Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenie OOŚ dla rozbudowy drogi nr 487

Olesno, dnia 08 kwietnia 2015 roku.

 

NR III.6220.5.2015

 

 

 

POSTANOWIENIE

 

 

         Na podstawie art.123 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2000 r nr 98 , poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z  art. 63 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 2, w związku z § 3 ust 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu z dnia 04 marca 2015 roku w sprawie wydania przez Burmistrza Olesna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 487 na odcinku Olesno – Boroszów w km 28+050 – 29+592,36 , 

 

postanawiam

 

stwierdzić brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia , polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 487 na odcinku Olesno – Boroszów w km 28+050 – 29+592,36.

 

 

UZASADNIENIE

 

           Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu wystąpił w dniu 04 marca 2015 roku  z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 487 na odcinku Olesno – Boroszów w km 28+050 – 29+592,36. Do wniosku dołączono, zgodnie z art. 74 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), kartę informacyjną o planowanym przedsięwzięciu, informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie wraz z terenem działek sąsiednich, poświadczoną przez właściwy organ.

            Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na trasie relacji Gorzów Śląski-Olesno przebiegającej przez miejscowość Boroszów. Zakres planowanego projektu drogowego obejmuje odcinek powyższej drogi od ok. km 28+050 - 29+592,36 km. Przedsięwzięcie realizowane będzie w powiecie oleskim, w gminie Olesno, w województwie opolskim.

W ramach przedsięwzięcia projektuje się jezdnię drogi wojewódzkiej o nawierzchni bitumicznej, przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 1913 O oraz drogami gminnymi nr 101224 O i 101225 O, budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, oraz ewentualną budowę ciągu pieszo-rowerowego. Ponadto projekt inwestycji zakłada przebudowę obiektu inżynierskiego, mostu nad rzeką Piaska w ciągu projektowanej drogi oraz przebudowę i budowę przepustów pod drogą i zjazdami. Projekt inwestycji obejmuje również budowę skarp z humusowaniem i obsianiem trawą, odbudowę i budowę rowów przydrożnych, jak również budowę wpustów i przykanalików do rowu odwadniającego. Dodatkowo w ramach inwestycji przewidziano przebudowę lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej i budowę poboczy gruntowych. Planuje się również ewentualną budowę elementów bezpieczeństwa ruchu, ewentualną przebudowę istniejących ogrodzeń. Budowa planowanego przedsięwzięcia będzie wiązała się z wycinką drzew i krzewów oraz urządzeniem zieleni.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.). Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nastąpi przed uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

            Zgodnie z Aneksem II ust. 10 lit. e Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, budowa dróg niewymienionych w Załączniku I podlega badaniu indywidualnemu lub za pomocą progów lub kryteriów ustalonych przez Państwo Członkowskie lub obu procedur równocześnie.

            Przedmiotem opracowania jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na trasie relacji Gorzów Śląski - Olesno przebiegającej przez miejscowość Boroszów. Zakres inwestycji obejmuje drogę wojewódzką nr 487 od ok. km 28+050 do ok. km 29+592,36, tj. na odcinku o długości ok. 1,55 km.

Dla przeznaczonego do rozbudowy odcinka drogi wojewódzkiej 487 w miejscowości Boroszów w km od ok. 28+050 do ok. 29+592,36 km inwestor planuje wykonanie robót, które będą obejmować:

- budowę nawierzchni drogi wojewódzkiej (ok. 1,55km),

- przebudowę skrzyżowań z istniejącą siecią drogową,

- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,

- budowęciągu pieszo-rowerowego,

- budowę poboczy gruntowych,

- budowę skarp z humusowaniem i obsianiem trawą,

- odbudowę i budowę rowów odwadniających,

- przebudowę obiektu inżynierskiego (mostu),rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego,

- przebudowę i budowę przepustów pod drogą i zjazdami,

- przebudowę lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej,

- ewentualną budowę elementów bezpieczeństwa ruchu,

- ewentualną przebudowę istniejących ogrodzeń,

- wycinkę drzew i krzewów.

Projektowana rozbudowa drogi znacznie poprawi warunki komunikacyjne oraz przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na tym odcinku.

W ramach inwestycji zaplanowano również przebudowę obiektu mostowego w km 29+506 . Most znajduje się na rzece Piaska. Z uwagi na stan techniczny istniejącego obiektu zbyt małe parametry użytkowe ,a także ze względu na korektę rozbudowywanej drogi wojewódzkiej projektuje się rozbiórkę istniejącego mostu. Projektowany obiekt zlokalizowany zostanie w km ok. 1+456,0 (km 29+506) projektowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr487na rzece Piaska. Istniejący most zostanie rozebrany.

Planowany do rozbudowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 487 nie jest objęty żadnym obowiązującym zapisem MPZP.

Najbliżej od lokalizacji planowanej inwestycji położone są tereny z obowiązującymi zapisami MPZP Nr XLI/244/94 z dn. 30.03.1994r. zmienionego Uchwałą Rady Miejskiej w Oleśnie Nr XXXIV/336/2001 z dn. 27.06.2001r. - zmiana planu przestrzennego zagospodarowania gminy Olesno.

Zgodnie ze Studium teren pod planowane przedsięwzięcie zlokalizowany jest w obszarach, które są oznaczone symbolem R - tereny rolnicze (zadrzewienia śródpolne), M- tereny zabudowy zagrodowej, MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, U - tereny zabudowy usługowej, WS - tereny wód powierzchniowych oraz ZP - tereny zieleni urządzonej.

Wyszczególnienie powierzchni zajmowanych w związku z realizacją przedsięwzięcia przedstawiono poniżej:

Powierzchnia przedsięwzięcia

 ok. 3,0 ha

Długość odcinka drogi

 ok. 1,55 km

              Początek rozbudowanego odcinka projektowanej drogi wojewódzkiej nr 487 rozpoczyna się i kończy włączeniem oraz dowiązaniem do istniejącej jezdni. Na całym odcinku znajduje się droga o nawierzchni bitumicznej o szerokości od ok. 6,0 m do ok. 6,5 m. W ciągu projektowanej drogi zlokalizowane są obiekty inżynierskie (most na rzece Piaska w km 29+506 i przepusty w km ok. 28+290; ok. 28+811; ok. 29+438), a także zjazdy indywidualne oraz publiczne.

W km ok. 28+290 przebudowywanej drogi wojewódzkiej nr 487 znajduje się przepust drogowy w ciągu rowu melioracyjnego nr R-518, w km ok. 28+811 przepust drogowy w ciągu rowu melioracyjnego nr R-548, natomiast w km ok. 29+438 przepust drogowy w ciągu rowu melioracyjnego nr R-554.

Na omawianym odcinku drogi zlokalizowane jest również skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1913 O oraz skrzyżowania z drogami gminnymi i wewnętrznymi.

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji znajdują się nieliczne zabudowania jednorodzinne, a także pola uprawne. Ponadto w liniach rozgraniczających zlokalizowane są następujące urządzenia towarzyszące: sieć elektroenergetyczna, sieć teletechniczna oraz sieć wodociągowa.

Odcinek drogi wojewódzkiej nr 487, objęty rozbudową zlokalizowany jest częściowo w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Na terenie zabudowanym zlokalizowane są skrzyżowania dróg, które w projekcie rozbudowy DW 487 podlegają przebudowie. Na całym terenie inwestycji umiejscowione są zjazdy do prywatnych posesji, które w projekcie ulegną modernizacji na projektowane zjazdy z kostki brukowej betonowej jak i granitowej. Stan istniejący drogi na opisywanym odcinku w swoim przekroju poprzecznym stanowi jezdnię dwupasową.

Teren, na którym zaplanowano inwestycję posiada charakter płaski, ewentualne deniwelacje wynikają raczej z działalności człowieka (np. nasypy).

Zjazdy z przedmiotowej drogi stanowią zarówno gruntowe drogi utwardzone jak i asfaltowe. Obecnie nawierzchnia bitumiczna przedmiotowej drogi miejscami jest zdeformowana, ponadto na skutek upływu czasu lepiszcze bitumiczne uległo zwietrzeniu i utraciło plastyczność, co jest główną przyczyną powstawania wybojów i ubytków w nawierzchni. Nośność podłoża należy ocenić jako umiarkowaną, sporadycznie występują koleiny i zniekształcenia nawierzchni. Nawierzchnia bitumiczna jezdni jest zniszczona i łatana w ramach wielokrotnego remontu cząstkowego, jak również odtwarzana w wielu fragmentach. Spękania blokowe i poprzeczne nawierzchni powstały na skutek skurczu termicznego i zmęczeniowego warstw nawierzchni i podbudowy.

Na przedmiotowym odcinku występują m.in. następujące obiekty:

- skrzyżowania dróg,

- przeznaczone do rozbiórki i przebudowy przepusty drogowe,

- przeznaczony do rozbiórki obiekt mostowy w km 29+506,

- zjazdy do prywatnych posesji.

            W celu poprawy istniejącego stanu drogi zakłada się rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 487 polegającą na wymianie warstw nawierzchni z niewielkimi zmianami niwelety drogi. Zakłada się wymianę nawierzchni w technologii na gorąco za pomocą gotowej mieszanki mineralno - asfaltowej zagęszczanej mechanicznie.

W ramach przedsięwzięcia zostanie uporządkowany ruch pieszy co zwiększy to bezpieczeństwo na całej długości drogi. Ponadto poprawią się warunki ruchowe.

Przy rozbudowie drogi wykorzystuje się następującą technologię robót:

- wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni,

- wykonanie konstrukcji drogi, która polegać będzie na dowozie wywrotkami kolejno: piasku jako warstwy odsączającej, następnie kruszywa łamanego jako podbudowy i na końcu betonu asfaltowego i kostek betonowych,

- zagęszczenie przy użyciu walca drogowego i ubijarki.

Roboty budowlane przy realizacji przedsięwzięć drogowych wykonuje się przy użyciu ciężkiego sprzętu budowlanego w zakresie branży drogowej, konstrukcyjnej i sanitarnej lub ręcznie w zakresie następujących branż:

- drogowej: budowa konstrukcji nawierzchni do uzyskania założonej nośności, korekta łuku,

- sanitarnej: przebudowa uzbrojenia niezwiązanego z drogą,

- zieleni: wycinka drzew kolidujących z przedsięwzięciem.

Technika napraw i wymiany nawierzchni jezdni dla DW 487:

- usunięcie starych nawierzchni poprzez frezowanie,

- ułożenie nowych nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych,

- wyprofilowanie powierzchni z wyprowadzeniem zaprojektowanych spadków terenu.

Realizacja przedsięwzięcia będzie wymagała wykonania robót budowlanych. Teren inwestycji po zakończeniu prac zostanie uporządkowany, wszelkie powstałe odpady zostaną zagospodarowane. Przy realizacji inwestycji zostaną wykonane roboty następującego rodzaju:

- roboty przygotowawcze (wycinka drzew i krzewów w ciągu pasa drogowego),

- roboty ziemne (wykonanie nasypów pod drogę, wykonanie podbudowy jezdni),

- roboty nawierzchniowe,

- roboty brukarskie,

- roboty budowlane,

- ułożenie nawierzchni bitumicznej,

- roboty rozbiórkowe drogi, elementów przepustów i obiektu mostowego.

Do ich wykonania użyte zostaną między innymi takie maszyny budowlane jak:

- koparki, ładowarki (odspajanie i usuwanie urobku),

- spycharki, zgarniarki (ładowanie i usuwanie urobku),

- walce drogowe, ubijaki (zagęszczanie gruntów oraz mas asfaltowych),

- frezarki asfaltu (zrywanie i usuwanie warstw asfaltowych),

- rozściełacze do asfaltu (układanie nawierzchni asfaltobetonowej).

Przebudowa mostu spowoduje uzyskanie w pełni normatywnego obiektu mostowego, zapewniającego poprawę bezpieczeństwa ruchu i pieszych, a poprzez zwiększenie nośności bezpieczeństwo przejazdu przez obiekt pojazdów – obecne dopuszczenie normatywnego ruchu drogowego przez obiekt powoduje przyspieszoną degradację mostu i potencjalnie stwarza możliwość wystąpienia uszkodzeń przeciążeniowych na obiekcie.

Inwestor, biorąc pod uwagę nośność i wymaganą trwałość konstrukcji jak również perspektywiczne umożliwienie budowy założył wykonanie przebudowy mostu i uzyskanie obiektu dostosowanego do występujących potrzeb ruchowych.  Projektowany obiekt zlokalizowany zostanie w km ok. 1+456 (DW 487 km 29+506) przebudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 487 na rzece Piaska w nieznacznie przesuniętej lokalizacji względem istniejącego obiektu mostowego, który zostanie rozebrany.

Zakres prac budowlanych związanych z przebudową obiektu mostowego obejmuje w szczególności:

- rozbiórkę nawierzchni na moście i dojazdach,

- rozbiórkę elementów wyposażenia na obiekcie,

- umocnienie skarp,

- budowę skarp z humusowaniem i obsianiem trawą,

- rozkucie i rozbiórkę przyczółków,

- rozkucie i rozebranie fundamentów mostu,

- zasypanie wykopów gruntem rodzimym,

- uformowanie dna i skarpy rzeki,

- budowa nowego obiektu.

W efekcie realizacji założonych rozwiązań inwestycja nie spowoduje oddziaływania na klimat, bądź powstania nowych źródeł emisji szkodliwych dla życia i zdrowia ludzi. Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń.

          Inwestycja nie leży w obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym również na terenie obszaru Natura 2000,wyznaczonym w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku  o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.), tj. przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach szczególnie wrażliwych czyli terenach podmokłych, strefach nadbrzeżnych, górach i obszarach leśnych, w obrębie parków narodowych, krajobrazowych i rezerwatów przyrody. Obejmuje tereny o średniej gęstości zaludnienia. Tereny inwestycyjne nie leżą w strefie ochrony konserwatorskiej , archeologicznej i w obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne lub kulturowe.

          Na podstawie powyższych danych o przedsięwzięciu  stwierdzono, że przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 71 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz wymienione jest w§ 3 ust 2 pkt. 2 w związku z  § 3 ust 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

W związku z tym organ prowadzący postępowanie na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) wystąpił  pismami z dnia 09 marca 2015 roku  Nr III.6220.5.2015 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie, o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz o jego zakresie.

Wyżej  wymienione  organy  opiniowały :

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr WOOŚ.4241.62.2015.AW z dnia 27 marca 2015 roku (data wpływu 30 marca 2015 roku) wyraził opinię że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie opinią sanitarną nr NZ/AC-4325-10/15 z dnia 17 marca 2015 roku (data wpływu 18 marca 2015 rok) nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), a w szczególności na:

-    usytuowaniu przedsięwzięcia,

  • wielkości zajmowanego terenu,
  • rodzaju inwestycji nie zagrażającej zdrowiu i życiu okolicznych mieszkańców,
  • interesie społeczny,

stwierdzono brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz brak konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Przedsięwzięcie kwalifikuje się do Aneksu II Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. U. UE.L85.175.40 ze zmianami). 

Mając na uwadze Wytyczne Ministerstwa Rozwoju z dnia 3 czerwca 2008r. w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć finansowych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (MRR/H/16/2/06/08), a w szczególności konieczności stosowania w sprawach spornych zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego (orzeczenie TSWE C-106/77 Simmenthal SpA) oraz obowiązek prowspólnotowej wykładni prawa krajowego (orzeczenie TSWT C-14/83 von Coloson i Kamman) organ prowadzący postępowanie postanowił przeprowadzić wymagane przepisami cytowanej dyrektywy screening przedsięwzięcia z uwzględnieniem wymogów klasyfikacji przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Weryfikacji wniosku w zakresie powyższej klasyfikacji przedsięwzięcia, organ dokonał przy uwzględnieniu kryteriów określonych w §3,  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) i wymogów określonych w Aneksie III wyżej wymienionej dyrektywy, w których sformułowane zostały szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. W ocenie organu uwarunkowania dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego, takie jak: jej rodzaj i charakterystyka, usytuowanie oraz rodzaj i  skala możliwego oddziaływania nie kwalifikują tego przedsięwzięcia do przedsięwzięć dla których wykonanie raportu oddziaływania na środowisko jest konieczne. Biorąc pod uwagę dotychczasowe zagospodarowanie terenu, na którym usytuowana jest droga,  po zrealizowaniu inwestycji nie zmieni się funkcja otaczającego ją terenu.

Analiza wariantów przedsięwzięcia wykazała, że wariant polegający na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 487 na odcinku Olesno – Boroszów nie spowoduje oddziaływania na klimat, bądź powstanie nowych źródeł emisji szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi. Za przyjęciem wariantu polegającego na podjęciu przedsięwzięcia przemawia tzw. interes społeczny.

Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń. Wpływ realizacji przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze w fazie budowy i funkcjonowania  nie będzie znaczący po spełnieniu następujących zasad przy prowadzeniu prac :

  • w miarę możliwości ograniczyć wzrost oddziaływań akustycznych związanych z prowadzonymi pracami, oraz zminimalizować negatywne oddziaływanie hałasu na klimat akustyczny terenów przyległych,
  • ograniczyć emisję pyłów i gazów związanych z prowadzonymi pracami,
  • ograniczyć ilość powstających odpadów i zadbać o ich zagospodarowanie zgodne z stosownymi przepisami,
  • odpady magazynować w sposób nie stwarzający zagrożenia dla środowiska naturalnego,
  • bezwzględnie przestrzegać wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również założonych parametrów eksploatacji tego rodzaju obiektów.

Otoczenie inwestycji stanowi zabudowa mieszkaniowa, usługowa,  zagrodowa  i tereny rolne, otoczenie w małym stopniu będzie wpływać na efekt kumulowania czy też synergii, w oddziaływaniu sąsiednich obiektów, na dodatkową emisję zanieczyszczeń.

W fazie budowy zużywane będą surowce naturalne w ilościach niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Realizacja przedsięwzięcia wymagać będzie zużycia wody pochodzącej z wodociągu miejskiego,  a powstające ścieki mają charakter socjalny, co nie stanowi zagrożenia dla środowiska bowiem będą one gromadzone w szczelnych zbiornikach i wywożone do miejskiej oczyszczalni ścieków. Po za tym pojazdy mechaniczne zużywać będą paliwa, które spowodują wydzielanie spalin do powietrza, ale będzie to działanie okresowe.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenach, na których nie są przekroczone normy jakościowe środowiska określone w prawie wspólnotowym.  Przedsięwzięcie nie ma transgranicznego charakteru, zarówno w fazie realizacji, jak i dalszego funkcjonowania.

W związku z powyższym, po dokonaniu analizy informacji zawartych we wniosku oraz biorąc pod uwagę aktualne zagospodarowanie terenu ,  tutejszy organ uznał,    że planowane zamierzenie budowlane pt. : „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odcinku Olesno – Boroszów w km 28+050 – 29+592,36” nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w związku z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000 roku nr 98 poz. 1071 ze zm.) zawiadomiłem za pomocą obwieszczenia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania przez Burmistrza Olesna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia dnia 09 marca 2015 roku.

Informacja o niniejszym postanowieniu została umieszczona w publicznym dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Oleśnie i na tablicach ogłoszeń zlokalizowanych na terenie miasta i w miejscu inwestycji.

 

         Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

 

 

Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki

 

 

 

 

Otrzymują:

-Gmina Olesno

-Strony postępowania poprzez Biuletyn Informacji Publicznej (Internet),

-Strony postępowania poprzez tablice ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,

-Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu.

RA/RA