Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia OOŚ dla stacji paliw na Świerczu

Olesno, dnia 09 lutego 2015 roku

 

NR III.6220.1.2015

 

 

POSTANOWIENIE

 

 

         Na podstawie art. 63 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), po zasięgnięciu  opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie

 

postanawiam

 

stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia , polegającego na : budowie stacji paliw płynnych i gazowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 582/19 obręb Świercze.

 

 

UZASADNIENIE

 

         Pan Krystian Hadryś CNC PRODUKT, wystąpił w dniu 15 grudnia 2014 roku (data wpływu) z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych i gazowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 582/19 obręb Świercze. Do wniosku dołączono, zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), kartę informacyjną o planowanym przedsięwzięciu, informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie, z terenem działek sąsiednich, poświadczoną przez właściwy organ. 

          Na podstawie karty informacyjnej o przedsięwzięciu  stwierdzono, że przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 59 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz wymienione jest w § 3 ust 1 pkt. 35 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

          W związku z tym organ prowadzący postępowanie na podstawie art. 64 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) wystąpił  pismami z dnia 12 stycznia 2015 roku Nr III.6220.1.2015 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie, o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz o jego zakresie. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu opiniował  postanowieniem  nr   WOOŚ.4241.16.2015.MM   z dnia 02 lutego  2015 roku (data wpływu 04 lutego 2015 roku), o istnieniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią sanitarną nr NZ/AC-4325-2/15 z dnia 27 stycznia 2015 roku (data wpływu 28 stycznia 2015 roku) stwierdził konieczność  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

              Kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), a w  szczególności na :

  • usytuowanie przedsięwzięcia,
  • wielkość zajmowanego terenu,
  • rodzaj inwestycji ,
  • interes społeczny,

stwierdzono konieczność wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

            Na podstawie art. 65 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu  za moim pośrednictwem  w terminie 7 dni od daty otrzymania.

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki

 

 

 

 Otrzymują:

-Gmina Olesno,

-Strony postępowania poprzez Biuletyn Informacji Publicznej (Internet),

-Strony postępowania poprzez tablice ogłoszeń na terenie Miasta Olesno,

-CNC PRODUKT Krystian Hadryś.

RA/RA