Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie robót budowlano - montażowych polegających na wykonaniu sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Zielonej w Oleśnie

Wykonanie robót budowlano - montażowych polegających na wykonaniu sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Zielonej w Oleśnie.


Numer ogłoszenia: 13568 - 2015; data zamieszczenia: 20.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olesna , ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 034 3597841-44 w. 204, faks 034 3597283.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olesno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlano - montażowych polegających na wykonaniu sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Zielonej w Oleśnie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest wykonanie robót budowlano - montażowych polegających na wykonaniu sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Zielonej w Oleśnie. 3.2 Zakres robót: Roboty drogowe(rozbiórka i odbudowa nawierzchni), roboty ziemne, roboty montażowe: (sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej, przyłącza wodociągowe). 3.3 Ogólna charakterystyka obiektu: SIEĆ WODOCIĄGOWA - montaż rur ciśnieniowych PVC-U łączonych na uszczelkę o śr. zewn. fi110, PN10 długość - 254,30m - przewiert sterowany przy użyciu rur osłonowych PEHD o śr. fi 225x20,5mm, długość - 10,00m - przeciąganie rur przewodowych PEHD o śr. fi 110x10,0, długość - 12,00m - hydrant p-poż nadziemny DN80 - 3 szt. - zasuwa sieciowa kołnierzowa DN150 - 2 szt. - zasuwa sieciowa kołnierzowa DN200 - 4 szt. - zasuwa hydrantowa kołnierzowa DN80 - 3 szt. PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE - montaż rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. fi50, długość - 17,00m; - montaż rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. fi40, długość - 18,90m; - montaż monolitycznej studni wodomierzowej o śr. fi1000 - 1 szt. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ -kanały z rur PVC-U, DN200, SN8, SDR34, długość 234,10m -studnie rewizyjne fi1000, betonowe, z pierścieniem odciążającym oraz włazem D400 - 7 kpl -studnie inspekcyjne fi425, PP/PE, z pierścieniem odciążającym oraz włazem D400 - 6 kpl PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ -kanały z rur PVC-U, DN160, SN8, SDR34, długość łącznie 40,50m -studnie inspekcyjne fi315, PP/PE, z pierścieniem odciążającym oraz włazem D400 - 8 kpl SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ -kanały z rur PVC-U, DN315, SN8, SDR34, długość 130,00m -kanały z rur PVC-U, DN250, SN8, SDR34, długość 127,70m -przykanaliki deszczowe z PVC-U, DN160, SN8, SDR34, długość łącznie 21,00m - 8 szt. -studnia rewizyjna fi1500, betonowa, z pierścieniem odciążającym oraz włazem D400 - 1 kpl -studnie rewizyjne fi1000, betonowe, z pierścieniem odciążającym oraz włazem D400 - 8 kpl -wpusty uliczne fi500, betonowe z osadnikiem z rusztem żeliwnym - 8 kpl 3.4 Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji technicznej stanowiącej załączniki do siwz. 3.5 Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do: 1) opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym pisemnego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotu zamówienia, 2) zrealizowania wszystkich robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami oraz dokumentacją projektową, umową i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, w tym zachowania określonych standardów materiałów oraz zachowanie jakości robót, określonych w dokumentacji w ilości i o parametrach nie niższych niż zadeklarowane w ofercie, 3) przedstawiania Zamawiającemu rysunków zamiennych dotyczących proponowanych zmian nieistotnych przed wykonaniem danego zakresu robót budowlanych wraz z uzyskaniem pisemnej akceptacji przed ich wprowadzeniem, 4) przystosowania terenu budowy (w tym gruntu) i zaplecza budowy w sposób niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia, 5) kierowania do wykonywania robót budowlanych wyłącznie osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie, 6) pokrycia wszelkich opłat i kar nałożonych przez właściwe podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawcę: złamanie prawa, przekroczenie norm i przepisów w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania, 7) zabezpieczenia i właściwego oznakowania robót oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania placu budowy przez czas trwania realizacji zadania ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia i życia ludzi, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 8) przekazania Zamawiającemu, przed wbudowaniem, zainstalowaniem lub użyciem materiałów, urządzeń lub obiektów: kompletu atestów, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych oraz gwarancji producentów na materiały i urządzenia wraz z ich zestawieniem oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych przez specyfikację techniczną lub przepisy prawa, w tym ustawę o wyrobach budowlanych. Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do stosowania materiałów zatwierdzonych przez Inwestora, zgodnie z przepisami prowadzenia dokumentacji budowlanej i dokumentowania w prowadzonej dokumentacji wszystkich inspekcji odpowiednich władz. Dokumenty te muszą być w każdej chwili dostępne na placu budowy, do wglądu Zamawiającego lub osób przez niego upoważnionych. Wgląd ten nie zwalnia Wykonawcy z jego odpowiedzialności i nie oznacza akceptacji znajdujących się tam wpisów. 9) Terminowego wykonania robót, a także usuwania wad, zgodnie z harmonogramem i ze wskazaniami Zamawiającego, 10) zabezpieczenia miejsca, w którym będzie znajdował się sprzęt przed dostępem osób trzecich, z wyjątkiem innych osób wykonujących w tym miejscu zlecone prace, w sposób zapewniający bezpieczne prowadzenie prac budowlanych, 11) uzyskania protokołów odbioru wykonanych robót, które są wymagane w świetle obowiązujących przepisów prawa. 3.6. Wykonawca będzie niezwłocznie informował Zamawiającego o wszelkich istotnych kwestiach dotyczących realizacji zamówienia. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania o wszelkich szkodach powstałych podczas realizacji przez niego przedmiotu umowy 3.7. Zamawiający ma podczas realizacji inwestycji stałe prawo wstępu na własne ryzyko na plac budowy z zastrzeżeniem przestrzegania odpowiednich przepisów bezpieczeństwa. 3.8. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe, z przyczyn leżących po jego stronie lub po stronie osób i podmiotów z nim współpracujących, w robotach wykonywanych u Zamawiającego przez Podwykonawców oraz za szkody powstałe u osób trzecich. 3.9. Do momentu odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca samodzielnie ponosi ryzyko swoich działań. Dotyczy to kradzieży dostarczonych przez niego lub dla niego materiałów, elementów oraz innych przedmiotów. Niniejsza regulacja obejmuje także przypadkową utratę lub uszkodzenie, jak np. w wyniku działania sił natury 3.10. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie pisemnie poinformować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, a także informować o zmianach i odstępstwach od przedłożonych projektów i dokumentów, stanowiących podstawę umowy, których wprowadzenie może okazać się konieczne. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek uzyskać na powyższe zmiany i odstępstwa pisemną zgodę Zamawiającego. 3.11. Roboty, które nie będą odpowiadały obowiązującym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostaną przez Zamawiającego odebrane - bez prawa do wynagrodzenia. Wykonawca jest zobowiązany, w zależności od żądania Zamawiającego, do dnia odbioru przedmiotu umowy dokonać zmian tych robót, usunąć je lub wykonać na nowo na swój koszt. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy nie oznacza, iż Zamawiający potwierdził brak wad w robotach zrealizowanych przez Wykonawcę. 3.12. O ile wskazuje na to charakter wykonywanych przez Wykonawcę czynności, Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (np. odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wszystkie materiały nie nadające się do ponownego wbudowania i wymagające wywozu, a pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, będą stanowiły własność Wykonawcy. 3.13. Dostawa wszystkich materiałów, zgodnie z projektem i specyfikacjami, poza wyraźnie wyłączonymi przez Zamawiającego, obciąża Wykonawcę. Wykonawca w ramach zamówienia umowy zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt i ryzyko materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca ubezpieczy i odpowiednio opakuje materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 3.14. W celu udokumentowania realizacji poszczególnych etapów prowadzonych robót, Wykonawca winien prowadzić Dziennik budowy. Dziennik budowy powinien być uzupełniany na bieżąco zgodnie z postępem robót i weryfikowany wpisami przez Inspektora nadzoru. 3.15. Zamawiający dopuszcza w wyjątkowych uzasadnionych przypadkach wykonanie projektów zamiennych w sytuacji, kiedy jest to technicznie uzasadnione i nie było możliwe do przewidzenia na etapie przygotowania projektu. 3.16. Zgodnie z przepisami art.29 ust.3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza skala danie ofert równoważnych, a wszelkie towary określone w dokumentacji pochodzące od konkretnych producentów, określają przykładowe parametry jakościowe i cechy użytkowe. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.33.00.00-9, 45.25.56.00-5, 45.00.00.00-7, 45.23.31.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: (nie dotyczy)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem do siwz.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem do siwz oraz wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty w zakresie budowy, przebudowy, remontu kanalizacji o wartości co najmniej 200.000,00 złotych każda.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem do siwz.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem do siwz oraz przedstawi wykaz osób uczestniczących w realizacji postępowania w tym imię i nazwisko osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, wraz z informacjami na temat jej uprawnień budowlanych w specjalności instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z informacjami na temat zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzającym jej przynależność do izby na dzień składania ofert lub innego dokumentu, z którego wynika przynależność do ww. izby.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem do siwz oraz przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

7. Formularz ofertowy 8. Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków zawartych w art. 22 ust 1 ustawy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Gwarancja - 10

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: olesno.biuletyn.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.02.2015 godzina 09:30, miejsce: Siedziba Zamawiającego.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: (nie dotyczy).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:nie

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

PDF3.9 STWiORB.pdf
7Z3.9 projekt budowlany.7z
PDF3.8 Przedmiar robót.pdf
DOC3.7 wykaz robót.doc
DOC3.6 wykaz osób.doc
DOC3.5 projekt umowy.doc
DOC3.4 oswiadczenie.doc
DOC3.3 oswiadczenie.doc
DOC3.1 formularz.doc
DOC3.2 oswiadczenie.doc
DOC3.0 specyfikacja.doc
 

 

Olesno, dn. 28.01.2015 r.

Nr IX.271.01.15

    W postępowaniu pn. „Wykonanie robót budowlano - montażowych polegających na wykonaniu sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Zielonej w Oleśnie” do Zamawiającego wpłynęły pytania następującej treści:

1. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający posiada uzgodniony i zatwierdzony projekt czasowej zamiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogi wojewódzkiej Nr 4S7 w miejscowości Olesno ul. Male Przedmieście powyższe wynika z decyzji NR WD.4036.218.2014.PU z dnia 19.09.2014 r. pkt 9. Powyższe jest niezbędne do uzyskania decyzji zezwalającej na prowadzenie robót w pasie drogowym.
2. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej rysunku studni wodomierzowej wraz z wyposażeniem.
3. Z dokumentacji projektowej wynika, że przedmiotowe zadanie obejmuje wykonanie 2 szt. przyłączy wody do budynków, l szt. do studni wodomierzowej i 1 szt. polegającej na przepięciu do istniejącego przyłącza. Czy w cenie ofertowej należy uwzględnić koszty montażu wodomierza, zaworu antyskażeniowego, zaworów przelotowych, jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiarów o w/w, zakresy robót i zamieszczenie szczegółowych rysunków.
4. Z zapisów dokumentacji projektowej oraz warunków wydanych przez ZWiK w Oleśnie z dnia 28.08.2014 r. pkt. 4 wynika konieczność likwidacji sieci wodociągowej z rur azbestocementowych śr. 80 mm w ul. Zielonej od strony ul. Krasickiego oraz przyłączy wodociągowych znajdujących się w ciągu ul. Zielonej powyższe nie ma odzwierciedlenia w zamieszczonym przedmiarze. Wobec powyższego prosimy o uszczegółowienie zakresu robót, do wykonania i uzupełnienie przedmiaru w tym zakresie. 
5. Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa dróg gminnych, jeśli tak prosimy o podanie stawek.
6. Prosimy o wyjaśnienie czy na przedmiotowy zadaniu należy zabudować zgodnie z zapisami STWiOR „włazy żeliwne klasy D400 wyposażone w zamknięcie zawiasowe z kluczem z wybitnym logo Zamawiającego"? Jeśli tak prosimy o zamieszczenie wzoru włazu z logo celem wyceny u producenta.

Odpowiedzi na pytania.
Ad. 1. Zamawiający nie posiada projektu organizacji ruchu ul. Małe Przedmieście (droga wojewódzka).
Ad. 2. W załączeniu przesyłamy rysunek studni wodomierzowej. Studzienkę należy wyposażyć jedynie w zawór przelotowy główny (przed wodomierzem).
Ad. 3. Przyłącza wodociągowe zakończone w budynkach należy wyposażyć jedynie w zawór główny.
Ad. 4. Likwidacja sieci będzie polegała na odłączeniu jej od sieci ulicznej w ul. Krasickiego i zaślepieniu odgałęzienia. Zakres ten jest ujęty w kosztorysie np. odkopanie sieci i jej rozbiórka metodą zniszczeniową.
Ad. 5. Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego. 
Na podstawie Uchwały Nr XXV/214/04 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 listopada 2004 r. za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych za każdy dzień zajęcia opłaty wynoszą:
Przy zajęciu jezdni do 20% szerokości – 3,00 zł
    - powyżej 20% do 50% szerokości – 5,00 zł
- powyżej 50% do całkowitego zajęcia – 8,00 zł
Ad. 6. Zamawiający odstępuje od wniesienia logo Gminy Olesna na pokrywach studni.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

JPEGStudzienka wodomierzowa.jpeg
 

 

Olesno, dn. 02.02.2015 r.

Nr IX.271.04.15

 

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące postępowania pn.: Wykonanie robót budowlano – montażowych polegających na wykonaniu sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Zielonej w Oleśnie następującej treści:

 

 1. Prosimy o wyjaśnienie i zajęcie stanowiska w kwestii dotyczącej zasypania wykopów po wykonanych robotach objętych ww. postępowaniem przetargowym.

Ww. roboty wykonywane będą w drodze gminnej o nawierzchni gruntowej o szer. ok. 4 m, umiejscowienie 3 rurociągów w takim terenie spowoduje naruszenie /przekopanie/ drogi na całej jej szerokości.

Z ogólnej charakterystyki obiektu – założenia do kosztorysowania /część przedmiaru robót/ wynika, że w wycenie należy uwzględnić całkowitą wymianę gruntu z wykopu. Powyższe nie ma odzwierciedlenia w pozycjach przedmiaru robót, który zakłada jedynie zakup piasku dla podsypek i obsypek rurociągów.

W założeniach do kosztorysowania został przyjęty grunt rodzimy grunt kategorii III / dokumentacja nie zawiera geologii/. Zgodnie z normą grunt kategorii III to: „Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte. Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm. Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm. Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, tłuczniem lub odpadkami drewna. Rumosz twardoplastyczne i plastyczne, bez głazów. Mady i namuły gliniaste rzeczne. Popioły lotne zleżałe.”

Jednocześnie zapisy dokumentacji projektowej pkt. 13.2 Zasypywanie wykopów i zagęszczanie nasypów dopuszczają zasyp wykopu gruntem rodzimym jeśli są to grunty sypkie, piaszczyste, jednorodne o grubości ziaren do 30 mm. Wymagany dokumentacją projektową współczynnik zagęszczenia to odpowiednio w drogach do IS 1,0, a w poboczach i chodnikach do IS 0,90 wg skali Proctora. Co jest nieosiągalne przy wykorzystaniu do zasypu gruntu rodzimego przyjętego jako kat. III.

Zgodnie z posiadaną wiedzą techniczną oraz odnośnymi normami w tym zakresie stwierdzamy, że grunt kategorii III nie powinien być używany do wykonywania zasypów – nasypów stanowiących podłoże pod konstrukcje jezdni.

Biorąc pod uwagę fakt, że Zamawiający bezpośrednio po zakończeniu robót objętych ww. postępowaniem przystąpi do wykonania nawierzchni w ulicy Zielonej prosimy o korektę przedmiarów robót w zakresie zasypywania wykopów i przyjęciu 100 % wymiany gruntu.

 

Odpowiedź na pytanie:

 

 1. W odpowiedzi na ww. pytanie Zamawiający informuje, że przedmiar robót zawierający „brakujące” obmiar stanowi załącznik do niniejszego dokumentu oraz zostanie niezwłocznie zamieszczony na stronie internetowej.

 

W związku ze zmianami jakie generuje zamieszczenie dodatkowych obmiarów Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert zostaje przesunięty na dzień 09.02.2015 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

PDFOlesno ul. Zielona - przedmiar robót - uzupełniający.pdf
 

22748 - 2015; data zamieszczenia: 02.02.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 13568 - 2015 data 20.01.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Olesna, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 034 3597841-44 w. 204, fax. 034 3597283.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.02.2015 godzina 09:30, miejsce: Siedziba Zamawiającego..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.02.2015 godzina 09:30, miejsce: Siedziba Zamawiającego.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn. 26.02.2015 r.

 

Nr IX.271.04.15

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający:

Gmina Olesno reprezentowana przez

 

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: olesno.opo@gminy.pl

 

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

 

Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Wykonanie robót budowlano – montażowych polegających na wykonaniu sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Zielonej w Oleśnie

 

Nazwa wykonawcy z najkorzystniejszą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia

Firma Instalacji Sanitarnej POLAN Krzysztof Polak

46-320 Praszka, ul. Mickiewicza 89

 

Informacja o cenie najkorzystniejszej oferty (uzasadnienie wyboru)

Najwyższa liczba punktów

 

Nazwa wykonawcy, nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty

Cena

Gwarancja

Suma

1

Prosspol sp. z o.o.

42-160 Krzepice, ul. Skłodowskiej 17

62,6

10

72,6

2

Firma Handlowo – Usługowa Waldemar Chudy

98-200 Sieradz, ul. Jagiellońska 28/12

55

5

60

3

Przedsiębiorstwo Robót Elektromontażowych

EL-MONTEX sp. z o.o.

42-200 Częstochowa, ul. Bór 147

56,3

5

61,3

4

AQUA budpol Grzegorz Sokołowski

59-500 Złotoryja, Nowa Wieś Złotoryjska 35

54,8

10

64,8

5

Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Handlowo– Usługowe SANGAZ Waldemar Pacud

42-221 Częstochowa, ul. Ikara 288

35,7

0

35,7

6

Firma Instalacji Sanitarnej POLAN Krzysztof Polak

46-320 Praszka, ul. Mickiewicza 89

90

5

95

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Wykonanie robót budowlano - montażowych polegających na wykonaniu sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Zielonej w Oleśnie.
Numer ogłoszenia: 55522 - 2015; data zamieszczenia: 13.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 13568 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olesna, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 034 3597841-44 w. 204, faks 034 3597283.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlano - montażowych polegających na wykonaniu sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Zielonej w Oleśnie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest wykonanie robót budowlano - montażowych polegających na wykonaniu sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Zielonej w Oleśnie. 3.2 Zakres robót: Roboty drogowe(rozbiórka i odbudowa nawierzchni), roboty ziemne, roboty montażowe: (sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej, przyłącza wodociągowe). 3.3 Ogólna charakterystyka obiektu: SIEĆ WODOCIĄGOWA - montaż rur ciśnieniowych PVC-U łączonych na uszczelkę o śr. zewn. fi110, PN10 długość - 254,30m - przewiert sterowany przy użyciu rur osłonowych PEHD o śr. fi 225x20,5mm, długość - 10,00m - przeciąganie rur przewodowych PEHD o śr. fi 110x10,0, długość - 12,00m - hydrant p-poż nadziemny DN80 - 3 szt. - zasuwa sieciowa kołnierzowa DN150 - 2 szt. - zasuwa sieciowa kołnierzowa DN200 - 4 szt. - zasuwa hydrantowa kołnierzowa DN80 - 3 szt. PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE - montaż rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. fi50, długość - 17,00m; - montaż rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. fi40, długość - 18,90m; - montaż monolitycznej studni wodomierzowej o śr. fi1000 - 1 szt. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ -kanały z rur PVC-U, DN200, SN8, SDR34, długość 234,10m -studnie rewizyjne fi1000, betonowe, z pierścieniem odciążającym oraz włazem D400 - 7 kpl -studnie inspekcyjne fi425, PP/PE, z pierścieniem odciążającym oraz włazem D400 - 6 kpl PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ -kanały z rur PVC-U, DN160, SN8, SDR34, długość łącznie 40,50m -studnie inspekcyjne fi315, PP/PE, z pierścieniem odciążającym oraz włazem D400 - 8 kpl SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ -kanały z rur PVC-U, DN315, SN8, SDR34, długość 130,00m -kanały z rur PVC-U, DN250, SN8, SDR34, długość 127,70m -przykanaliki deszczowe z PVC-U, DN160, SN8, SDR34, długość łącznie 21,00m - 8 szt. -studnia rewizyjna fi1500, betonowa, z pierścieniem odciążającym oraz włazem D400 - 1 kpl -studnie rewizyjne fi1000, betonowe, z pierścieniem odciążającym oraz włazem D400 - 8 kpl -wpusty uliczne fi500, betonowe z osadnikiem z rusztem żeliwnym - 8 kpl 3.4 Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji technicznej stanowiącej załączniki do siwz. 3.5 Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do: 1) opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym pisemnego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotu zamówienia, 2) zrealizowania wszystkich robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami oraz dokumentacją projektową, umową i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, w tym zachowania określonych standardów materiałów oraz zachowanie jakości robót, określonych w dokumentacji w ilości i o parametrach nie niższych niż zadeklarowane w ofercie, 3) przedstawiania Zamawiającemu rysunków zamiennych dotyczących proponowanych zmian nieistotnych przed wykonaniem danego zakresu robót budowlanych wraz z uzyskaniem pisemnej akceptacji przed ich wprowadzeniem, 4) przystosowania terenu budowy (w tym gruntu) i zaplecza budowy w sposób niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia, 5) kierowania do wykonywania robót budowlanych wyłącznie osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie, 6) pokrycia wszelkich opłat i kar nałożonych przez właściwe podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawcę: złamanie prawa, przekroczenie norm i przepisów w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania, 7) zabezpieczenia i właściwego oznakowania robót oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania placu budowy przez czas trwania realizacji zadania ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia i życia ludzi, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 8) przekazania Zamawiającemu, przed wbudowaniem, zainstalowaniem lub użyciem materiałów, urządzeń lub obiektów: kompletu atestów, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych oraz gwarancji producentów na materiały i urządzenia wraz z ich zestawieniem oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych przez specyfikację techniczną lub przepisy prawa, w tym ustawę o wyrobach budowlanych. Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do stosowania materiałów zatwierdzonych przez Inwestora, zgodnie z przepisami prowadzenia dokumentacji budowlanej i dokumentowania w prowadzonej dokumentacji wszystkich inspekcji odpowiednich władz. Dokumenty te muszą być w każdej chwili dostępne na placu budowy, do wglądu Zamawiającego lub osób przez niego upoważnionych. Wgląd ten nie zwalnia Wykonawcy z jego odpowiedzialności i nie oznacza akceptacji znajdujących się tam wpisów. 9) Terminowego wykonania robót, a także usuwania wad, zgodnie z harmonogramem i ze wskazaniami Zamawiającego, 10) zabezpieczenia miejsca, w którym będzie znajdował się sprzęt przed dostępem osób trzecich, z wyjątkiem innych osób wykonujących w tym miejscu zlecone prace, w sposób zapewniający bezpieczne prowadzenie prac budowlanych, 11) uzyskania protokołów odbioru wykonanych robót, które są wymagane w świetle obowiązujących przepisów prawa. 3.6. Wykonawca będzie niezwłocznie informował Zamawiającego o wszelkich istotnych kwestiach dotyczących realizacji zamówienia. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania o wszelkich szkodach powstałych podczas realizacji przez niego przedmiotu umowy 3.7. Zamawiający ma podczas realizacji inwestycji stałe prawo wstępu na własne ryzyko na plac budowy z zastrzeżeniem przestrzegania odpowiednich przepisów bezpieczeństwa. 3.8. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe, z przyczyn leżących po jego stronie lub po stronie osób i podmiotów z nim współpracujących, w robotach wykonywanych u Zamawiającego przez Podwykonawców oraz za szkody powstałe u osób trzecich. 3.9. Do momentu odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca samodzielnie ponosi ryzyko swoich działań. Dotyczy to kradzieży dostarczonych przez niego lub dla niego materiałów, elementów oraz innych przedmiotów. Niniejsza regulacja obejmuje także przypadkową utratę lub uszkodzenie, jak np. w wyniku działania sił natury 3.10. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie pisemnie poinformować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, a także informować o zmianach i odstępstwach od przedłożonych projektów i dokumentów, stanowiących podstawę umowy, których wprowadzenie może okazać się konieczne. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek uzyskać na powyższe zmiany i odstępstwa pisemną zgodę Zamawiającego. 3.11. Roboty, które nie będą odpowiadały obowiązującym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostaną przez Zamawiającego odebrane - bez prawa do wynagrodzenia. Wykonawca jest zobowiązany, w zależności od żądania Zamawiającego, do dnia odbioru przedmiotu umowy dokonać zmian tych robót, usunąć je lub wykonać na nowo na swój koszt. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy nie oznacza, iż Zamawiający potwierdził brak wad w robotach zrealizowanych przez Wykonawcę. 3.12. O ile wskazuje na to charakter wykonywanych przez Wykonawcę czynności, Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (np. odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wszystkie materiały nie nadające się do ponownego wbudowania i wymagające wywozu, a pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, będą stanowiły własność Wykonawcy. 3.13. Dostawa wszystkich materiałów, zgodnie z projektem i specyfikacjami, poza wyraźnie wyłączonymi przez Zamawiającego, obciąża Wykonawcę. Wykonawca w ramach zamówienia umowy zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt i ryzyko materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca ubezpieczy i odpowiednio opakuje materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 3.14. W celu udokumentowania realizacji poszczególnych etapów prowadzonych robót, Wykonawca winien prowadzić Dziennik budowy. Dziennik budowy powinien być uzupełniany na bieżąco zgodnie z postępem robót i weryfikowany wpisami przez Inspektora nadzoru. 3.15. Zamawiający dopuszcza w wyjątkowych uzasadnionych przypadkach wykonanie projektów zamiennych w sytuacji, kiedy jest to technicznie uzasadnione i nie było możliwe do przewidzenia na etapie przygotowania projektu. 3.16. Zgodnie z przepisami art.29 ust.3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza skala danie ofert równoważnych, a wszelkie towary określone w dokumentacji pochodzące od konkretnych producentów, określają przykładowe parametry jakościowe i cechy użytkowe. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.33.00.00-9, 45.25.56.00-5, 45.00.00.00-7, 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.03.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Instalacji Sanitarnej POLAN Krzysztof Polak 46-320 Praszka, ul. Mickiewicza 89, jw., 46-320 Praszka, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 426700,44 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 241766,73

 • Oferta z najniższą ceną: 241766,73 / Oferta z najwyższą ceną: 609756,09

 • Waluta: PLN.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki