Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia 2015

PDFZarządzenie Nr 1.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok.pdf

DOCZarządzenie Nr 2.2015 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości Gminy Olesno.doc

PDFZarządzenie Nr 3.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf

PDFZarządzenie Nr 4.2015 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości Gminy Olesno .pdf

PDFZarządzenie Nr 5.2015 w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań wiejskich w Gminie Olesno.pdf

PDFZarządzenie Nr 6.2015 w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf

PDFZarządzenie Nr 7.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę.pdf 

PDFZarządzenie Nr 8.2015 w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf

PDFZarządzenie Nr 9.2015 w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Olesno na 2015 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 10.2015 w sprawie umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych Gminy Olesno.pdf

PDFZarządzenie Nr 11.2015 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości w celu umieszczenia reklam.pdf

PDFZarządzenie Nr 12.2015 w sprawie powołania Zespołu ds. Stypendiów Sportowych oraz przyjęcia Regulaminu jego pracy.pdf

PDFZarządzenie Nr 13.2015 w sprawie powołania zespołu Interdyscyplinarnego.pdf 

PDFZarządzenie Nr 14.2015 w sprawie powołania Komisji na otwarcie i rozstrzygnięcie ofert na dotację z budżetu Gm.Olesno w formie wsparcia na realizację zadań publ. w 2015 w ramach działalności pożytku publ.pdf

DOCZarządzenie Nr 15.2015 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.doc

PDFZarządzenie Nr 16.2015 w sprawie skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych Gminy Olesno.pdf

DOCZarządzenie nr 17.2015 w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji z budżetu Gminy Olesno na realizację zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku z późniejszymi zmianami o działal.doc

PDFZarządzenie Nr 18.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok.pdf

DOCXZarządzenie Nr 19.2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP.docx

DOCZarządzenie Nr 20.2015 w sprawie umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych Gminy Olesno.doc

DOCZarządzenie Nr 21.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę.doc

PDFZarządzenie Nr 22.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 23.2015 w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf

PDFZarządzenie Nr 24.2015 w sprawie prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Jadwigi Śląskiej w Oleśnie oraz Publicznej Szkole Podst.pdf

PDFZarządzenie Nr 25.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę.pdf

PDFZarządzenie Nr 26.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 27.2015 w sprawie określenia trybu sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Olesno (2).pdf

PDFZarządzenie Nr 28.2015 w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Olesno.pdf

PDFZarządzenie Nr 29.2015 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.pdf

PDFZarządzenie Nr 30.2015 w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.pdf

PDFZarządzenie Nr 31.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem.pdf

PDFZarządzenie Nr 32.2015 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości Gminy Olesno.pdf

PDFZarządzenie Nr 33.2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru pomieszczeń strażnicy Ochotniczej Strazy Pożarnej w Wachowie.pdf

PDFZarządzenie Nr 34.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem.pdf

PDFZarządzenie Nr 35.2015 z dnia 20 kwietnia 2015 R. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczyposopolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r..pdf

PDFZarządzenie Nr 36.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok.pdf 

PDFZaqrządzenie Nr 37.2015 w sprawie wyrażenia zgody na oddadnie w użyczenie nieruchomośći Gminy Olesno.pdf

DOCXZarządzenie Nr 38.2015 w sprawie powołania gminnego koordynatora odpowiedzialnego za obsługę informatyczną wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r..docx

DOCZarządzenie Nr 39.2015 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r..doc

PDFZarządzenie Nr 40.2015 w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.pdf 

PDFZarządzenie Nr 41.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok.pdf

DOCZarządzenie Nr 42.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę.doc

PDFZarządzenie Nr 43.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 44.2015 w sprawie umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych Gminy Olesno.pdf

PDFZarządzenie Nr 45.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf

PDFZarządzenie Nr 46.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf

PDFZarządzenie Nr 47.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok..pdf

PDFZarządzenie Nr 48.2015 w sprawie wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w roku 2015 dla pracowników Urzędu Miejskiego w Oleśnie.pdf

PDFZarządzenie Nr 49.2015 w sprawie organizacji Zawodów Sportowo - Pożarniczych w gminie Olesno.pdf

PDFZarządzenie Nr 50.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 51.2015 w sprawie zmiany składów Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 24 maja 2015 r. II tura.pdf

PDFZarządzenie Nr 52.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 53.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok.pdf

DOCZarządzenie Nr 54.2015 Burmistrza Olesna w sprawie umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego z zasobu komunalnego Gminy Olesno l.doc

DOCZarządzenie Nr 55 Burmistrza Olesna w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem.doc

PDFZarządzenie Nr 56.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomoście przeznaczonych do zbycia.pdf

PDFZarządzenie Nr 57.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok.pdf

DOCXZarządzenie Nr 58.2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów komitetów referendalnych w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.docx

PDFZarządzenie Nr 59.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok.pdf

DOCZarządzenie Nr 60.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem.doc

PDFZarządzenie nr 61.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 62.2015 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - Wyprawka Szkolna.pdf

DOCXZarządzenie Nr 63.2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypos.docx

DOCZarządzenie Nr 64.2015 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.doc

PDFZarządzenie nr 65.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok.pdf

DOCZarządzenie Nr 66.2015 w sprawie powołania komisji.doc

DOCZarządzenie Nr 67.2015 w sprawie wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w roku 2015 dla pracowników Urzędu Miejskiego w Oleśnie..doc

PDFZarządzenie nr 68.2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf

PDFZarządzenie nr 69.2015 w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf

PDFZarządzenie Nr 70.2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Bodzanowicach.pdf

PDFZarządzenie nr 71.2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Wachowie.pdf

PDFZarzadzenie Nr 72.2015 w sprawie ogłoszenia spisu inwentaryzacyjnego nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do komunalizacji.pdf

DOCZarządzenie Nr 73.2015 w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji ds. referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.doc

DOCZarządzenie Nr 74.2015 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji ds. referendum.doc

PDFZarządzenie nr 75.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 roku.pdf

DOCZarządzenie Nr 76.2015 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkol w Bodzanowicach.doc

PDFZarządzenie nr 77.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf

PDFZarządzenie nr 78.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok.pdf

PDFZarządzenie nr 79.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf

DOCZarządzenie Nr 80.2015 Burmistrza Olesna z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w najem.doc

PDFZarządzenie nr 812015 w sprawie powierzenia obowiązku nadzoru dyrektorskiego nad Publicznym Przedszkolem w Wachowie.pdf

PDFZarządzenie nr 82.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 83.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok.pdf

PDFZarządzenie nr 84.2015 w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf

DOCZarządzenie Nr 85.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem.doc

PDFZarządzenie Nr 86.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 87.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok.pdf

DOCZarządzenie Nr 88.2015 Brmistrza Olesna z dnia 30.09.2015 r. w sprawie umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych Gminy Olesno.doc

PDFZarządzenie Nr 89.2015 w sprawie skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego z zasobów Komunalnych Gminy Olesno.pdf

DOCZarządzenie Nr 90.2015 w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej.doc 

PDFZarządzenie Nr 91.2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.pdf

PDFZarządzenie Nr 92.2015 w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzzwyczajnymi wydarzeniami.pdf

PDFZarządzenie Nr 93.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf

PDFZarządzenie Nr 94.2015 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r..pdf

PDFZarządzenie Nr 95.2015 w sprawie wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w roku 2015 dla pracowników Urzędu Miejskiego w Oleśnie.pdf

PDFZarządzenie Nr 96.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok.pdf

PDFZarządzenie nr 97.2015 w sprawie odwołania członka ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Olesnie w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r..pdf

PDFZarządzenie Nr 98.2015 w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia..pdf

PDFZarzadzenie nr 99.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok.pdf

DOCZarządzenie Nr 100.2015 Burmistrza Olesna z dnia 28 października 2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem.doc

PDFZarządzenie Nr 101.2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu technicznego w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Olesno..pdf

PDFZarzadzenie nr 102.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 103.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf

PDFZarządzenie Nr 105.2015 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Olesnie.pdf

PDFZarządzenie Nr 106.2015 w sprawie zasad przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.pdf

PDFZarządzenie Nr 107.2015 w sprawie wprowadzenia Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.pdf

PDFZarządzenie Nr 108.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 109.2015 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projektu uchwały budżetowej Gminy Olesno na 2016.pdf

DOCZarządzenie Nr 110.2015 Burmistrza Olesna z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości Gminy Olesno.doc

DOCZarządzenie Nr 111.2015 Burmistrza Olesna z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę.doc

DOCZarządzenie Nr 114.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.doc

DOCZarządzenie Nr 115.2015 Burmistrza Olesna w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości Gminy Olesno.doc

DOCZarządzenie Nr 120.2015 Burmistrza Olesna z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.doc

PDFZarządzenie Nr 123.2015 w sprawie ustanowienia procedury udzielania zamowień publicznych w Urzędzie Miejskim.pdf

PDFZarządzenie Nr 124.2015 w sprawie polityki rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.pdf