Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzja o odstąpieniu OOŚ dla Ekologicznej Lakierni proszkowej w Oleśnie

Olesno, dnia 23 marca 2015 roku

 

NR III.6220.2.2015

 

 

DECYZJA

 

 

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 6, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), po rozpatrzeniu wniosku Pana Dawida Jonka  w sprawie wydania przez Burmistrza Olesna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody, dla przedsięwzięcia mogącego znacząco wpłynąć na środowisko, pod nazwą: „Ekologiczna lakiernia proszkowa w Oleśnie”, realizowanego w Oleśnie, przy ul. Częstochowskiej na dz. nr 222 i 223. Inwestycja dofinansowana będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.

 

orzekam

 

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Ekologiczna lakiernia proszkowa w Oleśnie”. Inwestycja dofinansowana będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.

 

  1. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

 

UZASADNIENIE

 

Pan Dawid Jonek  wystąpił w dniu 20 stycznia 2015 roku  z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Ekologiczna lakiernia proszkowa w Oleśnie”, realizowanego w Oleśnie, przy ul. Częstochowskiej na dz. nr 222 i 223.  Do wniosku dołączono, zgodnie z art. 74 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), kartę informacyjną o planowanym przedsięwzięciu, informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym realizowane będzie właściwy organ.

            Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach nr ew. gruntów 222 i 223 (przed modernizacją działki nr 580/4 i 581/4) o powierzchni 2371m , w istniejącym budynku usługowo - gospodarczym. Montaż kabiny lakierni proszkowej w budynku nie będzie wymagał przeprowadzenia adaptacji czy przebudowy pomieszczeń. Analizując rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku, w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397), stwierdza się, że przedmiotowe przedsięwzięcie należy zaliczyć do przedsięwzięć wyszczególnionych w § 3 ust. 1 pkt 11 w/w rozporządzenia : „instalacje do obróbki metali żelaznych : kuźnie, odlewnie, walcownie, ciągarnie i instalacje do nakładania powłok metalicznych innych niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 13", dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane. Dla przedmiotowego terenu Gmina Olesno nic posiada aktualnego planu przestrzennego zagospodarowania.

Działki od strony południowej przylegają do drogi wojewódzkiej, ul. Częstochowska (droga wyjazdowa z miasta w kierunku Częstochowy), od strony wschodniej do wewnętrznej drogi dojazdowej do terenów przemysłowych, od strony północnej do zabudowanych terenów przemysłowych od strony zachodniej (w kierunku centrum miasta) do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

            Inwestycja zlokalizowana będzie w Oleśnie przy ul. Częstochowskiej 20 na działkach nr ew. gruntów 222 i 223 (numery po modernizacji).

Powierzchnie działek :

- nr dz. 222   - 495m2,

-nrdz. 223   - 1876m2.

Łączna powierzchnia terenu - 2371 m2.

Na działce /.lokalizowane są cztery budynki połączone ze sobą w jeden zespół zabudowy. Kabina lakierni proszkowej zamontowana zostanie w budynku usytuowanym od strony północnej.

Na terenie zakładu brak zagospodarowanej szaty roślinnej. Występują drzewa liściaste (samosiejki), rozsiane po terenie bez zaplanowanych wcześniej nasadzeń. Podłoże stanowią place magazynowe drogi i dojścia komunikacyjne i w części niezagospodarowane trawniki.

            Malowanie proszkowe jest procesem, w którym suche, dobrze zmielone cząstki pigmentu i żywicy są elektrostatycznie ładowane i napylane na przedmioty. Naładowany i napylony proszek przylega do powierzchni malowanego przedmiotu do czasu, gdy zostaje stopiony w jednorodną powłokę w piecu, w wyniku działania podwyższonej temperatury. Dotyczy to materiału powłokowego termoutwardzalnego. Materiały termoutwardzalne stapiają się po ogrzaniu, a zawarte w nich komponenty reagują chemicznie , sieciując samoistnie. Powoduje to, że utwardzona powłoka ma różną strukturę chemiczną od wyjściowej żywicy. W rezultacie tego typu powłoki są stabilne na temperaturę i nie miękną ponownie przy podgrzaniu. Materiały do technologii malowania proszkowego stanowią pozytywną alternatywę dla ciekłych farb rozpuszczalnikowych. Fary proszkowe chronią powierzchnię metalu przed zadrapaniem, korozją ścieraniem się, chronią również przed chemikaliami i detergentami, podnoszą wydajność procesu nakładania powłok ułatwiając zarazem spełnienie wymagań ochrony środowiska naturalnego. Farby proszkowe nie zawierają rozcieńczalników, co czyni je główną bronią w walce o obniżenie szkodliwych emisji dla ziemskiej warstwy ozonowej, lotnych substancji organicznych. Ich aplikacja nie wymaga skomplikowanych systemów filtracji i odzysku rozcieńczalników, czyli utylizacji toksycznych odpadów, co jest nierozerwalnie związane z technologią farb ciekłych. Powietrze używane do wentylacji natryskowej kabiny proszkowej może być bezpiecznie zwracane do pomieszczenia malarni przez co oszczędza się czynnik grzewczy. Czyni to malowanie proszkowe procesem bezpiecznym i czystym , jak również eliminującym wyrzut farby proszkowej do środowiska , pozwalając jednocześnie na znaczną oszczędność energii. Zakładając teoretycznie, 100% farby proszkowej nie osiadającej na pokrywanym przedmiocie podczas pierwszego napylania, może być odzyskana i użyta ponownie. Nawet po odliczeniu strat powodowanych pozostałościami w systemie filtracji zatrzymujących proszek , wynoszeniem farby na zawieszkach malowanych podczas każdego przejścia przez kabinę natryskową oraz nieuniknionych odpadów, finalny poziom wykorzystania farby proszkowej może osiągnąć 98%. Proszek nie wykorzystany w pierwszym napyleniu może być ponownie użyty i dzięki systemowi odzyskowemu zwrócony do podajnika zasilającego urządzenie aplikacyjne. Farby proszkowe nie wymagają podsuszania, czasu na ociekanie, przez co malowane elementy mogą być zawieszane gęściej. Bardzo trudno jest doprowadzić do powstania zacieków na powłokach proszkowych, do kapania i ociekania farby podczas utwardzania, nawet przy znacznych różnicach grubości powłoki. W rezultacie znacznie mniejsza jest ilość sytuacji, w których konieczne jest wykonanie poprawek.

 Przygotowanie powierzchni pod powłoki proszkowe : Pierwszym etapem malowania proszkowego z reguły jest właściwe przygotowanie elementów planowanych do pokrycia. W związku z tym , że Inwestor nie dysponuje odpowiednim do tego celu pomieszczeniem i urządzeniami , elementy przeznaczone do malowania będą dostarczane już przygotowane do tego procesu. Na czas transportu oraz załadunku i rozładunku będą odpowiednio pakowane przez co zabezpieczone przed ewentualnym zabrudzeniem. Malowane powierzchnie muszą być wolne od tłuszczu, pyłu, olejów, rdzy i innych zanieczyszczeń. Malowane będą części rowerowe takie jak : ramy, widelce kół przednich,

błotniki, bagażniki.

Kabina do malowania proszkowego : Proces malowania proszkowego odbywał się będzie w kabinie natryskowej stanowiskowej. Kabiny takie są przeznaczone do malowania pojedynczych elementów lub ich grup, zawieszanych przez operatora ręcznie. Kabina proszkowa jest zaprojektowana tak, żeby bezpiecznie gromadzić tę część farby, która nic osiadła na pokrywanym przedmiocie. Wszystkie otwory w kabinie są zaprojektowane pod kątem wielkości malowanych elementów, jak i wydajności zainstalowanych wentylatorów, dla zapewnienia właściwego obiegu powietrza. Z jednej strony proszek nie może wydostawać się na zewnątrz kabiny , z drugiej przepływ powietrza nie może być na tyle duży , by stanowił przeszkodę dla właściwego osiadania proszku podczas napylania. Istotną sprawą jest odzysk proszku z kabiny. Zastosowano system odzysku filtrowy, co przy tego typu urządzeniu powoduje konieczność zapewnienia oddzielnych kompletów filtrów (dwa filtry) dla każdego nakładanego proszku. Kabina natryskowa z systemem odzysku proszku jest używana dla zapewnienia maksymalizacji wykorzystania proszku, co gwarantuje efektywność procesu.

Aplikacja Farb proszkowych :  System zasilania farbą proszkową składa się z zasobnika proszku i urządzenia pompującego, transportującego przewodami pneumatycznymi mieszankę proszek - powietrze. Farba proszkowa będzie pobierana bezpośrednio z oryginalnego opakowania producenta. Opakowania te podlegają zwrotowi do nadawcy. Urządzenie aplikacyjne to pistolet natryskowy. Zastosowany będzie pistolet natryskowy ręczny. W konstrukcji takiego urządzenia aplikującego ruch naładowanych cząsteczek proszku jest wspomagany   przez   pole   elektrostatyczne.   Powstaje   ono   pomiędzy pistoletem natryskowym, a pokrywanym, uziemionym elementem.

Utwardzanie powłok proszkowych : W przypadku stosowania termoutwardzalnych farb proszkowych, jakie będą stosowane w tym przypadku, konieczna do utworzenia powłoki reakcja chemiczna wymaga dostarczenia w określonym czasie określonej ilości energii cieplnej. Podczas grzania farba najpierw stapia się tworząc powłokę, następnie żeluje, co jest oznaką rozpoczęcia procesu sieciowania. Osiągnięcie zakładanych właściwości mechanicznych powłoki jest znakiem zakończenia utwardzania. Przyjęto metodę dostarczania energii cieplnej poprzez zastosowanie pieca promiennikowego, wykorzystując jako czynnik grzewczy energię elektryczną.

          Inwestycja nie leży w obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym również na terenie obszaru Natura 2000,wyznaczonym w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku  o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.), tj. przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach szczególnie wrażliwych czyli terenach podmokłych, strefach nadbrzeżnych, górach i obszarach leśnych, w obrębie parków narodowych, krajobrazowych i rezerwatów przyrody. Obejmuje tereny o średniej gęstości zaludnienia. Tereny inwestycyjne nie leżą w strefie ochrony konserwatorskiej , archeologicznej i w obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne lub kulturowe.

          Na podstawie powyższych danych o przedsięwzięciu  stwierdzono, że przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 71 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt. 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

W związku z tym organ prowadzący postępowanie na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) wystąpił  pismami z dnia 02 lutego 2015 roku  Nr III.6220.2.2015 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie, o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz o jego zakresie.

Wyżej  wymienione  organy  opiniowały :

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr WOOŚ.4241.29.2015.AW z dnia 18 lutego 2015 roku (data wpływu 23 lutego 2015 roku) odmówił wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie opinią sanitarną nr NZ/AC-4325-4/15 z dnia 13 lutego 2015 roku (data wpływu 16 lutego 2015 roku) nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), a w szczególności na:

-    usytuowaniu przedsięwzięcia,

  • wielkości zajmowanego terenu,
  • rodzaju inwestycji nie zagrażającej zdrowiu i życiu okolicznych mieszkańców,
  • interesie społeczny,

Burmistrz Olesna postanowieniem nr III.6220.2.2015, z dnia 16 marca 2015 roku, stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz brak konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Przedsięwzięcie kwalifikuje się do Aneksu II Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. U. UE.L85.175.40 ze zmianami). 

Mając na uwadze Wytyczne Ministerstwa Rozwoju z dnia 3 czerwca 2008r. w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć finansowych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (MRR/H/16/2/06/08), a w szczególności konieczności stosowania w sprawach spornych zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego (orzeczenie TSWE C-106/77 Simmenthal SpA) oraz obowiązek prowspólnotowej wykładni prawa krajowego (orzeczenie TSWT C-14/83 von Coloson i Kamman) organ prowadzący postępowanie postanowił przeprowadzić wymagane przepisami cytowanej dyrektywy screening przedsięwzięcia z uwzględnieniem wymogów klasyfikacji przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Weryfikacji wniosku w zakresie powyższej klasyfikacji przedsięwzięcia, organ dokonał przy uwzględnieniu kryteriów określonych w §3,  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) i wymogów określonych w Aneksie III wyżej wymienionej dyrektywy, w których sformułowane zostały szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. W ocenie organu uwarunkowania dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego, takie jak: jej rodzaj i charakterystyka, usytuowanie oraz rodzaj i  skala możliwego oddziaływania nie kwalifikują tego przedsięwzięcia do przedsięwzięć dla których wykonanie raportu oddziaływania na środowisko jest konieczne. Biorąc pod uwagę dotychczasowe zagospodarowanie terenu, na którym usytuowana będzie malarnia, po zrealizowaniu inwestycji nie zmieni się funkcja otaczającego ją terenu.

Analiza wariantów przedsięwzięcia wykazała, że wariant polegający na montażu kabiny lakierniczej w istniejącym budynku nie spowoduje oddziaływania na klimat, bądź powstanie nowych źródeł emisji szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi.

Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń. Wpływ realizacji przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze w fazie budowy i funkcjonowania  nie będzie znaczący po spełnieniu następujących zasad przy prowadzeniu prac :

  • w miarę możliwości ograniczyć wzrost oddziaływań akustycznych związanych z prowadzonymi pracami, oraz zminimalizować negatywne oddziaływanie hałasu na klimat akustyczny terenów przyległych,
  • ograniczyć emisję pyłów i gazów związanych z prowadzonymi pracami,
  • ograniczyć ilość powstających odpadów i zadbać o ich zagospodarowanie zgodne z stosownymi przepisami,
  • odpady magazynować w sposób nie stwarzający zagrożenia dla środowiska naturalnego,
  • bezwzględnie przestrzegać wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również założonych parametrów eksploatacji tego rodzaju obiektów.

Otoczenie inwestycji stanowi zabudowa mieszkaniowa, usługowa i tereny przemysłowe, z uwagi na zamknięty proces technologiczny, otoczenie w małym stopniu będzie wpływać na efekt kumulowania czy też synergii, w oddziaływaniu sąsiednich obiektów, na dodatkową emisję zanieczyszczeń.

W fazie budowy zużywane będą surowce naturalne w ilościach niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenach, na których nie są przekroczone normy jakościowe środowiska określone w prawie wspólnotowym.  Przedsięwzięcie nie ma transgranicznego charakteru, zarówno w fazie realizacji, jak i dalszego funkcjonowania.

W związku z powyższym, po dokonaniu analizy informacji zawartych we wniosku oraz biorąc pod uwagę aktualne zagospodarowanie terenu ,  tutejszy organ uznał,    że planowane zamierzenie budowlane pt. : „Ekologiczna lakiernia proszkowa w Oleśnie”, nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w związku z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000 roku nr 98 poz. 1071 ze zm.) zawiadomiłem za pomocą obwieszczenia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania przez Burmistrza Olesna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia dnia 02 lutego 2015 roku.

Na etapie postępowania do tutejszego Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski dotyczące prowadzonej sprawy.

Po rozpatrzeniu wszystkich okoliczności faktycznych i prawnych na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego, art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 6, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), w związku z § 3 ust. 1 pkt. 11  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku, w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397 z póz. zm.), orzeczono jak w sentencji.

Informacja o niniejszej decyzji została umieszczona w publicznym dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Oleśnie i na tablicach ogłoszeń zlokalizowanych na terenie miasta.

         Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Olesna, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

 

        Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki

 

Otrzymują:

-Gmina Olesno,

-Strony postępowania poprzez Biuletyn Informacji Publicznej (Internet),

-Strony postępowania poprzez tablice ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,

-Pan Dawid Jonek.

RA/RA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do decyzji Burmistrza Olesna nr III.6220.2.2015 z dnia 23 marca 2015 roku.

 

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

 

            Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach nr ew. gruntów 222 i 223 (przed modernizacją działki nr 580/4 i 581/4) o powierzchni 2371m , w istniejącym budynku usługowo - gospodarczym. Montaż kabiny lakierni proszkowej w budynku nie będzie wymagał przeprowadzenia adaptacji czy przebudowy pomieszczeń. Analizując rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku, w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397), stwierdza się, że przedmiotowe przedsięwzięcie należy zaliczyć do przedsięwzięć wyszczególnionych w § 3 ust. 1 pkt 11 w/w rozporządzenia : „instalacje do obróbki metali żelaznych : kuźnie, odlewnie, walcownie, ciągarnie i instalacje do nakładania powłok metalicznych innych niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 13", dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane. Dla przedmiotowego terenu Gmina Olesno nic posiada aktualnego planu przestrzennego zagospodarowania.

Działki od strony południowej przylegają do drogi wojewódzkiej, ul. Częstochowska (droga wyjazdowa z miasta w kierunku Częstochowy), od strony wschodniej do wewnętrznej drogi dojazdowej do terenów przemysłowych, od strony północnej do zabudowanych terenów przemysłowych od strony zachodniej (w kierunku centrum miasta) do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

            Inwestycja zlokalizowana będzie w Oleśnie przy ul. Częstochowskiej 20 na działkach nr ew. gruntów 222 i 223 (numery po modernizacji).

Powierzchnie działek :

- nr dz. 222   - 495m2,

-nrdz. 223   - 1876m2.

Łączna powierzchnia terenu - 2371 m2.

Na działce /.lokalizowane są cztery budynki połączone ze sobą w jeden zespół zabudowy. Kabina lakierni proszkowej zamontowana zostanie w budynku usytuowanym od strony północnej.

Na terenie zakładu brak zagospodarowanej szaty roślinnej. Występują drzewa liściaste (samosiejki), rozsiane po terenie bez zaplanowanych wcześniej nasadzeń. Podłoże stanowią place magazynowe drogi i dojścia komunikacyjne i w części niezagospodarowane trawniki.

            Malowanie proszkowe jest procesem, w którym suche, dobrze zmielone cząstki pigmentu i żywicy są elektrostatycznie ładowane i napylane na przedmioty. Naładowany i napylony proszek przylega do powierzchni malowanego przedmiotu do czasu, gdy zostaje stopiony w jednorodną powłokę w piecu, w wyniku działania podwyższonej temperatury. Dotyczy to materiału powłokowego termoutwardzalnego. Materiały termoutwardzalne stapiają się po ogrzaniu, a zawarte w nich komponenty reagują chemicznie , sieciując samoistnie. Powoduje to, że utwardzona powłoka ma różną strukturę chemiczną od wyjściowej żywicy. W rezultacie tego typu powłoki są stabilne na temperaturę i nie miękną ponownie przy podgrzaniu. Materiały do technologii malowania proszkowego stanowią pozytywną alternatywę dla ciekłych farb rozpuszczalnikowych. Fary proszkowe chronią powierzchnię metalu przed zadrapaniem, korozją ścieraniem się, chronią również przed chemikaliami i detergentami, podnoszą wydajność procesu nakładania powłok ułatwiając zarazem spełnienie wymagań ochrony środowiska naturalnego. Farby proszkowe nie zawierają rozcieńczalników, co czyni je główną bronią w walce o obniżenie szkodliwych emisji dla ziemskiej warstwy ozonowej, lotnych substancji organicznych. Ich aplikacja nie wymaga skomplikowanych systemów filtracji i odzysku rozcieńczalników, czyli utylizacji toksycznych odpadów, co jest nierozerwalnie związane z technologią farb ciekłych. Powietrze używane do wentylacji natryskowej kabiny proszkowej może być bezpiecznie zwracane do pomieszczenia malarni przez co oszczędza się czynnik grzewczy. Czyni to malowanie proszkowe procesem bezpiecznym i czystym , jak również eliminującym wyrzut farby proszkowej do środowiska , pozwalając jednocześnie na znaczną oszczędność energii. Zakładając teoretycznie, 100% farby proszkowej nie osiadającej na pokrywanym przedmiocie podczas pierwszego napylania, może być odzyskana i użyta ponownie. Nawet po odliczeniu strat powodowanych pozostałościami w systemie filtracji zatrzymujących proszek , wynoszeniem farby na zawieszkach malowanych podczas każdego przejścia przez kabinę natryskową oraz nieuniknionych odpadów, finalny poziom wykorzystania farby proszkowej może osiągnąć 98%. Proszek nie wykorzystany w pierwszym napyleniu może być ponownie użyty i dzięki systemowi odzyskowemu zwrócony do podajnika zasilającego urządzenie aplikacyjne. Farby proszkowe nie wymagają podsuszania, czasu na ociekanie, przez co malowane elementy mogą być zawieszane gęściej. Bardzo trudno jest doprowadzić do powstania zacieków na powłokach proszkowych, do kapania i ociekania farby podczas utwardzania, nawet przy znacznych różnicach grubości powłoki. W rezultacie znacznie mniejsza jest ilość sytuacji, w których konieczne jest wykonanie poprawek.

 Przygotowanie powierzchni pod powłoki proszkowe : Pierwszym etapem malowania proszkowego z reguły jest właściwe przygotowanie elementów planowanych do pokrycia. W związku z tym , że Inwestor nie dysponuje odpowiednim do tego celu pomieszczeniem i urządzeniami , elementy przeznaczone do malowania będą dostarczane już przygotowane do tego procesu. Na czas transportu oraz załadunku i rozładunku będą odpowiednio pakowane przez co zabezpieczone przed ewentualnym zabrudzeniem. Malowane powierzchnie muszą być wolne od tłuszczu, pyłu, olejów, rdzy i innych zanieczyszczeń. Malowane będą części rowerowe takie jak : ramy, widelce kół przednich,

błotniki, bagażniki.

Kabina do malowania proszkowego : Proces malowania proszkowego odbywał się będzie w kabinie natryskowej stanowiskowej. Kabiny takie są przeznaczone do malowania pojedynczych elementów lub ich grup, zawieszanych przez operatora ręcznie. Kabina proszkowa jest zaprojektowana tak, żeby bezpiecznie gromadzić tę część farby, która nic osiadła na pokrywanym przedmiocie. Wszystkie otwory w kabinie są zaprojektowane pod kątem wielkości malowanych elementów, jak i wydajności zainstalowanych wentylatorów, dla zapewnienia właściwego obiegu powietrza. Z jednej strony proszek nie może wydostawać się na zewnątrz kabiny , z drugiej przepływ powietrza nie może być na tyle duży , by stanowił przeszkodę dla właściwego osiadania proszku podczas napylania. Istotną sprawą jest odzysk proszku z kabiny. Zastosowano system odzysku filtrowy, co przy tego typu urządzeniu powoduje konieczność zapewnienia oddzielnych kompletów filtrów (dwa filtry) dla każdego nakładanego proszku. Kabina natryskowa z systemem odzysku proszku jest używana dla zapewnienia maksymalizacji wykorzystania proszku, co gwarantuje efektywność procesu.

Aplikacja Farb proszkowych :  System zasilania farbą proszkową składa się z zasobnika proszku i urządzenia pompującego, transportującego przewodami pneumatycznymi mieszankę proszek - powietrze. Farba proszkowa będzie pobierana bezpośrednio z oryginalnego opakowania producenta. Opakowania te podlegają zwrotowi do nadawcy. Urządzenie aplikacyjne to pistolet natryskowy. Zastosowany będzie pistolet natryskowy ręczny. W konstrukcji takiego urządzenia aplikującego ruch naładowanych cząsteczek proszku jest wspomagany   przez   pole   elektrostatyczne.   Powstaje   ono   pomiędzy pistoletem natryskowym, a pokrywanym, uziemionym elementem.

Utwardzanie powłok proszkowych : W przypadku stosowania termoutwardzalnych farb proszkowych, jakie będą stosowane w tym przypadku, konieczna do utworzenia powłoki reakcja chemiczna wymaga dostarczenia w określonym czasie określonej ilości energii cieplnej. Podczas grzania farba najpierw stapia się tworząc powłokę, następnie żeluje, co jest oznaką rozpoczęcia procesu sieciowania. Osiągnięcie zakładanych właściwości mechanicznych powłoki jest znakiem zakończenia utwardzania. Przyjęto metodę dostarczania energii cieplnej poprzez zastosowanie pieca promiennikowego, wykorzystując jako czynnik grzewczy energię elektryczną.