Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Termin i porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Oleśnie

Na podstawie  art. 20 ust. 2 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) z w o ł u j ę  na  dzień 30 maja 2023 r. o godz. 1200   w sali 117 Urzędu Miejskiego w Oleśnie

 

sesję LXXIV

 

Rady Miejskiej w Oleśnie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Przedstawienie przez Burmistrza Olesna raportu o stanie gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2023-2036.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat oraz określenie sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Olesna.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Olesno na lata 2023-2026”.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olesno.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pradziad” jako członek zwyczajny.
 16. Zapytania i wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad.

 

 

       Przewodniczący Rady Miejskiej

        Henryk Kucharczyk