Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr Instytucji Kultury prowadzony przez Gminę Olesno


 

Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Olesno prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).
1.        Rejestr instytucji kultury prowadzi Wydział Ogólno-Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Oleśnie
2.        Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:
-       informację o rejestrze rejestr, oraz sposób udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie informacji Publicznej na stronie organizatora, tj. Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie
-       dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
·           otwarty dostęp do zawartości rejestru;
·           wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
-       Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
-       Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury w siedzibie organizatora tj. w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Oleśnie
-       Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
3.        Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub rozpoczętej strony zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282)
4.        Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej należy dokonać na konto:
ING Bank Śląski O/Olesno nr  49 1050 1171 1000 0005 0060 5894
5.        Do wniosku o wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.
6.        Szczegółowych informacji udziela :
Wydział Ogólno-Organizacyjny
Urzędu Miejskiego w Oleśnie
ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno
tel. 34 350 91 54
 
 

 

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
PROWADZONY PRZEZ GMINĘ OLESNO
 
Prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U z 2012 r. poz. 189)
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY GMINY OLESNO
Nr wpisu
Data wpisu, daty kolejnych zmian
Pełna nazwa instytucji kultury wynikająca ze statutu
Nazwa skrócona wynikająca ze statutu
Siedziba i adres instytucji kultury
Oznaczenie organizatora instytucji kultury
Nazwa podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury
Akt o utworzeniu instytucji kultury
Akt o nadaniu statutu instytucji kultury
I-4011/1
03.02.1999
Miejski Dom Kultury w Oleśnie
MDK
ul. Wielkie Przedmieście 31 46-300 Olesno
Gmina Olesno
 
Uchwała RM w Oleśnie Nr VII/33/99 z dnia 03.02.1999 r. w sprawie wpisania do Rejestru Instytucji MDK w Oleśnie
Uchwała RM w Oleśnie Nr VII/34/99 z dnia 03.02.1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu MDK
- uchwała RM w Oleśnie Nr XVI/130/99 z dnia 20.10.2009 r. w sprawie zmiany statutu MDK w Oleśnie
- uchwała RM w Oleśnie Nr XIII/189/2000 z dnia 26.04.2000 r. w sprawie zmiany statutu MDK w Oleśnie
- uchwała RM w Oleśnie Nr X/57/07 z dnia 27.06.2007 r. w sprawie zmiany statutu MDK w Oleśnie
- uchwała RM w Oleśnie Nr XIV/72/07 z dnia 26.09.2007 r. w sprawie zmiany uchwały RM w Oleśnie Nr X/57/07 z dnia 27.06.2007 r. w sprawie zmiany statutu MDK w Oleśnie
I-4011/2
03.02.1999
Oleska Biblioteka Publiczna im. Jakuba Alberta Pieloka w Oleśnie
OBP
ul. Aleksandra 5
46-300 Olesno
Gmina Olesno
 
Uchwała RM w Oleśnie Nr VII/35/99 z dnia 03.02.1999 r. w sprawie wpisania do Rejestru Instytucji Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J.A. Pieloka w Oleśnie
Uchwała RM w Oleśnie Nr VII/36/99 a dnia 03.02.1999 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
Uchwała RM w Oleśnie Nr XVI/132/99 a dnia 20.10.1999 r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
Uchwała RM w Oleśnie Nr XXIII/188/2000 a dnia 26.04.2000 r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
Uchwała RM w Oleśnie Nr XLIII/441/02 z dnia 28.02.2002 r. w sprawie zmiany nazwy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. J.A. Pieloka w Oleśnie
Uchwała RM w Oleśnie Nr XLIII/442/02 z dnia 28.02.2002 r. w sprawie uchwalenia statutu Oleskiej Biblioteki Publicznej J.A. Pieloka w Oleśnie
- uchwała RM w Oleśnie Nr X/58/07 z dnia 27.06.2007 r. w sprawie zmiany Statutu Oleskiej Biblioteki Publicznej J.A. Pieloka w Oleśnie
- uchwała RM w Oleśnie Nr XXVI/150/08 z dnia 25.06.2008 r. w sprawie zmiany Statutu Oleskiej Biblioteki Publicznej J.A. Pieloka w Oleśnie
I-4011/3
03.02.1999
Oleskie Muzeum Regionalne w Oleśnie
 
ul. Jana Nikodema Jaronia 2,
46-300 Olesno
Gmina Olesno
 
Uchwała RM w Oleśnie Nr VII/37/99 z dnia 03.02.1999 r. w sprawie wpisania do Rejestru Instytucji Kultury Muzeum Regionalnego im. J.N. Jaronia w Oleśnie
 
Uchwała RM w Oleśnie Nr VII/38/99 z dnia 03.02.1999 r. w sprawie uchwalenia statutu Muzeum Regionalnego im. J.N. Jaronia w Oleśnie
- Uchwała Nr XXIII/190/2000 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie zmiany Statutu Muzeum Regionalnego
- Uchwała Nr XXVI/222/04 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie nadania Statutu Oleskiemu Muzeum Regionalnemu w Oleśnie
- uchwała RM w Oleśnie Nr XXXVIII/226/09 z dnia 25.03.2009 r. w sprawie zmian w Statucie Oleskiego Muzeum Regionalnego w Oleśnie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Oleśnie
Informację wytworzył(a) : Teresa Skrzydło
Data wytworzenia: 2014-01-20