Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa dróg na terenie miasta Olesna

Przebudowa dróg na terenie miasta Olesna
Numer ogłoszenia: 4291 - 2015; data zamieszczenia: 13.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olesna , ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 034 3597841-44 w. 204, faks 034 3597283.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olesno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg na terenie miasta Olesna.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest przebudowa dróg na terenie miasta Olesna: ul. Krasickiego, ul. Pieloka, ul. Powstańców Śl., ul. Dworcowa, ul. Sądowa, ul. Drzymały, ul. Krzywa, ul. Prusa, ul. Zielona. Roboty ziemne, wykonanie podbudowy oraz nawierzchni jezdni, utwardzenie poboczy oraz wykonanie zjazdów, wykonanie chodników i remont odwodnienia oraz wykonanie oznakowania. 3.2 Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarze robót, specyfikacji technicznej, przekrojach konstrukcyjnych stanowiących załączniki do siwz. 3.3 Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia zamówień uzupełniających dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 8.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 słownie (dziesięć tysięcy) 8.2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku z poniżej podanych form: a) pieniądzu, (tylko przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej przez Zamawiającego), b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.) 8.3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, kwota wadium musi być wniesiona przelewem na konto w banku: ING Bank Śląski Katowice o/Olesno nr 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902. 8.4. Zamawiający uzna, że wadium wniesione przelewem zostało wniesione w terminie, jeżeli przed upływem wyżej określonego terminu nastąpiło uznanie wyżej wskazanego rachunku bankowego o kwotę wadium. Do oferty należy dołączyć pokwitowanie wniesienia wadium. 8.5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądzu należy dołączyć w formie oryginału do oferty. 8.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 8.7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem do siwz.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem do siwz oraz wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty w zakresie robót drogowych o wartości co najmniej 2.000.000,00 złotych każda.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem do siwz.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem do siwz oraz przedstawi wykaz osób uczestniczących w realizacji postępowania w tym imię i nazwisko osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, wraz z informacjami na temat jej uprawnień budowlanych w specjalności: - drogowej - instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych; wraz z informacjami na temat zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzającym jej przynależność do izby na dzień składania ofert lub innego dokumentu, z którego wynika przynależność do ww. izby.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem do siwz oraz przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

7. Formularz ofertowy 8. Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków zawartych w art. 22 ust 1 ustawy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Gwarancja - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian niniejszej umowy. 2. Zmiany mogą dotyczyć: 2.1. terminu wykonania robót w przypadku: a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego, b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie (Za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia), c) zaistnienia długotrwałych odbiegających od normy niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, d) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego, e) wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 2.2. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron, 2.3. zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych z tym że osoby występujące po stronie Wykonawcy muszą spełniać warunki udziału w postępowania, 3. Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://olesno.biuletyn.info.pl/7/strona-glowna-bip.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.01.2015 godzina 09:30, miejsce: Siedziba Zamawiającego.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: (nie dotyczy).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

PDFSytuacja Zielona.pdf
PDFSytuacja Sądowa 2.pdf
PDFSytuacja Sądowa 1.pdf
PDFSytuacja Powstańców Śl..pdf
PDFSytuacja Pieloka.pdf
PDFSytuacja Krzywa i Prusa.pdf
PDFSytuacja Krasickiego 2.pdf
PDFSytuacja Krasickiego 1.pdf
PDFSytuacja Dworcowa.pdf
PDFSytuacja Drzymały.pdf
PDFprzekrój konstukcyjny rys. 10.2.pdf
PDFprzekrój konstukcyjny rys. 10.1.pdf
PDFOrientacja.pdf
PDFopis techniczny.pdf
PDFSpecyfikacje techniczne.pdf
ZIPsiwz.zip
 

 

Olesno, dn. 23.01.2015 r.

Nr IX.271.01.15

 

 

 

Pytania do siwz.

 

 

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące postępowania pn.: Przebudowa dróg na terenie miasta Olesna następującej treści:

 

 

 1. Prosimy o wyjaśnienie odnośnie oznakowania poziomego ulic w/w postępowaniu przetargowym Zamawiający przewiduje oznakowanie cienko czy grubowarstwowe. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w poz. 47 i 48 przedmiaru robót przewiduje regulację starych urządzeń, czy w wymienionych pozycjach należy przyjąć nowe elementy żeliwne wraz z regulacją?
 2. Prosimy o informację, czy Inwestor dopuszcza fakturowanie częściowe za wykonania robót?
 3. Jaki jest minimalny okres gwarancji wymagany przez Inwestora dla przedmiotowego zakresu robót?
 4. Czy materiał pochodzący z rozbiórki wyszczególniony w pozycjach przedmiarowych nr 8,9,11,13,14,15,17 jest własnością Wykonawcy, czy też należy po rozbiórce do Inwestora i należy go odwieźć we wskazane miejsce?
 5. Ilość nawierzchni z kostki kamiennej przewidzianej w pozycji przedmiarowej nr 36 do remontu cząstkowego jest mniejsza od ilości kostki kamiennej przewidzianej do rozbiórki i ponownego wbudowania (pozycja przedmiarowa nr 10). Czy pozostały po rozbiórce materiał (kostka kamienna jest własnością Wykonawcy?
 6. Czy w pozycjach przedmiarowych nr 37, 38 Wykonawca ma przyjąć w kalkulacji kostkę kamienną jako nowy materiał?
 7. Ilość krawężnika kamiennego przeznaczonego do rozbiórki i ponownego wbudowania w pozycji przedmiarowej nr 16 jest mniejsza od ilości krawężnika kamiennego jaki należy ustawić (krawężnik z odzysku poz. nr 43). Czy brakującą ilość krawężnika kamiennego przekaże inwestor, czy też Wykonawca musi brakujący krawężnik skalkulować w osobnej pozycji jako nowy?
 8. Czy destrukt bitumiczny z pozycji przedmiarowej nr 28 i 29 będzie własnością Wykonawcy?
 9. Pozycja przedmiarowa nr 73 opisuje łączna długość kanału betonowego przeznaczonego do renowacji rękawem termokurczliwym przy różnych średnicach kanału. Prosimy o podanie poszczególnych długości dla odpowiednich średnic z uwagi na różnice w koszcie renowacji.
 10. Pozycja przedmiarowa nr 39 opisuje łączną powierzchnię z kostki granitowej i płyt granitowych w ilości 243,69 m2. Prosimy o podanie ilości dla każdego asortymentu osobno.
 11. Czy dla pozycji przedmiarowej nr 86 należy przyjąć w kalkulacji koszt pielęgnacji trawników dywanowych na czas udzielonej gwarancji?
 12. Przedmiar robót poz. 87 demontaż i montaż ławki. Prosimy o sprecyzowanie czy montujemy tą samą ławkę czy nową. Jeżeli nową to prosimy o zamieszczenie rysunku ławki wraz z wymiarami i z jakiego materiału ma być ławka?
 13. Przedmiar robót poz. 43 zawiera ułożenie krawężnika kamiennego z odzysku w ilości 317,5 m, a w poz. 16 rozbieramy 288,6 m czyli brakuje 28,9 m. Jaką długość nowego krawężnika kamiennego przyjmujemy do wyceny?
 14.  Czy w poz. 36 przedmiaru robót do wyceny przyjmujemy ułożenie kostki kamiennej z rozbiórki?
 15. Czy w poz. 37,38 przedmiaru robót przyjmujemy do wyceny ułożenie nowej kostki kamiennej?
 16. W przedmiarze robót w poz. 73 Zamawiający podaje „Renowacja kanału betonowego o średnicy 300, 400, 500 mm rękawem” łączna ilość do wykonania 350 m. Prosimy o podanie długości dla poszczególnych średnic oraz zmianę pozycji kosztorysowej. Ma to znaczący wpływ na cenę wykonania renowacji dla poszczególnych średnic.

 

Odpowiedź na pytanie:

 

 

 1. Oznakowanie poziome ulic objętych przebudową należy wykonać jako grubowarstwowe, 2) regulację kratek ściekowych wykonać, przyjmując 100% nowych kratek, 3) regulacja włazów kanałowych - w poz. 52 uwzględniono wymianę 35 włazów, co wg inwentaryzacji na etapie opracowania przedmiaru robót uwzględniało wymianę wszystkich zniszczonych i popękanych włazów kanałowych. Jednak z uwagi na fakt, że część pokryw jest luźna, w poz. 48 należy uwzględnić regulację z zastosowaniem nowych włazów w ciągu ulic Dworcowa i Sądowa tj. dodatkowo 46 szt.
 2. Zamawiający nie dopuszcza fakturowania częściowego.
 3. Minimalny termin gwarancji przewidziany w siwz wynosi 4 lata.
 4. Materiał z rozbiórki (poz. 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17) kostka kamienna , betonowa, płyty chodnikowe, krawężnik i obrzeże nadające się do wbudowania Wykonawca gromadzi na paletach i wywozi na miejsce wskazane przez Zamawiającego, gruz nie nadający się do wykorzystania na wysypisko - odległość do 6 km.
 5. Kostka kamienna z rozbiórki poz. 10 - poz. 36, pozostała po wykonaniu remontu jest własnością Zamawiającego, na paletach wywożona na miejsce wskazane przez Zamawiającego.
 6. poz. 37 i 38 przedmiaru - ułożenie kostki kamiennej - nowy materiał zapewnia Wykonawca.
 7. poz. 43 ułożenie krawężnika z odzysku 317,5 m (brakujące 28,9 m dostarczy Zamawiający).
 8. poz. 28 i 29 - destrukt bitumiczny jest własnością Zamawiającego.
 9. Prognozowane długości kanałów betonowych: 300 mm – długość ok. 150 m, 400 mm – długość ok. 150 m, 500 mm – ok. 50 m.
 10. poz. 38 - płyty 147 m2, kostka 96,69 m2.
 11. poz. 86 - pielęgnacja trawników w okresie 1 roku.
 12. poz. 87 przedmiaru - ławka nowa – zgodnie wizualizacją stanowiącą załącznik do niniejszych pytań.
 13. poz. 43 przedmiaru - ułożenie krawężnika z odzysku 317,5 m (brakujące 28,9 m dostarczy Zamawiający).
 14. poz. 36 przedmiaru - ułożenie kostki z rozbiórki 1521,32 m2 (rozbiórka w poz. 10 - 1770,50 m2).
 15. poz. 37 i 38 przedmiaru - ułożenie kostki kamiennej - nowy materiał.
 16. Tak jak w odpowiedzi nr 9. 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

JPEGwizualizacja ławki.jpeg

 

 .Olesno, dn. 28.01.2015 r.


 

Nr IX.271.01.15


 

W postępowaniu pn. „Przebudowa dróg na terenie Olesna” do Zamawiającego wpłynęły pytania następującej treści:


 

 1. Czy prawidłowe jest rozumowanie Wykonawcy, że Zamawiający oczekuje, ze zgodnie z poz. 73d.5 przedmiaru robót, jak również specyfikację techniczną D.02.03.01, należy wykonać renowację kanałów betonowych o średnicach 30, 40 i 50 cm rękawem termoutwardzalnym wraz z pracami towarzyszącymi (pomiary, wykonanie rękawa, obróbka w studniach i inne prace) wg STWiORB oraz technologii określonej przez producenta materiałów zgodnie z obecnie obowiązującymi w tym zakresie normami tj.: PN-EN ISO 11296-1 oraz PN-EN 11296-4 ?

 2. Czy Zamawiający potwierdza, że w związku z dopuszczeniem do wykonania renowacji kanałów w technologii określonej przez producenta materiałów to na Wykonawcy spoczywa obowiązek prawidłowego doboru parametrów materiału przewidzianego do zastosowania na podstawie przeprowadzonych obliczeń uwzględniających obciążenia i warunki pracy kanału, jego stan techniczny z uwzględnieniem odpowiednich współczynników bezpieczeństwa?

 3. Czy w związku z dopuszczenie przez Zamawiającego do renowacji kanałów technologii określonej przez producenta materiałów, Zamawiający potwierdza, iż parametry zastosowanego materiału, które powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących normach PN-EN ISO 11296-1 oraz PN-EN 11296-4, powinny posiadać odpowiednią sztywność obwodową np. powszechnie stosowaną na terenie kraju na poziomie 2kN/m2 celem prawidłowej wyceny robót do oferty?

 4. Czy prawidłowe jest rozumowanie Wykonawcy, że w celu spełnienia wymogu pkt. 6.2.2 Kontrola, pomiary i badania w trakcie robót ze STWiORB: „sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów" Zamawiający potwierdzenia jakości wykonanych robót w postaci przeprowadzenia następujących prób i badań i wymaga kontroli:


 

- efektu wykonanego czyszczenia kanału dla każdego odcinka, w postaci inspekcji przedwykonawczej przy pomocy kamery TV


 

- stanu powierzchni wewnętrznej rękawa po wykonaniu renowacji: dla każdego odcinka kanału po wykonaniu renowacji w postaci oceny stanu wykładziny kanału, sprawdzenia wizualnego przy pomocy kamery TV,

 

 • dla sprawdzenia poprawności wykonania rękawa i jego szczelności po renowacji przeprowadzenia próby szczelności dostosowanej do bezwykopowego charakteru wykonywanej renowacji: wykonania zgodnie z PN-EN 1610:2002 (Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych) przed wpuszczeniem ścieków, dopuszczając wykonanie próby szczelności jako elementu procesu renowacyjnego,

 

 • pobrania próbek z wykonanych rękawów (co najmniej jedna próbka z każdej średnicy), a następnie wykonania badania sztywności obwodowej rękawa zgodnie z normą PN EN 1228, przy czym próbka powinna zostać pobrana z rękawa wycinanego w studzienkach kanalizacyjnych, a parametry wytrzymałościowe rękawa określone na podstawie badań powinny spełniać wymóg minimalnej sztywności obwodowej określonej przez Zamawiającego; zaś badanie oraz obliczenia powinny zostać wykonane w odpowiednio do tego przygotowanym uprawnionym, niezależnym laboratorium?


 


 

 1. Czy że Zamawiający może uzupełnić lub zmodyfikować poz. 73d.5 przedmiaru robót dotyczącą wykonania renowacji kanałów betonowych o średnicy 30, 40 i 50 cm rękawem termoutwardzalnym wraz z pracami towarzyszącymi (pomiary, wykonanie rękawa, obróbka w studniach i inne prace) wg STWiORB oraz technologii wymaganej przez producenta materiałów jako pozycji indywidualnych dla poszczególnych wymienionych średnic wraz z podaniem ich długości celem prawidłowej wyceny robót do oferty ze względu na odrębne ceny stosowane przez wykonawców tego typu robót dla każdej z nich oraz celem prawidłowego rozliczenia robót obmiarowych w przypadku zwiększenia zakresu robót?

 2. Czy Zamawiający posiada i może udostępnić inspekcje kanałów o średnicy 30, 40 i 50 cm przeznaczonych do renowacji zgodnie z dotychczasową poz, 73d.5 przedmiaru robót celem prawidłowej wyceny robót do oferty?

 3. Czy zamawiający jest w stanie określić na jakich odcinkach ulic, pomiędzy jakimi studniami przewiduje renowację kanałów betonowych za pomocą rękawów termoutwardzalnych ze względu na technologiczną zasadę przeprowadzania renowacji w ten sposób od studni do studni?

 4. Czy prawidłowe jest rozumowanie Wykonawcy, że Zamawiający oczekuje, że zgodnie z poz. 74d.5 przedmiaru robót wykonania kompletnych „kapeluszy" w miejscach włączenia przykanalików zgodnie z podstawowymi wymaganiami normy PN-EN 11296-4 tj. minimalnym przedłużeniu wewnątrz przykanalika długości 100 mm?

 5. Czy prawidłowe jest przekonanie Wykonawcy, w przypadku stwierdzenia średnic kanalizacji deszczowej odbiegających od zawartych w dokumentacji przetargowej, że Zamawiający zastosuje w celu rozliczenia takich prac rozliczenie obmiarowe?

 6. Czy Zamawiający może uzupełnić zapisy pkt, 7.2 STWiOKB zawierającego jednostki obmiarowe o punkt określający jednostkę obrniarową za wykonanie kompletnego „kapelusza" jako: - szt. (sztuka)?

 7. Czy zamawiający, w związku z tym, że zgodnie z pkt. 6.2.1. STWiORB Wykonawca powinien „wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę" może określić minimalne wymagania odnośnie materiałów przewidzianych do renowacji studni kanalizacyjnych przewidzianych do zastosowania w pkt 68d.5, 69d.5, 70d.5, 71d.5, 72.d5 celem prawidłowe] wyceny robót do oferty np, w postaci;


 

- do łączenia elementów studzienek, do fugowania cegieł - jednoskładnikowa szybkowiążąca zaprawa naprawcza, odporna na działanie siarczanów w klasie ekspozycji XA 2 (wg normy PN-EN 206-1),

 

- do smarowania wnętrza studzienki - warstwa szczepna dla zapraw i podłoży mineralnych, trwale odporna na działanie siarczanów,

 

- do naprawy kinety i spoczników - jednoskładnikowa szybkowiążąca zaprawa naprawcza, odporna na działanie siarczanów w klasie ekspozycji XA 2 (wg normy PN-EN 206-1),

 

- do zatamowania dynamicznych wypływów wody przez nieszczelności w ściekach - jednoskładnikowa, szybkowiążąca, pęczniejąca zaprawa przeznaczona do zamykania miejsc wypływu wody,

 

- do zablokowania dopływu wody sączącej się (łzawiącej) przez nieszczelności w ściankach jednoskładnikowa zaprawa szybkowiążąca, pęczniejąca w porach, siarczanoodparna, bez chlorków, przeznaczona do uszczelniania powierzchni zawilgoconych i mało intensywnych sączeń wody,

 

- do wypełnienia ubytków w kręgach i ściance betonowej, do osadzania stopni włazowych w studzience lub komorze - jednoskładnikowa, szybkowiążąca, bezskurczowa, siarczanoodporna zaprawa, do stosowania w strefach stałego obciążenia wodą,

 

- do uzupełnienia ubytków wewnątrz studzienki - średnioziarnista zaprawa polimerowo - cementowa przeznaczona dla agresywnego środowiska, odporna na działanie siarczanów w klasie ekspozycji XA 2 (wg normy PN-EN 206-1),

 

a właściwą renowację wykonać poprzez nałożenie równomiernej warstwy zaprawy szybkowiążącej, charakteryzującej się przyczepnością do podłoża nie mniejszą niż 1MPa, na wewnętrzne ściany studni na grubość 10mm oraz osadzeniem stopni złazowych pokrytych tworzywem sztucznym zgodnie z PN-EN 13101:2OOSP?


 

 1. Czy Zamawiający jest w stanie określić dla pozycji 52d.5 przedmiaru robót ilość klasy włazów w jakiej ilości należy zastosować w celu prawidłowej wyceny robót ?

 2. Czy słusznym jest rozumowanie Wykonawcy, iż gwarancja o której mowa w pkt. 13.1. §13 SIWZ dotyczy zasadniczych prac określonych w przedmiocie zamówienia i nie dotyczy robót w zakresie wykonania czyszczenia i inspekcji telewizyjnej kanałów, stanowiących jedynie prace niezbędne do prawidłowego wykonania prac w zakresie renowacji kanałów - w związku z tym, że w naszej ocenie Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za zanieczyszczenie kanału powstałe przez cały okres obowiązywania gwarancji, m.in. z uwagi na fakt, iż nie ma wpływu na rodzaj i zanieczyszczenie ścieków, które są transportowane przedmiotowymi kanałami, a jedynie za rzetelność wyczyszczenia i nagrania inspekcji kanałów przy wykonywaniu danej czynności?

 3. W związku z ogłoszeniem w/w przetargu prosimy o uszczegółowienie poz. 80 i 81 przedmiaru, czyli wykonania oznakowania przejść dla pieszych elementami dla osób niewidomych oraz oznakowania przejścia dla pieszych przy szkole nr 3.

 4. W formularzu ofertowym widnieje zapis:

Zgodnie z § 26 specyfikacji istotnych warunków zamówienia podwykonawcy/om zlecamy wykonanie zamówienia w zakresie*;

a) ,

(nazwa podwykonawcy, zakres prac)"'

Prosimy o wykreślenie z powyższego zapisu „ nazwa podwykonawcy" Zamawiający ma prawo wymagać określenia zakresu robót jakie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, lecz wskazanie konkretnego podwykonawcy z nazwy na etapie składania oferty możliwe jest w świetle prawa wyłącznie w przypadku kiedy to na zasobach tego podwykonawcy jako podmioty trzeciego polega Wybawca.

 

 • Dotyczy oświadczeń - załączników nr 2, 3 i 4 do S.I.W.Z.

W powyższych oświadczeniach widnieje zapis:

Ja (imię i nazwisko)

…………………………………..

w przypadku spółek podać nazwiska wszystkich osób reprezentujących, bądź upoważnionego do jednoosobowego reprezentowania

zamieszkały

 

…………………………………..

 

reprezentując firmę

…………………………………..

 

(Pełna nazwa i adres siedziby wykonawcy)"

Prosimy o wykreślenie z treści oświadczeniach zapisu „zamieszkały" Żądanie wskazanie miejsca zamieszkania osoby upoważnionej do podpisania oświadczeń jest niezgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.


 


 

Odpowiedzi pytania.

 1. Tak. Wykonawca winien wykonać renowację przewodów kanalizacji deszczowej zgodnie z STWIORB oraz wytycznymi producenta materiałów tj. zaproponować technologię wykonania robót w sposób kompleksowy.

 2. Zamawiający potwierdza, że wykonawca dobierze materiały spełniające warunki dotyczące konkretnej lokalizacji kanałów, jego obciążeń z uwzględnieniem istniejącego stanu technicznego kanałów.

 3. Wymagane przez zamawiającego sztywności obwodowe zabudowanych materiałów winny spełnić ten warunek tj. 2 kN/m2.

 4. Należy wykonać wszystkie czynności i badania wymienione w pytaniu Wykonawcy.

 5. długości kanałów do renowacji w rozbiciu na średnice – 30 cm- 150 m, 40 cm -150 m, 50 cm -50 m .

 6. Brak inspekcji kanałów, wg oględzin osad 10 – 13 cm, przesiąkanie na krótkich odcinkach rur.

 7. Może być szczegółowo określona po zakończeniu inspekcji kanałów.

 8. Wykonanie tzw. kapeluszy winna obejmować przedłużenie ich w przykanaliku na długości 200 do 250 mm.

 9. wg wymagań przetargu na roboty: ryczałt.

 10. Winno być „komplet”.

 11. Renowację ścian oraz dna studni rewizyjnych wykonać poprzez zastosowanie zapraw naprawczych podanych w zapytaniu. Należy wykonać renowację całej powierzchni wewnętrznej studni, która spełni warunek jej trwałości wymaganej zgodnie z założeniami przetargu.

 12. Klasa włazów D 400.

 13. Gwarancja na roboty nie obejmuje prac takich jak kamerowanie bądź oczyszczanie kanałów i studni. Gwarancja dotyczy trwałości wykonanych prac renowacyjnych kanałów i studni rewizyjnych.

 14. 1) Inteligentne przejście dla pieszych przy szkole podstawowej wg załącznika 
  graficznego.
  2) Oznakowanie przejść dla pieszych dla osób niedowidzących - pasy
  o szerokości 0,5 m i długości 4,0 m wbudowane na granicy chodnika w kolorze 
  żółtym z wyraźnymi wypustkami wyczuwanymi pod stopami osoby zbliżającej sie 
  do przejścia

 15. Zapis dotyczący podwykonawców należy interpretować zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności zgodnie z art. 36b. Zgodnie z sugestią Wykonawcy należy wykreślić z treści oświadczenia słowo zamieszkały.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku z w/w pytaniami przesunięty zostaje termin otwarcia ofert na dzień 03.02.2015 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

PDFsytuacja.pdf
 

Numer ogłoszenia: 20442 - 2015; data zamieszczenia: 29.01.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 4291 - 2015 data 13.01.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Olesna, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 034 3597841-44 w. 204, fax. 034 3597283.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.01.2015 godzina 09:30, miejsce: Siedziba Zamawiającego..
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.02.2015 godzina 09:30, miejsce: Siedziba Zamawiającego..

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

 

Olesno, dn. 18.02.2015 r.

 

Nr IX.271.01.15

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający:

Gmina Olesno reprezentowana przez

 

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: olesno.opo@gminy.pl

 

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

 

Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Przebudowa dróg na terenie miasta Olesna

 

Nazwa wykonawcy z najkorzystniejszą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia

DROG-BUD sp. z o.o.

42-209 Częstochowa, Lubojenka, ul. Prosta 88/90

 

Informacja o cenie najkorzystniejszej oferty (uzasadnienie wyboru)

Najwyższa liczba punktów

 

Nazwa wykonawcy, nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty

Cena

Gwarancja

Suma

1

P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika,

42-283 Boronów, ul. Grabińska 8

69

5

74

2

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.

44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1 

74

10

84

3

WASBUD Robert Wąs

49-200 Grodków, ul. Wrocławska 51

64

10

74

4

DROG-BUD sp. z o.o.

42-209 Częstochowa, Lubojenka, ul. Prosta 88/90

90

10

100

5

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX”,

42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11

76

5

81

6

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „BUD-MET”

Jarosław Kałmuk, 42-134 Truskolasy, ul. Słowackiego 30

78

10

88

7

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.

52-200 Wrocław, Wysoka, ul. Lipowa 5a

57

5

62

8

Hucz sp. z o .o., sp. k.

42-283 Boronów, ul. Częstochowska 14

78

10

88

9

REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek sp. j.,

46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26

77

10

87

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Przebudowa dróg na terenie miasta Olesna
Numer ogłoszenia: 41368 - 2015; data zamieszczenia: 24.02.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 4291 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olesna, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 034 3597841-44 w. 204, faks 034 3597283.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg na terenie miasta Olesna.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest przebudowa dróg na terenie miasta Olesna: ul. Krasickiego, ul. Pieloka, ul. Powstańców Śl., ul. Dworcowa, ul. Sądowa, ul. Drzymały, ul. Krzywa, ul. Prusa, ul. Zielona. Roboty ziemne, wykonanie podbudowy oraz nawierzchni jezdni, utwardzenie poboczy oraz wykonanie zjazdów, wykonanie chodników i remont odwodnienia oraz wykonanie oznakowania. 3.2 Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarze robót, specyfikacji technicznej, przekrojach konstrukcyjnych stanowiących załączniki do siwz. 3.3 Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.02.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DROG-BUD sp. z o.o. 42-209 Częstochowa, Lubojenka, ul. Prosta 88/90, jw., 42-209 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3462934,96 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2365819,95

 • Oferta z najniższą ceną: 2365819,95 / Oferta z najwyższą ceną: 3726889,44

 • Waluta: PLN.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki