Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Świadczenie usługi dydaktyczno – wyrównawczej polegającej na pełnieniu funkcji opiekuna podczas wyjazdu terapeutycznego do Pokrzywnej dla młodzieży trudnej w ramach projektu „Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości”

Olesno, dnia 21.05.2015 r.       

Nr IX.EFS.02.15

Zapytanie ofertowe
 

 

Podstawa prawna

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 5a i pozostałych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232).

 

§ 1.    Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

 1. Zamawiający - Gmina Olesno, w imieniu której działa:

   

  Burmistrz Olesna,

  46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

  tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83

  REGON: 151398600, NIP: 576-15-62-352

  Poczta elektroniczna:

   

§ 2.    Tryb udzielenia zamówienia

 1. Postępowanie jest prowadzone w trybie procedury określonej w art. 5a ustawy.

   

  § 3.    Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji opiekuna podczas wyjazdu  terapeutycznego do Pokrzywnej dla młodzieży trudnej z PG nr 1 w Oleśnie w dniach od 08.06. do 10.06.2015 r.

Obowiązki opiekuna:

 1. Prowadzenie przez 3 dni ośmiogodzinnych warsztatów terapeutycznych w terenie:wędrówki po górach Opawskich, pobytu w oraz w ośrodku wypoczynkowym z młodzieżą trudną biorącą udział w wyjeździe – razem 24 godziny

 2. Przygotowanie list obecności i zebranie podpisów wszystkich uczestników oraz niezbędnej dokumentacji od uczniów przed wyjazdem,

 3. Opieka nad młodzieżą uczestniczącą w wyjeździe,

 4. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas noclegów,

 5. Decydowanie o wpuszczeniu i wypuszczeniu uczestników z autobusu

w odpowiednich miejscach.

 1. Sprawdzanie stanu liczebnego uczestników przed wyruszeniem i powrotem z każdego miejsca pobytu;

 2. Zwracanie uwagi na stosowne zachowanie się uczestników oraz przestrzegania regulaminu miejsca noclegu;

 3. Przygotowanie do dnia 30.05.2015 r. programu i harmonogramu wyjazdu zaakceptowanego przez Zamawiającego,

 4. Egzekwowanie od uczestników wyjazdu regulaminu,

 5. Informowanie młodzieży podczas wyjazdu o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 6. Przygotowanie krótkiego sprawozdania z wyjazdu.

Przewidywana liczba osób świadczących usługę: 1 nauczyciel;

Przewidywana ilość uczestników wyjazdu: 8;

Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 24 h;

 

Projekt Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX - Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach, Działania 9.1. – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 

Kod CPV:

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

 

§ 4.    Termin wykonania zamówienia

 1. Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 08.06.15 r. – 10.06.15 r.

 

§ 5.    Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

Złożą wypełniony formularz ofertowy oraz dołączą wykaz osób uczestniczących w realizacji postępowania z podaniem informacji dotyczących doświadczenia i wykształcenia w zakresie przedmiotu zamówienia, tj.:

a) spełniających wymogi określone Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 1207 z późn. zm.),

b) doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki odpowiadającej przedmiotowi zamówienia – pedagog szkolny

 

§ 6. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 1. Wnioski, zawiadomienia, informacje dotyczące procedury przetargowej zamawiający i wykonawcy przekazują na piśmie, faksem, drogą elektroniczną.

 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

 3. w sprawie przedmiotu zamówienia: Ilona Bil – inspektor ds. Unii EuropejskiejUrzędu Miejskiego w Oleśnie, Magdalena Skowronek – inspektor ds. Unii EuropejskiejUrzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 209 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 202 w godz. 730 – 1500.

 4. w sprawie procedury przetargowej: Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730 – 1500.

   

§ 7     Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Gmina Olesno, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, w terminie do godz. 08.30 dnia 28.05.2015 r.

 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Mała Sala narad pok. nr 114 o godz. 09.00 dnia 28.05.2015 r.

 

§ 8. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 1. Kryteriami oceny ofert jest cena (koszt)     - 100% (1-10 pkt)

 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki przetargu z najwyższą liczbą punktów. Ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie obliczony wg następującego wzoru.

 3. Cena najniższej oferty/ cena badanej oferty x 10x 100%

 4. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

 

§ 9. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego,

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

 • wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością wynikającą z przyjętych standardów i zgodniez postanowieniami umowy,

 • prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy,

 • zaprezentowanie uczestnikom informacji zasadach współfinansowania projektu z udziałem środków z EFS,

 • stosowanie w całej prowadzonej dokumentacji emblematów UE oraz logo EFS, zgodnych z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach POKL wersja z dnia 31 grudnia 2013 r.,

 • zapewnienie Zamawiającemu oraz instytucjom współfinansującym projekt oraz innym instytucjom upoważnionym do kontroli pełnej dostępności do dokumentacji dotyczącej wykonywania umowy,

 • złożenie Zamawiającemu po zakończeniu zajęć:

 • sprawozdania zawierającego: nazwę/pieczęć jednostki, nazwę zajęć, termin, liczbę uczestników, uwagi i wnioski dotyczące przebiegu jego efektów,

 • dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego tematy zajęć edukacyjnych i wymiar godzin oraz listy obecności,

 • ankiety oceniających efekty zajęć (ankiety wstępne i końcowe:pre i post ) oraz oceniających przebieg zajęć,

 • przestrzeganie i wykonywanie w pełni programu zajęć przedstawionego
  w ofercie,

 • wykonanie 10 zdjęć z przeprowadzonych zajęć nagranych na płytę CD

 • przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych,

 • przechowywanie dokumentacji szkoleniowej zgodnie z zasadami POKL.

   

 • Zapłata wynagrodzenia następuje w terminie do 30 dni od dnia wystawienia rachunku / faktury przez Wykonawcę, zatwierdzonego przez Zamawiającego.

 • Wypłata wynagrodzenia może nastąpić nie wcześniej niż po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy określonego w § 1 bez wskazania wad, przyjęcia sprawozdania z wykonania umowy i po ewentualnym naliczeniu kar umownych.

 • Kary umowne:

 • Za niewykonanie usługi w terminie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on zamawiającemu karę umowną w wysokości0,2 % wartości umowy za każdy dzień zwłoki.

 • Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wartości umowy w przypadku odstąpienia od umowy z jego winy.

 • Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę skutkujące niezrealizowaniem projektu w wysokości 100 % wynagrodzenia umownego.

 • Dopuszczalne istotne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian w następujących przypadkach:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany nauczyciela wskazanego w ofercie Wykonawcy:
1) na etapie realizacji zamówienia zmiana nauczyciela wskazanego w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik do umowy, jest dopuszczalna tylko w wyjątkowych wypadkach losowych, na okres zdarzenia losowego np. choroby.
2) zmiana nauczyciela wskazanego w ofercie Wykonawcy wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:

- Wykonawca wystąpi z wnioskiem do Zamawiającego opisując zdarzenie losowe, o którym mowa w ppkt 1,

- Wykonawca wskaże nowego nauczyciela, który musi posiadać doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż wymagane w SIWZ oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać w pełni z praw publicznych, a także nie jest karany za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwa skarbowe;

- Zamawiający udzieli Wykonawcy pisemnej zgody na zmianę wykładowcy lub egzaminatora.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

 

§ 9.Załączniki

 

DOC1.2 wykaz osób.doc
DOC1.1 formularz ofertowy.doc

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dnia 02.06.2015 r.

 

Nr IX.EFS.02.15

 

Protokół postępowania

 

 1. Wydział Spraw Europejskich i Promocji Gminy ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Świadczenie usługi dydaktyczno – wyrównawczej polegającej na pełnieniu funkcji opiekuna podczas wyjazdu  terapeutycznego do Pokrzywnej dla młodzieży trudnej z PG nr 1 w ramach projektu „Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości”

 2. Warunki zapytania umieszczono na stronie internetowej http://bip.biuletyn.info.pl/

 3. Słownik CPV:80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

 4. Termin składania ofert upłynął dnia 28.05.2015 r. o godz. 08.30, do tego dnia wpłynęła  1 oferta (w załączeniu):

Lp.

Nazwa wykonawcy

1

Artur Chęciński

46-300 Olesno, ul. Słowackiego  12/11

 

 

5. Postępowanie przeprowadzono na podstawie art. 5a i pozostałych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

6. Na podstawie jedynego kryterium - cena (100 %) zgodnie z przyjętymi zasadami opisanymi w warunkach zapytania ofertowego, do wykonania zadania została wybrana oferta nr 1 z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki