Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Termin i porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Oleśnie

Na podstawie  art. 20 ust. 2 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) z w o ł u j ę  na  dzień 25 czerwca 2024 r. o godz. 1500  w sali 117 Urzędu Miejskiego w Oleśnie

 

VI  sesję

 

Rady Miejskiej w Oleśnie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olesna wotum zaufania:
 8. debata nad raportem o stanie gminy;
 9. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olesna wotum zaufania.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olesna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok:
 1. przedstawienie do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r. oraz sprawozdania finansowego wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Olesno;
 2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok;
 3. przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Olesna;
 4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Olesna;
 5. dyskusja;
 6. podjęcie uchwały absolutoryjnej.
 1. Podjęcie w sprawie określenia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych budowanych w ramach inwestycji realizowanej w Oleśnie przez SIM Opolskie Sp. z o.o. w tym kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej dla tych kryteriów oraz maksymalnej wysokości obowiązkowej kaucji zabezpieczającej umowę najmu dla lokali mieszkalnych budowanych z wykorzystaniem finansowania zwrotnego i wsparcia z Funduszu Dopłat.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę nieruchomości stanowiące własność Gminy Olesno.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miejskiemu Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie Sp. z o.o. zadania własnego Gminy Olesno, polegającego na zarządzaniu kompleksem sportowo - rekreacyjnym w Oleśnie przy ul. Kościuszki.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Oleśnie przy ul. Kościuszki.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno do roku 2040.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olesno.
 7. Zapytania i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.     

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Oleśnie

Klaudiusz Małek