Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Świadczenie usług dydaktyczno – wyrównawczych, psychologiczno - pedagogicznych oraz doradztwa zawodowego dla uczniów PG nr 1 oraz PG nr 2 Oleśnie w ramach projektu Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości

Olesno, dnia 27.04.2015 r.

              
 

Nr IX.EFS.01.15

Zapytanie ofertowe

 

Świadczenie usług dydaktyczno – wyrównawczych, psychologiczno - pedagogicznych oraz doradztwa zawodowego dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 oraz Publicznego Gimnazjum nr 2  Oleśnie w ramach projektu „Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości

 

Podstawa prawna

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 5a i pozostałych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232).

 

§ 1.    Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

 1. Zamawiający - Gmina Olesno, w imieniu której działa:

 

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna:

 

§ 2.    Tryb udzielenia zamówienia

 1. Postępowanie jest prowadzone w trybie procedury określonej w art. 5a ustawy.

 

§ 3.    Opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usługi dydaktyczno – wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla ucznia słabo widzącego Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie.

W zakres zamówienia wchodzą zajęcia tyflopedagogiki.

 

Przewidywana liczba osób świadczących usługę: min. 1 nauczyciel;

Przewidywana ilość uczniów: 1;

Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 35 h;

 

Projekt Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX - Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach, Działania 9.1. – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Jedną godzinę lekcyjną należy traktować jako 45 minut.

Wykonawca wykonywać będzie powierzone mu obowiązki w czasie określonym łączną liczbą godzin zajęć. Wykonawca wykonywać będzie powierzone mu obowiązki zgodnie z programem i planem zajęć, który sporządzi i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu

 

Kod CPV:

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

 

§ 4.    Termin wykonania zamówienia

 1. Planowany  termin realizacji przedmiotu zamówienia:  do 26/06/2015 r.

 

§ 5.    Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

Złożą wypełniony formularz ofertowy oraz dołączą wykaz osób uczestniczących w realizacji postępowania z podaniem informacji dotyczących doświadczenia i wykształcenia w zakresie przedmiotu zamówienia, tj.:

a) spełniających wymogi określone Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 1207 z późn. zm.),

b) w stopniu awansu zawodowego minimum nauczyciel kontraktowy,

c) doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki odpowiadającej przedmiotowi zamówienia częściowego,

 

§ 6. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 1. Wnioski, zawiadomienia, informacje dotyczące procedury przetargowej zamawiający i wykonawcy przekazują na piśmie, faksem, drogą elektroniczną.                  
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
 1. w sprawie przedmiotu zamówienia: Ilona Bil – inspektor ds. Unii Europejskiej  Urzędu Miejskiego w Oleśnie, Magdalena Skowronek – inspektor ds. Unii Europejskiej  Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 209 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 202 w godz. 730 – 1500.
 2. w sprawie procedury przetargowej: Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730 – 1500.

 

§ 7     Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Gmina Olesno, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, w terminie do godz. 08.30 dnia 05.05.2015 r.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Mała Sala narad pok. nr 114 o godz. 09.00 dnia 05.05.2015 r.

 

§ 8. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 1. Kryteriami oceny ofert jest cena (koszt)     - 100% (1-10 pkt)
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki przetargu z najwyższą liczbą punktów. Ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie obliczony wg następującego wzoru.
 3. Cena najniższej oferty/ cena badanej oferty x 10x 100%
 4. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

 

§ 9. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego,

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

 • wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością wynikającą z przyjętych standardów i zgodnie  z postanowieniami umowy,
 • zapewnienie specjalistów, sprzętu, materiałów i urządzeń oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy,
 • przekazania Zamawiającemu programu zajęć objętych zamówieniem,
 • przestrzeganie zasady systemu jakości,
 • indywidualizacja kształcenia poprzez prowadzenie systematycznej oceny postępów poszczególnych uczestników zajęć i zwiększenia pomocy wobec osób mających trudności w procesie nauczania,
 • zaprezentowanie na pierwszych zajęciach szkoleniowych uczestnikom informacji     o instytucjach i zasadach współfinansowania projektu z udziałem środków z EFS,
 • stosowanie w całej prowadzonej dokumentacji emblematów UE oraz logo EFS, zgodnych z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach POKL wersja z dnia 31 grudnia 2013 r.,
 • zapewnienie Zamawiającemu oraz instytucjom współfinansującym projekt oraz innym instytucjom upoważnionym do kontroli pełnej dostępności do dokumentacji dotyczącej wykonywania umowy,
 • zgłaszanie Zamawiającemu na piśmie zmian organizacyjnych dotyczących przedmiotu zamówienia oraz problemów dotyczących realizacji przedmiotu umowy,
 • zapewnienie bieżącej obsługi szkoleniowej i wyspecjalizowanej kadry oraz personelu technicznego,
 • przekazanie jednego kompletnego egzemplarza dokumentacji dotyczącej przedmiotu zamówienia  Zamawiającemu - po zakończeniu każdego z zajęć,
 • zorganizowanie i przeprowadzenie sprawdzianów, testów, niezbędnych egzaminów oraz wystawienie uczestnikom ocen,
 • złożenie Zamawiającemu po zakończeniu zajęć:
 1. sprawozdania zawierającego: nazwę/pieczęć jednostki, nazwę zajęć, termin, liczbę uczestników, uwagi i wnioski dotyczące przebiegu jego efektów oraz problemy organizacyjne, propozycje i postulaty,
 2. dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego tematy zajęć edukacyjnych i wymiar godzin oraz listy obecności,
 3. potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych,
 4. kserokopii zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie zajęć,
 5. ankiety oceniających efekty zajęć (ankiety wstępne i końcowe:  pre i post ) oraz oceniających przebieg zajęć,
 • przestrzeganie i wykonywanie w pełni programu zajęć przedstawionego
  w ofercie,
 • wykonanie 10 zdjęć z przeprowadzonych zajęć nagranych na płytę CD
 • przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych,
 • przechowywanie dokumentacji szkoleniowej zgodnie z zasadami POKL.

 

 1. Zapłata wynagrodzenia następuje w terminie do 30 dni od dnia wystawienia rachunku / faktury przez Wykonawcę, zatwierdzonego przez Zamawiającego.
 2. Wypłata wynagrodzenia może nastąpić nie wcześniej niż po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy określonego w § 1 bez wskazania wad, przyjęcia sprawozdania  z wykonania umowy i po ewentualnym naliczeniu kar umownych.
 3. Kary umowne:
 1. Za niewykonanie usługi w terminie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on zamawiającemu karę umowną w wysokości  0,2 % wartości umowy za każdy dzień zwłoki.
 2. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wartości umowy w przypadku odstąpienia od umowy z jego winy.
 3. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę skutkujące niezrealizowaniem projektu w wysokości 100 % wynagrodzenia umownego.
 1. Dopuszczalne istotne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian w następujących przypadkach:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany nauczyciela wskazanego w ofercie Wykonawcy:
1) na etapie realizacji zamówienia zmiana nauczyciela wskazanego w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik do umowy, jest dopuszczalna tylko w wyjątkowych wypadkach losowych, na okres zdarzenia losowego np. choroby.
2) zmiana nauczyciela wskazanego w ofercie Wykonawcy wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:

- Wykonawca wystąpi z wnioskiem do Zamawiającego opisując zdarzenie losowe, o którym mowa w ppkt 1,

- Wykonawca wskaże nowego nauczyciela, który musi posiadać doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż wymagane w SIWZ oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać w pełni z praw publicznych, a także nie jest karany za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwa skarbowe;

- Zamawiający udzieli Wykonawcy pisemnej zgody na zmianę wykładowcy lub egzaminatora.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

 

§ 9.Załączniki

 1. Formularz ofertowy
 2. Wykaz osób

 

Burtmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

DOC1.2 wykaz osób.doc
DOC1.1 formularz ofertowy.doc

 

 

Olesno, dnia 11.05.2015 r.

 

Nr IX.EFS.01.15

 

Protokół postępowania

 

 1. Wydział Spraw Europejskich i Promocji Gminy ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Świadczenie usług dydaktyczno – wyrównawczych, psychologiczno - pedagogicznych oraz doradztwa zawodowego dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 oraz Publicznego Gimnazjum nr 2  Oleśnie w ramach projektu „Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości”

2.Warunki zapytania umieszczono na stronie internetowej http://bip.biuletyn.info.pl/

3.Wartość szacunkowa zamówienia:

4.Słownik CPV:

 1. Termin składania ofert upłynął dnia 05.05.2015 r. o godz. 08.30, do tego dnia wpłynęły  2 oferty (w załączeniu):

Lp.

Nazwa wykonawcy

1

Centrum Kształcenia Ustawicznego  Sukces w Opolu

45-068 Opole, ul. 1 Maja 9/18

2

Anna Winter

42-141 Przystajń, ul. Kolejowa 15

 

 1. Oferta nr 1 nie spełnia warunków postępowania opisanych w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 2. Postępowanie przeprowadzono na podstawie art. 5a i pozostałych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).
 3. Na podstawie jedynego kryterium - cena (100 %) zgodnie z przyjętymi zasadami opisanymi w warunkach zapytania ofertowego, do wykonania zadania została wybrana oferta nr 2 z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Burtmistrz Olesna

Sylwester Lewicki