Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie

Olesno, dn. 20.05.2015 r.

Zapytanie Ofertowe

Nr IX-VIII.271.01.15

 

I. Zamawiający.

Zamawiający – Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Oleśnie, w imieniu której działa:

 

Dyrektor Gimnazjum

46-300 Olesno, ul. Pieloka 12

tel./fax. 34 358 20 82

REGON: 531603807 NIP: 5761546956

email: sekgim1olesno@interia.pl

 

II. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia oraz przedmiarze robót stanowiącym załącznik do zapytania.
 3. Prace należy wykonać zgodnie z przedmiarem, obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759).
 4. Gwarancja - na wykonanie przedmiotu zamówienia: 48 miesięcy.

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach opisanych: „Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku PG nr 1 w Oleśnie ”, w terminie do 03.06.2015 r. w siedzibie Gminy Olesno, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21 (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem.
 2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.06.2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie Gminy Olesno – pokój 114 – Mała Sala Narad.

 

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 1. Wypełniony formularz ofertowy.
 2. Kosztorys ofertowy.
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym obejmującym przedmiot zamówienia.
 4. Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówieni, w szczególności imię i nazwisko osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, wraz z informacjami na temat jej uprawnień budowlanych w specjalności instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z informacjami na temat zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzającym jej przynależność do izby na dzień składania ofert lub innego dokumentu, z którego wynika przynależność do ww. izby   (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3).

 

VI. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) realizacji zamówienia.
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zaproszenia do składania ofert z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 3. Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty.
 4. Ilości materiałów i robót oblicza Oferent. Oferent jest odpowiedzialny za prawidłowe obliczenie wszystkich pozycji i ilości, tak aby obejmowały pełen zakres prac, aby oferta tworzyła całość gotową do wykonania. Żadne późniejsze zmiany nie są możliwe. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za podane przez siebie ilości. 

 

VIII. Dodatkowe informacje.

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego.
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia: Janusz Wojczyszyn – Dyrektor PG nr 1 w Oleśnie

b) w sprawie procedury: Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730 – 1500.

 1. Po wyborze oferty najkorzystniejszej strony przystąpią do negocjacji warunków umowy.

 

IX. Załączniki:

 1. Formularz ofertowy.
 2. Przedmiar robót.
 3. Wykaz pracowników.
 4. Dokumentacja techniczna.

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

Dyrektor PG nr 1 w Oleśnie

Janusz Wojczyszyn

7Z1.4 dokumentacja techniczna.7z
DOC1.3 wykaz osób.doc
PDF1.2 przedmiar robót.pdf
DOC1.1. formularz ofertowy.doc
 

 

Olesno, dnia 18.06.2015 r.

 

Nr IX-VIII.271.01.15

 

Protokół postępowania

 

 1. Publiczne Gimnazjum nr 1 w Oleśnie ogłosiło zapytanie ofertowe pn.: Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie

2.Warunki zapytania umieszczono na stronie internetowej http://bip.biuletyn.info.pl/

3.Wartość szacunkowa zamówienia: 53.436,96 złotych (netto).

4.Słownik CPV: 45232440-8

 1. Termin składania ofert upłynął dnia 03.06.2015 r. o godz. 11.30, do tego dnia wpłynęły  2 oferty (w załączeniu):

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

1

Firma Handlowo Usługowa Waldemar Chudy

98-200 Sieradz, ul. Jagiellońska 28/12

44.517,17/54.756,12

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe

KURPET Rafał Kurpet

46-200 Kluczbork, Ligota Dolna, ul. Wołczyńska 34D

32.506,07/39.982,47

 

6.Tryb zapytania ofertowego nie było prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232). Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro.

 1. Na podstawie jedynego kryterium - cena (100 %) zgodnie z przyjętymi zasadami opisanymi w warunkach zapytania ofertowego, do wykonania zadania została wybrana oferta nr 2 z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Dyrektor PG nr 1 w Oleśnie

Janusz Wojczyszyn