Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie inspekcji telewizyjnej i czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Drzymały, Lubliniecka, Murka, Małe Przedmieście, Pieloka, Przemysłowa

Olesno, dn. 10.03.2015

 

K.ZP.271.03.15

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie inspekcji telewizyjnej i czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Drzymały, Lubliniecka, Murka, Małe Przedmieście, Pieloka, Przemysłowa

 

I. Zamawiający.

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kanalizacji w Oleśnie

46-300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a

tel. (034) 358-24-76, fax. (034) 358-24-76

REGON: 150601677, NIP: 576-14-49-495

Poczta elektroniczna: woda@olesno.pl

 

II. Przedmiot zamówienia.

1.Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie inspekcji telewizyjnej i czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Drzymały, Lubliniecka, Murka, Małe Przedmieście, Pieloka, Przemysłowa” drogi krajowe, wojewódzkie, gminne) obejmujące ok. 580 m kanalizacji sanitarnej o średnicy od Ø 150 do Ø 400 mm.

2.Zakres i średnice prac

Odc.

ulica

droga

Ø

materiał

Długość [m]

% zapełnienia

1.-2

Lubliniecka

krajowa

250

kamionka

50

25

3.-4

Murka-Drzymały

wojewódzka/gminna

2 *300

kamionka

2*16

60

4.-5

Murka

wojewódzka

400

kamionka

20

35

5.-6

18

35

6.-7

50

40

7.-8

Małe Przedmieście- Pieloka

wojewódzka/gminna

200

kamionka

14

50

8.-9

250

kamionka

24

35

10.-11

Przemysłowa

gminna

200

kamionka

70

25

11.-16

150

kamionka

302

25

Na odcinkach 10-15 mogą wystąpić korzenie które należy także usunąć.

3.Na złączach kielichowych mogą występować nieszczelności. Nie można wykluczyć również pęknięć rur kanalizacyjnych, które w trakcie czyszczenia mogą spowodować powstanie poważnego zatoru na sieci i konieczność natychmiastowego przystąpienia do prac naprawczych.

4.Zakres robót wykonywanej inspekcji powinien zawierać zapis na płytce DVD, raport pisemno-graficzny wraz z mapą na której zostaną opisane czyszczone odcinki oraz opinie stanu technicznego kanalizacji.

5.Raport pisemno-graficzny powinien zawierać: zleceniodawcę, nazwę obiektu, opis kanału (materiał, przekrój, długość odcinka poddanego inspekcji, kierunek jazdy kamery, spadek kanału, grafikę spadku), grafikę odcinka z lokalizacją ewentualnych uszkodzeń i przykanalików.

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Przewidywany termin zakończenia realizacji zamówienia: 2 miesiące od daty podpisania umowy

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1.Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach opisanych: „Wykonanie inspekcji telewizyjnej i czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Drzymały, Lubliniecka, Murka, Małe Przedmieście, Pieloka, Przemysłowa”, w terminie do 31.03.2015 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) pok. Nr 1– pół godziny przed otwarciem.

2.Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2015.r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego – pokój 2.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu.

Do złożenia ofert mogą przystąpić wykonawcy, którzy terminie określonym w pkt. IV złożą następujące dokumenty:

1.Wypełniony formularz ofertowy.

2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym obejmującym przedmiot zamówienia.

3.Wykaz usług (zgodnie z załącznikiem nr 2)- warunek spełnią wykonawcy którzy wykażą następujące doświadczenie: w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, wykonali co najmniej siedem zadań w zakresie wykonania czyszczenia i inspekcji telewizyjnej kanału o długości co najmniej 500 m każdy. Dopuszcza się mniejszą niż 7 liczbę zadań, ale  łączna długość wykonanej inspekcji nie może być krótsza niż 3.500,00 metrów;

4.Wykaz pracowników odpowiedzialnych za realizację robót (zgodnie z załącznikiem nr 3)- warunek spełnią wykonawcy którzy wykażą zespół pracowników odpowiedzialnych za realizację zamówienia wraz z podaniem ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz zakresu czynności.

5.Wykaz sprzętu (zgodnie z załącznikiem nr 4)- warunek spełnią wykonawcy, którzy przedstawią wykaz następujących urządzeń specjalistycznych:

- kamera na wózku samojezdnym o średnicy inspekcji od Ø 150 do Ø 500 o zasięgu do 250 m z jednego stanowiska, posiadającą funkcję pomiaru spadku i rejestracji danych na płycie DVD.

- samochód do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji z odzyskiem odpadów.

- środki i doświadczenie niezbędne do podjęcia natychmiastowych działań interwencyjnych za pomocą pakerów naprawczych.

 

VI. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.

1.Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) realizacji zamówienia.

2.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zaproszenia do składania ofert z najniższą ceną za metr bieżący wykonania przedmiotu zamówienia poszczególnego zadania częściowego (odpowiednio 1,2).

3.Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty

4.Oferent powinien w ofercie uwzględnić:

- koszty zajęcia terenu;

- ewentualny plan organizacji ruchu;

- wywóz i zagospodarowanie nieczystości powstałych podczas czyszczenia kanałów;

- zakorkowanie czyszczonego kanału oraz przepompowywanie napływających ścieków.

5.Ilości materiałów i robót oblicza Oferent. Oferent jest odpowiedzialny za prawidłowe obliczenie wszystkich pozycji i ilości tak, aby obejmowały pełen zakres prac, aby oferta tworzyła całość gotową do wykonania. Żadne późniejsze zmiany nie są możliwe. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za podane przez siebie ilości.

 

 

VII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

1.Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.

2.Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia oraz terminu wykonania.

 

VIII. Dodatkowe informacje.

1.Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego.

2.Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia.

3.Zamawiający wezwie do uzupełnienia, bądź złożenia wyjaśnień tych Wykonawców, których oferty nie będą kompletne, lub tych, których oferty zawierają błędy.

4.Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

5.Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia:

Gerard Ligus – kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie ul. Lubliniecka 3a pok. 2 tel. 34 / 358-24-21 w godz. 730-1500;

b) w sprawie procedury:

Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208, tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730– 1500.

6.Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani są do obligatoryjnego przeprowadzenia wizji lokalnej terenu gdzie wykonywane będą prace.

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30000 euro.

 

 

IX. Załączniki:

1.Formularz ofertowy.

2.Wykaz usług.

3.Wykaz osób.

4.Wykaz sprzętu.

5.Mapa sytuacyjna ul. Lubliniecka.

6.Mapa sytuacyjna ul. Murka, Pieloka, Drzymały.

7.Mapa sytuacyjna ul.  Weselna cz. 1

8.Mapa sytuacyjna ul.  Weselna cz. 2

 

 

 

Kierownik ZWiK

Gerard Ligus

 

RARdokumentacja.rar (7,61MB)
 

 

Olesno, dnia 23.03.2015 r.

 

Nr K.ZP.271.03.15

 

 

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.

 

           Dnia 20 marca 2015 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie inspekcji telewizyjnej i czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Drzymały, Lubliniecka, Murka, Małe Przedmieście, Pieloka, Przemysłowa”:

W związku z ogłoszonym przetargiem, proszę o informację po czyjej stronie są koszty utylizacji osadów z czyszczenia kanalizacji sanitarnej.

Czy w momencie kiedy koszty pokrywa Wykonawca, to Zamawiający wskazuje miejsce na zrzucenie całego osadu?

Odpowiedź na pytanie:

Zgodnie z treścią zapytania pkt. VI ppkt. 4 „Oferent powinien w ofercie uwzględnić – wywóz i zagospodarowanie nieczystości powstałych podczas czyszczenia kanałów”.

Zapis ten wskazuje na to, iż po stronie Wykonawcy jest koszt i sposób zagospodarowania osadów z czyszczenia kanalizacji.

Zamawiający nie wskazuje miejsca zrzutu osadów.

 

Kierownik ZWiK

Gerard Ligus