Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Organizacja 4 wyjazdów do Centrum Nauki Kopernika w Warszawie


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości”, POKL.09.01.02-16 042/14

 

 

                                                                                                        Olesno dn. 12.03.2015 r.

B-IX.042.10.15/2015

               

               

Zapytanie ofertowe

Organizacja 4 wyjazdów do Centrum Nauki Kopernika w Warszawie.

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo Zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907) ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro. Zamówienie prowadzone jest w oparciu o przepisy art. 701 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 94)

Zamawiający – Gmina Olesno w imieniu, której działa:

Burmistrz Olesna 

46 – 300 Olesno ul. Pieloka 21  

tel. (034) 359 78 41-44, fax. (034) 359 72 83

I.Przedmiot zamówienia:

Przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek w czterech grupach wyjazdowych po 50 osób (uczniowie, nauczyciele) w każdej dla 200 uczestników projektu w terminie do 20.06.2015 r.

Zapewnienie transportu z Olesna do Warszawy i z powrotem komfortowym autokarem  z działająca klimatyzacją

Zapewnienie uczestnikom wyjazdu obiadu dwudaniowego składającego się z: zupy, 2 danie do wyboru np. kawałek mięsa - niemielonego.

Rezerwacja i kupno biletów wejściowych oraz uczestnictwo w laboratoriach: fizycznym, chemicznym, oraz wejścia do planetarium

Opłata za parkingi

Opieka przedstawiciela biura

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Rozliczenie na podstawie faktury  w terminie 14 dni od wyjazdu. Każdy wyjazd należy oddzielnie zafakturować.

II.Terminy wykonania zamówienia

Przewidywany termin realizacji zamówienia:  4 wyjazdy w terminie do 20.06.2015 r.

Miejsce i termin składania ofert. Ofertę można przesłać za pomocą:

- poczty, kuriera, osobiście na adres: Gmina Olesno, ul. Pieloka 21, 46 – 300 Olesno do dnia 18.03.2015 r  do godz. 10.00 bądź:

- poczty elektronicznej na adres: olesno.opo@gminy.pl

- faksem na nr: 34 359 72 83

Z dopiskiem : wyjazdy do CN Kopernik

III. Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca winien posiadać uprawnienia do organizowania wycieczek, tj. posiadać wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U.2014.196 j.t)

Ofertę może złożyć wykonawca który prowadzi działalność gospodarczą i w wyznaczonym terminie złoży ofertę.

IV. Ocena ofert

Cena  - 100 %, Cena obejmuje wszystkie składniki zamówienia ujęte w pkt. I.

V. Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty oferentów poprzez wywieszenie informacji na stronie internetowej.

VI. Dodatkowych informacji udzielają:

VII. Zapytanie ofertowe: Magdalena Skowronek,  tel. 34 350 91 73: magdas@olesno.pl,

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

DOCXformularz ofertowy - Kopernik.docx (47,11KB)
 

                                                                                                                                                       Olesno, dnia 28.04.2015 r.

 

Unieważnienie postępowania 

                    pn.:  "Organizacja 4 wyjazdów do Centrum Nauki Kopernika w Warszawie"

 

Zamawiający unieważnia postępowanie pn.: "Organizacja 4 wyjazdów do Centrum Nauki Kopernika w Warszawie" z powodu braku możliwości rezerwacji i kupna biletów wejściowych oraz do uczestnictwa w laboratoriach: fizycznym, chemicznym, oraz wejścia do planetarium dla grupy 200 uczniów wraz z opiekunami przez trzech kolejnych najtańszych oferentów.

 

                                                                                                                                  Zastępca Burmistrza

                                                                                                                                     Jerzy Chęciński