Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg "Dni Olesna 2015" Wesołe Miasteczko

Strona archiwalna

 

PRZETARG ZAKOŃCZONY WYNIKIEM POZYTYWNYM

DZIERŻAWCA TERENU FIRMA REKREACYJNO-SPORTOWA "DONER-HOP"  

Burmistrz Olesna ogłasza

Przetarg ustny nieograniczony na stawkę czynszu dzierżawnego gruntu przy ulicy Wielkie Przedmieście w Oleśnie pod lokalizację Wesołego Miasteczka na okres trwania  „Dni Olesna 2015”.

Przedmiotem przetargu jest stawka czynszu dzierżawnego gruntu o pow. 0,2000 ha stanowiącego część nieruchomości o numerze ewidencyjnym działki 3140 o pow. całkowitej 0,5612 ha, KW OP1L/00050422/1, położonej w Oleśnie przy ulicy Wielkie Przedmieście, z przeznaczeniem na urządzenie „Wesołego Miasteczka” – zgodnie z mapą sytuacyjną stanowiącą załącznik Nr 1.

Cena wywoławcza stawki czynszu dzierżawnego wynosi 20.000 zł brutto.

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze przetargu na okres trwania „Dni Olesna 2015”  w dniach  24 – 25 - 26  lipca 2015 roku Dzierżawcy przysługiwać będzie prawo nieodpłatnego wykorzystania nieruchomości w dniach od 21 lipca po godz. 15ej do 23 lipca 2015 r. celem rozstawienia urządzeń oraz w dniu 27 lipca 2015 r. celem złożenia urządzeń i uporządkowania terenu.

Wylicytowana stawka czynszu dzierżawnego nie obejmuje kosztów poboru energii elektrycznej, dostawy wody, wywozu śmieci, świadczeń cywilno – prawnych oraz innych opłat związanych z prowadzeniem działalności.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2015 roku w Urzędzie Miejskim w Oleśnie ul. Pieloka 21, sala 114, I piętro o godz.  1100

Wadium w wysokości 5.000 zł należy wpłacić najpóźniej do dnia 24 kwietnia 2015 roku na konto Urzędu Miejskiego ING Bank Śląski 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, ustalonego wg wylicytowanej stawki.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się według wniosku złożonego przez zainteresowanego w dniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w terminie 14 dni od dnia protokolarnego zakończenia przetargu.

Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Burmistrz Olesna może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ponownych licytacji.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium.

Ponadto Oferenci przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

1.w przypadku osób fizycznych – zaświadczenie o wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych wydane nie wcześniej niż na dwa miesiące przed przystąpieniem do przetargu oraz wszelkie dokumenty potrzebne do prowadzenia Wesołego Miasteczka

2.w przypadku osób prawnych – wypis z właściwego rejestru handlowego oraz odpowiednie pełnomocnictwo.

3.aktualne orzeczenia techniczne dotyczące urządzeń rekreacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10.07.2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać przenośniki kabinowe i krzesełkowe, które będą użytkowane w okresie „Dni Olesna 2014”.

4.polisę ubezpieczeniową o.c.  w zakresie prowadzonej działalności.

Oferent, który wygra przetarg i zajmie wydzierżawiony teren pod lokalizację „Wesołego Miasteczka” ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność odszkodowawczą za właściwą eksploatację i bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Oleśnie, ul. Pieloka 21, pokój 103, I piętro, telefon 34/350-91-65 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej www.olesno.pl w dziale: Gospodarka oraz http://olesno.biuletyn.info.pl/ Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami. Przetargi na dzierżawę gruntów 2015 oraz na stronie internetowej dziennika OOL.24.PL

 

Olesno, dnia 31 marca 2015 r.

                     Burmistrz       Olesna

                       Sylwester Lewicki

 

JPEGZał nr 1.jpeg (127,43KB)