Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Termin i porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Oleśnie

Na podstawie  art. 20 ust. 2 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.)  z w o ł u j ę  na  dzień 13 grudnia 2022 r. o godz. 1500  w sali 117 Urzędu Miejskiego w Oleśnie

 

LXVI  sesję

 

Rady Miejskiej w Oleśnie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok. (zał. nr 1)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2022-2036. (zał. nr 2)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. ( zał. nr 3)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna. (zał. nr 4)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna. (zał. nr 5)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Olesno, położonej na terenie miasta Olesno. (zał. nr 6 )
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trybie bezprzetargowym w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiące własność Gminy Olesno. (zał. nr 7)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród. (zał. nr 8)
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta  Nauczyciela. ( zał. nr 9)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. ( zał. nr 10)
 18. Zapytania i wolne wnioski.
 19. Zakończenie obrad.

 

 

       Przewodniczący Rady Miejskiej

        Henryk Kucharczyk