Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na dzierżawę gruntu pod "Ogródek piwny"

Strona archiwalna

 

 

Przetarg zakończony wynikiem pozytywnym

Dzierżawca terenu: Przedsiębiorstwo Handlowe "PRIMA" Goł Jacek

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

na dzierżawę nieruchomości gminnej  „ogródka piwnego”

w obrębie rynku miejskiego

 

przedmiotem przetargu jest stawka czynszu za dzierżawę części działki o pow. około 120 m2 stanowiącej własność Gminy Olesno, położonej w Oleśnie w obrębie rynku miejskiego, oznaczonej numerem geodezyjnym 2523 o powierzchni całkowitej 0,4758 ha, opisanej w księdze wieczystej KW 39047, prowadzonej przez Sąd Rejonowy  w Oleśnie, uzbrojonej w przyłącze wodno – kanalizacyjne i elektryczne, z przeznaczeniem na urządzenie „ogródka piwnego”, zgodnie z mapą sytuacyjną ( schemat ideowy) stanowiącą załącznik Nr 1.

Okres trwania dzierżawy:

od dnia 1 kwietnia do dnia 31 października 2015 roku

od dnia 1 kwietnia do dnia 31 października 2016 roku

od dnia 1 kwietnia do dnia 31 października 2017 roku

W pozostałych okresach roku Dzierżawca zobowiązany będzie do usunięcia „ogródka piwnego” z terenu rynku miejskiego.

Pożądane godziny otwarcia ogródka w dni powszednie: do godz. 2200.

Dzierżawca zobowiązany będzie do:

 1. ustawienia, oraz obsługi „ogródka piwnego” na terenie określonym przez Wydzierżawiającego wg załączonej mapki,

 2. ogrodzenia ogródka piwnego płotkiem dekoracyjnym,

 3. zapewnienia porządku i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie ogródka piwnego i terenie bezpośrednio przyległym,

 4. udostępnienia lub urządzenia własnym kosztem i staraniem w obrębie ogródka toalet dla personelu i dla klientów, w godzinach otwarcia ogródka piwnego (ustawienie TOI-TOI jest niedopuszczalne). Szczegółowe zasady udostępnienia i funkcjonowania toalet Oferent powinien uzgodnić z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Oleśnie

  Cena wywoławcza stawki czynszu dzierżawnego za 1 m2 powierzchni, zgodnie z § 5 ust. 2 i 3 Zarządzenia Nr 23/08 Burmistrza Olesna z dnia 9 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego gruntów komunalnych wynosi   8,00 zł brutto miesięcznie.

Końcowa stawka czynszu dzierżawnego nie obejmuje kosztów poboru energii elektrycznej, dostawy wody i odprowadzenia ścieków, utrzymania czystości i wywozu śmieci, świadczeń cywilno – prawnych oraz innych opłat związanych z prowadzeniem działalności, które w całości obciążają Oferenta.

Wydzierżawiający dopuszcza możliwość – w uzasadnionych przypadkach - do zmiany okresu użytkowania „ogródka piwnego” jak i zwiększenia powierzchni przeznaczonej do dzierżawy. Czynsz dzierżawny za dodatkową powierzchnię zostanie wówczas naliczony w drodze negocjacji.

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu zobowiązane są do złożenia w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Oleśnie pisemnej oferty (w zaklejonych kopertach z opisem „Przetarg – Ogródek piwny”), która powinna zawierać:

1.   minimalną miesięczną kwotę brutto za wydzierżawienie 1 metra kwadratowego terenu pod ogródek piwny o pow. około 120 m2,

2.   dokładny wykaz urządzeń oraz dokumentację fotograficzną lub wizualizację wyglądu ogródka piwnego, który zamierza ustawić.

3.   w przypadku osób fizycznych – zaświadczenie o wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych wydane nie wcześniej niż na dwa miesiące przez przystąpieniem do przetargu oraz wszelkie dokumenty potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej. (NIP, REGON itp.)

4.   w przypadku osób prawnych – wypis z właściwego rejestru handlowego oraz odpowiednie pełnomocnictwo.

5.   dowód wpłaty wadium

Termin składania ofert upływa w dniu 5 marca 2015 roku o godz. 1030

Otwarcie ofert przetargowych odbędzie się w tym samym dniu w Urzędzie Miejskim w Oleśnie ul. Pieloka 21, sala 114, I piętro o godz.  1100.

Prace komisji przetargowej będą polegały na:

 1. publicznym otwarciu złożonych ofert i sprawdzeniu ich kompletności – część jawna;

 2. ocenie złożonych propozycji urządzenia ogródka piwnego i podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu Oferentów do dalszych czynności – część niejawna;

 3. przyjęcie złożonych propozycji stawek czynszu dzierżawnego lub też - jeżeli zaproponowane przez Oferentów kwoty nie spełnią oczekiwań komisji – przystąpienie do licytacji ustnej – cześć jawna

 4. Rozstrzygnięcie przetargu – część jawna.

  Wadium w wysokości 2.880 zł należy wpłacić najpóźniej do dnia 27 lutego 2015 roku na konto Urzędu Miejskiego ING Bank Śląski 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902, przy czym za dzień wpłaty uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Gminy Olesno.

  Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, ustalonego wg wylicytowanej stawki.

  Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się według wniosku złożonego przez zainteresowanego w dniu przetargu.

  Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w terminie 14 dni od dnia protokolarnego zakończenia przetargu.

  Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Burmistrz Olesna może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ponownego przetargu.

   

  Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Oleśnie, ul. Pieloka 21, pokój 103, I piętro, telefon 34/350-91-64 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronach internetowych www.olesno.pl – Gospodarka oraz www.olesno.biuletyn.info.pl .

   

  Burmistrz Olesna zastrzega sobie prawo zmiany treści ogłoszenia, warunków przetargu, odwołania lub unieważnienia przetargu w każdym czasie z ważnych dla Gminy Olesno przyczyn

   

  Olesno, dnia 16 lutego 2015 r.

   

 

Burmistrz Olesna

                                                                                                     Sylwester Lewicki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schemat ideowy usytuowania „ogródka piwnego”