Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej - Kadencja 2014-2018


DOCXUchwała Nr I-1-14 z dnia 1 grudnia 2014 r.docx (16,86KB)
w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Oleśnie

DOCXUchwała Nr I-2-14 z dnia 1 grudnia 2014 r.docx (12,78KB)
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Oleśnie

DOCXUchwała Nr I-3-14 z dnia 1 grudnia 2014 r.docx (18,01KB)
w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania w sprawie wyboru radnych na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Oleśnie

DOCXUchwała Nr I-4-14 z dnia 1 grudnia 2014 r.docx (12,89KB)
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Oleśnie

PDFUchwała Nr II-5-14 z dnia 15 grudnia 2014 r.pdf (23,72KB)
w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Oleśnie.

PDFUchwała Nr II-6-14 z dnia 15 grudnia 2014 r.pdf (29,10KB)
w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Oleśnie.

PDFUchwała Nr II-7-14 z dnia 15 grudnia 2014 r.pdf (25,50KB) 
w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Oleśnie.

PDFUchwała Nr II-8-14 z dnia 15 grudnia 2014 r.pdf (272,42KB)
w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2014 rok.

PDFUchwała Nr II-9-14 z dnia 15 grudnia 2014 r.pdf (335,58KB)
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

PDFUchwała Nr II-10-14 z dnia 15 grudnia 2014 r.pdf (69,65KB)
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Olesno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.

PDFUchwała Nr II-11-14 z dnia 15 grudnia 2014 r.pdf (38,33KB) 
w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 rok stanowiący część strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Olesno.

PDFUchwała Nr III-12-14 z dnia 30 grudnia 2014r.pdf (1,27MB)
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2015 rok.

PDFUchwała Nr III-13-14 z dnia 30 grudnia 2014r.pdf (2,76MB)
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

PDFUchwała Nr III-14-14 z dnia 30 grudnia 2014r.pdf (125,96KB)
w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2014 rok.

PDFUchwała Nr III-15-14 z dnia 30 grudnia 2014r.pdf (2,84MB)
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

PDFUchwała Nr III-16-14 z dnia 30 grudnia 2014r.pdf (107,61KB)
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Olesno, jak również jednostkom podległym, oraz wskazania organu do tego uprawnionego.

PDFUchwała Nr IV-17-15 z dnia 22 stycznia 2015r.pdf (112,76KB)
w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok.

PDFUchwała Nr IV-18-15 z dnia 22 stycznia 2015r.pdf (3,12MB)
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

PDFUchwała Nr IV-19-15 z dnia 22 stycznia 2015r.pdf (428,64KB)
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

DOCUchwała Nr IV-20-15 z dnia 22 stycznia 2015r.doc (24,00KB)
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/378/01 w sprawie reorganizacji jdnostki organizacyjnej gminy - Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie.

PDFUchwała Nr IV-21-15 z dnia 22 stycznia 2015r.pdf (122,89KB)
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości na terenie Gminy Olesno.

PDFUchwała Nr IV-22-15 z dnia 22 stycznia 2015r.pdf (121,37KB)
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna.

PDFUchwała Nr IV-23-15 z dnia 22 stycznia 2015r.pdf (135,27KB)
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku komunalnym stanowiącym własność Gminy Olesno.

PDFUchwała Nr IV-24-15 z dnia 22 stycznia 2015r.pdf (130,46KB)
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę i najem nieruchomości Gminy Olesno.

DOCXUchwała Nr IV-25-15 z dnia 22.01.2015r.docx (11,47KB)
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia statutów przedszkoli jednooddziałowych na terenie Gminy Olesno.

PDFUchwała IV-26-15 z dnia 22 stycznia 2015r.pdf (188,81KB)
w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, szczegółowych zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania.

PDFUchwała Nr IV-27-15 z dnia 22 stycznia 2015r.pdf (502,77KB)
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.

PDFUchwała Nr V-28-15 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP.pdf (93,14KB)
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 

PDFUchwała V-29-15.pdf (92,78KB)
w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Olesna.

PDFUchwała V-30-15.pdf (152,70KB)
w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli z terenu Gminy Olesno na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. 

PDFUchwała.V-31-15.pdf (98,60KB)
w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 

PDFUchwała V-32-15.pdf (88,20KB)
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno. 

PDFUchwała V-33-15.pdf (90,00KB)
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na terenie Gminy Olesno. 

PDFUchwała V-34-15.pdf (90,71KB)
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na terenie Gminy Olesno.

PDFUchwała Nr VI-36-15 z dnia 31.03.2015r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Olesno.pdf (1,32MB)

PDFUchwała Nr VI-37-15 z dnia 31.03.2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok.pdf (152,33KB)

PDFUchwała Nr VI-38-15 z dnia 31.03.2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (2,88MB)

PDFUchwała Nr VI-39-15 z dnia 31.03.2015r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Olesno.pdf (246,00KB)

DOCXUchwała Nr VI-40-15 z dnia 31.03.2015r. w sprawie zmiany wartości wkładu własnego Gminy Olesno do realizacji projektu „Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości” ...docx (17,02KB)

PDFUchwała Nr VI-41-15 z dnia 31.03.2015r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Olesno na lata 2014-2020.pdf (1,86MB)

PDFUchwała Nr VI-42-15 z dnia 31.03.2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Gminie Olesno.pdf (351,64KB)

PDFUchwała Nr VI-43-15 z dnia 31.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę i najem nieruchomości Gminy Olesno.pdf (94,54KB)

PDFUchwała Nr VI-44-15 z dnia 31.03.2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.pdf (197,20KB)

PDFUchwała Nr VII/46/15 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/269/13 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olesno na lata 2013-2017 (108,96KB)

PDFUchwała Nr VII/47/15 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olesno na rok 2015 (220,23KB)

PDFUchwała Nr VII/48/15 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty (99,36KB)

PDFUchwała Nr VII/49/15 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno (236,64KB)

PDFUchwała Nr VII/50/15 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (93,35KB)

PDFUchwała Nr VII/51/15 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Olesno (290,25KB)

PDFUchwała Nr VII/52/15 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (468,88KB)

PDFUchwała Nr VII/53/15 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (94,73KB)

DOCuchwała Nr VII/55/15 w sprawie wystąpienia Gminy Olesno ze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Górna Prosna" (22,00KB)

DOCUchwała Nr VII/56/15 w sprawie przystąpienia Gminy Olesno do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Dolina Stobrawy" (26,00KB)

PDFUchwała Nr VIII-57-15 z dnia 11.06.2015 w sprawie udzielenia Burmnistrzowi Olesna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.pdf (127,69KB) 

PDFUchwała Nr VIII-58-15 z dnia 11.06.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok..pdf (124,63KB) 

PDFUchwała Nr VIII-59-15 z dnia 11.06.2015 w sprawie.pdf (2,92MB) 

PDFUchwała Nr VIII-60-15 z dnia 11.06.2015 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.pdf (91,03KB) 

PDFUchwała Nr VIII-61-15 z dnia 11.06.2015 w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania wyboru ławników do sądów powszechnych.pdf (347,39KB) 

PDFUchwała Nr VIII-62-15 z dnia 11.06.2015 w sprawie aktualizacji Sołeckiej Strategii Rozwoju.pdf (4,86MB) 

PDFUchwała Nr VIII-63-15 z dnia 11.06.2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna.pdf (88,48KB) 

PDFUchwała Nr VIII-64-15 z dnia 11.06.2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na terenie Gminy Olesno.pdf (90,43KB) 

PDFUchwała Nr VIII-65-15 z dnia 11.06.2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na terenie Gminy Olesno.pdf (90,98KB) 

PDFUchwała Nr VIII-66-15 z dnia 11.06.2015 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Gminy Olesno.pdf (99,82KB) 

PDFUchwała Nr VIII-67-15 z dnia 11.06.2015 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę i najem nieruchomości Gminy Olesno.pdf (91,69KB) 

PDFUchwała Nr VIII-68-15 z dnia 11.06.2015 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno.pdf (229,13KB) 

PDFUchwała Nr VIII-69-15 z dnia 11.06.2015 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania....pdf (709,42KB) 

PDFUchwała Nr VIII-70-15 z dnia 11.06.2015 w sprawie zmiany Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olesno na rok 2015.pdf (99,53KB) 

PDFUchwała Nr VIII-71-15 z dnia 11.06.2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna.pdf (88,79KB)

PDFUchwała Nr IX-72-15 z dnia 21.07.2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok.pdf (130,76KB)

PDFUchwała Nr IX-73-15 z dnia 21.07.2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (2,91MB) 

PDFUchwała Nr IX-74-15 z dnia 21.07.2015 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.pdf (452,75KB) 

PDFUchwała Nr IX-75-15 z dnia 21.07.2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r.pdf (95,31KB) 

PDFUchwała Nr IX-76-15 z dnia 21.07.2015r. w sprawie zmiany siedziby stałego obwodu głosowania w Borkach Wielkich.pdf (93,25KB) 

PDFUchwała Nr IX-77-15 z dnia 21.07.2015r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.pdf (97,21KB) 

PDFUchwała Nr IX-78-15 z dnia 21.07.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę i najem nieruchomości Gminy Olesno.pdf (96,88KB) 

PDFUchwała Nr IX-79-15 z dnia 21.07.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna.pdf (89,10KB) 

PDFUchwała Nr IX-80-15 z dnia 21.07.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna.pdf (89,81KB) 

PDFUchwała Nr IX-81-15 z dnia 21.07.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno.pdf (89,52KB)

PDFUchwała Nr IX-82-15 z dnia 21.07.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno.pdf (89,87KB) 

PDFUchwała Nr IX-83-15 z dnia 21.07.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na terenie Miasta Olesna.pdf (90,10KB) 

PDFUchwała Nr IX-84-15 z dnia 21.07.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na terenie Gminy Olesno.pdf (91,16KB) 

PDFUchwała Nr IX-85-15 z dnia 21.07.2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olesno na rok 2015.pdf (191,48KB) 

PDFUchwała Nr IX-86-15 z dnia 21.07.2015r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.pdf (91,79KB) 

PDFUchwała Nr IX-87-15 z dnia 21.07.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na terenie Gminy Olesno.pdf (90,88KB)

PDFUchwała Nr XI-88-15 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok.pdf (124,58KB)

PDFUchwała Nr XI-89-15 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (212,89KB)

PDFUchwała Nr XI-90-15 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII-66-15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 11 czerwca 2015 roku w spr. wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Gminy Olesno.pdf (97,48KB)

PDFUchwała Nr XII-91-15 z dnia 15.09.2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok.pdf (129,08KB)

DOCUchwała Nr XII-92-15 z dnia 15.09.2015r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.doc (28,50KB) 

DOCUchwała Nr XII-93-15 z dnia 15.09.2015r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.doc (31,50KB) 

PDFUchwała Nr XII-94-15 z dnia 15.09.2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.pdf (93,25KB) 

PDFUchwała Nr XII-95-15 z dnia 15.09.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulic Leśnej, Rolniczej, Targowej, Sienkiewicza ....pdf (891,03KB) 

PDFUchwała Nr XII-96-14 z dnia 15.09.2015 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej.pdf (90,79KB) 

PDFUchwała Nr XII-97-15 z dnia 15.09.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę i najem nieruchomości Gminy Olesno.pdf (96,62KB)

PDFUchwała Nr XIII-98-15 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019.pdf (94,01KB)

PDFw sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok (143,38KB)

PDFUchwała Nr XIII-100-15 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Progrnozy Finansowej.pdf (2,96MB)

PDFUchwała Nr XIII-101-15 w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Powiat Oleski.pdf (92,33KB)

PDFUchwała Nr XIII-102-15 w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Powiat Oleski.pdf (92,48KB)

PDFUchwała Nr XIII-103-15 w sprawie przyjęcia programu znakowania psów na terenie Gminy Olesno.pdf (89,89KB)

PDFUchwała Nr XIII-104-15 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę i najem nieruchomości Gminy Olesno.pdf (90,62KB)

PDFUchwała Nr XIII-105-15 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na terenie Miasta Olesna.pdf (90,37KB)

PDFUchwała Nr XIII-106-15 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na terenie Miasta Olesna.pdf (91,20KB)

PDFUchwała Nr XIII-107-15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna.pdf (90,37KB)

PDFUchwała Nr XIV-108-15 z dnia 24.11.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok.pdf (129,19KB) 

PDFUchwała Nr XIV-111-15 z dnia 24.11.2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości,, podatku rolnego i podatku leśnego.pdf (2,66MB)

DOCUchwała Nr XIV-110-15 z dnia 24.11.2015r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Olesno oraz określenie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.doc (46,00KB)

PDFUchwała Nr XIV-112-15 z dnia 24.11.2015rr. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2016 rok.pdf (107,36KB)

PDFUchwała Nr XIV-113-15 z dnia 24.11.2015r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego.pdf (92,78KB) 

PDFUchwała Nr XIV-114-15 z dnia 24.11.2015r. w sprawie załatwienia skargi na działalnosć Burmistrza Olesna.pdf (168,71KB)

PDFUchwała Nr XIV-115-15 z dnia 24.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości Gminy Olesno.pdf (91,15KB)

PDFUchwała Nr XIV-116-15 z dnia 24.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna.pdf (90,52KB)

PDFUchwała Nr XIV-117-15 z dnia 24.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno.pdf (89,78KB)

PDFUchwała Nr XIV-118-15 z dnia 24.11.2015r. w sprawie zatwierdzenia umowy o współpracy pomiędzy gminą Jezdkovice a gminą Olesno.pdf (5,49MB)

PDFUchwała Nr XIV-119-15 z dnia 24.11.2015r. w sprawie zatwierdzenia umowy o współpracy pomiędzy gminą Otice a gminą Olesno.pdf (5,44MB)

PDFUchwała Nr Xv-120-15 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2016 r..pdf (2,07MB)

PDFUchwala Nr XV- 121-15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016 rok (1).pdf (3,78MB)

PDFUchwała.XV.122.15 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok.pdf (133,06KB)

PDFUchwala Nr XV-123-15 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (2,95MB)

PDFUchwala Nr XV-124-15 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.pdf (95,09KB)

PDFUchwała Nr XV-125-15 w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdzialania narkomani stanowiący część strategi rozwiązywania problemów spolecznych gminy Olesno.pdf (116,14KB)

PDFUchwala Nr XV-126-15 w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 rok stanowiący część strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Ol.pdf (103,29KB)

PDFUchwała Nr XV-127-15 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Olesno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.pdf (211,46KB)

PDFUchwała Nr XV-128-15 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie.pdf (871,46KB)

PDFUchwała Nr XV-129-15 w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych oraz publicznych gimnazjów posiadających obwód, prowadzonych p.pdf (99,83KB)

PDFUchwała Nr XV-130-15 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Olesno.pdf (94,19KB)

PDFUchwała Nr XV-131-15 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno.pdf (90,35KB)

DOCUchwala Nr XV-132-15.doc (36,00KB)

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XV-132-15.pdf (12,17MB)

Zalacznik Nr 2 do uchwały Nr XV -132-15.pdf

Zalącznik Nr 3 do uchwały Nr XV-132-15.pdf

PDFUchwała Nr XVI-133-16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleskiego.pdf (93,19KB)

PDFUchwała Nr XVI-134-16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleskiego.pdf (95,00KB)

PDFUchwała Nr XVI-135-16 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII10315 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27.10.2015r. w sprawie przyjęcia programu znakowania psów na terenie Gminy Olesno..pdf (92,06KB)

PDFUchwala Nr XVI-137-16 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości Gminy Olesno.pdf (91,35KB)

PDFUchwała Nr XVI-138-16 w sprawie utrzymania trwałości rezultatów projektu pn. Cyfrowy Debiut 50+.pdf (93,79KB)

PDFUchwała Nr XVI-139-16 w sprawie przystąpenia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulic Dobrodzieńskiej i Wachowskiej..pdf (272,15KB)

PDFUchwała Nr XVII-140-16 z dnia 23.02.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno.pdf (95,07KB) 

PDFUchwała Ne XVII-141-16 z dnia 23.02.2016r. w sprawie zatwierdzenia umowy o współpracy pomiędzy gminą Zbyslavice a gminą Olesno.pdf (1,52MB)

PDFUchwała Nr XVII-142-16 z dnia 23.02.2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Olesno na lata 2016-2018.pdf (323,92KB)

PDFUchwała Nr XVIII-143-16 w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych na potrzeby wlasnego gospodarstwa na terenie....pdf (361,98KB)

PDFUchwała Nr XVIII-144-16 w sprawie przedłużenia czasu obowiazywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ściekow na terenie gminy Olesno.pdf (92,07KB)

PDFUchwała Nr XVIII-145-16 w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Olesnie w rejonie ulic Dobrodzieńskiej i Wachowskiej.pdf (1,42MB)

PDFUchwała Nr XVIII-146-16 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na terenie Gminy Olesno na rok 2016.pdf (225,48KB)

PDFUchwała Nr XVIII-147-16 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę oraz sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno.pdf (92,68KB)

PDFUchwała Nr XVIII-148-16 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie.pdf (187,15KB)

PDFUchwała Nr XVIII-149-16 w sprawie ustanowienia programu osłonowego Pomoc gminy w zapewnieniu niezbędnego ubrania dla dzieci z rodzin wielodzietnych na lata 2016-2018.pdf (190,02KB)

PDFUchwała Nr XIX-150-16 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2016 rok.pdf (126,54KB)

PDFUchwła Nr XIX-151-16 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (3,27MB)

PDFUchwała Nr XIX-152-16 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy Olesno.pdf (266,83KB)

PDFUchwała Nr XIX-153-16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna.pdf (89,42KB)

PDFUchwała Nr XIX-154-16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna.pdf (89,62KB)

PDFUchwała Nr XIX-155-16 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę i najem nieruchomości Gminy Olesno.pdf (98,90KB)

PDFUchwała Nr XIX-156-16 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ....pdf (108,54KB)

PDFUchwała Nr XX.157.16 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olesna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok..pdf (24,81KB)

PDFUchwała Nr XX/158/16 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2016 rok. (149,91KB) 

PDFUchwała Nr XX.159.16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (357,87KB)

PDFUchwała Nr XX/160/16 w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Oleśnie (189,71KB)

PDFUchwała Nr XXI-161-16 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2016 rok..pdf (122,37KB)

PDFUchwała Nr XXI-162-16 w sprawie zmiany uchwaly w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (295,90KB)

PDFUchwała Nr XXI-163-16 w sprawie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Olesno na lata 2013-2014.pdf (758,48KB)

PDFUchwała Nr XXI-164-16 w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Olesno na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2024.pdf (3,17MB)

PDFUchwała Nr XXI-165-16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości na terenie Miasta Olesna..pdf (100,97KB)

PDFUchwała Nr XXI-166-16 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Gminy Olesno.pdf (94,09KB)

PDFUchwała Nr XXI-167-16 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę i najem nieruchomości Gminy Olesno.pdf (95,56KB)

PDFUchwala Nr XXI-168-16 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno.pdf (91,95KB)

PDFUchwała Nr XXI-169-16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna.pdf (99,96KB)

PDFUchwała Nr XXI-170-16 w sprawie likwidacji samorządowego zakladu budżetowego - Zakładu Wodociągow i Kanalizacji w Olesnie w celu zawiązania społki z o.o..pdf (106,89KB)

PDFUchwała Nr XXI-171-16 w sprawie przystąpienia i zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu wlasnego Gminy Olesno do realizacji projektu Edukacja w szkołach.........pdf (110,10KB)

PDFUchwała Nr XXIV-172-16 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2016 rok (135,92KB)

PDFUchwała Nr XXIV-174-16 w sprawie zasad używania herbu i logo miasta Olesna (98,37KB)

PDFUchwała Nr XXIV-175-16 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.pdf (221,09KB)

PDFUchwala Nr XXIV-176-16 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olesno.pdf (2,15MB)

PDFUchwała Nr XXV-177-16 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2016 rok.pdf (134,25KB)

PDFUchwala Nr XXV-178-16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (4,35MB)

PDFUchwała Nr XXV-179-16 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno.pdf (256,06KB)

PDFUchwała Nr XXV-180-16 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów....pdf (922,56KB)

PDFUchwała Nr XXV-181-16 w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Powiat Oleski.pdf (103,26KB)

PDFUchwała Nr XXVI-182-16 w sprawie zasad używania herbu i logo miasta Olesno.pdf (101,98KB)

PDFUchwała Nr XXVI-183-16 w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek opłat oraz sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych ....pdf (212,10KB)

PDFUchwała Nr XXVI-184-16 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV18116 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Powiat Oleski.pdf (192,64KB)

PDFUchwała Nr XXVI-185-16 w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Powiat Oleski.pdf (264,86KB)

PDFUchwała Nr XXVI-186-16 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę i najem nieruchomości Gminy Olesno.pdf (109,80KB)

PDFUchwała Nr XXVI-187-16 w sprawie nadania nazwy ulicy w Gminie Olesno.pdf (386,23KB)

PDFUchwała Nr XXVI-188-16 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI-70-16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 5 lipca 2016 roku.pdf (104,17KB)

PDFUchwała Nr XXVI-189-16 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno za 2016 rok.pdf (125,99KB)

PDFUchwała Nr XXVI-190-16 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Olesno – jako Partnera do projektu pn. Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Woj. Opol..pdf (123,47KB)

PDFUchwała Nr XXVI-191-16 w sprawie zabezpieczenia przez Gminę Olesno środków finansowych do realizacji projektu Poznajmy się-prezentacja polsko-czeskiej kultury, kuchni i języka.pdf (261,80KB)

DOCUchwala Nr XXVII-192-16 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016-2023.doc (25,00KB)

PDFZałącznik do uchwały nr XXVII-192-16.pdf (5,98MB)

PDFUchwała Nr XXVII-193-16 w sprawie zmiany budżetu gminy Olesno na 2016 rok.pdf (231,10KB)

DOCUchwała Nr XXVII-194-16.doc (27,00KB)

PDFZałącznik do uchwały Nr XXVII-194-16.pdf (101,78KB)

PDFUchwala Nr XXVII-195-16 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody..pdf (101,80KB)

PDFUchwała Nr XXVII-196-16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Olesnie w rejonie ulic: Leśnej, Rolniczej, Targowej, Sienkiewicza, Gorzowskiej i Sosnowej.pdf (18,77MB)

PDFUchwala Nr XXVII-197-16 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/146/16 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olesno na rok 2016..pdf (130,86KB)

PDFUchwała Nr XXVIII-198-16 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2016 rok.pdf (167,00KB)

PDFUchwała Nr XXVIII-199-16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (373,87KB)

DOCXUchwała Nr XXIX-200-16 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016-2023.docx (71,73KB)

DOCXZałącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX-200-16.docx (22,13MB)

PDFUchwała Nr XXIX-201-16 w sprawie zmiany budzetu Gminy Olesno na 2016 rok.pdf (152,46KB)

PDFUchwała Nr XXIX-202-16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (3,35MB)

PDFUchwała Nr XXIX-203-16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2017 rok.pdf (115,35KB)

PDFUchwała Nr XXIX-204-16 w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok stanowiący część strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Olesno.pdf (112,69KB)

PDFUchwała Nr XXIX-205-16 w spr.przyjęcia Programu Współpracy Gm.Olesno z org. pozarządowymi w roku 2017.pdf (1,26MB)

PDFUchwałą Nr XXIX-206-16 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie najem nieruchomości Gminy Olesno.pdf (100,83KB)

PDFUchwała Nr XXIX-207-16 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę i najem nieruchomości Gminy Olesno.pdf (103,68KB)

PDFUchwała Nr XXIX-208-16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna.pdf (98,92KB)

PDFUchwała Nr XXIX-209-16 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.pdf (100,21KB)

PDFUchwała Nr XXIX-210-16 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI-378-06 z dnia 27 września 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.pdf (104,50KB)

PDFUchwała XXX-211-16 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2017 rok.pdf (2,50MB)

PDFUchwała Nr XXX-212-16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (3,26MB)

PDFUchwała XXX-213-16 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2016 rok.pdf (137,32KB)

PDFUchwała Nr XXX-214-16 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finasowej.pdf (3,28MB)

PDFUchwała XXX-215-16 w sprawie wymagań, jakie powinien spelniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości.pdf (112,47KB)

PDFUchwała XXX-216-16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Świerczu w rejonie ulicy Leśnej.pdf (5,99MB)

PDFUchwała XXX-217-16 w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulic Matejki, Kosaka, Wronczyńskiej, Gorzowskiej, Sosnowej, Siedmiu Żródel..pdf (17,99MB)

PDFUchwała XXX-218-16 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.pdf (98,52KB)

PDFUchwała XXX-219-16 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty oraz opłat rocznych z tytułu uzytkowania wieczystego nieruchomości..pdf (101,57KB)

PDFUchwała XXX-220-16 w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych Gminy Olesno.pdf (111,60KB)

PDFUchwała Nr XXXI-221-17 w sprawie wzoru deklaracji o wys. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Olesno.pdf (2,59MB)  

PDFUchwała Nr XXXI-222-17 w sprawie zaliczenia ul. Leśnej w Oleśnie do kategorii dróg gminnych.pdf (101,17KB)

PDFUchwała Nr XXXI-223-17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX-218-16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.pdf (104,74KB)

PDFUchwała Nr XXXI-224-17 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości gminy Olesno.pdf (99,22KB)

PDFUchwała Nr XXXI-225-17 w sprawie nadania nazwy ulicy w Gminie Olesno.pdf (666,55KB)

PDFUchwała Nr XXXI-226-17 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno.pdf (748,33KB)

PDFUchwała Nr XXXI-227-17 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX-74-11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola.pdf (104,47KB)

PDFUchwała Nr XXXI-228-17 w sprawie zmiany Uchwały nr IV-26-15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych...pdf (104,38KB)

PDFUchwała Nr XXXI-229-17 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.....pdf (112,76KB)

PDFUchwała Nr XXXI-230-17 w spr. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gm.Olesno...pdf (778,02KB)

PDFUchwała Nr XXXI-231-17 w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola w Wachowie i utworzenia w jego miejscu Oddziału Zamiejscowego Publicznego Przedszkola nr 4 w Oleśnie.pdf (104,35KB)

PDFUchwała Nr XXXI-232-17 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok.pdf (132,21KB)

PDFUchwała Nr XXXI-233-17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (4,02MB)

PDFUchwała Nr XXXI-234-17 w sprawie przystąpienia i zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego Gminy Olesno do realizacji projektu pn.Edukacja w przedszkolach Gminy Olesno...pdf (291,72KB)

PDFUchwała Nr XXXII-235-17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.pdf (1,91MB)

PDFUchwała Nr XXXII-236-17 w spr. uchylenia Uchwały Nr XXXI-231-17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 31.01.2017 r. w spr. zamiaru likwidacji PP w Wachowie i utworzen.pdf (101,67KB)

PDFUchwała Nr XXXII-237-17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulic Dobrodzieńskiej i Wachowskiej.pdf (6,98MB)

PDFUchwała Nr XXXII-238-17 w sprawie aktualizacji sołeckiej strategii rozwoju.pdf (38,39MB)

PDFUchwała Nr XXXII-239-17 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.pdf (98,98KB)

PDFUchwała Nr XXXII-240-17 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno.pdf (101,36KB)

PDFUchwała Nr XXXII-241-17 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok.pdf (144,73KB)

PDFUchwała Nr XXXII-242-17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (1,86MB)

PDFUchwała Nr XXXII-243-17 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Olesno.pdf (111,00KB)

PDFUchwała Nr XXXII-244-17 w spr. określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli z terenu Gm.Olesno na II etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.pdf (106,05KB)

PDFUchwała Nr XXXII-245-17 w sprawie określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina.pdf (107,81KB)

PDFUchwała Nr XXXIII-246-17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII-235-17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkól podstawowych i ....pdf (103,47KB)

PDFUchwała Nr XXXIII-247-17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.pdf (320,11KB)

PDFUchwała Nr XXXIII-248-17 w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas szóstych niektorych szkół podstawowych, prowadzonych przez gminę Olesno w latach....pdf (107,24KB)

PDFUchwała Nr XXXIII-249-17 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok.pdf (139,15KB)

PDFUchwała Nr XXXIII-250-17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (3,10MB)

PDFUchwała Nr XXXIII-251-17 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olesno na rok 2017.pdf (248,93KB)

PDFUchwała Nr XXX-252-17 w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Olesno na lata 2017-2032.pdf (1,54MB)

PDFUchwała Nr XXXIII-253-17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości na terenie Miasta Olesna.pdf (102,04KB)

PDFUchwała Nr XXXIII-254-17 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno.pdf (104,75KB)

PDFUchwała Nr XXXIII-255-17 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem niewruchomości Gminy Olesno.pdf (100,77KB)

PDFUchwała Nr XXXIII-256-17 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olesno na lata 2017-2021.pdf (255,08KB)

PDFUchwała Nr XXXIII-257-17 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu ławnika.pdf (101,92KB)

PDFUchwała Nr XXXIV-258-17 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok.pdf (139,52KB)

PDFUchwałą Nr XXXIV-259-17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansnowej.pdf (5,14MB)

PDFUchwała Nr XXXIV-260-17 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.pdf (112,44KB)

PDFUchwała Nr XXXIV-261-17 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.pdf (675,54KB)

PDFUchwała Nr XXXIV-262-17 w spr.wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospod.odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruch. polożonych na terenie Gm.Olesno.pdf (2,10MB)

DOCUchwała Nr XXXV-263-17 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olesna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.doc (25,50KB)

PDFUchwała Nr XXXV-264-17 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok.pdf (139,00KB)

PDFUchwała Nr XXXV-265-17 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (500,43KB)

PDFUchwała Nr XXXV-266-17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna.pdf (98,86KB)

PDFUchwała Nr XXXV-267-17 w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego Uchwały Nr XXXIII-248-17.pdf (124,91KB)

PDFUchwała Nr XXXVI.268.17 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok.pdf (139,54KB)

DOCUchwała Nr XXXVI.269.17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.doc (28,50KB)

PDFZałącznik do uchwały Nr XXXVI.269.17.pdf (3,30MB)

PDFUchwała Nr XXXVI.270.17 w sprawie zaliczenia ul. Lipowej w Wojciechowie do kategorii drog gminnych.pdf (100,00KB)

PDFUchwała Nr XXXVI.271.17 w sprawie przeznaczenia do sprzedazy lokali mieszkalnych w budynku komunalnym stanowiącym własność Gminy Olesno.pdf (190,82KB)

PDFUchwała Nr XXXVI.272.17 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno.pdf (108,94KB)

PDFUchwała Nr XXXVI.273.17 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Olesno.pdf (99,21KB)

PDFUchwała Nr XXXVI.274.17 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Olesno.pdf (98,91KB)

PDFUchwała Nr XXXVI.275.17 w sprawie zabezpieczenia przez Gminę Olesno środków finansowych do realizacji projektu Żyjemy wspólnie.pdf (105,38KB)

PDFUchwała Nr XXXVI.276.17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Lasowice Wielkie, a Gminą Olesno.pdf (102,87KB)

PDFUchwała Nr XXXVI.277.17 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach.....pdf (107,21KB)

PDFUchwała Nr XXXVI.278.17 w sprawie ustalenia wysokośći opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.pdf (99,32KB)

PDFUchwała Nr XXXVI.279.17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna.pdf (97,14KB)

PDFUchwała Nr XXXVII-280-17 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno.pdf (145,05KB)

DOCUchwała Nr XXXVII-281-17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.doc (28,50KB)

PDFZałącznik do uchwały Nr XXXVII-281-17.pdf (3,30MB)

PDFUchwała Nr XXXVII-282-17 w sprawie załatwienia skargi na działalność Burmistrza Olesna.pdf (259,28KB)

PDFUchwała Nr XXXVII-283-17 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno..pdf (313,39KB)

PDFUchwała Nr XXXVII-284-17 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości na terenie miasta Olesna.pdf (99,98KB)

PDFUchwała Nr XXXVII-285-17 w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Olesna..pdf (267,98KB)

PDFUchwała Nr XXXVIII-286-17 w sprawie udzielenia dotacji celowej Uniwersytetowi Opolskiemu w celu dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja obiektu.pdf (103,57KB)

PDFUchwała Nr XXXVIII-287-17 w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizac.pdf (1,82MB)

PDFUchwała Nr XXXVIII-288-17 w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.pdf (239,28KB)

PDFUchwała Nr XXXIX-289-17 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok.pdf (127,83KB)
PDFUchwała Nr XXXIX-290-17 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok.pdf (128,01KB)
PDFUchwała Nr XXXIX-291-17 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok.pdf (156,25KB)
PDFUchwała Nr XXXIX-292-17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (6,48MB)
PDFUchwała Nr XXXIX-293-17 w sprawie emosji obligacji komunalnych Gminy Olesno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.pdf (865,45KB)
PDFUchwała Nr XXXIX-294-17 w sprawie zaliczenia odcinka ul. Szkolnej w Wachowicach do kategorii dróg gminnych.pdf (100,08KB)
PDFUchwała Nr XXXIX-295-17 w sprawie przyjęcia regulaminuutrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno.pdf (236,46KB)
PDFUchwała Nr XXXIX-296-17 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.pdf (1,10MB)
PDFUchwała Nr XXXIX-297-17 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno.pdf (572,07KB)
PDFUchwała Nr XXXIX-298-17 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno.pdf (306,63KB)
PDFUchwała Nr XXXIX-299-17 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno.pdf (562,62KB)
PDFUchwała Nr XXXIX-300-17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII8211 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 sierpnia 2013 r..pdf (102,54KB)
PDFUchwała Nr XXXIX-301-17 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku.pdf (1,22MB)
PDFUchwała Nr XXXIX-302-17 w sprawie przeznaczenia mienia, przejęcia należności i zobowiązań oraz dokumentacji dotychczasowych gimnazjów oraz zespołów szkół prowadzonych przez Gminę.pdf (111,91KB)
PDFUchwała Nr XL-303-17 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok.pdf (149,39KB)
PDFUchwała Nr XL-304-17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (5,46MB)
PDFUchwała Nr XL-305-17 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno.pdf (238,63KB)
PDFUchwała Nr XL-306-17 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.pdf (5,25MB)
PDFUchwała Nr XL-307-17 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomość Gminy Olesno.pdf (98,92KB)
PDFUchwała Nr XL-308-17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII8211 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30.08.2011r..pdf (103,82KB)
PDFUchwała Nr XLI-309-17 w sprawie zmainy budżetu Gminy Olesno na 2017 r.pdf (154,43KB)
PDFUchwała Nr XLI-311-17 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulic Matejki, Kossaka, Wrończyńskiej, Gorzowskiej, Sosnowej....pdf (1,74MB)
PDFUchwała Nr XLI-312-17 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Świerczu w rejonie ul. Leśnej.pdf (315,61KB)
PDFUchwałą XLI-313-17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna.pdf (99,14KB)
PDFUchwała Nr XLI-314-17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna.pdf (98,69KB)
PDFUchwała Nr XLI-315-17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna.pdf (98,33KB)
PDFUchwała Nr XLI-316-17 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno.pdf (105,60KB)
PDFUchwała Nr XLI-317-17 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomość Gminy Olesno.pdf (99,03KB)
PDFUchwała Nr XLII-318-17 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok.pdf (148,90KB)
PDFUchwała Nr XLII-319-17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (6,10MB)
PDFUchwała Nr XLII-320-17 w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2018 rok.pdf (115,00KB)
PDFUchwała Nr XLII-321-17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Bodzanowicach w ośmioletnią PSP.pdf (101,76KB)
PDFUchwała Nr XLII-322-17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Borkach Wielkich w ośmioletnią PSP.pdf (101,92KB)
PDFUchwała Nr XLII-323-17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sowczycach w ośmioletnią PSP.pdf (102,07KB)
PDFUchwała Nr XLII-324-17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Wachowie w ośmioletnią PSP.pdf (101,81KB)
PDFUchwała Nr XLII-325-17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Wojciechowie w ośmioletnią PSP.pdf (101,78KB)
PDFUchwała Nr XLII-326-17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej PSP nr 3 im. Powstańców Śląskich w Oleśnie w ośmioletnią PSP.pdf (108,15KB)
PDFUchwała Nr XLII-327-17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 2 w Oleśnie w ośmioletnią PSP nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi.pdf (108,29KB)
PDFUchwała Nr XLII-328-17 w sprawie nadania statutu Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałem Dwujęzycznymi im. księżnej Jadwigi Śląskiej w Olesnie przy ul. Wielkie P.pdf (2,59MB)
PDFUchwała Nr XLII-329-17 w sprawie nadania statutu Publicznej szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Oleśnie.pdf (1,36MB)
PDFUchwała Nr XLII-330-17 w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Duży Park Miejski” w Oleśnie.pdf (582,53KB)
PDFUchwała Nr XLII-331-17 w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Olesno na lata 2017-2020.pdf (3,19MB)
PDFUchwała Nr XLII-332-17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI-313-17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 października 2017 roku.pdf (102,05KB)
PDFUchwała Nr XLIII-333-17 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok.pdf (137,00KB)
PDFUchwała Nr XLIII-334-17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finasowej.pdf (6,32MB)
PDFUchwała Nr XLIII-335-17 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Olesno z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.pdf (840,03KB)
PDFUchwała Nr XLIII-336-17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno.pdf (101,50KB)
PDFUchwała Nr XLIII-337-17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno.pdf (98,86KB)
PDFUchwała Nr XLIV-338-17 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf (695,47KB)
PDFUchwała Nr XLIV-339-17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (3,81MB)
PDFUchwała Nr XLIV-340-17 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok.pdf (155,24KB)
PDFUchwała Nr XLIV-341-17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (3,05MB)
PDFUchwała Nr XLIV-342-17 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.pdf (100,03KB)
PDFUchwała Nr XLIV-343-17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII-239-05 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 stycznia 2005 roku.pdf (101,79KB)
PDFUchwała Nr XLIV-344-17 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI-229-17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 31.01.2017r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi.pdf (103,62KB)
PDFUchwała Nr XLIV-345-17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania.pdf (198,94KB)
PDFUchwała Nr XLV-346-17 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok.pdf (136,03KB)
PDFUchwała Nr XLV-347-17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (5,56MB)
PDFUchwala Nr XLV-348-17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Leśna.pdf (15,29MB)
PDFUchwała Nr XLVI-349-18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf (104,74KB)
PDFUchwała Nr XLVI-350-18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finasowej.pdf (529,58KB)
PDFUchwala Nr XLVI-351-18 w sprawie zaciagnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.pdf (106,65KB)
PDFUchwała Nr XLVI-352-18 w sprawie wstepnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego w pasie drogi wojewodzkiej nr 487, ul. Gorzowskiej w Oleśnie.pdf (642,70KB)
PDFUchwała.XLVI-353-18 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomosci gminy Olesno.pdf (100,35KB)
PDFUchwała Nr XLVI-354-18 w sprawie okreslenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów w postepowaniu rekrytacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałow przedszkolnych...pdf (104,99KB)
PDFUchwała Nr XLVI-355-18 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Olesno.pdf (781,03KB)
PDFUchwała Nr XLVII-356-18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok.pdf (870,28KB)
PDFUchwała Nr XLVII-357-18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (538,93KB)
PDFUchwała Nr XLVII-358-18 uchylająca uchwałę nr XLVI35218 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 16 stycznia 2018r..pdf (105,39KB)
PDFUchwała Nr XLVII-359-18 w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego w pasie drogi wojewódzkiej nr 487, ul. Gorzowskiej w Oleśnie.pdf (952,31KB)
PDFUchwała Nr XLVII-360-18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna.pdf (102,40KB)
PDFUchwała Nr XLVII-361-18 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII-239-05 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 stycznia 2005 roku.pdf (104,12KB)
PDFUchwała Nr XLVII-362-18 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków.pdf (224,61KB)
PDFUchwała Nr XLVII-363-18 w sprawie zaproszenia nieokreślonych imiennie dwóch rodzin polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Gminy Olesno w ramach repatriacji.pdf (104,11KB)
PDFUchwała Nr XLVII-364-18 w sprawie rozpoznania wezwania do usunięcia naruszenia prawa.pdf (99,97KB)
PDFUchwała Nr XLVII-365-18 w sprawie rozpoznania wezwania do usunięcia naruszenia prawa.pdf (98,32KB)
PDFUchwała Nr XLVIII-366-18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf (341,82KB)
DOCUchwala Nr XLVIII-367-18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.doc (28,00KB)
PDFZałącznik do Uchwały Nr XLVIII-367-18.pdf (3,30MB)
PDFUchwała Nr XLVIII-368-18 w sprawie w sprawie podziału Gminy Olesno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby.pdf (208,75KB)
PDFUchwała Nr XLVIII-369-18 w sprawie podziału Gminy Olesno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib o.pdf (209,77KB)
PDFUchwała Nr XLVIII-370-18 w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich lub restauratorskich przy zabytku w.pdf (103,57KB)
PDFUchwała Nr XLVIII-371-18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola.pdf (100,48KB)
PDFUchwała Nr XLVIII-372-18 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na.pdf (244,35KB)
PDFUchwała nr XLVIII-373-18 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na terenie Gminy Olesno.pdf (100,33KB)
PDFUchwała Nr XLVIII-374-18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno.pdf (97,91KB)
PDFUchwała Nr XLVIII-375-18 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania.pdf (103,63KB)
PDFUchwała Nr XLVIII-376-18 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII36218 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustal.pdf (108,34KB)
PDFUchwała Nr XLVIII-377-18 w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego w Oleśnie.pdf (109,83KB)
PDFUchwała Nr XLVIII-378-18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Ciasna pr.pdf (217,59KB)
PDFUchwała Nr XLVIII-379-18 w sprawie inwentaryzacji terenów inwestycyjnych w Gminie Olesno.pdf (8,89MB)
PDFUchwała Nr XLIX-380-18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 r.pdf (711,55KB)
PDFUchwała Nr XLIX-381-18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (280,61KB)
PDFUchwała Nr XLIX-382-18 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomosci na terenie Gminy Olesno.pdf (99,44KB)
PDFUchwała Nr XLIX-383-18 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na terenie Gminy Olesno.pdf (99,36KB)
PDFUchwała Nr L-384-18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf (339,09KB)
PDFUchwała Nr L-385-18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finasowej.pdf (537,85KB)
DOCUchwała Nr L-386-18 w sprawie emisji obligacji Gminy Olesno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.doc (47,50KB)
PDFUchwała Nr LI-387-18 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olesna absolutrium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.pdf (542,77KB)
PDFUchwała Nr LI-388-18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf (322,35KB)
PDFUchwała Nr LI-389-18 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (7,18MB)
PDFUchwała Nr LI-390-18 w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. Rozwój terenów zielonych w Oleśnie.pdf (103,06KB)
PDFUchwała Nr LI-391-18 w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Olesno.pdf (106,40KB)
PDFUchwała Nr LI-392-18 w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.pdf (1,27MB)
PDFUchwała Nr LI-393-18 w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.pdf (102,98KB)
PDFUchwała Nr LI-394-18 w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno.pdf (566,96KB)
PDFUchwała Nr LI-395-18 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomość Gminy Olesno.pdf (100,35KB)
PDFUchwała Nr LI-396-18 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości na terenie Miasta Olesna.pdf (101,69KB)
PDFUchwała Nr LI-397-18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie gminy Olesno.pdf (100,20KB)
PDFUchwała Nr LI-398-18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna.pdf (100,87KB)
PDFUchwała Nr LI-399-18 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno.pdf (107,32KB)
PDFUchwała Nr LI-400-18 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.pdf (105,04KB)
PDFUchwała Nr LI-401-18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna.pdf (100,52KB)
PDFUchwała Nr LI-402-18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna.pdf (100,18KB)
PDFUchwała Nr LI-403-18 w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.pdf (203,88KB)
PDFUchwała Nr LI-404-18 w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Olesna.pdf (104,10KB)
PDFUchwała Nr LII-405-18 w sprawie zmiany budzetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf (344,09KB)
PDFUchwała Nr LII-406-18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (5,80MB)
PDFUchwała Nr LII-407-18 w sprawie zabezpieczenia przez Gminę Olesno środków finansowych do realizacji projektu pn. Polsko-czeskie partnerstwo bez granic.pdf (107,15KB)
PDFUchwała Nr LII-408-18 w sprawie zabezpieczenia przez Gminę Olesno środków finansowych do reazlizacji projektu pn. Solnym szlakiem z Moraw do Olesna.pdf (105,97KB)
PDFUchwała Nr LII-409-18 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych.pdf (107,41KB)
PDFUchwała Nr LII-410-18 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia aportu do spółki Oleskie Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spoólka z o. o. w Oleśnie.pdf (107,99KB)
PDFUchwała Nr LIII-411-18 w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedazy i podawania napojów alkoholowych.pdf (101,70KB)
PDFUchwała Nr LIII-412-18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna.pdf (99,26KB)
PDFUchwała Nr LIII-413-18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna.pdf (98,60KB)
PDFUchwała nr LIV-414-18 w sprawie zmiany budżetu gminy Olesno na 2018 rok.pdf (1,13MB)
PDFUchwała Nr LIV-415-18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (5,65MB)
PDFUchwała Nr LIV-416-18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Świercze w rejonie ulic Częstochowskiej i Weselnej.pdf (466,22KB)
PDFUchwała Nr LIV-417-18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia aportu do spółki Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o..pdf (104,38KB)
PDFUchwała Nr LIV-418-18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulicy Rolniczej.pdf (384,88KB)
PDFUchwała Nr LIV-419-18 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości Gminy Olesno.pdf (99,59KB)
PDFUchwała Nr LIV-420-18 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno.pdf (99,51KB)
PDFUchwała Nr LIV-421-18 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych......pdf (103,68KB)
PDFUchwała Nr LIV-422-18 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Olesno.pdf (237,08KB)
PDFUchwała Nr LV-423-18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf (1,38MB)
PDFUchwała Nr LV-424-18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (528,56KB)
PDFUchwała Nr LV-425-18 w sprawie przyjęcia Regulaminu Bużetu Obywatelskiego Olesna na 2019 rok..pdf (1,36MB)
PDFUchwała Nr LV-426-18 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na terenie Miasta Olesna (102,03KB)
PDFUchwała Nr LVII-427-18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf (299,20KB)
PDFUchwała Nr LVII-428-18 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (553,67KB)
PDFUchwała Nr LVII-429-18 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Olesna.pdf (104,03KB)
PDFUchwała Nr LVII-430-18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Olesna na 2019 rok.pdf (102,91KB)
PDFUchwała Nr LVII-431-18 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.pdf (107,35KB)
PDFUchwala Nr LVII-432-18 w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Olesno.pdf (105,25KB)
PDFUchwała Nr LVIII-433-18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf (302,69KB)
PDFUchwała Nr LVIII-434-18 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (5,59MB)
PDFUchwała Nr LVIII-435-18 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII-48-11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 19 kwietnia 2011r..pdf (123,42KB)
PDFUchwała Nr LVIII-436-18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Olesna na 2019 rok.pdf (104,30KB)
PDFUchwała Nr LVIII-437-18 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno.pdf (100,20KB)
PDFUchwała Nr LVIII-438-18 zmieniająca uchwałę nr LVII-342-18 Rady Miejskiej w Oleśnie w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Olesno.pdf (122,56KB)
PDFUchwała Nr LVIII-439-18 w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich lub restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (104,22KB)
PDFUchwała Nr LIX-440-18 w sprawie uchwalenia statutu Gminy Olesno.pdf (1,59MB)
PDFUchwała Nr LIX-441-18 w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich,zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych...pdf (112,52KB)
PDFUchwała Nr LIX-442-18 w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy.pdf (106,28KB)
PDFUchwała Nr LIX-443-18 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na terenie Miasta Olesna.pdf (104,21KB)
PDFUchwała Nr LIX-444-18 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości jako aport do spółki.pdf (101,10KB)
PDFUchwała Nr LIX-445-18 w sprawie zabezpieczenia przez Gminę Olesno środków finansowych do realizacji projektu pn. Łączy nas granica – poznajmy Czeskich przyjaciół.pdf (582,43KB)
PDFUchwała Nr LIX-446-18 w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia wkładu własnego projektu pn. Większe możliwości – lepsza przyszłość uczniów oleskich szkół.pdf (603,79KB)
PDFUchwała Nr LIX-447-18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno.pdf (102,17KB)
PDFUchwała Nr LX.448.18 w sprawie zmiany budzetu Gminy Olesno.pdf (455,72KB)
DOCUchwała Nr LX.449.18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.doc (28,00KB)
PDFZałącznik do Uchwały nr LX.449.18.pdf (3,31MB)
DOCUchwała Nr LX.450.18 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.doc (34,00KB)
PDFUchwała Nr LX.451.18 w sprawie sztandaru Gminy Olesno.pdf (730,52KB)
PDFUchwała Nr LXI-452-18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf (293,08KB)
PDFUchwała Nr LXI-453-18 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (5,67MB)
PDFUchwała Nr LXI-454-18 w sprawie zmiany statutu Gminy Olesno.pdf (1,59MB)
PDFUchwała Nr LXI-455-18 w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019r. stanowiący część strategii rozwiązywania problemów społ. Gm.pdf (116,06KB)
PDFUchwała Nr LXI-456-18 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na terenie Miasta Olesna.pdf (100,81KB)
PDFUchwała Nr LXI-457-18 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości Gminy Olesno.pdf (102,85KB)