Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Roboty remontowe elewacyjne budynku warsztatowo – biurowo – socjalnego i budynku hali pomp

Olesno, dn. 06.05.2015

 

K.ZP.271.05.15

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Roboty remontowe elewacyjne budynku warsztatowo – biurowo – socjalnego i budynku hali pomp

 

I. Zamawiający.

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kanalizacji w Oleśnie

46-300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a

tel. (034) 358-24-76, fax. (034) 358-24-76

REGON: 150601677, NIP: 576-14-49-495

Poczta elektroniczna:

 

II. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych elewacyjnych budynku warsztatowo – biurowo – socjalnego i budynku hali pomp Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie zlokalizowanych  przy ul. Lublinieckiej 3a w Oleśnie.

Zakres robót obejmuje w szczególności: docieplenie ścian budynku styropianem, wykonanie tynków ścian zewnętrznych wraz z elewacją  i  wymianę stolarki okiennej stalowej na PCV wraz z parapetami.

Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarze robót, dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania.

Gwarancja na w/w zakres robót: 36 miesięcy.

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Przewidywany termin zakończenia realizacji zamówienia: sześć tygodni od dnia podpisania umowy.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach opisanych: „Roboty remontowe budynku warsztatowo – biurowo – socjalnego i budynku hali pomp”, w terminie do 21.05.2015 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) pokój nr 1– pół godziny przed otwarciem.

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.05.2015.r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 2.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu.

Do złożenia ofert mogą przystąpić wykonawcy, którzy terminie określonym w pkt. IV złożą następujące dokumenty:

Wypełniony formularz ofertowy.

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym obejmującym przedmiot zamówienia.

Wykaz pracowników odpowiedzialnych za realizację robót (zgodnie z załącznikiem nr 2).

Kosztorys ofertowy.

 

VI. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) realizacji zamówienia.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zaproszenia z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Ilości materiałów i robót oblicza Oferent. Oferent jest odpowiedzialny za prawidłowe obliczenie wszystkich pozycji i ilości tak, aby obejmowały pełen zakres prac, aby oferta tworzyła całość gotową do wykonania. Żadne późniejsze zmiany nie są możliwe. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za podane przez siebie ilości.

Zamawiający informuje, że wynagrodzeniem obowiązującym w niniejszym postępowaniu jest wynagrodzenie kosztorysowe. 

 

VII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.

Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia oraz terminu wykonania.

 

VIII. Dodatkowe informacje.

Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego.

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia.

Zamawiający wezwie do uzupełnienia, bądź złożenia wyjaśnień tych Wykonawców, których oferty nie będą kompletne, lub tych, których oferty zawierają błędy.

Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia:

Gerard Ligus – kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie ul. Lubliniecka 3a pok. 2 tel. 34 / 358-24-21 w godz. 7.30-15.00;

b) w sprawie procedury:

Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208, tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730– 1500.

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30000 euro.

 

 

IX. Załączniki:

Formularz ofertowy.

Wykaz osób.

Przedmiar robót.

Dokumentacja techniczna.

 

Kierownik ZWiK

Gerard Ligus

 

PDFSpecyfikacja techniczna.pdf (157,44KB)
PDF1.3 przedmiar robót.pdf (34,32KB)
DOC1.2 wykaz osób.doc (33,00KB)
DOC1.1 formularz ofertowy.doc (34,00KB)
 

 

Olesno, dnia 22.05.2015 r.

 

K.ZP.271.05.2015

 

Protokół z zapytania ofertowego

 

  1. W dniu 06.05.2015 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie ogłosił zapytanie ofertowe na: Roboty remontowe elewacyjne budynku warsztatowo – biurowo – socjalnego i budynku hali pomp

  2. Warunki zapytania umieszczono na stronie internetowej http://bip.biuletyn.info.pl/

  3. Słownik CPV:

45262700-8 Przebudowa budynków

45262800-9 Rozbudowa budynków

45300000-0 Roboty instalacyjne w  budynkach

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

  1. Termin składania ofert w zamówieniu upłynął dnia 21.05.2015 r. o godz. 11.30, do tego dnia wpłynęły 3 oferty (w załączeniu):

     

Lp.

Wykonawca

Cena oferty

1

ZU MALARSTWO – TAPECIARSTWO Zdzisław Kukuła

46-300 Olesno, ul. Wronczyńska 37

34.040,69/41.870,05

2

FACH-MAN Andrzej Szymaniak

42-700 Lubliniec, ul. Oleska 24

31.055,07/38.197,74

3

ZUH WAN-POL Wójcik Andrzej

42-274 Częstochowa, ul. Czecha 7/31

32.367,73/39.812,31

 

  1. Tryb zapytania ofertowego nie było prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232) Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

  2. Na podstawie jedynego kryterium - cena (100 %) zgodnie z przyjętymi zasadami opisanymi w warunkach zapytania ofertowego K.ZP.271.05.2015, do wykonania zadania został wybrany wykonawca: FACH-MAN Andrzej Szymaniak42-700 Lubliniec, ul. Oleska 24

Kierownik ZWiK

Gerard Ligus