Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Świadczenie usług dydaktyczno – wyrównawczych, psychologiczno - pedagogicznych oraz doradztwa zawodowego dla uczniów PG nr 1 oraz PG nr 2 Oleśnie w ramach projektu Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości

Olesno, dnia 27.04.2015 r.

              
 

Nr IX.EFS.01.15

Zapytanie ofertowe

 

Świadczenie usług dydaktyczno – wyrównawczych, psychologiczno - pedagogicznych oraz doradztwa zawodowego dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 oraz Publicznego Gimnazjum nr 2  Oleśnie w ramach projektu „Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości

 

Podstawa prawna

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 5a i pozostałych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232).

 

§ 1.    Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

 1. Zamawiający - Gmina Olesno, w imieniu której działa:

 

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna:

 

§ 2.    Tryb udzielenia zamówienia

 1. Postępowanie jest prowadzone w trybie procedury określonej w art. 5a ustawy.

 

§ 3.    Opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usługi dydaktyczno – wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla ucznia słabo widzącego Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie.

W zakres zamówienia wchodzą zajęcia tyflopedagogiki.

 

Przewidywana liczba osób świadczących usługę: min. 1 nauczyciel;

Przewidywana ilość uczniów: 1;

Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 35 h;

 

Projekt Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX - Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach, Działania 9.1. – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Jedną godzinę lekcyjną należy traktować jako 45 minut.

Wykonawca wykonywać będzie powierzone mu obowiązki w czasie określonym łączną liczbą godzin zajęć. Wykonawca wykonywać będzie powierzone mu obowiązki zgodnie z programem i planem zajęć, który sporządzi i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu

 

Kod CPV:

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

 

§ 4.    Termin wykonania zamówienia

 1. Planowany  termin realizacji przedmiotu zamówienia:  do 26/06/2015 r.

 

§ 5.    Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

Złożą wypełniony formularz ofertowy oraz dołączą wykaz osób uczestniczących w realizacji postępowania z podaniem informacji dotyczących doświadczenia i wykształcenia w zakresie przedmiotu zamówienia, tj.:

a) spełniających wymogi określone Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 1207 z późn. zm.),

b) w stopniu awansu zawodowego minimum nauczyciel kontraktowy,

c) doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki odpowiadającej przedmiotowi zamówienia częściowego,

 

§ 6. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 1. Wnioski, zawiadomienia, informacje dotyczące procedury przetargowej zamawiający i wykonawcy przekazują na piśmie, faksem, drogą elektroniczną.                  
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
 1. w sprawie przedmiotu zamówienia: Ilona Bil – inspektor ds. Unii Europejskiej  Urzędu Miejskiego w Oleśnie, Magdalena Skowronek – inspektor ds. Unii Europejskiej  Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 209 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 202 w godz. 730 – 1500.
 2. w sprawie procedury przetargowej: Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730 – 1500.

 

§ 7     Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Gmina Olesno, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, w terminie do godz. 08.30 dnia 05.05.2015 r.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Mała Sala narad pok. nr 114 o godz. 09.00 dnia 05.05.2015 r.

 

§ 8. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 1. Kryteriami oceny ofert jest cena (koszt)     - 100% (1-10 pkt)
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki przetargu z najwyższą liczbą punktów. Ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie obliczony wg następującego wzoru.
 3. Cena najniższej oferty/ cena badanej oferty x 10x 100%
 4. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

 

§ 9. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego,

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

 • wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością wynikającą z przyjętych standardów i zgodnie  z postanowieniami umowy,
 • zapewnienie specjalistów, sprzętu, materiałów i urządzeń oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy,
 • przekazania Zamawiającemu programu zajęć objętych zamówieniem,
 • przestrzeganie zasady systemu jakości,
 • indywidualizacja kształcenia poprzez prowadzenie systematycznej oceny postępów poszczególnych uczestników zajęć i zwiększenia pomocy wobec osób mających trudności w procesie nauczania,
 • zaprezentowanie na pierwszych zajęciach szkoleniowych uczestnikom informacji     o instytucjach i zasadach współfinansowania projektu z udziałem środków z EFS,
 • stosowanie w całej prowadzonej dokumentacji emblematów UE oraz logo EFS, zgodnych z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach POKL wersja z dnia 31 grudnia 2013 r.,
 • zapewnienie Zamawiającemu oraz instytucjom współfinansującym projekt oraz innym instytucjom upoważnionym do kontroli pełnej dostępności do dokumentacji dotyczącej wykonywania umowy,
 • zgłaszanie Zamawiającemu na piśmie zmian organizacyjnych dotyczących przedmiotu zamówienia oraz problemów dotyczących realizacji przedmiotu umowy,
 • zapewnienie bieżącej obsługi szkoleniowej i wyspecjalizowanej kadry oraz personelu technicznego,
 • przekazanie jednego kompletnego egzemplarza dokumentacji dotyczącej przedmiotu zamówienia  Zamawiającemu - po zakończeniu każdego z zajęć,
 • zorganizowanie i przeprowadzenie sprawdzianów, testów, niezbędnych egzaminów oraz wystawienie uczestnikom ocen,
 • złożenie Zamawiającemu po zakończeniu zajęć:
 1. sprawozdania zawierającego: nazwę/pieczęć jednostki, nazwę zajęć, termin, liczbę uczestników, uwagi i wnioski dotyczące przebiegu jego efektów oraz problemy organizacyjne, propozycje i postulaty,
 2. dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego tematy zajęć edukacyjnych i wymiar godzin oraz listy obecności,
 3. potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych,
 4. kserokopii zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie zajęć,
 5. ankiety oceniających efekty zajęć (ankiety wstępne i końcowe:  pre i post ) oraz oceniających przebieg zajęć,
 • przestrzeganie i wykonywanie w pełni programu zajęć przedstawionego
  w ofercie,
 • wykonanie 10 zdjęć z przeprowadzonych zajęć nagranych na płytę CD
 • przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych,
 • przechowywanie dokumentacji szkoleniowej zgodnie z zasadami POKL.

 

 1. Zapłata wynagrodzenia następuje w terminie do 30 dni od dnia wystawienia rachunku / faktury przez Wykonawcę, zatwierdzonego przez Zamawiającego.
 2. Wypłata wynagrodzenia może nastąpić nie wcześniej niż po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy określonego w § 1 bez wskazania wad, przyjęcia sprawozdania  z wykonania umowy i po ewentualnym naliczeniu kar umownych.
 3. Kary umowne:
 1. Za niewykonanie usługi w terminie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on zamawiającemu karę umowną w wysokości  0,2 % wartości umowy za każdy dzień zwłoki.
 2. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wartości umowy w przypadku odstąpienia od umowy z jego winy.
 3. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę skutkujące niezrealizowaniem projektu w wysokości 100 % wynagrodzenia umownego.
 1. Dopuszczalne istotne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian w następujących przypadkach:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany nauczyciela wskazanego w ofercie Wykonawcy:
1) na etapie realizacji zamówienia zmiana nauczyciela wskazanego w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik do umowy, jest dopuszczalna tylko w wyjątkowych wypadkach losowych, na okres zdarzenia losowego np. choroby.
2) zmiana nauczyciela wskazanego w ofercie Wykonawcy wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:

- Wykonawca wystąpi z wnioskiem do Zamawiającego opisując zdarzenie losowe, o którym mowa w ppkt 1,

- Wykonawca wskaże nowego nauczyciela, który musi posiadać doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż wymagane w SIWZ oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać w pełni z praw publicznych, a także nie jest karany za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwa skarbowe;

- Zamawiający udzieli Wykonawcy pisemnej zgody na zmianę wykładowcy lub egzaminatora.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

 

§ 9.Załączniki

 1. Formularz ofertowy
 2. Wykaz osób

 

Burtmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

DOC1.2 wykaz osób.doc (68,00KB)
DOC1.1 formularz ofertowy.doc (74,00KB)

 

 

Olesno, dnia 11.05.2015 r.

 

Nr IX.EFS.01.15

 

Protokół postępowania

 

 1. Wydział Spraw Europejskich i Promocji Gminy ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Świadczenie usług dydaktyczno – wyrównawczych, psychologiczno - pedagogicznych oraz doradztwa zawodowego dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 oraz Publicznego Gimnazjum nr 2  Oleśnie w ramach projektu „Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości”

2.Warunki zapytania umieszczono na stronie internetowej http://bip.biuletyn.info.pl/

3.Wartość szacunkowa zamówienia:

4.Słownik CPV:

 1. Termin składania ofert upłynął dnia 05.05.2015 r. o godz. 08.30, do tego dnia wpłynęły  2 oferty (w załączeniu):

Lp.

Nazwa wykonawcy

1

Centrum Kształcenia Ustawicznego  Sukces w Opolu

45-068 Opole, ul. 1 Maja 9/18

2

Anna Winter

42-141 Przystajń, ul. Kolejowa 15

 

 1. Oferta nr 1 nie spełnia warunków postępowania opisanych w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 2. Postępowanie przeprowadzono na podstawie art. 5a i pozostałych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).
 3. Na podstawie jedynego kryterium - cena (100 %) zgodnie z przyjętymi zasadami opisanymi w warunkach zapytania ofertowego, do wykonania zadania została wybrana oferta nr 2 z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Burtmistrz Olesna

Sylwester Lewicki