Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Żłobku Miejskim w Oleśnie.


 

Na podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
( Dz. U. Nr 223, poz.1458, z późn. zm. )
 
Dyrektor
 Żłobka Miejskiego w Oleśnie,
ul. Kościuszki 9, 46-300 Olesno
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE
  Główny Księgowy w Żłobku Miejskim w Oleśnie
w wymiarze 0,5 etatu
 
I. Nazwa i adres jednostki:   Żłobek Miejski w Oleśnie
                                                 ul. Kościuszki 9, 46-300 OLESNO
 
II. Określenie stanowiska urzędniczego na które odbywa się nabór :
1. Nazwa stanowiska : Główny księgowy ;
2. Wymiar czasu pracy : pół etatu – 20 godzin tygodniowo.
 
III. Wymagania niezbędne:
1) spełnienie jednego z poniższych warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych :
a/ ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych,
   uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie
   co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
b/ ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letnią praktyki  
    w księgowości,
c/ wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d/ posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo
    świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego
    na podstawie odrębnych przepisów,
2) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
3) nieposzlakowana opinia,
4) obywatelstwo polskie,
5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
6) niekaralność za przestępstwa : przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności
 instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo 
 karne skarbowe oraz za przestępstwa popełnione umyślnie,  
7) Preferowane doświadczenie w pracy w księgowości w administracji publicznej.

4.  Wymagania dodatkowe:
1) znajomość obsługi programów komputerowych w tym finansowo-księgowych, płacowych, obsługujących
   jednostki sektora finansów publicznych np. Progman, Besti@, obsługa   Płatnika,
2) znajomość ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3,
3) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
4) znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,
5) znajomość przepisów podatkowych,
6) znajomość przepisów płacowych,
7) znajomość przepisów ZUS,
8) znajomość ustawy o zamówieniach publicznych
9) znajomość ustawy o finansach publicznych,
10) znajomość ustawy o rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych,
11) znajomość ustawy Kodeks pracy.
12) komunikatywność, wysokie umiejętności interpersonalne,
13) samodzielność, zdolność logicznego i analitycznego myślenia,
14) umiejętność pracy w zespole, umiejętność rozwiązywania problemów, odporność na stres,
15) rzetelność i wysokie poczucie odpowiedzialności,
 
5. Główne obowiązki :
1) prowadzenie rachunkowości Żłobka Miejskiego,
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
3) dokonywanie wstępnej kontroli:
a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
4)   opracowywanie projektu budżetu oraz nadzór nad jego realizacją,
5)   prowadzenie spraw pracowniczych, socjalnych i płacowych pracowników Żłobka Miejskiego,
6)   terminowe sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz innych związanych z realizacją zadań jednostki,
7)   przestrzeganie ustawy o finansach publicznych oraz dyscypliny budżetowej.
8)   opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zapewnienie
9)   prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów księgowych oraz bieżąca kontrola i nadzór w tym zakresie,
10) prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz nadzór nad rozliczeniem inwentaryzacji,
11) nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów jednostki.
 
6. Wymagane dokumenty aplikacyjne i oświadczenia:
1) CV i list motywacyjny,
2)   kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,
3)   oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni z praw publicznych
4)   oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
    publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi
    gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko
    wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
5)   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych
    w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia
    o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm. )
 
7. Miejsce i termin składania ofert :
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podanymi : 
imieniem i nazwiskiem kandydata, adresem do korespondencji , numerem telefonu kontaktowego
oraz  z dopiskiem : „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Żłobku Miejskim w Oleśnie”.
Oferty należy składać w Sekretariacie Żłobka Miejskiego w Oleśnie
- pokój nr 4 w godzinach od 7.00 do 15.00 w nieprzekraczalnym terminie do dnia :
17 listopada 2014 r. do godziny 12ºº.
 
Oferty, które wpłyną do Żłobka Miejskiego w Oleśnie po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów – nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone nie będą zwracane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmów kwalifikacyjnych z wyłączeniem osób, których   oferty zostaną z przyczyn formalnych odrzucone.
Dyrektor Żłobka zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia w następstwie braku wyłonienia odpowiedniego kandydata.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej     (http://olesno.biuletyn.info.pl/) oraz na tablicy informacyjnej w Żłobku Miejskim w Oleśnie. 
 
Olesno, 31.10.2014
 
Dyrektor
Żłobka Miejskiego w Oleśnie
Elżbieta Stengritt – Talik

 

PDFInformacja o wynikach naboru.pdf (72,44KB)