Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wdrożenie i obsługa systemu monitorowania pojazdów asenizacyjnych opartego na technologii GPS wraz z dzierżawą 6 szt. urządzeń rejestrujących

Olesno, dnia 23.03.2015 r.

 

K.ZP.271.04.15

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wdrożenie i obsługa systemu monitorowania pojazdów asenizacyjnych opartego na technologii GPS wraz z dzierżawą 6 szt. urządzeń rejestrujących

I Zamawiający.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji,

46-300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a

tel. (34) 358 24 84, fax.  (34) 358 24 21

REGON: 150601677, NIP: 576-14-49-495

 

II Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa 6 szt. urządzeń rejestrujących przez 2 lata, począwszy od daty uruchomienia systemu, wraz z ich kompleksową obsługą.
 2. Wykonawca będzie zobowiązany do montażu urządzeń na wskazanych pojazdach. Do monitorowania wyznaczone trzy samochody asenizacyjne oraz trzy beczkowozy ciągnikowe. Ciągniki mogą być odłączane od beczkowozów, więc system musi śledzić beczkowozy.
 3. W przypadku odłączenia zasilania beczkowozu lub gps, urządzenie powinno zgłosić taki fakt oraz zapewnić podtrzymanie na 24 godziny (zabezpieczenie przed używaniem samochodu asenizacyjnego lub beczkowozu asenizacyjnego bez używania gps).
 4. System monitorowania pojazdów musi charakteryzować się następującą funkcjonalnością:
 1. Na cyfrowej mapie system powinien zapewnić wizualizację położenia wszystkich pojazdów w czasie rzeczywistym z częstotliwością nie mniejszą niż 1 minuta.
 2. Zgłaszać przekroczenie granicy gminy Olesno oraz odłączenie zasilania urządzenia.
 3. Dokładność mapy powinna zapewnić identyfikacje miejsca zatrzymania pojazdu np. numer posesji, miejsce na drodze ( w celu kontroli i eliminacji nielegalnych zrzutów do studzienek kanalizacyjnych. Powinno być umożliwione skalowanie mapy. Zakres skali: od terenu gminy do skali 1:1000.
 4. Ewidencjonowana powinna być długość trasy, czas i miejsce zatrzymania wraz z długością trwania postoju, sytuacje awaryjne ( wyjazd za teren gminy Olesno, odcięcie zasilania urządzenia).
 5. Przedstawienie raportów wyżej wymienionych danych w postaci tabelarycznej ( za dowolny okres) wraz z możliwością obróbki i wysłania do plików Excela, open office lub libre office.
 6. Archiwizację danych oraz tras przejazdów wraz z możliwością prześledzenia wizualnego na mapie przebiegu trasy poszczególnych pojazdów za dowolny okres ( np. wybrany dzień lub godzinę).
 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia bądź zwiększenia ilości wydzierżawionych urządzeń w czasie trwania umowy.
 2. Zmiany ilościowe dzierżawy urządzeń potrzebnych do realizacji zamówienia skutkowały będą zmianą wartości umowy ( w postaci pisemnego aneksu).
 3. Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia pracowników użytkujących z zakresu oprogramowania i map.

 

CPV

63 72 40 00-0 usługi nawigacyjne

 

III Terminy wykonywania zamówienia.

Pożądany termin realizacji zamówienia: 01.05.2015 r. – 30.04.2017 r.

 

IV Miejsce, termin składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z opisem „Wdrożenie i obsługa systemu monitorowania pojazdów asenizacyjnych opartego na technologii GPS wraz z dzierżawą 6 szt. urządzeń rejestrujących” w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 2) –  w terminie do dnia 08.04.2015 roku, do godz. 11.30.
 2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.04.2015 roku o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 3).

 

V Warunki udziału w postępowaniu oraz zawartość ofert.

Do złożenia ofert mogą przystąpić wykonawcy, którzy w terminie określonym w punkcie IV złożą następujące dokumenty:

 1. wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1),
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym obejmującym przedmiot zamówienia wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
 3. dokumenty potwierdzające, że w okresie ostatnich 3 lat zrealizowali przynajmniej 2 zadania polegające na wdrożeniu i obsłudze systemu monitorowania pojazdów oraz, że roboty  zostały wykonane należycie ( wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2),
 4. wykaz osób odpowiedzialnych za realizacje zamówienia wraz z uprawnieniami, w tym imię i nazwisko osoby, która będzie pełnić funkcję koordynatora prawidłowej obsługi systemu ( wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3),

 

VI Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 1. Jedynym kryterium oceny ofert (100 %) jest cena realizacji zamówienia.
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 3. Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty. Ilości materiałów i robót oblicza Oferent. Oferent jest odpowiedzialny za prawidłowe obliczenie wszystkich pozycji i ilości, tak aby obejmowały pełen zakres prac, aby oferta tworzyła całość gotową do wykonania. Żadne późniejsze zmiany nie są możliwe. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za podane przez siebie ilości.

 

VII Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje na swojej stronie internetowej.
 2. Protokół z rozstrzygnięcia zapytania zawiera: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert
 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

VIII Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.
 2. Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia oraz terminu wykonania.

 

IX Dodatkowe informacje.

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania Oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego.
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami są:

a)  w sprawie przedmiotu zamówienia: Gerard Ligus –  kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie  tel. 34 /  358 24 84 w godz. 800 - 1400

b) w sprawie procedury: Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730 – 1400.

 

X Załączniki.

 1. Formularz ofertowy.
 2. Wykaz usług.
 3. Wykaz osób.

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

Kierownik ZWiK Olesno

Gerard Ligus

DOC1.3 wykaz osób.doc (33,50KB)
DOC1.2 wykaz robót.doc (34,50KB)
DOC1.1 formularz ofertowy.doc (34,00KB)

 

 

Olesno, dnia 30.03.2015 r.

 

Nr K.ZP.271.04.15

 

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

 

           Dnia 25 marca 2015 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wdrożenie i obsługa systemu monitorowania pojazdów asenizacyjnych opartego na technologii GPS wraz z  dzierżawą 6 szt. urządzeń rejestrujących” o następującej treści:

„W nawiązaniu do prowadzonego zapytania ofertowego na wdrożenie i obsługę systemu monitorowania pojazdów asenizacyjnych, organizowanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie, zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań dotyczących przedmiotu ogłoszenia.

 1. Pytanie nr 1, dotyczy pkt II.1.

a. Zwracamy się z prośbą o rozwinięcie, co Zamawiający rozumie przez kompleksową obsługę.

 1. Pytanie nr 2, dotyczy pkt II.2.

a. Prosimy o przedstawienie marek i modeli pojazdów przeznaczonych na montaż. Zwracamy się również z zapytaniem, czy Zamawiający posiada zadaszone zaplecze montażowe w Oleśnie, gdzie mogłyby być przeprowadzone montaże?

 1. Pytanie nr 3, dotyczy pkt II.3.

a. Prosimy o naświetlenie, w jakich sytuacjach odłączane jest zasilanie od beczkowozów? Zwracamy się również z prośbą o potwierdzenie, że odpowiednią formą otrzymania informacji o braku zasilania będzie alert wysyłany z systemu na adres e-mail do osoby wyznaczonej do otrzymania tego typu powiadomień.

 1. Pytanie nr 4, dotyczy pkt II.4.6.

a. Prosimy o potwierdzenie, iż w tym punkcie Zamawiający wymaga odtworzenia trasy w aplikacji na zasadzie symulacji przebiegu jazdy pojazdu?

 1. Pytanie nr 5, dotyczy pkt II.5. i II.6.

a. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie szacunków, o jakich zmianach ilościowych Zamawiający mówi w kontekście zmniejszenia lub zwiększenia ilości wydzierżawianych urządzeń w czasie trwania umowy? Czy Zamawiający planuje już jakieś działania w kierunku zmiany ilości pojazdów przeznaczonych do opomiarowania?

 1. Pytanie nr 6, dotyczy pkt II.7.

a. Prosimy o informację, ilu użytkowników docelowo będzie korzystało z systemu oraz ile osób będzie wymagało szkolenia. Czy szkolenie odbędzie się tylko w Oleśnie?

 1. Pytanie nr 7

a. Do rzetelnego skalkulowania oferty potrzebna jest wiedza na temat serwerów, na których zainstalowana ma być aplikacja przeznaczona do monitorowania pracy pojazdów. Prosimy o potwierdzenie, iż niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy wdrożenia aplikacji zainstalowanej na serwerach Wykonawcy, do której dostęp będą mieli pracownicy Zamawiającego za pośrednictwem przeglądarki internetowej i sieci Internet. Prosimy również o potwierdzenie, iż założeniem dla modułów instalowanych w samochodach służących do rejestrowania trasy i pracy pojazdów jest transmisja danych w technologii GPS/GPRS przy użyciu kart sim dostarczonych przez Wykonawcę oraz potwierdzenie, że abonament za transmisję danych jest jednym z elementów wpływających na koszt dzierżawy rozliczanej jednorazowo lub miesięcznie?

 1. Pytanie nr 8

a. Prosimy o informacje, jakie są dalsze plany Zamawiającego po zakończeniu okresu 24 miesięcy. Czy Zamawiający oczekuje demontażu urządzeń instalowanych w pojazdach Zamawiającego?”

 

Odpowiedzi na pytania:

 1. Przez kompleksową obsługę rozumie się wszystkie działania Wykonawcy opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 2. Marki pojazdów:

- samochód Liaz – pojemność beczki ok. 8 m³ - szt. 1

- samochód Star – pojemność beczki ok. 5 m³ - szt. 1

- samochód Steyr – pojemność beczki ok. 5 m³ - szt.1

- beczkowóz ciągnikowy – pojemność beczki ok. 3 m³ -szt. 3.

Zamawiający nie posiada zadaszonego pomieszczenia, gdzie mogłyby być przeprowadzone montaże.

 1. Zasilanie od beczkowozu jest odłączane wtedy, kiedy ciągnik pracuje z innymi maszynami lub przyczepami. Problemy z zasilaniem mogą pojawić się również z powodu zaśniedziałych lub brudnych połączeń, wyłączenia świateł w beczkowozie, zbyt małej wydajności prądnicy nie zapewniającej właściwego poziomu napięcia do ładowania akumulatora. Powiadomienie o zaniku napięcia – wystarczy alarm w aplikacji. Nie ma konieczności powiadamiania e-mailem.
 2. Potwierdzamy, iż Zamawiający wymaga odtworzenia trasy w aplikacji na zasadzie symulacji przebiegu jazdy pojazdu.
 3. Pojazdy dowożące nieczystości ciekłe do stacji zlewnej nie są własnością Zamawiającego. Ich ilość zależy od podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 4. Z systemu będzie korzystał docelowo 1 użytkownik tj. Zamawiający. Natomiast szkolenie będzie wymagane dla 3 osób, które należy przeprowadzić na miejscu w Oleśnie.
 5. Nasz serwer: HP Elite 7300 MT, 4 Intel Core i5-2500, 3,3 Ghz, RAM4GBWindows 7 Professional, 64-bit.

Aplikacja będzie zainstalowana na serwerze Wykonawcy.

Dostęp do danych wyłącznie przez przeglądarkę i sieć internet. Nie korzystamy z Internet Explorer.

Aplikacja musi umożliwić:

a)Identyfikację posesji z której odbierane są nieczystości ciekłe. Obecnie wykorzystywany jest podkład z Openstreetmap.

b)Zaznaczenie obszaru dozwolonego poruszania się pojazdów ( teren gminy), alarm w razie wyjazdu lub wjazdu w obszar dozwolony.

c)Szczegółowe raportowanie łącznie z kilometrażem, postojami, trasą przemieszczania się, prędkością, stanem zasilania urządzenia monitorującego dla każdego pojazdu.

d)Wyświetlenie na mapie trasy przejazdów za dowolny okres.

e)Bieżące wyświetlenie miejsca pobytu pojazdu, określenie czy pojazd jest w ruchu ( wyświetlenie prędkości), stanu zasilania ( główne czy z akumulatora), czasu aktualizacji danych.

f)Raport powinien mieć możliwość eksportu w formacie pdf, xls, ods ( opcjonalnie).

g)Każdy pojazd powinien dać się opisać przez użytkownika ( chodzi o nadanie nazwy).

h)Alarmy: wjazd i wyjazd z obszaru gminy, utrata zasilania głównego, brak kontaktu z urządzeniem GPS.

i)Transmisja po GPS/GPRS za pomocą kart dostarczonych przez Wykonawcę. Abonament jest jednym z elementów wpływających na koszt dzierżawy.

 1. Po upływie 24 miesięcy Zamawiający przewiduje ogłoszenie następnego zapytania ofertowego. W przypadku, kiedy najbardziej korzystną ofertą okaże się oferta aktualnego Wykonawcy, to nie będzie sensu demontowania urządzeń.

 

Kierownik ZWiK Olesno

Gerard Ligus

 

Olesno, dnia 03.04.2015 r.

 

Nr K.ZP.271.04.15

 

 

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

 

Dnia 2 kwietnia 2015 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie dotyczące zapytania ofertowego na: „Wdrożenie i obsługa systemu monitorowania pojazdów asenizacyjnych opartego na technologii GPS wraz z dzierżawą 6 szt. urządzeń rejestrujących” o następującej treści:

 

 1. Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o podpowiedź, jak interpretować Państwa odpowiedź nr 2, dotyczącą Marek pojazdów. Czy beczkowóz ciągnikowy jest to naczepa, która podłączona jest do ciągnika ( pojazdu lub traktora)?

Czy w tym wypadku naczepy podłączone są do 3 wymienionych wcześniej pojazdów pojazdów ( Liaz, Star, Steyr) czy jeszcze innych ( np. traktory?).

Czy ciągnik i beczkowóz ciągnikowy zawsze stanowią jedną, niezmienną parę?

 

Dodatkowo zwracam się z prośbą o doprecyzowanie, czy jeśli rzeczywiście „beczkowóz ciągnikowy” jest naczepą, czy posiada jakąś instalację elektryczną ( światła, lub pompa)?

 1. Pytanie nr 2

Czy aktualnie zainstalowane są urządzenia GPS monitorujące pracę pojazdów asenizacyjnych na wyznaczonych do montażu pojazdach? ( Liaz, Star, Steyr, beczkowóz ciągnikowy 3 szt.)”.

 

Odpowiedzi na pytania:

 1. Beczkowóz ciągnikowy jest przyczepą podłączaną do ciągnika ( traktora). Ciągniki nie stanowią pary z przyczepą. Mogą być odpinane do prac polowych.

Liaz, Star, Steyr to samochody asenizacyjne i nie ciągną przyczep. Przyczepy mają instalację elektryczną ( światła drogowe zasilane z ciągnika).

 1. Tak.

Kierownik ZWiK Olesno

Gerard Ligus