Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Organizacja 3 wyjazdów do Centrum Nauki Kopernika w Warszawie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości”, POKL.09.01.02-16-042/14

 

                                                                                                                                                         Olesno dn. 28.04.2015 r.

B-IX.042.10.32/2015

               

Zapytanie ofertowe

Organizacja 3 wyjazdów do Centrum Nauki Kopernika w Warszawie

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo Zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907) ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro. Zamówienie prowadzone jest w oparciu   o przepisy art. 701 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 94)

Zamawiający – Gmina Olesno w imieniu, której działa:

Burmistrz Olesna

 46 – 300 Olesno ul. Pieloka 21

  tel. (034) 359 78 41-44, fax. (034) 359 72 83

Przedmiot zamówienia:

Przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek do Centrum Nauki Kopernika w Warszawie oraz do Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie.

W następujących terminach:

28.05.2015 r – grupa 49 osób

09.06.2015 r – grupa 50 osób

17.06.2015 r – grupa 46 osób

Każda z grup będzie zwiedzać wystawę stałą w CNK oraz uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych dla gimnazjalistów w Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie w podziale na 3 grupy każda z ww. wymienionych.

Oferent zobowiązany jest zapewnić w ramach oferty:

Rezerwację  i kupno biletów do laboratoriów dla Gimnazjalistów w Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie

Rezerwację  i kupno wejść do Kopernika

Zakup obiadów, w dobrej jakości lokalu w formie 2 daniowej. Koszt posiłku na 1 uczestnika wynosi do 35 zł osobę

Zapewnienie transportu z Olesna do Warszawy i z powrotem komfortowym autokarem    z działająca klimatyzacją

Opłata za parkingi

Opieka przedstawiciela biura

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Rozliczenie na podstawie faktury  w terminie 14 dni od wyjazdu. Każdy wyjazd należy oddzielnie zafakturować.

II.Przewidywany termin realizacji zamówienia:  

Miejsce i termin składania ofert. Ofertę można przesłać za pomocą:

- poczty, kuriera, osobiście na adres: Gmina Olesno, ul. Pieloka 21, 46 – 300 Olesno do dnia 05.05.2015 r  do godz. 10.00 bądź:

- faksem na nr: 34 359 72 83

Z dopiskiem : wyjazdy do CN Kopernik

III. Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca winien posiadać uprawnienia do organizowania wycieczek, tj. posiadać wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U.2014.196 j.t)

Ofertę może złożyć wykonawca który prowadzi działalność gospodarczą i w wyznaczonym terminie złoży ofertę.

IV. Ocena ofert

Cena  - 100 %, Cena obejmuje wszystkie składniki zamówienia ujęte w pkt. I.

V. Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty oferentów poprzez wywieszenie informacji na stronie internetowej.

VI. Dodatkowych informacji udzielają:

Zapytanie ofertowe: Magdalena Skowronek,  tel. 34 350 91 73,  Ilona Bil-Dzida 34 350 91 73

                                                                                                                               Zastępca Burmistrza 

                                                                                                                               Jerzy Chęciński

 

 

 

DOCXformularz ofertowy - Kopernik.docx
 

 

                                                                                                                                         Olesno dn. 08.05.2015 r.

B-IX.042.10.32/2015

Protokół z wyboru ofert

„Organizacja 3 wyjazdów do Centrum Nauki Kopernika w Warszawie”

W dniu 28.04.2015 r. Zamawiający ogłosił zapytanie ofertowe na organizację  3 wyjazdów do Centrum Nauki Kopernika w Warszawie.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty wg następujących cen:

l.p.

Nazwa oferenta adres

Cena brutto

 

1

Biuro Rezerwacji Karpacz

Agnieszka Mieszkalska

Ul. Mickiewcza 7/7

58 – 540 Karpacz – oferta odrzucona

 

16 490

 

2

Biuro Podróży „Kormoran „ s.c.

Krzysztof Galus, Izydorczyk Jarosław

Ul. Jaronia 3/1

46 – 300 Olesno

 

17 850

 

3

Przedsiębiorstwo Turystyczno – Usługowe „Index – Agama”

Wojciech Więcek

Ul. Stawowa 5/7

40 – 095 Katowice

 

 

19 096

 

 

Oferta firmy „Biuro rezerwacji Karpacz” Agnieszka Mieszkalska została odrzucona ponieważ  oferent nie udokumentował posiadania rezerwacji w CNK Kopernik. W wymóg ten zawarty został w treści zapytania ofertowego.

Do wykonania zadania została wybrana oferta firmy:

Biuro Podróży „Kormoran” Krzysztof Galus, Jarosław Izydorczyk, Ul. Jaronia 3/1,                             

 46 – 300 Olesno w cenie 17 850 zł.

 

                                                                           Zastępca Burmistrza

                                                                            Jerzy Chęciński