Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Termin i porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Oleśnie

Na podstawie  art. 20 ust. 2 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378) z w o ł u j ę  na  dzień 27 lipca 2021 r.  o godz. 1100  w sali 117 Urzędu Miejskiego w Oleśnie

 

XLII  sesję

Rady Miejskiej w Oleśnie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użytkowanie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Olesno
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości na terenie miasta Olesno.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców w zakresie zbiorowego odbioru ścieków na terenie gminy Olesno.
 15. Zapytania i wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

 

       Przewodniczący Rady Miejskiej

        Henryk Kucharczyk