Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XV/133/04 z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2004 rok.

U C H W A Ł A Nr XV/133/04

Rady Miejskiej w O L E Ś N I E

z dnia 28 stycznia 2004 roku

               

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, zm. z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586) oraz art. 109, 110, 112 ust. 2, 116 , 124 ust. 1, 2 i 3 oraz 128 ust.2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, zm. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz.1611) Rada Miejska w Oleśnie

u c h w a l a

§ 1

Uchwala się budżet gminy na rok 2004.

§ 2

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości - 24.736.930

w tym;

a/ dotacje celowe na zadania zlecone gminom z zakresu

administracji rządowej - zadania bieżące - 1.032.641

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji

i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - 5.000

b/ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych - 280.000

/ zgodnie z załącznikiem nr 1,3.1,3a do projektu uchwały budżetowej /

 

§ 3

1.Wydatki budżetu gminy w wysokości - 25.213.804

w tym:

- wydatki na zadania zlecone gminom z zakresu

administracji rządowej - 1.032.641

- wydatki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych

gmin - 5.000

- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych - 280.000

/ zgodnie z załącznikiem nr 2,3.1 i 3a do uchwały budżetowej /

§ 4

Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w wysokości: przychody - 2.700.000

rozchody - 2.223.126

zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały budżetowej/

§ 5

Deficyt budżetowy w wysokości - 476.874 - zostanie pokryty z planowanych do podjęcia kredytów i pożyczek oraz z wolnych środków .

§ 6

Ustala się plan zadań inwestycyjnych z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych zadań w wysokości - 1.668.875

/ zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały budżetowej/

§ 7

Uchwala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

  • przychody w wysokości - 2.139.400

- wydatki w wysokości - 2.135.200

zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały budżetowej/

§ 8

Uchwala się plan przychodów i wydatków instytucji kultury:

- przychody w wysokości 1.591.350

- wydatki w wysokości 1.591.650

zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały budżetowej/

§ 9

Uchwala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych:

- przychody w wysokości 140.200

wydatki w wysokości 157.000

zgodnie z załącznikiem nr 8 do Uchwały budżetowej

§ 10

Uchwala się plan przychodów i wydatków środków Gminnego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- przychody w wysokości 65.000

- wydatki w wysokości 95.000

zgodnie z załącznikiem nr 9 do Uchwały budżetowej/

§ 11

Uchwala się dotacje z budżetu gminy w wysokości - 1.634.200

w tym:

1. Dla instytucji kultury w wysokości - 1.464.200

2. Pozostałe dotacje: - 170.000

- na realizację programu z zakresu opieki nad chorym w domu - 45.000

- dla klubów sportowych/ LZS,SZS,OKS / z terenu miasta i gmin -125.000

zgodnie z załącznikiem nr 10 - do projektu uchwały budżetowej/

§ 12

Tworzy się w budżecie rezerwę ogólną w wysokości - 20.000

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Olesna do:1. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy, tj. przeniesień w dziale pomiędzy rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie wydatków na zadania inwestycyjne.

2. Przekazywania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w ramach jednego rozdziału z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i wydatków na zadania inwestycyjne.

§ 14

1. Ustala się maksymalną wysokość sumy do której Burmistrz Olesna może samodzielnie zaciągać kredyty i pożyczki krótkoterminowe na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do kwoty 1.000.000 zł.

2. Ustala się maksymalną wysokość sumy do której Burmistrz Olesna może samodzielnie zaciągać zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług do kwoty 500.000 zł.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.

§ 16

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i ma zastosowanie do roku budżetowego 2004.

 

 

 

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Ehrenfrid Dittmann

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
informację wytworzył: Justyna Tomys
za treść odpowiada: Rada Miejska
data wytworzenia: 28.01.2004 r.