Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Edukacji

Dofinansowanie kształcenia młodocianego pracownika

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:

a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle;

b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy;

3) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

 

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

1) w przypadku nauki zawodu - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10 000 zł.

(prognoza dostępna poniżej)

Kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Wskaźnik ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Termin składania wniosku

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Pomoc de minimis

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).
Pomoc de minimis to rodzaj wsparcia udzielanego przedsiębiorcom ze środków publicznych (w formie dotacji pieniężnej), którego maksymalna wielkość z różnych źródeł  nie może przekroczyć 200 000 euro (100 000 euro w sektorze transportu drogowego towarów)
w okresie trzech lat podatkowych (tj. w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych)

Wymagane dokumenty:
 

- wniosek o wypłatę kosztów kształcenia zawodowego młodocianego pracownika wraz
 z kompletem dokumentów, do których zalicza się:

1. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego  pracownika  przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę.

2. Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie na umowę o pracę osoby prowadzącej szkolenie młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy.

3. Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego.

4. Kopię dyplomu, certyfikatu lub świadectwa albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzającego zdanie egzaminu z przygotowania zawodowego przez młodocianego pracownika.

5. Kopię umowy o pracę  i świadectwa pracy poprzedniego pracodawcy (w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki).

6. Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

8. Oświadczenie o statusie pracodawcy.

9. Oświadczenie o wartości poniesionych kosztów.

10. Oświadczenie o wartości refundacji z OHP.


11. inne**.............................................................................................................................

** Organ przyznający dofinansowanie może zwrócić się do pracodawcy o uzupełnienie wniosku/dokumentów.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, pracodawca zobowiązany jest do zawiadomienia Burmistrza Olesna o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem.

 

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Oleśnie lub pod numerem tel. 34 350 91 69.

DOCWniosek o dofinansowanie kosztow ksztalcenia młodocianego pracownika.doc (40,00KB)

XLSformularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis.xls (135,00KB)
PDFOBWIESZCZENIE PROGNOZA do umów zawartych od 01.09.2023 r.pdf (470,49KB)
DOCXOświadczenie o wartości poniesionych kosztów.docx (13,28KB)
DOCXOświadczenie o wielkości pomocy de minimis.docx (17,84KB)
DOCXOświadczenie o wysokości refundacji z OHP.docx (13,28KB)
DOCXOświadczenie status pracodawcy.docx (16,31KB)
PDFklauzula-informacyjna.pdf (208,83KB)
PDFOBWIESZCZENIE PROGNOZA (do umów zawartych od 01.09.2020 r.).pdf (444,02KB)
PDFOBWIESZCZENIE PROGNOZA (do umów zawartych od 01.09.2021 r.).pdf (3,18MB)
PDFOBWIESZCZENIE PROGNOZA (do umów zawartych od 01.09.2022 r.).pdf (1,55MB)
DOCZawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.doc (23,50KB)

PDFOBWIESZCZENIE PROGNOZA do umów zawartych od 01.09.2024 r.pdf (454,73KB)