Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Olesno

Olesno, dn. 23.01.2015 r.

Nr IX-III.271.02.15

 

 Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Olesno

 

I. Zamawiający.

 

Zamawiający - Gmina Olesno, w imieniu której działa:

 

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax.  (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: olesno.opo@gminy.pl

 

II. Przedmiot zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Olesno.

Szczegółowy zakres zamówienia :

 1. Interwencyjne wyłapywanie bezdomnych zwierząt niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia.
 2. Złapanie wskazanych zwierząt przy użyciu własnego specjalistycznego sprzętu (chwytaki siatki weterynaryjne, rękawice ochronne, kagańce).
 3. Wykonawca, przy wyłapywaniu bezdomnych zwierząt stosował będzie metody  nie powodujące cierpień tych zwierząt.
 4. Zapewnienie zwierzętom opieki weterynaryjnej.
 5. Przewóz wyłapanych zwierząt środkiem transportu spełniającym warunki określone w ustawie do schroniska i wniesienie opłaty schroniskowej.
 6. Prowadzenie ewidencji wyłapanych zwierząt i opis podejmowanych działań.
 7. Zadanie powinno być wykonywane zgodnie z przedmiotem zamówienia, obowiązującymi przepisami (w szczególności z ustawą z dnia 21.08.1997r.o ochronie zwierząt (Dz. U. 2003, Nr 106, poz. 1002 późn. zm.) i jej aktami wykonawczymi, uchwałą Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 5.03.2013 r. w sprawie przyjęcia  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt dla Gminy Olesno.

CPV:

85200000-1 Usługi weterynaryjne

 

III. Termin wykonywania zamówienia.

 

Przewidywany termin zakończenia realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2015 r.

 

IV. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert.

 

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach opisanych: „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Olesno”, w terminie do 05.02.2015 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem.
 2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.02.2015 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego – pokój 114 – Mała Sala Narad.

 

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

 1. Wypełniony formularz ofertowy.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym obejmującym przedmiot zamówienia.
 3. Zezwolenie na prowadzenie schroniska i wyłapywanie psów, lub umowa ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt na przyjęcie zwierząt.
 4. Właściwa decyzja administracyjna dopuszczająca transport żywych zwierząt.
 5. Dokument potwierdzający kwalifikacje kierowcy/konwojenta przy transporcie żywych zwierząt.
 6. Umowa z lekarzem weterynarii w celu zapewnienia zwierzętom opieki weterynaryjnej.
 7. Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia.

Zamawiający wezwie do uzupełnienia, bądź złożenia wyjaśnień tych Wykonawców, których oferty nie będą kompletne, lub tych, których oferty zawierają błędy.

Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

 

VI. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.

 

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) realizacji zamówienia.
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z najwyższą liczbą punktów:
 3. Punkty będą przyznawane wg następującego wzoru:

 

Cena najniższej oferty (odpowiednio punkt 1,2,3,4)/ cena badanej oferty(odpowiednio punkt 1,2,3,4) x 100 punktów x 25%,

 

1

Odbiór bezdomnego psa lub kota z miejsca przetrzymywania wraz z transportem i oddaniem  do schroniska (w tym koszty schroniska)

Maksymalnie 25 punktów

2

Odbiór bezdomnego psa lub kota z miejsca przetrzymywania wraz z transportem i oddaniem do tzw. „adopcji” (tzn. znalezienie nowego właściciela, podpisanie umowy adopcyjnej, przygotowania związane z adopcją)

Maksymalnie 25 punktów

3

Wyłapanie bezdomnego  psa i kota wraz z szukaniem w terenie wraz z transportem i oddaniem  do schroniska (w tym koszty schroniska)

Maksymalnie 25 punktów

4

Wyłapanie bezdomnego  psa i kota wraz z szukaniem w terenie wraz z transportem i oddaniem do tzw. „adopcji” (tzn. znalezienie nowego właściciela, podpisanie umowy adopcyjnej, przygotowania związane z adopcją)

Maksymalnie 25 punktów

 

 1. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który uzyska najwyższą liczbę punktów uzyskanych po zsumowaniu pozycji 1-4 w/w tabeli.
 2. Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty.
 3. Ilości materiałów i robót oblicza Oferent. Oferent jest odpowiedzialny za prawidłowe obliczenie wszystkich pozycji i ilości, tak aby obejmowały pełen zakres prac, aby oferta tworzyła całość gotową do wykonania. Żadne późniejsze zmiany nie są możliwe. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za podane przez siebie ilości.      

 

VII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 

 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.
 2. Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia oraz terminu wykonania.

VIII. Dodatkowe informacje.

 

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego.
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:
 • Józef Bzdzion – inspektor ds. ochrony środowiska Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. 106 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 207 w godz. 0730-1500;
 • Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 0730 – 1500.

 

IX. Załączniki

 

 1. Formularz ofertowy.
 2. Wykaz osób

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Krzysztof Dydyna

 

DOC1.2 wykaz osób.doc (35,00KB)
DOC1.1. formularz ofertowy.doc (37,50KB)

 

 

Olesno, dnia 24.02.2015 r.

 

Nr IX-III.271.02.15

 

Protokół postępowania

 

 1. Wydział Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ogłosił zapytanie ofertowe pn.: Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Olesno

2.Warunki zapytania umieszczono na stronie internetowej http://bip.biuletyn.info.pl/

3.Wartość szacunkowa zamówienia: 15.000,00 złotych.

4.Słownik CPV: 85200000-1 Usługi weterynaryjne

 1. Termin składania ofert upłynął dnia 05.02.2015 r. o godz. 11.30, do tego dnia wpłynęły  2 oferty (w załączeniu):

Lp.

Wyszczególnienie

Oferta nr 1

Oferta nr 2

1

Odbiór bezdomnego psa lub kota z miejsca przetrzymywania wraz z transportem i oddaniem  do schroniska (w tym koszty schroniska)

1.300,00/1.599,00

1.544,72/1.900,00

2

Odbiór bezdomnego psa lub kota z miejsca przetrzymywania wraz z transportem i oddaniem do tzw. „adopcji” (tzn. znalezienie nowego właściciela, podpisanie umowy adopcyjnej, przygotowania związane z adopcją)

550,00/676,50

Wykonawca nie jest w stanie wycenić usługi

3

Wyłapanie bezdomnego  psa i kota wraz z szukaniem w terenie wraz z transportem i oddaniem  do schroniska (w tym koszty schroniska)

1.365,00/1.678,95

1.707,32/2.100,00

4

Wyłapanie bezdomnego  psa i kota wraz z szukaniem w terenie wraz z transportem i oddaniem do tzw. „adopcji” (tzn. znalezienie nowego właściciela, podpisanie umowy adopcyjnej, przygotowania związane z adopcją)

615,00/756,45

Wykonawca nie jest w stanie wycenić usługi

 

1. FUH OSKAR Sławomir Gizler, 46-300 Olesno, ul. Rynek 22/1

2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zamex” Dorota Kufel, 42-610 Miasteczko Śląskie, ul. Ks. Fr. Wyciślika 3

 

6.Tryb zapytania ofertowego nie było prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232). Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro.

 1. Na podstawie jedynego kryterium - cena (100 %) zgodnie z przyjętymi zasadami opisanymi w warunkach zapytania ofertowego, do wykonania zadania została wybrana oferta nr 1 z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki