Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkurs ofert na dotacje z Gminy Olesno w formie wsparcia na realizację zadań publicznych w 2015 r.

Strona archiwalna

 

 BURMISTRZ OLESNA

ogłasza otwarty konkurs ofert na dotacje z Gminy Olesno w formie wsparcia na realizację zadań publicznych w 2015 roku określonych poniżej

 

Konkurs obejmuje następujące zadania:

I. Rodzaj zadania publicznego

1)         ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

w Gminie Olesno poprzez rozpowszechnianie kultury fizycznej mieszkańców, organizowanie wszelkich imprez sportowych.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 353.000 zł.

Gmina Olesno zastrzega, iż kwota środków przeznaczonych na dotację może ulec zmianie.

2)         ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

Wykonywanie pielęgnacji ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych oraz świadczenie usług socjalno-bytowych na terenie gminy Olesno oraz wyposażenie sprzętu rehabilitacyjnego.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 58.000 zł.

Gmina Olesno zastrzega, iż kwota środków przeznaczonych na dotację może ulec zmianie.

3)         ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚĆI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Zorganizowanie form rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz promocja dorobku artystycznego oraz integracja osób niepełnosprawnych .

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 22.000 zł.

Gmina Olesno zastrzega, iż kwota środków przeznaczonych na dotację może ulec zmianie.

4)         ZADANIA Z ZAKRESU ZORGANIZOWANIA WYPOCZYNKU DZIECI
I MŁODZIEŻY

Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin ubogich i patologicznych.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 50.000 zł.

Gmina Olesno zastrzega, iż kwota środków przeznaczonych na dotację może ulec zmianie.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację powyższych zadań publicznych wynosi:

Lp.

Zadanie

W roku 2015

W roku 2014

1

Zadanie 1 - ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

353.000

353.000

2

Zadanie 2- ZADANIE Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

58.000

58.000

3

Zadanie 3- ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚĆI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

22.000

22.000

4

Zadanie 4- ZADANIA Z ZAKRESU ZORGANIZOWANIA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

50.000

50.000

 

Warunki konkursu:

III. Zasady przyznawania dotacji

 

1.        Otwarty konkurs ofert na realizację zadań miasta i gminy Olesno w roku 2015 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego odbywa sie zgodnie
z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25)

2.        O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, działające na terenie miasta i gminy Olesno, realizujące zadania statutowe
z zakresu objętego konkursem.

3.        Dwie lub więcej organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające wspólnie mogą złożyć jedną ofertę.

4.        Oddziały terenowe nie posiadające osobowości prawnej nie mogą samodzielnie ubiegać się o dotację. W takiej sytuacji mogą złożyć ofertę za pośrednictwem Zarządu Głównego lub oddziału posiadającego osobowość prawną, natomiast w ofercie powinien być wskazany oddział upoważniony do bezpośredniego wykonania zadania.

5.        Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację wyodrębnionego zadania powinien przedstawić ofertę wykonania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny
i terminowy.

6.        Oferent lub oferenci wyłonieni przez Burmistrza Olesna w trybie postępowania konkursowego otrzymują dotację w formie powierzenia lub wsparcia (do 80% całkowitego kosztu zadania), po zawarciu pisemnej umowy na realizację zadania. Umowę wraz
z załącznikami ze strony oferenta podpisują osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji zgodnie z jej statutem (zgodnie z wpisem w KRS – jeśli podlega rejestracji).

7.        W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferenta, nie będzie on związany złożoną ofertą. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie.

8.        Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji

9.        Burmistrz Olesna może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, iż: rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta, podmiot nie wyodrębnił rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji.

10.    W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza Olesna z przyczyn opisanych wyżej, Burmistrz może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, wyłonioną dodatkowo ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie

11.    Warunkiem przekazania dotacji na wyodrębniony na ten cel rachunek bankowy jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności

12.    Oferta stanowi załącznik do umowy.

13.    Dotacje będą udzielane na zadania realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2015 roku.


IV. Termin i warunki realizacji zadania

1.        Zadanie winno być zrealizowane w 2015 roku z najwyższą starannością, zgodnie
z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym
w ofercie.

2.        Data zakończenia realizacji zadania nie może przekraczać 31 grudnia 2015 r.

3.        Zadanie winno być realizowane w taki sposób, by w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli mieszkańcy Gminy Olesno.

4.        Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa pomiędzy Burmistrzem a oferentem, obejmująca w szczególności następujące zobowiązania oferenta.:

a)   korekty kosztorysu w przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana z zachowaniem proporcji deklarowanego w ofercie wkładu własnego,

b)   wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizacje umowy,

c)    dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego
w Oleśnie oryginałów dokumentów księgowych oraz dokumentacji, o której mowa wyżej celem kontroli prawidłowości wydatkowania dofinansowania oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.

d)   sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie wskazanym w umowie. Wzór sprawozdania zgodny z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Druk sprawozdania dostępny jest również
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie w pokoju nr 208.

5.        Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Urząd Miejski, zlecając zadanie publiczne, ma prawo dokonać kontroli
i oceny realizacji zadania, a w szczególności: stanu realizacji zadania, efektywności, rzetelności i jakości wykonywania zadania, prawidłowości wykorzystania środków oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji.

6.        Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy, zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania /plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp., a także ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, informacji o tym, iż zadanie dofinansowane jest przez Urząd Miejski w Oleśnie. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w czasie realizacji zadania.

7.        Realizacja zadania następuje od dnia podpisania umowy.


V. Termin i miejsce składania ofert

1.         Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionych zadań należy złożyć: na formularzu , którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie w ciągu 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia , tj. do dnia 10.02.2015 r. do godz.12.00 w siedzibie zamawiającego- Urząd Miejski w Oleśnie – sekretariat /I piętro/, ul. Pieloka 21 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Oleśnie. 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, o terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego (jeśli oferta wysyłana jest do Urzędu pocztą na krócej niż dwa dni przed upływem terminu składania ofert, składający ofertę zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie drogą faksową lub mailową).

2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy wpisać nazwę
i adres podmiotu oraz nazwę zadania określonego w konkursie.

3. Organizacje składają jeden komplet wymaganych załączników do kilku ofert, wskazując,
w której ofercie zostały zamieszczone.

4. Oferta nie złożona we wskazanym terminie lub taka, która wpłynie pocztą po terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.

5. Zasady uzupełniania ofert.

1) Podmioty, których oferty będą posiadały braki formalne zostaną wezwane do ich uzupełnienia w terminie 5 dni od dnia doręczenia wezwania.

2) Wezwanie do uzupełnienia ofert będzie przekazane na piśmie za potwierdzeniem odbioru (dopuszcza się przekazanie wezwania w formie faksu lub poczty elektronicznej e-mail, za potwierdzeniem odbioru wezwania).

3) Oferty posiadające braki formalne po upływie terminu na ich uzupełnienie oraz uzupełnione po wskazanym terminie - pozostają bez rozpatrzenia.

4) O terminie uzupełniania ofert decyduje data wpływu do Urzędu.

6. Oferty podlegające odrzuceniu bez możliwości ich uzupełnienia to w szczególności oferty:

a) złożone po terminie,

b) dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi podmiotu składającego ofertę,

c) złożone przez nieuprawniony podmiot,

d) których termin realizacji zadania wykracza poza ramy czasowe wskazane w ogłoszeniu,

e) które nie dotyczą pod względem merytorycznym zadań wskazanych w ogłoszeniu,

f) złożone na innym niż wymagany formularz, który nie zawiera wszystkich wymaganych informacji,

g) zawierające deklarację o nieprowadzeniu działalności odpłatnej z jednoczesnym uwzględnieniem w kosztorysie oferty pobierania opłat od adresatów zadania.

h) złożone bez wymaganego wkładu finansowego.

7. Uzupełnieniu podlegają oferty w szczególności:

1) niekompletne pod względem wymaganych załączników,

2) bez kompletu wymaganych podpisów, pieczęci, potwierdzenia za zgodność,

3) które nie zawierają wszystkich wymaganych zapisów w polach oferty,

4) bez wymaganych oświadczeń wskazanych w ofercie,

5) zawierające oczywiste omyłki rachunkowe.

 

VI. Oferty

1.        Wzór oferty realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy na wykonanie zadania i wzór sprawozdania z wykonania zadania określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

2.        Wzór oferty jest dostępny w pok. 208 Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
ul. Pieloka 21,  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: http://olesno.biuletyn.info.pl/

3.        Oferta, powinna zawierać w szczególności informacje określone w art. 14 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4.        Do oferty należy dołączyć:

a)    aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób upoważniające do jego reprezentacji (dokumenty winny być wystawione nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia oferty),

b)    sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ubiegły rok (2014 r.) lub - w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności,

c)    statut

5.        Oferty należy opracować w języku polskim.

6.        Po zakończeniu konkursu oferty nie będą zwracane.

7.        Ofertę należy wypełnić drukowanymi literami lub pismem komputerowym

8.       W przypadku złożenia kserokopii wymienionych powyżej dokumentów, osoby reprezentujące podmiot występujący o dotację powinny potwierdzić je za zgodność
z oryginałem.

9.        Oferta oraz dokumenty będące jej załącznikami dla swej ważności winny być opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tym celu osób. Oferta nie spełniająca tego wymogu zostanie oceniona jako wadliwa.

10.    Oferent składa ofertę w jednym egzemplarzu z kompletem załączników dotyczących tego samego projektu.

11.    Oferent składający kilka ofert w konkursie, składa je w odrębnych kopertach.

12.     Oferta nie może dotyczyć działań, których realizacja już się rozpoczęła lub działań, których realizacja rozpocznie się przed terminem podpisania umowy.

13.    Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji
w oczekiwanej wysokości.

 

VII. Termin, tryb i zasady przyznania dotacji

Otwarcie ofert nastąpi 10.02.2015 roku o godzinie 13.00 – Mała Sala narad – pok. 114 /I piętro/

1.      Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa, powołana przez Burmistrza Olesna, protokolarnie kwalifikując oferty do otrzymania dotacji. Komisja będzie brała pod uwagę w szczególności:

a.    zawartość merytoryczną projektu, jakość oferty – nie będzie rozpatrywana oferta niekompletna, bez podania sposobu kalkulacji poszczególnych rodzajów kosztów

b.    możliwość realizacji zadania przez oferenta - doświadczenie w organizacji tego typu zadań, zasoby osobowe i rzeczowe

c.     zasadność i rzetelność określenia kosztów projektu -przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania , szczególnie w części, która ma być finansowana z dotacji, a także wysokość środków własnych i pozyskanych od innych podmiotów

d.    rzetelność i doświadczenie podmiotu oferenta – analiza i ocena realizacji zadań zleconych oferentowi w poprzednim okresie, w tym terminowość i jakość rozliczenia otrzymanych dotacji

e.    liczbę odbiorców projektu

2.    Konkurs rozstrzyga Burmistrz, po zapoznaniu się z opinią/protokołem Komisji Konkursowej.
Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej: http://olesno.biuletyn.info.pl/

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 10 dni od daty otwarcia ofert.

3.    Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Olesna na podstawie protokołu Komisji Konkursowej w formie zarządzenia, dokonując wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania publicznego.

4.    Do zarządzenia Burmistrza Olesna w sprawie wyboru ofert o udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego nie stosuje się trybu odwołania.

 
VIII. Regulacje końcowe

1.    Decyzje o odrzuceniu oferty lub odmowa udzielenia dotacji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

2.    Po zaaprobowaniu ofert i podpisaniu umowy nie będą rozpatrywane oferty o zmianę merytoryczną działań przewidzianych w projekcie.

3.    Podmioty, których projekty otrzymały dotację są zobowiązane do informowania odbiorców projektu o źródle pochodzenia funduszy zgodnie z warunkami umowy o dotację,

4.    Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych.

5.    Niepodpisanie umowy skutkuje wykluczeniem podmiotu z ubiegania się o środki
z budżetu Gminy Olesna przez okres 3 lat.

6.    W rozliczeniu dofinansowania, w części dotowanej przez Urząd Miejski, nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia lub obowiązywania umowy.

7.    Burmistrz Olesna zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

8.    Oferenci zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu konkursu i jego wyniku na piśmie

9.    Informacji w sprawie konkursu udziela: Małgorzata Jaskulska  – podinspektor Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 .

 

Zatwierdził

 

BURMISTRZ OLESNA

 

Sylwester Lewicki

 

 

PDFOferta.pdf
PDFSprawozdanie.pdf