Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Głównego Księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnie

Strona archiwalna

 

DOCXInformacja o wynikach naboru.docx
 

DOCXLista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Zastępca Głównego Księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnie.docx
 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Zastępca Głównego Księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnie

 

 

 

1. Nazwa i adres jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie

ul. Jaronia 2

46-300 Olesno

 

2. Określenie stanowiska i wymiaru czasu pracy:

Zastępca Głównego Księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnie w wymiarze pełnego etatu.

 

3. Wymagania niezbędne:

1) ukończone studia wyższe ekonomiczne lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3 letni staż pracy w księgowości,

2) obywatelstwo polskie (lub inne w przypadku osób spełniających warunki zawarte w art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych),

3) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

5) nieposzlakowana opinia,

6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku.

 

4. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość zasad księgowości budżetowej,

2) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,

3) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,

4) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,

5) znajomość obsługi komputera: programów finansowo – księgowych, pakietu MS Office oraz Libre Office ze szczególnym uwzględnieniem arkuszy kalkulacyjnych,

6) komunikatywność, rzetelność, wysokie umiejętności interpersonalne,

7) samodzielność, zdolność logicznego i analitycznego myślenia,

8) umiejętność pracy w zespole, odporność na stres,

9) odpowiedzialność i dokładność realizacji powierzonych zadań.

 

5. Główne obowiązki:

1) prowadzenie rachunkowości Ośrodka Pomocy Społecznej,

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

5) terminowe sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz innych związanych z realizacją zadań jednostki,

6) rozliczanie dochodów budżetowych,

7) przekazywanie dochodów budżetowych do własnych jednostek,

8) pełnienie obowiązków głównego księgowego w razie jego nieobecności.

 

6. Wymagane dokumenty:

1) CV i list motywacyjny,

2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

3) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzajace wymagany staż pracy,

4) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

5) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, niezbędnych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182),

7) oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 

7. Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

8. Miejsce i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnie, pokój Nr 10, z dopiskiem: nabór na stanowisko zastępcy Głównego Księgowego.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia 2015 r. do godz. 14.00.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie po terminie, nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie upowszechniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej z podaniem imion i nazwisk kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów art. 25 Kodeksu cywilnego tj. miejscowości, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych lub testu wiedzy i kompetencji z wybranymi kandydatami. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (http://olesno.biuletyn.info.pl) oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie

Aneta Włóczyk