Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

decyzja środowiskowa o odmowie określenia realizacji wytworni mas bitumicznych w Starym Oleśnie

Olesno, dnia 27 lutego 2015 roku.

 

NR III.6220.3.2012/2015

 

 

DECYZJA

 

 

                 Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego, art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4,  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), w związku z § 3 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r., Nr 213, poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku Pana Tomasza Trzaskowskiego właściciela Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego „TOMBUD”, z dnia 21 lutego 2012 roku, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni mas bitumicznych o wydajności  50 Mg/h dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowo – Handlowego „TOMBUD” na działce nr 7/15, położonej w miejscowości Stare Olesno i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

 

 

odmawiam

określenia realizacji przedsięwzięcia i warunków tej realizacji dla inwestycji pn:

 

budowa wytwórni mas bitumicznych o wydajności 30 Mg/h dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowo – Handlowego „TOMBUD na działce nr 7/15, położonej w miejscowości Stare Olesno, przy ul. Kolejowej 4, gmina Olesno.

 

 

UZASADNIENIE

 

          Pan Tomasz Trzaskowski, właściciel Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego „TOMBUD” , wystąpił w dniu 21 lutego 2012 roku   z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni mas bitumicznych o wydajności  50 Mg/h dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowo – Handlowego „TOMBUD na działce nr 7/15, położonej w miejscowości Stare Olesno, przy ul. Kolejowej 4. Do wniosku dołączono, zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), kartę informacyjną o planowanym przedsięwzięciu, informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie, z terenem działek sąsiednich, poświadczoną przez właściwy organ.

           Planowane przedsięwzięcie związane jest z montażem nowej linii technologicznej do produkcji masy bitumicznej (przy wykorzystaniu istniejącego zaplecza socjalno biurowego, parku maszynowego, strefy magazynowania kruszywa, dróg wewnętrznych oraz placów manewrowych i postojowych).

      Zakres planowanej inwestycji obejmuje:

- utwardzenie nawierzchni w rejonie instalacji,

- zagęszczenie podłoża gruntowego pod przyszłe urządzenia,

- montaż zbiorników i urządzeń  m.in. suszarki kruszywa, dwóch zbiorników bitumu, dwóch zbiorników na olej opałowy, zbiornika na gotową masę, sześciu zbiorników LPG, zbiornika czterokomorowego kruszywa, elewatora, sortownika, wag : kruszywa, wypełniacza oraz bitumu, mieszalnika, taśmociągów dozujących i innych urządzeń wg specyfikacji technicznej instalacji,

- przygotowanie miejsc czasowego gromadzenia odpadów,

- wyznaczenie oraz przygotowanie nowego miejsca magazynowania kruszywa.        

            Na podstawie karty informacyjnej o przedsięwzięciu  stwierdzono, że przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 71 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz wymienione jest w § 3 ust 1 pkt. 22 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r., Nr 213, poz. 1397).

W związku z tym organ prowadzący postępowanie na podstawie art. 64 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) wystąpił  pismami z dnia 29 lutego 2012 roku  Nr III.6229.3.2012 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie, o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz o jego zakresie.

Wyżej  wymienione  organy  opiniowały  pismami  nr :  WOOŚ.4241.83.2012.WL   z dnia 20 marca 2012 roku (data wpływu 22 marca 2012 roku), i  NZ/AC-4325-13/12 z dnia 20 marca 2012 roku (data wpływu 26 marca 2012 roku)  o  potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu  przedsięwzięcia na środowisko określając zakres raportu.

         Kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ust 1 ustawy dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), oraz mając na uwadze::

  • usytuowanie przedsięwzięcia,
  • wielkość zajmowanego terenu,
  • rodzaj inwestycji ,
  • interes społeczny,

Burmistrz Olesna Postanowieniem nr III.6220.3.2012 z dnia 27 marca 2012 roku stwierdził konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Wymagany dokument pn.: „Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa wytwórni mas bitumicznych o wydajności 30 Mg/h dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowo – Handlowego TOMBUD”  opracowany przez  mgr Małgorzatę Poskart, wpłynął do tutejszego Urzędu Miejskiego w dniu 15 czerwca 2012 roku. Organ prowadzący postępowanie powiadomił strony postępowania w dniu 15 czerwca 2012 roku obwieszczeniem nr III.6220.3.2012, zapewniając udział społeczeństwa w postępowaniu, poprzez umieszczenie informacji w BIP i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227).

Przedsięwzięcie kwalifikuje się  do Aneksu II Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku  w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. U. UE.L85.175.40 ze zmianami). 

Pismami z dnia 15 czerwca 2012 roku nr III.6220.3.2012 wystąpiono o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie przesyłając raport o oddziaływaniu na środowiska wraz z warunkami realizacji przedsięwzięcia.

W/w organy uzgodniły  warunki z zakresu ochrony środowiska dla realizacji przedsięwzięcia Pn.: „Budowa wytwórni mas bitumicznych o wydajności 30 Mg/h dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowo – Handlowego TOMBUD” pismami :

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie opinią sanitarną nr NZ/AC-4325-13/12 z dnia 18 lipca 2012 roku (data wpływu 23 lipca 2012 roku),

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr WOOŚ.4242.71.2012.WL/ES z dnia 21 listopada 2012 roku (data wpływu 22 listopada 2012 roku).

Burmistrz Olesna stosując zasadę wyrażoną w art. 10 § 1 KPA, umożliwił stronom czynny udział w postępowaniu na każdym jego etapie i wypowiedzenie się przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Na etapie postępowania do tutejszego Urzędu wpłynęły uwagi, wnioski i zastrzeżeni:

- Ośrodka Wypoczynkowego PPHU „ANPOL”, z dnia 21 marca 2012 roku (data wpływu 28 marca 2012 roku),

- Kluczborsko – Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, z dnia 08 czerwca 2012 roku data wpływu 12 czerwca 2012 roku,

-  Ośrodka Wypoczynkowego PPHU „ANPOL”, z dnia 14 stycznia 2013 roku (data wpływu 17 stycznia 2013 roku),

- Krystyny i Joachima Morcinek, z dnia 14 stycznia 2013 roku (data wpływu 17 stycznia 2013 roku),

- Krzysztofa Nowaka, dnia 14 stycznia 2013 roku (data wpływu 17 stycznia 2013 roku),

- Krystiana Kuzaja, dnia 14 stycznia 2013 roku (data wpływu 17 stycznia 2013 roku),

- Grażyny Tremel, z dnia 14 stycznia 2013 roku (data wpływu 17 stycznia 2013 roku),

- Mieszkańców bloku w Starym Oleśnie, ul. Kolejowa 1, z dnia 21 marca 2012 roku (data wpływu 28 marca 2012 roku),

- Mieszkańców wsi Stare Olesno i wsi Wojciechów, z dnia 21 marca 2012 roku (data wpływu 28 marca 2012 roku).

           Po rozpatrzeniu uwag i wniosków stron, oraz przeanalizowaniu zgromadzonych materiałów, Burmistrz Olesna wydał decyzję odmawiającą określenia realizacji przedsięwzięcia i warunków jej realizacji w dniu 17 stycznia 2013 roku, Nr III.6220.3.2012.

          W dniu 06 lutego 2013 roku (data wpływu) do tutejszego Urzędu wpłynęło odwołanie Radcy Prawnego Pana Grzegorza Pódy przedstawiciela Kancelarii Radców Prawnych Spółka Parterska Obrębski Póda, reprezentującego Pana Tomasza Trzaskowskiego, od decyzji Burmistrza Olesna nr III.6220.3.2012, z dnia 17 stycznia 2013 roku, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

         W dniu 26 kwietnia 2013 roku (data wpływu do tutejszego Urzędu 24 lipca 2013 roku) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu wydało decyzję nr SKO.I/40/640/2013/oś uchylającą zaskarżoną decyzję Burmistrza Olesna w całości i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

          Na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „ANPOL” Grażyna Czupajło, Andrzej Nowak wniosło skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu.

           W dniu 30 lipca 2014 roku (data wpływu) pismem nr SKO.I/41/2175/2013/oś Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zwróciło do tutejszego Urzędu akta sprawy z kserokopiami Postanowień:

- WSA z dnia 10.02.2014r. sygn. Akt I SA/OP 408/13,

- NSA z dnia 23.05.2014r. sygn. Akt II OSK 1272/14.

    Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, odrzucającego skargę PPHU „ANPOL” Sp. Jawna Grażyna Czupajło, Andrzej Nowak w Starym Oleśnie, na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu nr SKO.I/40/640/2013/oś, w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia.

           Burmistrz Olesna stosując zasadę wyrażoną w art. 10 § 1 KPA, umożliwił stronom czynny udział w postępowaniu na każdym jego etapie i wypowiedzenie się przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

            Po przeanalizowaniu zgromadzonych materiałów mając na uwadze zastrzeżenia i uwagi wniesione w trakcie postępowania Burmistrz Olesna postanowił odnieść się do zapisów i ustaleń zawartych w raporcie. Lokalizacja instalacji na działce, będąca (w tym przypadku) podstawą wariantowości inwestycji nie jest ustalana na podstawie decyzji środowiskowej, a ustala się ją dopiero na etapie pozwolenia na budowę po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy. W związku z tym do rozstrzygnięcia o oddziaływaniu przedsięwzięcia na tereny sąsiednie należy przyjąć teren całej działki, a nie fragment terenu najbardziej oddalony od terenów mieszkaniowych i rekreacyjnych. Z punktu widzenia tutejszego Urzędu odległości określone w raporcie nowej instalacji od terenów mieszkalnych i rekreacyjnych należałoby zweryfikować.

           Według oceny tutejszego Urzędu, w odniesieniu do m.in. akustycznego oddziaływania zakładu,  niedopuszczalne jest założenie produkcji rocznej na poziomie 18000 Mg/rok, przy budowie „Wytwórni Mas Bitumicznych o wydajności 30Mg/h” i określanie, że oceniane przedsięwzięcie przy tak założonym poziomie produkcji, m.in. pod względem hałasu, nie będzie negatywnie oddziaływać na tereny położone w zasięgu oddziaływania inwestycji, dla których ustanowiono standardy akustyczne. Należałoby przyjąć maksymalną możliwość produkcji bitumu czyli ok. 70000 Mg/rok jako najbardziej niekorzystną dla otoczenia i do tej wielkości produkcji określić m.in. standardy akustyczne, zapachowe, ponieważ otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa i rekreacyjna gdzie zdrowie i bezpieczeństwo ludzi jest dla Burmistrza Olesna sprawą priorytetową.

           Poważne wątpliwości tutejszego Urzędu budzą również drogi transportowe (komunikacja) do i z zakładu. Dojazd do zakładu może się odbywać dwiema drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowej:

- ul. Borki droga nr 101276 O,

- ul. Kolejowa droga nr 101263 O.

Drogi te budowane były w latach gdzie natężenie ruchu było znikome, a w szczególności nie pod ruch ciężkich pojazdów. Konstrukcja drogi nie jest zgodna z obecnie obowiązującymi warunkami technicznymi, wymaga wzmocnienia podbudowy oraz wykonania dwuwarstwowej nawierzchni jezdni dostosowanej do ruchu ciężkiego. Ponad to, ruch ciężkich pojazdów przy maksymalnej skali produkcji będzie bardzo uciążliwy zarówno dla mieszkańców jak i dla korzystających z Ośrodka Rekreacyjnego „ANPOL”.

          Gmina Olesno jest w trakcie prac projektowych nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W terenie inwestycji  i w jej pobliżu, planowane jest wprowadzenie bariery ochronnej z zieleni wysokiej i niskiej zabezpieczającej (oddzielającej) tereny mieszkaniowe i rekreacyjne od terenów przemysłowych. Projekt Studium, z wprowadzonymi rozwiązaniami planistycznymi, najprawdopodobniej w drugiej połowie roku 2015, zostanie uchwalony przez Radę Miejską w Oleśnie.

          W dniu 26 stycznia 2015 roku Burmistrz Olesna, pismem nr III.6220.3.2012, zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie.

          W dniu 10 lutego 2015 roku wpłynęło pismo P.P.U.H. „ANPOL” Grażyna Czupajło, Andrzej Nowak, w którym podtrzymano negatywne stanowisko w sprawie realizacji przedsięwzięcia określając, że wszystkie wniesione wcześniej uwagi, sprzeciwy, zażalenia są aktualne na dzień dzisiejszy.

          Po rozpatrzeniu wszystkich okoliczności faktycznych i prawnych na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego, art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4,  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), w związku z § 3 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r., Nr 213, poz. 1397),  orzeczono jak w sentencji.

          Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Olesna, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

 

 

Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki

 

 

  

 

Otrzymują:

-Gmina Olesno,

-Strony postępowania poprzez Biuletyn Informacji Publicznej (Internet),

-Pan Tomasz Trzaskowski,

-Ośrodek Wypoczynkowy PPHU „ANPOL”, Grażyna Czupajło, Andrzej Nowak Sp. J.,

-Państwo Krystyna i Joachim Morcinek,

-Pan Krzysztof Nowak,

-Pan Krystian Kuzaj,

-Pani Grażyna Tremel,

-Mieszkańcy bloku przy ul. Kolejowej 1, Stare Olesno,

-Mieszkańcy wsi Stare Olesno i Wojciechów poprzez sołeckie tablice ogłoszeń.