dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004r.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Ehrenfrid Dittmann

 

informację wytworzył: Justyna Tomys
za treść odpowiada: Rada Miejska
data wytworzenia: 10.12.2003r.