Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Termin i porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Oleśnie

 

Na podstawie  art. 20 ust. 2 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U. z 2022 r., poz. 559) z w o ł u j ę  na  dzień 27 czerwca 2022 r. o godz. 1100  w sali 117 Urzędu Miejskiego w Oleśnie

LVIII  sesję

Rady Miejskiej w Oleśnie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olesna wotum zaufania (zał. nr 1)
 1. debata nad raportem o stanie gminy;
 2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olesna wotum zaufania.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olesna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. (zał. nr 2)
 1. przedstawienie do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r. oraz sprawozdania finansowego wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Olesno;
 2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok;
 3. przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Olesna;
 4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Olesna;
 5. dyskusja;
 6. podjęcie uchwały absolutoryjnej.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok. (zał. nr 3)
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2022-2038. (zał. nr 4)
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trybie bezprzetargowym w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiące własność Gminy Olesno. (zał. nr 5)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna. (zał. nr 6)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości na terenie Miasta Olesna. (zał. nr 7)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie miasta Olesno. (zał. nr 8)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Olesno zadania Województwa Opolskiego. (zał. nr 9)
 8. Zapytania i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.     

 

       Przewodniczący Rady Miejskiej

        Henryk Kucharczyk