Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzja środowiskowa na budowę obory w Wachowie przy ul. Leśnej

Olesno, dnia 16 lutego 2015 roku.

 

NR III-7624/14/2009/2014

 

 

DECYZJA

 

 

                Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego, art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 80 ust. 1, art. 82 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), w związku z § 3 ust. 1 pkt. 90 litera a  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku, w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573 z póz. zm.) w związku z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397) oraz art. 104 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Państwa Agaty i Adama Jeziorowskich, z dnia 14 lipca 2009 roku, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory przeznaczonej na chów krów oraz cieląt w ilości 40 sztuk ogółem (50 DJP)  i raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obory o projektowanej obsadzie 60 DJP” zlokalizowanej na działkach nr 155 i 156 k. m. 1 w Wachowie, po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

 

 

określam

realizację przedsięwzięcia i określam warunki tej realizacji dla inwestycji pn.:

 

„Budowa obory o projektowanej obsadzie do 60 DJP” zlokalizowanej na działkach nr ew. 155 i 156 k. m. 1 w Wachowie.

 

1. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

2. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia :

 

Przedsięwzięcie polega na budowie obory, w której prowadzony będzie chów bydła mięsnego rasy Limousine, o projektowanej obsadzie do 60 DJP. Inwestorami przedsięwzięcia są  Agata i Adam Jeziorowscy zamieszkali w Wachowie przy ul. Leśnej 14. Obora zlokalizowana zostanie na działkach ewidencyjnych nr 155 i 156 k. m. 1, obręb 0082 Wachów, ul. Leśna w Wachowie, gm. Olesno, powiat oleski, woj. opolskie. Aktualnie na terenie działek przewidzianych pod inwestycję znajduje się tymczasowa wiata dla zwierząt, dwa silosy o pojemności 130 Mg każdy, teren  przy silosach został utwardzony, pozostałą część stanowi pastwisko. Działki częściowo ogrodzono drutem kolczastym z pastuchem elektrycznym o mocy 5 J. Wjazd na działkę odbywa się z istniejącej drogi gminnej ( działka nr ew. 175). Łączna powierzchnia dziełek wynosi 1,335 ha. Zgodnie z ewidencją gruntów działki oznaczone są symbolami RIVb, RV, PsIV, ŁIV ( grunty orne, pastwiska trwałe, łąki trwałe). Gospodarstwo znajduje się na obszarach, dla których brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Miejsce lokalizacji obory wyznaczono na końcu działki 156 od strony południowej, oddalając ją maksymalnie od zabudowań mieszkalnych.

 

3. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich :

 

- na terenie przewidywanych prac oraz w zasięgu oddziaływania inwestycji nie występują pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej,

- przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływało na obszary Natura 2000, wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 02.04.1999r. w sprawie ochrony dzikich ptaków oraz Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21.05.1992r. w sprawie siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory,

- obszary realizacji przedsięwzięcia nie należą do obszarów o obciążeniach historycznych, kulturowych i archeologicznych, nie przylegają do jezior i nie występują na nich uzdrowiska,

- na terenie lokalizacji inwestycji nie występują obszary wodno – błotne, wybrzeży, obszary górskie i leśne, obszary objęte ochroną wód i zbiorników,

- zlikwidować istniejącą, tymczasową wiatę dla zwierząt, zlokalizowaną na terenie planowanego przedsięwzięcia;

- w planowanej oborze, prowadzić chów bydła mięsnego w obsadzie nie większej niż 60 DJP, w systemie utrzymywania inwentarza na głębokiej ściółce;

- wytworzony obornik, bezpośrednio po usunięciu z obory, wykorzystywać rolniczo do nawożenia gruntów rolnych;

- wodę na potrzeby technologiczne ujmować z istniejącej gminnej sieci wodociągowej;

wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych (plac przy oborze, droga dojazdowa, powierzchnia utwardzana przy silosach) odprowadzać do istniejącej gminnej kanalizacji deszczowej;

- odpływ wody opadowej i roztopowej z powierzchni dachu kierować do gruntu na terenie własności inwestora, bez szkody dla gruntów sąsiednich;

- padłe zwierzęta przekazywać uprawnionym jednostkom w celu ich unieszkodliwienia;

- wytwarzane odpady niebezpieczne  o kodach 15 01 19*, 15 02 02*, 16 02 13* selektywnie, wstępnie magazynować w zamykanych pojemnikach, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych;

- odpad niebezpieczny o kodzie 13 02 05* magazynować selektywnie w szczelnych, zamykanych pojemnikach ustawionych w miejscach utwardzonych, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem gruntu i opadami atmosferycznymi oraz dostępem osób postronnych.

 

4. Warunki w zakresie ochrony dóbr kultury i odkryć archeologicznych :

 

- w bezpośrednim sąsiedztwie oraz w zasięgu oddziaływania inwestycji nie występują zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

- wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia wskazujące na stanowisko archeologiczne podlegają ochronie prawnej,

- o fakcie znaleziska archeologicznego należy powiadomić Burmistrza Olesna oraz Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

5. Warunki prowadzenia robót budowlanych:

 

- roboty budowlane prowadzone będą przy zapewnieniu oszczędnego korzystania z terenu przez zminimalizowanie odcinków dróg dojazdowych i placów budowy, teren wykorzystywany tymczasowo na drogi dojazdowe i place budowy należy doprowadzić do stanu pierwotnego,

- w trakcie realizacji robót budowlanych teren inwestycji musi być na bieżąco porządkowany ze szczególnym uwzględnieniem materiałów mogących wpłynąć negatywnie na komponenty środowiska przyrodniczego (m.in. : materiały pędne, smary i opakowania po nich),

- wykonawca robót posiadać musi na terenie budowy sorbenty do chemicznego strącania substancji chemicznych : olejów i benzyn z ewentualnych wycieków z maszyn i urządzeń budowlanych ; wszelkie wycieki muszą być natychmiast zneutralizowane i zebrane oraz zdeponowane w miejscach do tego przeznaczonych (wydzielonych).

- roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków wodno – gruntowych.

- prace budowlane oraz transport materiałów budowlanych prowadzić w porze dziennej tj. w godzinach od 6.00 do 22.00,

- prace wykonywać z wykorzystaniem sprawnego sprzętu budowlanego, prowadzić regularne przeglądy techniczne stosowanego sprzętu i nadzorować ich sprawność techniczną,

- w trakcie prowadzonych prac budowlanych zachować wszelkie środki ostrożności w celu zapobiegania przedostawaniu się zanieczyszczeń (m.in. związków ropopochodnych) do środowiska gruntowo – wodnego. W związku z tym, teren przeznaczony na zaplecze budowy oraz bazę materiałową odpowiednio uszczelnić,

- odpady gromadzić selektywnie, w sposób zabezpieczający przed dostępem osób niepowołanych i nie powodujących zagrożenia dla środowiska, zdrowia i życia ludzi, w wydzielonych opisanych miejscach na utwardzonym podłożu, zabezpieczającym przed przenikaniem odcieku do gruntu, do czasu odbioru przez upoważnione jednostki,

- glebę i ziemię (odpad 17 05 04) rozplantować na terenie działki i wykorzystać do obsypania fundamentów lub przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami,

- miejsca postojowe ciężkiego sprzętu zlokalizować w jak największej odległości od terenów zabudowy mieszkaniowej,

- podczas przerw w pracy wyłączać maszyny i urządzenia; unikać pracy maszyn i urządzeń na jałowym biegu.

 

6. Warunki w zakresie ochrony interesów osób trzecich :

 

- należy zabezpieczyć interesy osób trzecich w szczególności przez zabezpieczenie przed ponadnormatywną emisją hałasu i zanieczyszczeń do powietrza w czasie realizacji i eksploatacji obiektu.

 

7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym :

 

- planowane zamierzenie inwestycyjne należy zaprojektować w sposób określony przepisami prawa oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając poszanowanie występujących w zasięgu oddziaływania inwestycji, uzasadnionych interesów osób trzecich,

- w projektowaniu należy przyjąć technologie i urządzenia techniczne przyjazne środowisku tj. eliminujące lub ograniczające wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- stosować rozwiązania projektowe ograniczające uciążliwości związane z emisją hałasu do środowiska w trakcie  jego eksploatacji do wartości przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. nr 120, poz. 826 z póż. zm.),

- w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

 1. przewidzieć naturalną (grawitacyjną) wentylację planowanej obory;
 2. przewidzieć szczelne, odpowiednio zaizolowane podłoże obory, uniemożliwiające przedostawanie się odcieków do gruntu;
 3. zaprojektować wypadkową izolacyjność akustyczną każdej z przegród budowlanych, budynku obory nie mniejszą niż 28 dB. 

 

8. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii :

 

- przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

 

9. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące trans granicznego oddziaływania na środowisko :

 

- inwestycja nie ma charakteru transgranicznego oddziaływania oraz nie zmieni wzajemnych relacji pomiędzy poszczególnymi komponentami środowiska.

 

10. Wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania :

 

- nie stwierdza się konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

 

 

UZASADNIENIE

 

Państwo Agata i Adam Jeziorowscy, wystąpili w dniu 14 lipca 2009 roku  z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodę na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obory przeznaczonej na chów krów oraz cieląt w ilości 40 sztuk ogółem (50 DJP),  zlokalizowanej na działkach  nr  155  i  156

k. m. 1 w Wachowie gmina Olesno. Do wniosku dołączono, zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), kartę informacyjną o planowanym przedsięwzięciu , informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z kopią mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie, poświadczoną przez właściwy organ. 

          Na podstawie karty informacyjnej o przedsięwzięciu  stwierdzono, że przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 71 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt. 90 litera a  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku, w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573 z póz. zm.)

W związku z tym organ prowadzący postępowanie na podstawie art. 64 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) wystąpił  pismami z dnia 21 września 2009 roku  Nr III-7624/14/09 do Starostwa Powiatowego w Oleśnie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie, o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz o jego zakresie.

Starostwo Powiatowe w Oleśnie  opiniowało  postanowieniem  nr   OŚR.7633-57/09   z dnia 01 października  2009 roku, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny postanowieniem nr NZ/MJ-4325-52/09 z dnia 13 października 2009 roku uznał     potrzebę  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i  konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu  przedsięwzięcia na środowisko określając zakres raportu.

         Kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.), a w  szczególności na :

 • usytuowanie przedsięwzięcia,
 • wielkość zajmowanego terenu,
 • rodzaj inwestycji ,
 • interes społeczny,

Burmistrz Olesna Postanowieniem nr III-7624/14/2009 z dnia 16 października 2009 roku stwierdził konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

         Dnia 09 listopada 2009 roku Pan Adam Jeziorowski złożył zażalenie na w/w postanowienie Burmistrza Olesna nr III-7624/14/2009 z dnia 16 października 2009 roku.

        Dnia 18 listopada 2009 roku Burmistrz Olesna przychylając się do zażalenia inwestora postanowieniem nr III-7624/14/2009 zmienił w całości zaskarżone postanowienie i stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia j.w.

       Dnia 23 grudnia 2009 roku Burmistrz Olesna wydał decyzję nr III-7624/14/2009 orzekającą o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

      W związku z odwołaniem, od w/w decyzji, Państwa Teresy i Joachima Glomb Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu decyzją nr SKO.I/40/1463/2011/oś z dnia 30 czerwca 2011 roku stwierdziło nieważność decyzji Burmistrza Olesna nr III-7624/14/2009 z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie obory dla chowu krów i cieląt w ilości ogółem 40 sztuk na działkach o nr ewid. 155 i 156 w Wachowie. W związku z tym straciło ważność postanowienie Burmistrza Olesna z dnia 18 listopada 2009 roku nr III-7624/14/2009 w sprawie zmiany w całości zaskarżonego postanowienia z dnia 16 października 2009 roku i stwierdzenia braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia j. w. Pozostało w obrocie prawnym postanowienie z dnia 16 października 2009 roku nr III-7624/14/2009 w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory dla chowu krów i cieląt w ilości ogółem 40 sztuk na działkach o nr ewid. 155 i 156 w Wachowie. W związku z powyższym Burmistrz Olesna postanowieniem z dnia 09 lipca 2012 roku nr III-7624/14/2009 zawiesił toczące się postępowanie do czasu wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko określone w postanowieniu nr III-7624/14/2009 z dnia 16 października 2009 roku.

Wymagany dokument pn.: „Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. : Budowa obory o projektowanej obsadzie 60 DJP, zlokalizowanej na działkach o nr. ew. 155 i 156 k. m. 1 w Wachowie” opracowany przez zespół autorski – mgr Małgorzatę Poskart i mgr Klarę Grobel - Pyrc, wpłynął do tutejszego Urzędu Miejskiego w dniu 22 lutego 2013 roku. Organ prowadzący, podjął postępowanie administracyjne w sprawie dnia 27 lutego 2013 roku i powiadomił strony postępowania w dniu 28 lutego 2013 roku obwieszczeniem nr III-7624/14/2009/2013, zapewniając udział społeczeństwa w postępowaniu, poprzez umieszczenie informacji w BIP i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227).

Pismami z dnia 04 marca 2013 roku nr III-7624/14/2009/2013 wystąpiono o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie przesyłając akta sprawy w celu określenia warunków realizacji przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie opinią sanitarną nr NZ/AC-4325-52/09 z dnia 09 kwietnia 2013 roku (data wpływu 11 kwietnia 2013 roku) nie wniósł żadnych uwag.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr WOOŚ.4242.28.2013.JGD z dnia 10 kwietnia 2013 roku (data wpływu 12 kwietnia 2013 roku) uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia  z uwagami:

 

 1. Na etapie przygotowania i realizacji przedsięwzięcia należy podjąć niżej wymienione działania:

- podczas prowadzenia prac rozbiórkowych, budowlanych stosować wyłącznie sprawne środki transportu i sprawny sprzęt budowlany,

- prace budowlane w sąsiedztwie terenów zabudowy zagrodowej prowadzić wyłącznie w porze dziennej (w godz. 600-2200),

- plac budowy i jego zaplecza zlokalizować z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni;

- miejsca postoju sprzętu oraz składowania materiałów budowlanych zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi;

- zlikwidować istniejącą, tymczasową wiatę dla zwierząt, zlokalizowaną na terenie planowanego przedsięwzięcia;

- niezanieczyszczoną glebę i inne materiały występujące w stanie naturalnym, wydobyte w trakcie prowadzonych robót budowlanych, wykorzystać do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie realizacji inwestycji;

- odpady powstające podczas prowadzonych prac rozbiórkowych, budowlanych magazynować selektywnie z uwzględnieniem zasad postępowania z odpadami określonymi w ustawie o odpadach.

 

 1. Na etapie eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć niżej wymienione działania:
 1. w planowanej oborze, prowadzić chów bydła mięsnego w obsadzie nie większej niż 60 DJP, w systemie utrzymywania inwentarza na głębokiej ściółce;
 2. wytworzony obornik, bezpośrednio po usunięciu z obory, wykorzystywać rolniczo do nawożenia gruntów rolnych;
 3. wodę na potrzeby technologiczne ujmować z istniejącej gminnej sieci wodociągowej;
 4. wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych (plac przy oborze, droga dojazdowa, powierzchnia utwardzana przy silosach) odprowadzać do istniejącej gminnej kanalizacji deszczowej;
 5. odpływ wody opadowej i roztopowej z powierzchni dachu kierować do gruntu na terenie własności inwestora, bez szkody dla gruntów sąsiednich;
 6. padłe zwierzęta przekazywać uprawnionym jednostkom w celu ich unieszkodliwienia;
 7. wytwarzane odpady niebezpieczne  o kodach 15 01 19*, 15 02 02*, 16 02 13* selektywnie, wstępnie magazynować w zamykanych pojemnikach, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych;
 8. odpad niebezpieczny o kodzie 13 02 05* magazynować selektywnie w szczelnych, zamykanych pojemnikach ustawionych w miejscach utwardzonych, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem gruntu i opadami atmosferycznymi oraz dostępem osób postronnych.

 

 1. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:
 1. przewidzieć naturalną (grawitacyjną) wentylację planowanej obory;
 2. przewidzieć szczelne, odpowiednio zaizolowane podłoże obory, uniemożliwiające przedostawanie się odcieków do gruntu;
 3. zaprojektować wypadkową izolacyjność akustyczną każdej z przegród budowlanych, budynku obory nie mniejszą niż 28 dB. 

 

 1. Wyrazić stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 pkt 1 cyt. wyżej ustawy.
 1. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę;
 2. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę.

 

Burmistrz Olesna stosując zasadę wyrażoną w art. 10 § 1 KPA, umożliwił stronom czynny udział w postępowaniu na każdym jego etapie i wypowiedzenie się przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Na etapie postępowania (w dniu 27 marca 2013 roku) do tutejszego Urzędu wpłynęło pismo Państwa Teresy i Joachima Glomb, zawierające uwagi do raportu, dotyczące m.in.:

- obsady bydła i trzody chlewnej już istniejącej,

- dojazdu do obory,

- lokalizacji inwestycji w innym miejscu.

Burmistrz Olesna, po przeanalizowaniu w/w uwag, w dniu 21 czerwca 2013 roku, wydał decyzję określającą realizację przedsięwzięcia i warunki tej realizacji nr III-7624/14/2009/2013.

W dniu 10 lipca 2013 roku Państwo Teresa i Joachim Glomb wnieśli odwołanie od w/w decyzji Burmistrza Olesna do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu wydało decyzję nr SKO.I/40/1834/2013/oś, uchylającą zaskarżoną decyzję Burmistrza Olesna w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji w dniu 03 kwietnia 2014 roku (data wpływu).

Burmistrz Olesna po ponownym przeanalizowaniu zgromadzonych dowodów, a zwłaszcza ustaleń raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko ze względu na możliwość skumulowania się oddziaływań planowanej inwestycji i już istniejącej obsady bydła i trzody chlewnej w gospodarstwie postanowił przeprowadzić rozprawę administracyjną z udziałem stron i późniejszą wizję lokalną.

W dniu 17 listopada 2014 roku w trakcie prowadzonej rozprawy administracyjnej powzięto informację o zmianie właściciela sąsiedniej nieruchomości – Pani Urszuli Glomb, córki Państwa Teresy i Joachima Glomb.

W związku z powyższym Burmistrz Olesna przeprowadził ponownie rozprawę administracyjną z udziałem stron w dniu 01 grudnia 2014 roku. W trakcie rozprawy ustalono, że sporną kwestią nie jest sama w sobie budowa budynku obory tylko jej lokalizacja w terenie. Pomimo to, że szczegółowe usytuowanie obiektu budowlanego w obrębie danej nieruchomości ustala się dopiero na etapie pozwolenia na budowę po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy, a decyzja środowiskowa nie ustala innej lokalizacji niż wskazana przez wnioskodawcę, Burmistrz Olesna już na tym etapie starał się doprowadzić do porozumienia stron. W trakcie rozprawy Pani Glomb stwierdziła, że nie wyraża zgody na wybudowanie obory w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę, ale oddalenie budynku poza drogę gminną nr 199 na działkę nr 176, będącą własnością Państwa Jeziorowskich, zostałoby przez Nią zaakceptowane. Na takie rozwiązanie nie wyrazili zgody Państwo Jeziorowscy.

W związku z tym Burmistrz Olesna określił termin wizji lokalnej na dzień 15 grudnia 2014 roku. Podczas wizji Pani Glomb podtrzymała swoje stanowisko z dnia 01 grudnia 2014 roku. Państwo Jeziorowscy byli nieobecni, przedstawiając swoje stanowisko na piśmie w dniu 15 stycznia 2015 roku podtrzymując stanowisko wyrażone na rozprawie administracyjnej w dniu 01 grudnia 2014 roku.

Podczas wizji lokalnej stwierdzono, że na działkach nr 155 i 156 hodowane jest bydło rasy Limousine, w sumarycznej obsadzie ok. 20 DJP,   przetrzymywane pod wiatą zlokalizowaną na działce 156, które wg raportu przeniesione zostanie do nowej obory, a wiata zostanie zlikwidowana.

Zlokalizowanie obory na działce nr 156 od strony południowej , przy granicy z drogą dz. nr 199 (zgodnie z warunkami technicznymi) oddalone będzie od istniejących zabudowań inwentarskich Państwa Jeziorowskich o ok. 150m. W związku z tym, wg tutejszego Urzędu, skumulowanie się oddziaływań planowanej inwestycji z budynkiem chlewni nie będzie występować.

Przy tej lokalizacji odległość nowego budynku obory do budynku mieszkalnego Pani Glomb wyniesie ok. 200m.

Dojazd do obory i na działki 155 i 156 może być zapewniony z drogi gminnej nr dz.   175 i nie musi przebiegać przez drogę dojazdową do budynku mieszkalnego Pani Glomd (dz. nr 391/154 i 392/154).

Odnosząc się do zapisu decyzji nr SKO.I/40/1834/2013/oś, Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu (str. 4, akapit 9), uchylającej decyzję środowiskową nr III-7624/14/2009/2013 i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji, Burmistrz Olesna zwraca uwagę, że przedłożony przez inwestora raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko został przeanalizowany, w kwestii warunków realizacji przedsięwzięcia, nie tylko przez tutejszy Urząd, ale również przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie, które to organy, na podstawie tego raportu, określiły środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na :  „Budowie obory o projektowanej obsadzie do 60 DJP” i uzgodniły realizację przedsięwzięcia w wariancie „1”.

W dniu 26 stycznia 2015 roku Burmistrz Olesna, pismem nr III.7624/14/2009/2014, zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie. Strony postępowania nie wniosły żadnych uwag.

Po rozpatrzeniu wszystkich okoliczności faktycznych i prawnych na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego, art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 80 ust. 1, art. 82 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), w związku z § 3 ust. 1 pkt. 90 litera a  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku, w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573 z póz. zm.) w związku z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397) oraz art. 104 KPA, orzeczono jak w sentencji.

            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Olesna, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

 

Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki

 

 

 

Otrzymują:

-Gmina Olesno

-Biuletyn Informacji Publicznej (Internet),

-Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,

-Państwo Agata i Adam Jeziorowscy,

-Pani Urszula Glomb.

RA/RA

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do decyzji nr III-7624/14/2009/2014

z dnia 16 lutego 2015 roku.

 

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

 

Przedsięwzięcie polega na budowie obory, w której prowadzony będzie chów bydła mięsnego rasy Limousine o projektowanej obsadzie do 60 DJP. Inwestorami przedsięwzięcia są: Agata i Adam Jeziorowscy zamieszkali  w Wachowie przy ul. Leśnej 14. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach ewidencyjnych nr 155 i 156 k.m. 1, obręb 0082 Wachów, ul. Leśna w Wachowie, gm. Olesno, powiat oleski, woj. opolskie.  Inwestor – Agata i Adam Jeziorowscy posiadają tytuł prawny do wyżej wymienionych działek.

Aktualnie na terenie działek przewidzianych pod inwestycję znajduje się tymczasowa wiata dla zwierząt, dwa silosy o pojemności 130 Mg każdy, teren utwardzony przy silosach, pozostałą część stanowi pastwisko. Teren jest częściowo ogrodzony drutem kolczastym z pastuchem elektrycznym o mocy 5 J. Wjazd na działkę odbywa się od istniejącej drogi gminnej ( działka nr ew. 175).

Łączna powierzchnia dziełek wynosi 1,335 ha. Zgodnie z ewidencją gruntów działki oznaczone są symbolami RIVb, RV, PsIV, ŁIV ( grunty orne, pastwiska trwałe, łąki trwałe).

Gospodarstwo znajduje się na obszarach, dla których brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Posiada on studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Olesno, uchwalone przez Radę Miejską w Oleśnie w dniu 26.04.2000 r. (Uchwała Nr XXIII/183/2000) wraz ze zmianą z dnia 27.03.2012 r. (Uchwała Nr XIX/142/12). Działki przewidziane pod inwestycję oraz tereny przyległe, tj. znajdujące się w sąsiedztwie planowanej inwestycji stanowią obszar o dominującej zabudowie zagrodowej.

Na terenie planowanej inwestycji nie występują rośliny, grzyby i zwierzęta podlegające ochronie gatunkowej. Teren nie stanowi znaczących wartości przyrodniczych.

Gospodarstwo prowadzone jest przez dwie osoby, tj. Inwestorów. Gospodarze pracują 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00-9.00 i od 17.00-18.00, w niedzielę od godziny 15.00-16.00.

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia oraz jego skalę (brak przewidywanego ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko), inwestorzy poddali analizie następujące warianty:

 

 WARIANT „0” - nie podejmowanie przedsięwzięcia,

 

 WARIANT „1” - proponowany przez wnioskodawcę (budowa budynku obory z wentylacją grawitacyjną),

 

 WARIANT „2” - alternatywny (budowa budynku obory z wentylacją mechaniczną).

 

Do realizacji przyjęto WARIANT „1”.

 

Przewidywany wpływ planowanego przedsięwzięcia na etapie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji inwestycji:

 

Ø w zakresie powietrza atmosferycznego – zanieczyszczenia będą emitowane do środowiska w śladowych ilościach. Warunkuje to dotrzymanie standardów na terenie poza terenem inwestycji (tj. na terenach przyległych),

 

Ø w zakresie oddziaływania akustycznego - oddziaływanie związane z emisją hałasu do środowiska nie będzie stanowić zagrożenia dla najbliższego obszaru podlegającego ochronie akustycznej w porze dnia, oddziaływanie w porze nocy nie wystąpi. Zostaną spełnione standardy akustyczne na terenach zabudowy zagrodowej zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji,

 

Ø w zakresie oddziaływania na grunty i wody podziemne - praca w projektowanym obiekcie nie przyczyni się do negatywnego wpływu na ww. komponenty środowiska ze względu na właściwie prowadzoną, uporządkowaną gospodarkę wodno-ściekową i odpadową oraz planowane zabezpieczenia przed przenikaniem zanieczyszczeń do wód podziemnych.

 

Ø w zakresie gospodarki odpadami - wytworzone na terenie gospodarstwa odpady gromadzone będą selektywnie, w wyznaczonych miejscach na działce o nr ew. 152, a po zgromadzeniu ilości transportowej zostaną przekazane firmie specjalistycznej posiadającej stosowne uprawnienia w tym zakresie (w tym uregulowany stan formalno-prawny) do dalszego odzysku i/lub unieszkodliwiania, albo zostaną bezpośrednio wywiezione na składowisko odpadów.

 

Ø w zakresie ochrony przyrody - planowana inwestycja nie będzie oddziaływać na obszary wymagające specjalnej ochrony, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody, ponieważ w pobliżu przedsięwzięcia nie znajdują się ww. obszary.

 

Lokalizacja przedmiotowej inwestycji oraz skala jej oddziaływania, określona w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wyklucza możliwość wpływu na obszary położone poza granicami Polski, zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji oraz likwidacji przedsięwzięcia. Nie występuje zatem transgraniczne oddziaływanie na środowisko. Oddziaływanie gospodarstwa chowu bydła zamknie się w granicach terenu, do którego Inwestorzy posiadają tytuł prawny i nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko.

 

 

]Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki