Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Termin i porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Oleśnie

 

Na podstawie  art. 20 ust. 2 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) z w o ł u j ę  na  dzień  25 kwietnia 2024 r. o godz. 1500  w sali 117 Urzędu Miejskiego w Oleśnie

 

LXXXVII  sesję

Rady Miejskiej w Oleśnie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2024 rok. (zał. nr 1)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038. (zał. nr 2)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024-2027. (zał. nr 3)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Olesno do realizacji projektu partnerskiego pn. „Opolskie bez granic – wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich w województwie opolskim” w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027. (zał. nr 4)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olesno na rok 2024. (zał. nr 5)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024-2026. (zał. nr 6)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Oleśnie na lata  2024-2027. (zał. nr 7)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 15 lat nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Olesno. (zał. nr 8)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości na terenie gminy Olesno. (zał. nr 9)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Olesno, położonej na terenie Gminy Olesno. (zał. nr 10)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiące własność Gminy Olesno. (zał. nr 11)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji i zabezpieczenia wkładu finansowego na realizacje projektu pn. Rozwój współpracy pomiędzy lokalnymi społecznościami Olesna, Otic i Jezdkovic. (zał. nr 12)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji i zabezpieczenia wkładu własnego projektu pn. Przedszkola przyszłości w Gminie Olesno. (zał. nr 13)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji i zabezpieczenia wkładu finansowego dotyczącego projektu pn.: Oznakowanie łączników międzynarodowej transgranicznej trasy rowerowej na terenie Gminy Olesno - II etap. (zał. nr 14)
 21. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji i zabezpieczenia wkładu finansowego dotyczącego projektu pn.: „Modernizacja terenowego punktu edukacji ekologicznej „7 źródeł” w Oleśnie. (zał. nr 15)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. (zał. nr 16 )
 23. Zapytania i wolne wnioski.
 24. Zakończenie obrad.

       Przewodniczący Rady Miejskiej

        Henryk Kucharczyk