Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji opiekunów podczas wyjazdu do Krakowa młodzieży uczestniczącej w projekcie „Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości”, POKL.09.01.02-16-042/14

 

                                                            Olesno, dnia 20.04.2015 r.

 

B-IX.042.10.20.2015

Zapytanie ofertowe

dotyczące pełnienia funkcji opiekunów podczas wyjazdu do Krakowa młodzieży uczestniczącej w projekcie „Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości”

 

Zamawiający – Gmina Olesno w imieniu, której działa

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax. (034) 359 72 83

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest pełnienie funkcji opiekunów podczas 4 wyjazdów do Krakowa dla 188 uczniów z Publicznego Gimnazjum nr 1 i Publicznego Gimnazjum nr 2 w Oleśnie.      

Termin wyjazdów:

-  13 czerwca 2015r .

- ilość opiekunów: 12 osób - po 3 osoby na każdy autokar.

II. Obowiązki opiekunów podczas wyjazdu:

1.Przygotowanie list obecności i zebranie podpisów wszystkich uczestników oraz niezbędnej dokumentacji od uczniów przed wyjazdem,

2. Opieka nad młodzieżą uczestniczącą w wyjeździe lub wydzieloną grupą,

3. Decydowanie o wpuszczeniu i wypuszczeniu uczestników i uczestniczek z autobusu

w odpowiednich miejscach.

4.Sprawdzanie stanu liczebnego uczestników przed wyruszeniem i powrotem z każdego miejsca pobytu;

5.Zwracanie uwagi na stosowne zachowanie się uczestników oraz przestrzegania regulaminów zwiedzanych obiektów;

6.Współdziałanie w realizacji programu i harmonogramu wycieczki;

7. Egzekwowanie od uczestników regulaminu wyjazdu regulaminu

8. Informowanie młodzieży podczas wyjazdu o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

III. Miejsce i termin składania ofert. Ofertę można składać za pomocą:

- poczty, kuriera na adres: Gmina Olesno, ul. Pieloka 21,46-300 Olesno do dnia 27.04.2015 r. do godz. 14.00 bądź:

- poczty elektronicznej na adres: olesno.opo@gminy.pl

- faksem na nr: 34 359 72 83.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

1. Opiekun wycieczki powinien posiadać:

- wykształcenie wyższe pedagogiczne,

- doświadczenie pedagogiczne min. 3 lata.

V. Ocena ofert

– najniższa cena.

VI. ZAWARTOŚĆ OFERTY

Oferta powinna zawierać:

1.Cenę usługi (zgodnie z Formularzem ofertowym – załącznik nr 1);

VII. Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty oferentów poprzez wywieszenie informacji na stronie internetowej www.olesno.pl.

Zapytanie ofertowe: Magdalena Skowronek, tel 34 350 91 73; magdas@olesno.pl

IX. UWAGI KOŃCOWE

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

DOCXKraków - formularz ofertowy.docx (45,98KB)
 

                                                                                                        

                                                                                                                                               Olesno, dnia 30.04.2015 r.

                                                                                 

B-IX.042.10.20.2015

                                        

     Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na:

 

Pełnienie funkcji opiekuna podczas wyjazdu do Krakowa młodzieży uczestniczącej   w projekcie „Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości”

pn.: „Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości”

W dniu 20. 04. 2015 roku na stronie internetowej http://olesno.biuletyn.info.pl/ ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na Pełnienie funkcji opiekuna podczas wyjazdu do Krakowa młodzieży uczestniczącej w projekcie „Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości” wg. specyfikacji zawartej w ogłoszeniu – 12 opiekunów, po 3 osoby na autokar.

Do dnia 27.04.2015 do godz. 14.00 do Zamawiającego wpłynęło 12 ofert częściowych według poniższego zestawienia:

Lp.

Nazwa oferenta

Ilość Opiekunów

Cena brutto [zł]

1.

 Anna Chrzęstek

1

500,00

2.

 Andrzej Czyrny

1

500,00

3.

 Marzena Bednarek

1

500,00

4.

Zuzanna Wąsik

1

500,00

5.

 Agata Łukasik

1

500,00

6.

 Waldemar Król

1

500,00

7.

 Marin Kempa

1

500,00

8.

 Agata Misiak

1

500,00

9.

 Jolanta Lebiedzińska-Dziub

1

500,00

10.

 Cezary Łuczak

1

500,00

11.

 Katarzyna Uniatowska

1

500,00

12.

 Zbigniew Janicki

1

500,00

Razem

12

6000,00

 

 

Do realizacji zamówienia zostało wybranych 12 oferentów, który zaproponowali najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia według poniższego zestawienia:

Lp.

Nazwa oferenta

Ilość Opiekunów

Cena brutto [zł]

1.

 Anna Chrzęstek

1

500,00

2.

 Andrzej Czyrny

1

500,00

3.

 Marzena Bednarek

1

500,00

4.

Zuzanna Wąsik

1

500,00

5.

 Agata Łukasik

1

500,00

6.

 Waldemar Król

1

500,00

7.

 Marin Kempa

1

500,00

8.

 Agata Misiak

1

500,00

9.

 Jolanta Lebiedzińska-Dziub

1

500,00

10.

 Cezary Łuczak

1

500,00

11.

 Katarzyna Uniatowska

1

500,00

12.

 Zbigniew Janicki

1

500,00

Razem

12

6000,00

 

                                                                                              Zastępca Burmistrza

                                                                                              Jerzy Chęciński