Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg na dzierżawę i najem

 Burmistrz Olesna ogłasza

 

  1. I przetarg ustny nieograniczony na roczną stawkę czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej.

Nieruchomość gruntowa położona w Sowczycach przy ulicy Nowej o powierzchni 0,3312 ha stanowiąca grunty IV i V klasy, stanowiąca własność Gminy Olesno znajdująca się w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w strefie budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.

Nr działki  k.m. 3 Nr 769/56 obręb Sowczyce  KW 10461  

Wartość szacunkowa nieruchomości:   92 736  zł netto

Roczna stawka czynszu dzierżawnego zgodnie z § 3 ust. 3 Zarządzenia Nr 23/08 Burmistrza Olesna z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego gruntów komunalnych za nieruchomości rolne użytkowane nierolniczo  wynosi             243,90 zł netto.

Wysokość wadium:     300,00 zł

PRZETARG ZAKOŃCZONY WYNIKIEM POZYTYWNYM. WYŁONIONO DZIERŻAWCĘ NIERUCHOMOŚCI

  1. I przetarg ustny nieograniczony na miesięczną stawkę czynszu najmu lokalu biurowego stanowiącego własność Gminy Olesno:

Lokal biurowy Nr 1 położony na parterze budynku Ratusza Miejskiego przy ulicy Jaronia 2 w Oleśnie składający się z trzech pokoi biurowych, przedpokoju i łazienki, o ogólnej powierzchni 65,29 m2, wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i centralne ogrzewanie, z prawem użytkowania pomieszczeń ogólnodostępnych znajdujących się w budynku, przeznaczony na działalność biurową lub nieuciążliwą działalność usługową.

Nr działki 2517 obręb Olesno KW 8008

Wartość prawa własności nieruchomości lokalowej : 57 847 zł

Cena wywoławcza stawki czynszu za 1 m2          8,30 zł netto

Wadium w wysokości trzykrotnego miesięcznego czynszu najmu wg stawki czynszu aktualnie obowiązującej:         2 000,00 zł brutto

Termin zagospodarowania lokalu 30 dni od dnia zawarcia umowy.

PRZETARG ZAKOŃCZONY WYNIKIEM NEGATYWNYM. BRAK OSÓB ZAINTERESOWANYCH.

  1. I przetarg ustny nieograniczony na miesięczną stawkę czynszu najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Olesno:

Lokal użytkowy Nr 1b położony na parterze budynku komunalnego w Oleśnie przy ulicy Małe Przedmieście 3, o powierzchni użytkowej 13,30 m2, składający się z jednego pomieszczenia, wyposażony w instalację elektryczną i wodociągową, z prawem użytkowania pomieszczenia w.c., przeznaczony na działalność biurową lub nieuciążliwą działalność usługową

Nr dz. 2647  obręb Olesno, KW OP1L/00047910/5

Wartość prawa własności nieruchomości lokalowej:    9 603 zł

Cena wywoławcza stawki czynszu za 1 m2        6,80 zł  netto

Wadium w wysokości trzykrotnego miesięcznego czynszu najmu wg stawki czynszu aktualnie obowiązującej                                 335,00  zł brutto                               

Termin zagospodarowania lokalu 30 dni od dnia zawarcia umowy

PRZETARG ZAKOŃCZONY WYNIKIEM NEGATYWNYM. BRAK OSÓB ZAINTERESOWANYCH

Nieruchomość gruntowa oraz lokale użytkowe przeznaczone do wynajmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 3 lat.

Do podanej ceny netto doliczany będzie podatek VAT według stawki wynikającej                         z obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Niezależnie od ustalonej stawki czynszu Najemcy lokali zobowiązani będą do uiszczania obowiązujących opłat eksploatacyjnych

Nakłady poniesione na adaptację pomieszczeń w żadnym wypadku nie będą podlegały kompensacie z należnym czynszem, ani rozliczeniu po zakończeniu trwania umowy.

Przetargi odbędą się w dniu 10 czerwca 2015 roku w Urzędzie Miejskim w Oleśnie ul. Pieloka 21, sala 114, I piętro o godz. 1)1000, 2) 1030, 3) 1100

Wadium należy wpłacać najpóźniej do dnia 5 czerwca 2015 roku na konto Urzędu Miejskiego ING Bank Śląski 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu, ustalonego wg wylicytowanej stawki.

Pozostałym osobom wadium zwraca się według wniosku złożonego przez zainteresowanego w dniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy w terminie 14 dni od dnia przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium.

Ponadto Oferenci przystępujący do przetargu, o którym mowa w pkt. 2 i 3. zobowiązani są do przedłożenia następujących dokumentów:

1.w przypadku osób fizycznych – zaświadczenie o wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych wydane nie wcześniej niż na dwa miesiące przez przystąpieniem do przetargu lub oświadczenie o zobowiązaniu się w przypadku wygrania przetargu do podjęcia działalności do dnia zawarcia umowy, którego termin wyznacza Wynajmujący (pod rygorem utraty wadium i odmowy zawarcia umowy)

2.w przypadku osób prawnych – wypis z właściwego rejestru handlowego oraz odpowiednie pełnomocnictwo.

Przedmiotowe lokale użytkowe można oglądać codziennie w godzinach pracy urzędu.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Oleśnie, ul. Pieloka 21, pokój 103, I piętro, telefon 34/350-91-65 w godzinach pracy urzędu.

Burmistrz Olesna zastrzega sobie prawo zmiany treści ogłoszenia, warunków przetargu, odwołania lub unieważnienia przetargu w każdym czasie z ważnych dla Gminy Olesno przyczyn – w tym, jeżeli profil zamierzonej przez Oferenta działalności sprzeciwia się dobrym obyczajom lub jest niezgodny z interesem społecznym Gminy Olesno – i z tego tytułu nie przysługuje Oferentowi żadne roszczenie.

Olesno, dnia 22 maja 2015 r.

 

 Burmistrz Olesna     

 Sylwester Lewicki 

1. PRZETARG ZAKOŃCZONY WYNIKIEM POZYTYWNYM. WYŁONIONO DZIERŻAWCĘ GRUNTU.

2. PRZETARG ZAKOŃCZONY WYNIKIEM NEGATYWNYM. BRAK OSÓB ZAINTERESOWANYCH PRZETARGIEM.

3. PRZETARG ZAKOŃCZONY WYNIKIEM NEGATYWNYM. BRAK OSÓB ZAINTERESOWANYCH PRZETARGIEM.