Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakup tonerów, zakup tuszów do drukarek

Zapytanie ofertowe nr B-IX.042.10.40/2015

w ramach projektu: : Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości” (POKL.09.02.01-16-042/14)

dotyczące : zakupu tonerów, zakupu tuszów do drukarek

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo Zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907) ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro. Zamówienie prowadzone jest w oparciu   o przepisy art. 701 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 94)

Zamawiający – Gmina Olesno w imieniu, której działa:

Burmistrz Olesna

46 – 300 Olesno ul. Pieloka 21                                                                                    

tel. (034) 359 78 41-44, fax. (034) 359 72 83

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest :

  1. Zakup tonerów  do drukarki HP Jet Pro 400, oryginalne tonery – szt. - 2
  2. Zakup tuszów do drukarek:
  1. Drukarka HPOfficejet 6500A – oryginalny tusz, pojemność  XL -w kolorze czarnym, niebieskim, czerwonym, żółtym    -  sztuk 2 każdego koloru
  2. Drukarka DCP-J315 W – oryginalny tusz pojemność XL w kolorze czarnym – sztuk 2, niebieskim – sztuk  2, żółtym- sztuk  2, magenta sztuk  - 2.  

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Zapłata zostanie dokonana przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.

II. Terminy wykonania zamówienia

III. Termin dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego : 7 dni od wyboru najkorzystniejszej oferty. 

IV. Sposób przygotowania oferty:

Oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim.

Oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko, firmę, nazwę i dokładny adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy;

- własnoręczny podpis wykonawcy bądź osób mających prawo zaciągać zobowiązania w jego imieniu;

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

 

V. Miejsce i termin składania ofert.

 Ofertę można przesłać za pomocą:

- poczty, kuriera, osobiście na adres: Gmina Olesno, ul. Pieloka 21, 46 – 300 Olesno,

- poczty elektronicznej na adres:   bk@olesno.pl

- faksem na nr:  34 359 72 83

  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.05.2015 r.  do godz. 12.00

 

VI. Ocena ofert

Zamawiający przyzna kontrakt Wykonawcy, co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu, oraz który zaoferował najkorzystniejszą – najniższą cenę ofertową brutto.

VII.  Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty poprzez wywieszenie informacji na stronie internetowej www.olesno.pl 

VIII.  Dodatkowych informacji udzielają:

Zapytanie ofertowe: Magdalena Skowronek, Ilona Bil-Dzida, tel. 34 350 91 73

Zastępca Burmistrza 

Jerzy Chęciński

 

DOCXFormularz ofertowy tusze i tonery.docx
 

Olesno dnia  26.05.2015 r

B-IX.042.10. 40.2015

Protokół z wyboru ofert

            W dniu 05.05.2015 r Gmina Olesno ogłosiła zapytanie ofertowe  nr B-IX.042.10.40.2015  w ramach projektu: : Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości” (POKL.09.02.01-16-042/14) dotyczące dostawy tonerów, tuszów do drukarek

We wskazanym terminie wpłynęły  oferty z następującymi cenami za usługę:

 

l.p.

Nazwa i adres oferenta

Cena brutto

za usługę

1

NETPRINT Spółka Cywilna Jerzy Wasiela Bartosz  Szostak, ul. Unii Europejskiej 10, 32-600 Oświęcim

1.426,80

2

Firma Handlowa „TONEX” Sławomir Gołąbek, ul. Kościelna 7, 47-200 Kędzierzyn Koźle

1.358,17

 

3

ATABAJT  Roik, Słowik, Mazurkiewicz, Spółka Jawna, 45-372 Opole, ul. Kośnego 50

1.448,94

 

4

NIKA 1 Sp. z o.o. ul. Czerniakowska 145 nr lok. 1/B88

1.274,28

 

5

Xero serwis, Ireneusz Golatowski, 09-402 Płock, ul. Dworcowa 12B

1.515,36

 

6

Artim Sp. z o.o. 45-231 Opole, ul. Oleska 121

1.452,14

7

TERKOM Tomasz Obrzud, ul. Mickiewicz 2, 42-700 Lubliniec

1.465,14

 

8

Nakarm Drukarkę Sp. z o.o. ul. Dominikańska 21b, 02-738 Warszawa

1.389,90

 

9

PRAXIS Łódź, Pilecka i Petlak Spółka jawna, 90-516 Łódź, ul. Wólczańska 66

1.355,46

10

Q TONER , Agata Michałowska, 01-934 Warszawa, ul. Perseusza 11

1.405,77

 

Do wykonania zlecenia została wybrana oferta nr 4:  NIKA 1 Sp. z o.o. ul. Czerniakowska 145 nr lok. 1/B88  za łączną kwotę 1.036,00 zł netto / 1.274,28 brutto.  

 

Zastępca Burmistrza

Jerzy Chęciński